ทุนการศึกษา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา ได้แก่

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

  • ทุนสนับสนุนจากศิษย์เก่า
  • ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีของภาควิชา
  • ทุนการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์
  • ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  • เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  • ทุนวิทยานิพนธ์
  • ทุนผู้ช่วยสอน
  • ทุนผู้ช่วยนักวิจัย
  • กองทุน Sylff (ญี่ปุ่น)