เสวนา “ภูมิศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ : ภารกิจพิชิตถ้ำหลวงนางนอน”

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานเสวนา “ภูมิศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ : ภารกิจพิชิตถ้ำหลวงนางนอน” ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการเสวนาในครั้งนี้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์จริงของนักภูมิศาสตร์ที่ได้ใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อช่วยภารกิจปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่า 13 ชีวิต และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มนักภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เป็นศิษย์ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ

Read more

การบรรยายพิเศษ เรื่องพลวัตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) คณะสังคมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 2 โดยการจัดการบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวทางกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Read more

โครงการสัมมนาการฝึกงานของนักศึกษาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาการฝึกงานของนักศึกษาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 61 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและปรับระดับทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ให้แก่นักศึกษาใหม่รหัส 61 ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนและสนับสนุนกลไกการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส. ค. 2561 ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ รุ่นพี่ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาชี้แนะแนวทางในการปรับตัวเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 61 มี ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

Read more