หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งมิติทางพื้นที่และเวลาโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และวิธีวิทยาทางภูมิศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงการบูรณาการแนวความคิดทางภูมิศาสตร์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หลักสูตรได้มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ภาษาไทย       ชื่อเต็ม :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)

                        ชื่อย่อ  :    ปร.ด. (ภูมิศาสตร์)

English   Full Name :   Doctor of Philosophy (Geography)

                Abbreviation :  Ph.D. (Geography)

หลักสูตรแบบ 1.1  ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท) หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

ดาวน์โหลดโครงสร้างหลักสูตร PDF

 1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับรองและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯแล้ว
 3. กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แต่ไม่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 และสำหรับกรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแต่มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำวิจัยหรือมีผลงานทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 00 หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
 4. ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในระดับดีและต้องสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
 5. ผู้สมัครจะต้องนำเสนอเอกสารแนวคิดของงานวิจัยที่ผู้สมัครมีความสนใจและจะดำเนินการวิจัยที่จะเป็นส่วนหลักของดุษฎีนิพนธ์
 6. คุณสมบัติอื่นนอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา

เงื่อนไขภาษาอังกฤษ

กำหนดให้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหนึ่ง สำหรับการผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ โดยมีเกณฑ์คะแนนการผ่านจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยให้การรับรอง ดังนี้

สถาบัน

คะแนนสำหรับหลักสูตรนานาชาติทุกระดับ และหลักสูตรระดับปริญญาเอกทุกแบบ

CMU-eTEGS

65

IELTS

5.5

TOEFL

ITP: 523
CBT: 193
IBT: 69

TOEIC

ไม่รับ

CU_TEP**

65%

TU-GET/TU-GET(CBT)

65%

KU-EPT**

65%

DynEd

3.0 (CEFR - C1)

CMU e-Grad**

90%

หมายเหตุ

1. ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าจำนวน % ที่กำหนด จากคะแนนเต็มที่กำหนดไว้

2. ผลคะแนนภาษาต่างประเทศจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นเอกสารที่บัณฑิตวิทยาลัย และ สามารถใช้ผลคะแนนนี้ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จนสำเร็จการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 390,000 บาท (65,000 บาท ต่อปีการศึกษา)

 1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
 2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ได้รับเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science, Scopus, IEEE หรือ PubMed โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง
 3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา
 4. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา
 5. นักศึกษาอาจจะเลือกไปเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการระยะสั้น (1-6 เดือน) ในหน่วยงานหรือองค์กรระดับนานาชาติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร