วิทยานิพนธ์

ปีที่จบชื่อ-นามสกุลวิทยานิพนธ์
2528โยธิน คำพยาการวิเคราะห์เชิงนิเวศวิทยามนุษย์ของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ช่วงอายุที่ 2 : กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทสระบุรี-ลพบุรี
2528อนันต์ชัย คงประเสริฐการย้ายถิ่นในประเทศ : การศึกษาจากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523
2528วรรณะ รัตนพงษ์ประชากรกับการพัฒนาชนบท : การวิเคราะห์เชิงนิเวศวิทยามนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านโป่งน้ำตกและกลุ่มบ้านป่าซางวิวัฒน์ จังหวัดเชียงราย
2530สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑการกระจายและลักษณะการทำสวนไม้ผลเขตร้อนชื้นในภาคเหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาสวนไม้ผลในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
2530สาคร บุญคุ้มปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพของสตรีชนบทในฐานะหัวหน้าครอบครัว ศึกษาสตรีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่สามีไปทำงานตะวันออกกลาง
2530มนัส มณีประเสริฐศักยภาพของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตลุ่มน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2530อุดม ศิริปัญญาการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ที่ดินบริเวณที่ราบด้านฝังตะวันออกของบริเวณแอ่งเชียงใหม่ กับแผนการใช้ที่ดินพิจารณาจากสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ
2531โสรัชช์ พุทธพิทักษ์แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ของไทยสมัยโบราณ
2531วิโรจน์ อยู่วนิชชานนท์การวิเคราะห์รูปแบบการขยายตัวของเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองนครราชสีมา
2531วีรพล เชาวลักษณ์การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ที่ดินของเทศบาลเมืองลำพูน
2531จาตุรนต์ แสงศรระบบลำน้ำและอัตราการพังทลายของภูมิประเทศที่มีการพังทลายของดินสูง ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
2531สมบูรณ์ สุทธนะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางไปโรงพยาบาล : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่
2531สายสวาท พงษ์โสภาการวิเคราะห์พื้นที่บริการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
2531อรุณ ยังอยู่ดีการยอมรับนวกรรมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
2531ยาใจ กอนวงษ์การศึกษารูปแบบการขยายตัวของแหล่งเสื่อมโทรมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
2531กนกพร กระบวนศรีตลาดนัดหมุนเวียนชนบทในภาคเหนือ : กรณีศึกษาในเขตเชียงใหม่-ลำพูน
2531ศุทธินี ทองสอาดการศึกษาร่องรอยทางน้ำเก่าของแม่น้ำปิงในบริเวณที่ราบเชียงใหม่-ลำพูน
2532ผดุงชาติ ยังดีการรับรู้และความสำนึกของเกษตรกรต่อการแก้ไขปัญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2532พัฒนา ราชวงศ์อุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ : การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์
2532ศิริ มณีวรรณความสัมพันธ์ทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาในบริเวณลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน
2532กฤษดาภรณ์ มะกล่ำทองปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเมืองเชียงใหม่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของข้าราชการหลังการเกษียณอายุ
2532เอกพงศ์ วรกุลปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกไม้ดอกเพื่อเป็นรายได้เสริมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
2532สุธีรา เลิศสุโภชวณิชย์การใช้พลังงานจากไม้ในชนบท ในเขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
2533จินตนา ทองธรรมชาติการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตสุขาภิบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
2533บดินทร์ สิงหะชัยการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ : กรณีศึกษาตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
2533วิมล จารุพงศ์โสภณศักยภาพของทรัพยากรน้ำในจังหวัดภูเก็ต
2533อรุณศรี สุวรรณโชติการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประชากรที่ตั้งถิ่นฐานในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
2533นิสากร วิทยปรีชากุลบทบาทของโครงข่ายทางสังคมในการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานในประเทศมาเลเซีย : กรณีศึกษาหมู่บ้านจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
2534ชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ระบบการเกษตรแบบผสมอย่างต่อเนื่องตลอดปีในเขตเกษตรน้ำฝน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
