โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2565 (แผนสหกิจศึกษา)

ทางเลือกที่ 1 เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Fundamental English 1) 3 (3-0-6)
2 009103 การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ (Information Literacy and Information Presentation) 3 (3-0-6)
3 140104 การเป็นพลเมือง (Citizenship) 3(3-0-6)
4 154108 ภูมิศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ (Geography and Geographer) 1(1-0-2)
5 154141 ภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography) 3 (3-0-6)
6 154151 ภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography) 3 (3-0-6)
7 206191 คณิตศาสตร์ทั่วไปสำหรับสังคมศาสตร์ (General Mathematics for Social Science) 3(3-0-6)
รวม 19


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Fundamental English 2) 3(3-0-6)
2 154152 ดินและน้ำทางภูมิศาสตร์ (ส.ภม. 152 ดินและน้ำทางภูมิศาสตร์ Soil and Water in Geography) 3(3-0-6)
3 154173 แผนที่และการแปลตีความแผนที่ (Map and Map Interpretation) 3(2-2-5)
4 154181 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental (Geography) 3(3-0-6)
5 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ (Information Technology and Modern Life) 1(0-3-0)
6 xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้) GE (Learner Person) 3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล (Critical Reading and Effective Writing) 3 (3-0-6)
2 154231 ทักษะคอมพิวเตอร์ทางภูมิศาสตร์ (Computer Skills in Geography) 3 (2-2-5)
3 154261 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Geography of Thailand) 3 (3-0-6)
4 205103 ธรณีวิทยากายภาพ (Physical Geology) 4 (3-3-6)
5 208271 การสำรวจเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิศวกรโยธา (Elementary Survey for Non-Civil Engineering Majors) 3(2-3-4)
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง) GE (Active Citizen) 3
รวม 19


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 001224 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์ (English for Social Sciences) 3(3-0-6)
2 154251 บรรยากาศเบื้องต้น (INTRODUCTION TO THE ATMOSPHERE) 3(3-0-6)
3 154282 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ การพัฒนา และความยั่งยืน (Geographies of Economy, Development and Sustainability) 3(3-0-6)
4 154330 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Geographic Information Systems) 3(2-2-5)
5 154375 รีโมทเซนซิง (Remote Sensing) 3(2-2-5)
6 xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม) GE (Innovative Co-creator) 3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 208270 สถิติทางสังคมศาสตร์ (Statistics in Social Sciences) 3 (3-0-6)
2 154311 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ (Geographic Thought) 3 (3-0-6)
3 154388 ภูมิศาสตร์เมือง (Urban Geography) 3 (3-0-6)
4 154xxx วิชาเอกเลือก (Major Elective) 3
5 154xxx วิชาเอกเลือก (Major Elective) 3
6 154xxx วิชาเอกเลือก (Major Elective) 3
รวม 18


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 154302 การวิจัยทางภูมิศาสตร์ (Research in Geography) 2(2-0-4)
2 154303 ทักษะการวิจัยทางภูมิศาสตร์ (Research Skills in Geography) 2(1-2-3)
3 154xxx วิชาเอกเลือก (Major Elective) 3
4 154xxx วิชาเอกเลือก (Major Elective) 3
5 154xxx วิชาเอกเลือก (Major Elective) 3
6 154xxx วิชาเอกเลือก (Major Elective) 3
รวม 16

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 154499 การค้นคว้าอิสระทางภูมิศาสตร์ (Independent Study in Geography) 3
2 154xxx วิชาเอกเลือก (Major Elective) 3
3 154xxx วิชาเอกเลือก (Major Elective) 3
4 154xxx วิชาเลือกเสรี (Free Elective) 3
5 154xxx วิชาเลือกเสรี (Free Elective) 3
รวม 15


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 154410 สหกิจศึกษาทางภูมิศาสตร์ (COOPERATIVE EDUCATION IN GEOGRAPHY) 6
รวม 6

กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography)

ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
154351 ภัยพิบัติธรรมชาติเบื้องต้น (Introduction to Natural Disaster) 3 (3-0-6)
154352 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : วิทยาศาสตร์ สังคมและนโยบาย (Climate Change: Science, Society and Policy) 3 (3-0-6)
154353 อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) 3 (3-0-6)
154354 ภูมิศาสตร์ภูเขา (Mountain Geography) 3 (3-0-6)
154451 การประเมินภัยพิบัติธรรมชาติและการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ (Natural Disaster Assessment and Risk Assessment) 3 (2-2-5)
154452 อุตุนิยมวิทยาภูเขา (Mountain Meteorology) 3 (3-0-6)
154454 ภูมิสัณฐานวิทยา (Geomorphology) 3 (3-0-6)
154455 อุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ (Hydrology and Water Resources) 3 (3-0-6)
154456 ภูมิศาสตร์ชีวภาพ (Biogeography) 3 (3-0-6)
154457 อุตุนิยมวิทยาการเกษตร (Agricultural Meteorology) 3 (3-0-6)
154458 ภูมิศาสตร์ดิน (Soil Geography) 3 (3-0-6)


กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)

ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
154340 ภูมิศาสตร์การพัฒนา (Geography of Development) 3 (3-0-6)
154362 พลวัตเชิงภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Dynamic of Southeast Asia) 3 (3-0-6)
154363 ภูมิศาสตร์การย้ายถิ่น (Geography of Migration) 3 (3-0-6)
154382 พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสังคม (Energy, Environment and Society) 3 (3-0-6)
154384 นิเวศวิทยามนุษย์ (Human Ecology) 3 (3-0-6)
154411 สัมมนาและปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์ (Seminar and Workshop in Geography) 3 (3-0-6)
154441 นิเวศวิทยาเมือง (Urban Ecology) 3 (3-0-6)
154442 รัฐ พื้นที่ และการเมือง (State, Space and Politics) 3 (3-0-6)
154443 พื้นที่ สังคม และการพัฒนา (Space, Society and Development) 3 (3-0-6)
154444 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และปัจเจกบุคคล (Space-Individual Interactions) 3 (3-0-6)
154445 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (Geography of Settlement) 3 (3-0-6)
154446 ภูมิศาสตร์ของวัฒนธรรม พื้นที่ และสังคมในโลกสมัยใหม่ (Geographies of Culture, Space and Society in the Modern World) 3 (3-0-6)
154461 ภูมิศาสตร์ไทยภาคเหนือ (Geography of Northern Thailand) 3 (3-0-6)
154481 ภูมิศาสตร์ประชากร (Population Geography) 3 (3-0-6)
154482 ภูมิศาสตร์การแพทย์ (Medical Geography) 3 (3-0-6)
154484 ทฤษฎีทำเลที่ตั้ง (Location Theory) 3 (3-0-6)
154486 การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Sustainable (Environmental Management) 3 (3-0-6)
154487 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวและนันทนาการ (Geography of Tourism and Recreation) 3 (3-0-6)
154488 ผังเมืองศึกษา (Urban Planning Studies) 3 (2-3-4)
154489 รูปแบบและการพัฒนาชุมชนเมือง (Urban Forms and Development) 3 (3-0-6)
154491 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม (Participatory Environmental Management) 3 (3-0-6)
154492 ภูมิศาสตร์การขนส่ง (Transportation Geography) 3 (3-0-6)
154493 ภูมิศาสตร์ที่พักอาศัย (Geography of Housing) 3 (2-3-4)
154494 การจัดทำผังเมืองรวม (The Preparation of The Urban General Plan) 3 (2-3-4)
154495 การจัดทำผังเมืองเฉพาะ (The Preparation of The Urban Specific Plan) 3 (2-3-4)
154496 การวิเคราะห์นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy and Analysis) 3 (2-3-4)


กลุ่มวิชาแผนที่และเทคนิคทางภูมิศาสตร์ (Map and Techniques in Geography)

ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
154373 หลักการสำรวจด้วยภาพถ่ายเชิงเลขเบื้องต้น (Fundamental Digital Photogrammetry) 3 (2-2-5)
154377 การทำแผนที่มัลติมีเดีย (Multimedia Cartography) 3 (2-2-5)
154431 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยระบบภูมิสารสนเทศ และการประยุกต์ (Geospatial Analysis and Applications) 3 (2-2-5)
154432 การเขียนโปรแกรมสำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Programming for Geoinformatics) 3 (2-2-5)
154434 การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System Database Management System) 3 (2-2-5)
154435 วิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่และการประยุกต์ใช้ (Spatial data science and application) 3 (2-2-5)
154471 การวิเคราะห์และแปลความภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ (Aerial Photograph Interpretation and Analysis from Unmanned Aerial Vehicle) 3 (2-2-5)
154475 การประมวลผลภาพเชิงเลขสำหรับรีโมทเซนซิง (Digital Image Processing for Remote Sensing) 3 (2-2-5)
154477 ไมโครเวฟรีโมตเซนซิง (Microwave Remote Sensing) 3 (2-2-5)
154479 การออกแบบแผนที่ (Cartographic Design) 3 (2-2-5)
154497 การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Geospatial Innovation development) 3 (2-2-5)

ดาวน์โหลดเอกสารแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คลิก
ดาวน์โหลดเอกสารโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คลิก