กิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมอง เรื่องการบุกรุกและอิทธิพลจากชาติตะวันตก

ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 11.00 – 12.30 น. ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ ได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมอง เรื่องการบุกรุกและอิทธิพลจากชาติตะวันตก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 154262 (พลวัตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) โดยเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาภูมิศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม และอินโดนีเซีย นอกจากจะเป็นการฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพกับเพื่อนนานาชาติ  อีกทั้งนักศึกษายังได้รับทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากต่างมุมมอง ความรู้สึกของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านที่เคยตกเป็นอาณานิคม ได้คิดจุดยืนของสยาม รวมไปถึงใคร่ครวญถึงการสร้างทัศนคติที่สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านปฏิสัมพันธ์กับบุคคลจริงอีกด้วย