2535สถล บุรารักษ์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการใช้ที่ดินและความเหมาะสมของการใช้ที่ดิน กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยต่าง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
2535สุพล เลิศสกุลจินดาบทบาทและหน้าที่ของประชาชนและองค์กรประชาชนในการพัฒนาชุมชนแออัด : วิเคราะห์เชิงพฤติกรรมศาสตร์
2535เชฎฐชัย ศรีชุชาติปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยมาลาเรีย : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
2535ภูหัสสฬาร์ อินทรทองการกระจายทางพื้นที่ของอาชญากรรมในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
2535วันทนี วุฒิดนัยราษฎร์การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของธุรกิจนำเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
2535ขวัญชัย อรรถวิภานนท์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2535สมเกียรติ เบญจศาสตร์การแพร่กระจายและการยอมรับผงน้ำตาลเกลือแร่ของมารดาชาวกะเหรี่ยงในการรักษาโรคอุจจาระร่วงสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี : กรณีศึกษาบ้านขุนป๋วย ตำบลแม่วิน กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2535กิตติ จรรยาวัฒน์พฤติกรรมและการรับรู้ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาบ้านแพะ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านทุ่งยาว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
2536ปิยฉัตร สำเภาลอยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาพื้นที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
2536บัณฑิต เผ่าวัฒนาการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน : กรณีศึกษา ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2536มานิตย์ คณะโตการตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียในเมืองเชียงใหม่
2536อุกฤษฎ์ อุปราสิทธิ์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่ชนบทภาคเหนือ : กรณีศึกษาบ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
2537จุฑาภรณ์ พิสิษฐ์กุลรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.2508-2533
2537ไชยา อู๋ชนะภัยการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบพื้นบ้าน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย
2537พรนภา สมสุขการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของพื้นที่โล่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
2537พิชเยศ อ่อนสีบุตรการแพร่กระจายและการยอมรับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่สูง : กรณีศึกษาบ้านปางขุม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
2537ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์รูปแบบการเดินทางไปทำงานของข้าราชการที่ทำงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
2537วีระพันธุ์ วีระญาโณการใช้ที่ดินและความเหมาะสมของที่ดินในเขตพื้นที่ โครงการปฏิรูปที่ดิน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
2537ศุภมิตร เอกวรรณังการยึดถือและครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์โดยหน่วยของรัฐ : กรณีศึกษาในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
2537สราวุธ ทิพย์เดโชการเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้งและรูปแบบของการใช้ที่ดินเชิงพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2524-2534
2537บวรศักดิ์ เพชรานนท์การวางแผนจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาบ้านสันป่าเกี๊ยะ และบ้านป่าเมี่ยงน้ำเมิน ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2538อนุชิต วงศาโรจน์วิวัฒนาการของเขตแดนและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษา บริเวณ แม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก
2538จรัสดาว คงเมืองการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของอาชญากรรมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2538พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุลวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของรูปแบบการเคลื่อนย้ายแรงงานเกษตร : การศึกษาเปรียบเทียบบ้านโนนทองและบ้านโนนละลม ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
2538มาณุพันธ์ พ่วงพลับศักยภาพและข้อจำกัดสำหรับการใช้พื้นที่บางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2538ยุพิน ศรีประเสริฐรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรอบเมืองขนาดเล็ก : กรณีศึกษาอำเภอเมือง สุโขทัย
2538สมนึก ถิระผะลิกะมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทกับการพัฒนาทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่
2538สมพงศ์ จิตคำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินทางการเกษตร : กรณีศึกษาบ้านเด่นนาทราย ตำบลทุ่งปี๊ กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
2538สมมะโน ณ เชียงใหม่ศูนย์กลางการค้าและเส้นทางการค้าในอาณาจักรล้านนาไทยช่วง พ.ศ. 1839-2442
2538สุธนณ์ เชี่ยวชลการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังในเขตอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
2538สุพล ศิริพรรณพรการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบริเวณชายฝั่งทะเลเมืองระยอง
2538ประดับ แก้วเกาะสะบ้าการพัฒนาไม้ผลเพื่อการส่งออกของจังหวัดเชียงใหม่ : การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์การเกษตร
2540ธารา บัวคำศรีการเคลื่อนย้ายทางพื้นที่และความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
2540เอกพล กระจ่างทิมการวางแผนการใช้ที่ดินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมี่ยง-ภูทอง จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์
2540นุชจรี ท้าวไทยชนะรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของเมืองรอง : กรณีศึกษาชุมชนเมืองสุรินทร์
2541เอกพงค์ วรรณจักร์การทดแทนสังคมของพืชบนพื้นที่ไร่เก่า : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างป่าผสมผลัดใบกับป่าดิบเขา ในเขตสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2541อภิญญา สุมาความคาดหวังทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนท้องถิ่นที่มีต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ในตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
2542มะณี นิลประเสริฐความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และพื้นที่อันเป็นผลมาจากการกลายเป็นอุตสาหกรรมของชุมชนชนบท : ศึกษากรณีชุมชนสาคลี และชุมชนอู่สำเภา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2542วัลภา พรพัชรพงศ์การประยุกต์ทฤษฎีแหล่งกลางในการวิเคราะห์ขอบเขตบริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา
2542วาสนา ภานุรักษ์การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา
2542สุขจิต ทองเหมือนการแพร่กระจายทางพื้นที่และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนของเกษตรกร ในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร
2542อภิญญา อินทร์แก้วการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไม้ผลเพื่อการส่งออกในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
2543นุชนารถ เดชแพการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ในจังหวัดพิษณุโลก
2543อภิรดี สรวิสูตรการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมต่างระดับความละเอียดและระบบสารสนเทศภฺมิศาสตร์ในการศึกษาการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว
2543วิมลพร ไผ่โสภาการกระจายตัวทางพื้นที่ ขอบเขตบริการ และพฤติกรรมผู้บริโภคของร้านค้าสะดวกซื้อ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
2544วรากร รัตนอารีกุลพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานและการค้าชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาชุมชนชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
2544ทัตยา เพ็ชรภู่การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของชุมชนแออัดในเขตเมืองเชียงใหม่
2544บุญญฤทธิ์ บุญญวงศ์การวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของย่านธุรกิจการค้ากลางของเมืองเชียงใหม่
2544ประสิทธิ์ เมฆอรุณการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยในเขตลุ่มน้ำยมตอนล่าง
2544รณยุทธ ศรีน้อยการเคลื่อนย้ายทางพื้นที่และการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2544อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเขตแดนและภูมิทัศน์ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาบริเวณแม่น้ำเมย
2544วิไลรัตน์ เสียมภักดีพฤติกรรมของผู้ใช้บริการตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
2545ฐานิกา ปัญจรัตน์พัฒนาการและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง
2545ดวงจันทร์ วุฒิสารการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางผังการใช้พื้นที่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
2545ดาริกา ห้วยทรายพลวัตการใช้ที่ดินของชุมชนม้งในป่าอนุรักษ์ใกล้เมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาหมู่บ้านดอยปุย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
2545นครินทร์ ชัยแก้วการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ : พัฒนาการ รูปแบบการจัดการ และศักยภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืน
2545ศิพร อนันต์ธีระชัยพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานใหม่ในเขตเมืองโบราณจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
2545มะลิวัลย์ โสภาเงื่อนไขในการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกรบนที่สูง จังหวัดแพร่
2545มัณฑนา ทิพย์วารีรมย์การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร และความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
2545เมธี วงศ์หนักความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติประจำถิ่นเพื่อการวางแผนอนุรักษ์ ในเขตป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก
2545พงศธร คำใจหนักการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองลำพูน
2545อริศรา เจริญปัญญาเนตรการแพร่ระบาดและการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงของโรคมาลาเรียบริเวณชายแดนไทย-พม่า ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
2546กฤษณา กิจยุทธชัยอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : พัฒนาการทางพื้นที่ความเชื่อมโยง และพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ประกอบการภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
2546กัลยาณี สุวรรณประเสริฐการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาประปาหมู่บ้าน : กรณีศึกษา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
2546รัชฎา โสธนะการตัดสินใจของชาวสวนผลไม้ภายใต้ความไม่แน่นอนของการเกษตรในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก
2546วรุตม์ นาฑีอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำปราจีนบุรีตอนกลาง : พื้นที่เสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแก้ไข
2546วารินทร์ วงษ์วรรณพัฒนาการของเกษตรกรรมเพื่อการค้า : กรณีศึกษาการผลิตไผ่ตงในตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
2546สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์พัฒนาการทางพื้นที่ของการค้าและบริการของเมืองชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2546สุโข เสมมหาศักดิ์การกระจายตัวทางพื้นที่ของอัคคีภัยและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
2546อรุณี ไชยวงค์พัฒนาการและการแพร่กระจายของการเลี้ยงผึ้งในสวนลำไยในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
2546ภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์พัฒนาการของรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและระบบการผลิตพืช : กรณีศึกษา ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
2546เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์สิทธิและพื้นที่ของชุมชนประมงแม่น้ำอิงในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
2547ภาสกร โกไศยกานนท์แรงงานอพยพภาคอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษาแรงงานสัญชาติพม่าในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2547วรลักษณ์ ศรอินทร์พัฒนาการในการเพาะเลี้ยงกุ้งและการตอบสนองของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่อแรงกดดันในการผลิตและการอนุรักษ์
2547วิฑูรย์ จรัสเสนากุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนิเวศวิทยาของเมืองกับการเกิดอาชญากรรม : กรณีศึกษาคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วิฑูรย์ จรัศเสนากุล
2547ศรีไพร พริ้งเพราะการพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชน : บูรณาการการจัดการแสดงของช้างในบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
2547อัจฉรา โกมลนาคแบบจำลองทางอุทกวิทยาเพื่อการคาดการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน
2547แพร่พรรณ เหมวรรณรูปแบบการเปลี่ยนแปลงและความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชนบนที่สูง : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบ้านแม่โถและบ้านกะเหรี่ยงแม่โถหลวง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
2547จิตรานุช ณ มาพลวัตของการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย : กรณีศึกษาชุมชนเมืองลำปาง
2548คติวิช กันธาการแพร่กระจายและการยอมรับการเพาะปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา 
2548ไชยณรงค์ ปุยอรุณการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ชายแดนและปัญหาเขตแดนไทย-พม่าบริเวณแนวเทือกเขาแดนลาวและถนนธงชัย
2548ณัษฐพงศ์ วรรณวิจิตรพัฒนาการของการขนส่งทางถนนและความเป็นพลวัตของการใช้ที่ดินในเขตชานเมืองเชียงใหม่
