ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

ตามที่ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์และได้ทรงมอบหมายให้มูลนิธิ สอวน. ดำเนินการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐานสากลเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนั้น ทางมูลนิธิ สอวน. จึงได้เชิญทางภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ของภาคเหนือ เพื่อช่วยอบรมครูผู้สอนภูมิศาสตร์ทางภาคเหนือตามหลักสูตรใหม่ให้กับ สพฐ. และทำหน้าที่ร่วมคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือส่งเข้าแข่งขันเป็นผู้แทนประเทศไทย สำหรับไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

เขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ภาคเหนือ (16 จังหวัด)

 • พื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือตอนบน (8 จังหวัด) ประกอบด้วย
 1. เชียงใหม่
 2. เชียงราย
 3. แม่ฮ่องสอน
 4. แพร่
 5. น่าน
 6. ลำพูน
 7. ลำปาง
 8. พะเยา
 • พื้นที่รับผิดชอบภาคเหนือตอนล่าง (8 จังหวัด) ประกอบด้วย
 1. กำแพงเพชร
 2. ตาก
 3. นครสวรรค์
 4. พิษณุโลก
 5. พิจิตร
 6. เพชรบูรณ์
 7. สุโขทัย
 8. อุตรดิตถ์