ประกาศ/แบบฟอร์ม

โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562

ด้วย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานมูลนิธิ ให้เป็นศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่ร่วมคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่มาสอบแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ นั้น

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงใคร่ขอเชิญท่านส่งตัวแทนนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกโดยไม่จำกัดจำนวน โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 100 บาท ทั้งนี้การสมัครสอบจะสมบูรณ์โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานยืนยันแล้ว และจะทำการสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้เข้าค่ายอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกต่อไป ทั้งนี้สามารถส่งรายชื่อตัวแทนนักเรียนตามแบบตอบรับดังแนบและสำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงินทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ geography.cmu@gmail.com ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2561

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2562

3. กำหนดการโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562