2548นิติ เอี่ยมชื่นการแพร่กระจาย การยอมรับ และศักยภาพการพัฒนาของนวัตกรรมการเกษตรในพื้นที่ส่งเสริมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2548มนต์ชัย นีซังการกระจายทางพื้นที่และทางสังคมของความกลัวต่ออาชญากรรมของประชาชน: กรณีศึกษาพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองชลบุรี
2548รัชพล สัมพุทธานนท์การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ - พฤติกรรมของการเลี้ยงโคนมเชิงพาณิชย์ในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
2548สุรีรัตน์ เทมวรรธน์อัตลักษณ์และการนำเสนอภาพตัวแทนของการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบสองชุมชนต่างชาติพันธุ์
2549ครรชิต พิระภาคพลวัตของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำและที่ดินในเขตป่าบุ่งป่าทามในลุ่มน้ำมูลตอนกลาง
2549ถิรวัสส์ ประเทืองไพศรีพัฒนาการทางพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่และศักยภาพการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในอำเภอเมืองนครสวรรค์
2549วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโรการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของสังคมชาวนาในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาผู้ผลิตสุราพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ 
2549วรวิทย์ อัคนิพัชรพัฒนาการทางพื้นที่ ความเชื่อมโยง และการตัดสินใจด้านทำเลที่ตั้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดชุมพร 
2549วิระ โพธิ์เรียการต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรของชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
2549สุวิมล มหาวงศ์พัฒนาการทางพื้นที่ของการเพาะปลูกไม้ผลเชิงพาณิชย์ในตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
2549อรชร กำเนิดการจัดการไฟป่าโดยชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
2549อาทิตย์ คงสมศักดิ์ศิริรูปแบบการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตามเส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร 
2549อมรชัย ประกอบยาการแพร่กระจายเชิงพื้นที่ของนวัตกรรมการเลี้ยงโคนมในเขตพื้นที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี
2550ปิยวดี นิลสนธิพัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวในจังหวัดนครสวรรค์ 
2550จักรี พรหมศิริการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชนบทและการเกษตรในพื้นที่ชายขอบ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนดั้งเดิมและชุมชนตั้งใหม่
2550ธวัชชัย มานิตย์ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อชุมชนท้องถิ่น : กรณีศึกษาตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2550สิริพันธ์ เชษฐตระกูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการสร้างความหลากหลายของวิถีการดำรงชีพในพื้นที่ศูนย์กลางการเกษตรของภาคเหนือของประเทศไทย
2550วีระ อภัยสุวรรณชุมชนแออัดในเขตเมืองเก่าลำปาง : พัฒนาการ ความขัดแย้ง และการจัดการ 
2550จตุพล เรียงจนะพาธีพัฒนาการของการจัดการสวนป่า : กรณีศึกษาสวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดลำปาง
2550สิริรัตน์ ศรีเจริญรูปแบบทางพื้นที่ของการผลิตกุหลาบเชิงการค้าในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก
2551ธานี คามเขตการเข้าถึงทรัพยากรและยุทธศาสตร์ในการดำรงชีพของชุมชนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ : กรณีศึกษาตำบลชะอม อำเภอแ่งคอย จังหวัดสระบุรี 
2551แอนดรู ยะวันปัญหาสุขภาพของผู้ลี้ภัยชาวคะเรนนีในศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
2552ชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ์การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและการผลิตพืชเชิงพาณิชย์ในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
2552เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์ลำดับชั้นของชุมชนโบราณสมัยล้านนาในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-22
2552สุดาจันทร์ แสนประเสริฐพัฒนาการของอุตสาหกรรม ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในบริเวณพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน 
2552ธิตินทร์ จารักษ์การพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนในหมู่บ้านปะละทะ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
2552เยาวลักษณ์ ศรีคำภาการเปลี่ยนแปลงด้านอาหารและบทบาทหญิงชายในบริบทการพัฒนาของชุมชนสะเอียบ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
2552วันทนา ฉิมบ้านดอนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
2552วิทยา เต่าสาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรและการปรับตัวของเกษตรกร : กรณีศึกษาบ้านทรายมูล ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
