โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (FUNDAMENTAL ENGLISH I) 3 (3-0-6)
2 009103 การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ (INFORMATION LITERACY AND INFORMATION PRESENTATION) 3 (3-0-6)
3 154108 ภูมิศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ (GEOGRAPHY AND GEOGRAPHERS) 1 (1-0-2)
4 154141 ภูมิศาสตร์มนุษย์ (HUMAN GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
5 154151 ภูมิศาสตร์กายภาพ (PHYSICAL GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
6 206191 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ 1 (MATHEMATICS FOR SOCIAL SCIENCES I) 3 (3-0-6)
7 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3
รวม 19


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (FUNDAMENTAL ENGLISH II) 3 (3-0-6)
2 154152 ดินและน้ำทางภูมิศาสตร์ (SOIL AND WATER IN GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
3 154173 แผนที่และการแปลตีความแผนที่ (MAP AND MAP INTERPRETATION) 3 (2-2-5)
4 154181 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
5 170108 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 (LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1) 1 (0-3-0)
6 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ (INFORMATION TECHNOLOGY AND MODERN LIFE) 3 (2-2-5)
7 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3
รวม 19

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ (CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING) 3 (3-0-6)
2 154231 ทักษะคอมพิวเตอร์ทางภูมิศาสตร์ (COMPUTER SKILLS IN GEOGRAPHY) 3 (2-2-5)
3 154262 พลวัตเชิงภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (REGIONAL DYNAMIC OF SOUTHEAST ASIA) 3 (3-0-6)
4 205103 ธรณีวิทยากายภาพ (PHYSICAL GEOLOGY) 4 (3-3-6)
5 208271 สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ 1 (ELEMENTARY STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCES I) 3 (3-0-6)
6 251281 การสำรวจเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิศวกรโยธา (ELEMENTARY SURVEY FOR NON-ENGINEERING MAJORS) 3 (2-3-4)
รวม 19


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 001224 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์ (ENGLISH FOR SOCIAL SCIENCES) 3 (3-0-6)
2 154251 บรรยากาศเบื้องต้น (INTRODUCTION TO THE ATMOSPHERE) 3 (3-0-6)
3 154276 หลักการสำรวจด้วยภาพถ่ายเชิงเลขเบื้องต้น (FUNDAMENTAL DIGITAL PHOTOGRAMMETRY) 3 (2-2-5)
4 154281 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (ECONOMIC GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
5 208272 สถิติเบื้องต้นสำหรับสังคมศาสตร์ 2 (ELEMENTARY STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCES II) 3 (3-0-6)
6 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
รวม 18

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 001311 การอ่านและการเขียน 1 (READING AND WRITING I) 3 (3-0-6)
2 154311 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ (GEOGRAPHIC THOUGHT) 3 (3-0-6)
3 154330 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น (INTRODUCTION TO GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS) 3 (2-2-5)
4 154375 รีโมทเซนซิง (REMOTE SENSING) 3 (2-2-5)
5 154340 ภูมิศาสตร์การพัฒนา (GEOGRAPHY OF DEVELOPMENT) หรือ 3 (3-0-6)
154388 ภูมิศาสตร์เมือง (URBAN GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
6 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
รวม 18


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 154301 เทคนิคและวิธีการทางภูมิศาสตร์ (TECHNIQUES AND METHODOLOGY IN GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
2 154xxx วิชาเอกเลือก (MAJOR ELECTIVE) 3
3 154xxx วิชาเอกเลือก (MAJOR ELECTIVE) 3
4 154xxx วิชาเอกเลือก (MAJOR ELECTIVE) 3
5 154xxx วิชาเอกเลือก (MAJOR ELECTIVE) 3
6 154xxx วิชาเอกเลือก (MAJOR ELECTIVE) 3
7 170109 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 (LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2) 1 (0-3-0)
รวม 19

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 154499 การค้นคว้าอิสระทางภูมิศาสตร์ (INDEPENDENT STUDY IN GEOGRAPHY) 3 (0-9-0)
2 1544xx วิชาเอกเลือก (MAJOR ELECTIVE) 3
3 1544xx วิชาเอกเลือก (MAJOR ELECTIVE) 3
4 xxxxxx วิชาเลือกเสรี (FREE ELECTIVE) 3
5 xxxxxx วิชาเลือกเสรี (FREE ELECTIVE) 3
วิชาโท (ถ้ามี) (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
รวม 15


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 154410 สหกิจศึกษาทางภูมิศาสตร์ (COOPERATIVE EDUCATION IN GEOGRAPHY) 6
รวม 6

กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography)

ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
154351 ภัยพิบัติธรรมชาติเบื้องต้น (INTRODUCTION TO DISASTER) 3 (3-0-6)
154352 ภูมิอากาศวิทยา (CLIMATOLOGY) 3 (3-0-6)
154353 อุตุนิยมวิทยา (METEOROLOGY) 3 (3-0-6)
154354 ภูมิศาสตร์ภูเขา (MOUNTAIN GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
154356 ภูมิอากาศวิทยาจุลภาค (MICROCLIMATOLOGY) 3 (2-3-4)
154451 การประเมินภัยพิบัติธรรมชาติและการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ (NATURAL DISASTER ASSESSMENT AND RISK ASSESSMENT) 3 (3-0-6)
154454 ภูมิสัณฐานวิทยา (GEOMORPHOLOGY) 3 (3-0-6)
154455 อุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ (HYDROLOGY AND WATER RESOURCES) 3 (3-0-6)
154457 อุตุนิยมวิทยาเกษตร (AGRICULTURAL METEOROLOGY) 3 (3-0-6)
154458 ภูมิศาสตร์ดิน (SOIL GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)


กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)

ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
154363 ภูมิศาสตร์การย้ายถิ่น (GEOGRAPHY OF MIGRATION) 3 (3-0-6)
154383 ภูมิศาสตร์พฤติกรรม (BEHAVIORAL GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
154384 นิเวศวิทยามนุษย์ (HUMAN ECOLOGY) 3 (3-0-6)
154385 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (GEOGRAPHY OF SETTLEMENT) 3 (3-0-6)
154389 สิ่งแวดล้อมและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MOVEMENT IN SOUTHEAST ASIA) 3 (3-0-6)
154441 นิเวศวิทยาเมือง (URBAN ECOLOGY) 3 (3-0-6)
154442 ภูมิศาสตร์การเมือง (POLITICAL GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
154461 ภูมิศาสตร์ไทยภาคเหนือ (GEOGRAPHY OF NORTHERN THAILAND) 3 (3-0-6)
154480 แนวคิดและหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม (CONCEPTS AND PRINCIPLES IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) 3 (3-0-6)
154481 ภูมิศาสตร์ประชากร (POPULATION GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
154482 ภูมิศาสตร์การแพทย์ (MEDICAL GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
154483 ภูมิศาสตร์การเกษตร (AGRICULTURAL GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
154484 ทฤษฎีทำเลที่ตั้ง (LOCATION THEORY) 3 (3-0-6)
154486 การศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL STUDY AND MANAGEMENT) 3 (3-0-6)
154487 ภูมิศาสตร์และการวางแผนทรัพยากรนันทนาการ (GEOGRAPHY AND RECREATIONAL RESOURCE PLANNING) 3 (3-0-6)
154488 ผังเมืองศึกษา (URBAN PLANNING STUDIES) 3 (2-3-4)
154489 รูปแบบและการพัฒนาชุมชนเมืองในประเทศโลกที่สาม (URBAN FORMS AND DEVELOPMENT IN THE THIRD WORLD COUNTRIES) 3 (3-0-6)
154492 ภูมิศาสตร์การขนส่ง (TRANSPORTATION GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
154493 ภูมิศาสตร์ที่พักอาศัย (GEOGRAPHY OF HOUSING) 3 (2-3-4)
154494 การจัดทำผังเมืองรวม (THE PREPARATION OF THE URBAN GENERAL PLAN) 3 (2-3-4)
154495 การจัดทำผังเมืองเฉพาะ (THE PREPARATION OF THE URBAN SPECIFIC PLAN) 3 (2-3-4)
154496 การวิเคราะห์นโยบายสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL POLICY AND ANALYSIS) 3 (2-3-4)


กลุ่มวิชาแผนที่และเทคนิคทางภูมิศาสตร์ (Map and Techniques in Geography)

ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
154374 ภาพถ่ายสำรวจขั้นสูง (ADVANCED PHOTOGRAMMETRY) 3 (2-2-5)
154377 แผนที่มัลติมีเดียเบื้องต้น (INTRODUCTION TO MULTIMEDIA CARTOGRAPHY) 3 (2-2-5)
154431 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยระบบภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ (GEOSPATIAL ANALYSIS AND APPLICATIONS) 3 (2-2-5)
154432 การเขียนโปรแกรมสำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ (PROGRAMMING IN GEOINFORMATICS) 3 (2-2-5)
154434 การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DATABASE MANAGEMENT SYSTEM) 3 (2-2-5)
154471 การวิเคราะห์และแปลความภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ (AERIAL PHOTOGRAPH INTERPRETATION AND ANALYSIS FROM UNMANNED AERIAL VEHICLE) 3 (2-2-5)
154475 การประมวลผลภาพเชิงเลขสำหรับรีโมทเซนซิง (DIGITAL IMAGE PROCESSING FOR REMOTE SENSING) 3 (2-2-5)
154477 ไมโครเวฟรีโมตเซนซิง (MICROWAVE REMOTE SENSING) 3 (2-3-4)
154479 การออกแบบแผนที่ (CARTOGRAPHIC DESIGN) 3 (2-3-4)