2552อาสิต ลาภพระแก้วจำนวนและตำแหน่งของจุดควบคุมภาคพื้นดินเพื่อการปรับแก้เชิงเรขาคณิตภาพข้อมูลดาวเทียม SPOT 5
2552มนทิรา ยิ้มสมานเครือข่ายสินค้าส้มปลอดสาร : กรณีศึกษาบ้านสันดินแดง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2553ธีระพงศ์ โพธิ์มั่นการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ : กรณีศึกษาวัดเชียงทองและปริมณฑลหลวงพระบาง สปป. ลาว 
2553ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการจัดการเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแบบพหุภาคี
2553คมกริช บุญเขียวการแพร่กระจายทางพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตของพืชอินทรีย์ในตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2553ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์การวิเคราะห์ทางพื้นที่ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในจังหวัดเชียงใหม่
2553อมรรัตน์ นาคเสพนิเวศสังคมของชุมชนลำปะทาวภายหลังการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ 
2553น้ำเพชร ชาเทพพัฒนาการทางพื้นที่ของโครงสร้างการค้าและการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกชานเมือง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2553วีระนุช แย้มยิ้มจากนาข้าวสู่นากุ้ง : การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย 
2553สุทธิษา สมนาการอุบัติซ้ำของวัณโรคในจังหวัดเชียงใหม่ : การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์
2553สุธัญญารัตน์ ฝ้ายตระกูลการแพร่กระจายทางพื้นที่และรูปแบบการผลิตของเกษตรกรรมแบบพันธะสัญญาในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2554ปนัดดา พาณิชยพันธุ์พัฒนาการของโครงข่ายการขนส่งและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตชานเมือง: กรณีศึกษาชานเมืองเชียงใหม่-แม่โจ้
2554น้ำผึ้ง ท่าคล่องชุมชนสวนเมี่ยงท่ามกลางการปิดล้อมของอุทยานแห่งชาติขุนแจ : กรณีศึกษาบ้านขุนลาว ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
2554คมสัน ศรีบุญเรืองพืชอาหารหรือพืชพลังงาน ? ยุทธวิธีการดำรงชีพขอเกษตรกรในที่ราบสูงโคราช
2554จิตคุปต์ ละอองปลิวการตอบสนองของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเป็นเมืองอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
2554นนทวรรณ แสนไพรการเคลื่อนย้าย การตั้งถิ่นฐาน และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจของชาวดาระอั้งในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
2554ศุภชัย แสนใจอิการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของสถานบันเทิงในเขตเมืองเชียงใหม่
2554อำพร ดัชถุยาวัตร์การรับมือกับความเสี่ยงและความเปราะบางต่อปัญหาดินเค็มในบ้านหอกลอง ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
2554วรวิทย์ ศุภวิมุติรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรภายหลังพายุไต้ฝุ่นเกย์: กรณีศึกษาตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
2555จิตรภณ สุนทรการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
2555อาทิตย์ อินธาระพัฒนาการของการขนส่งทางรถไฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
2555ภูมิ สาทสินธุ์พัฒนาการทางพื้นที่ ความเชื่อมโยง และการตอบสนองต่อวิกฤติเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2555วิชญ์ จอมวิญญาณ์การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของโรคมะเร็งปอดในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
2556สุมาลินี สาดส่างการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตชานเมือง : กรณีศึกษาอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
2556วิไลวรรณ วิไลรัตน์การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของชุมชนเกาะยอในบริบทของการพัฒนาภูมิภาค
2556แก้วอุ่นเรือน จันทวงศาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และความหมายของสถานที่ของคนพลัดที่อันเนื่องมาจากโครงการขยายเขื่อนไฟฟ้าเทินหินบูน สปป.ลาว
2556นราธร สายเส็งปฏิสัมพันธ์ทางพื้นที่ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท้องถิ่นในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
2556ภัทรกุล ศิลปรัตน์การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของโรคปอดอักเสบในผู้ป่วยสูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี
2556วศินธร แสนสิงห์บ้านแม่เหียะใน : โลกใบเล็กของปัญหาใหญ่ในการพัฒนาและการอนุรักษ์
2556อริศา จิระศิริโชติพัฒนาการทางพื้นที่ของฟาร์มเป็ดเนื้อและการปรับตัวต่อความขัดแย้งด้านการใช้ที่ดินและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม