ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมงาน “สระเกล้าดำหัว คณาจารย์อาวุโส”

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมงานสระเกล้าดำหัว คณาจารย์อาวุโส ภาควิชาภูมิศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมกระจก (4107) อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์เข้าร่วมประชุมโครงการ STAR

ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ และผศ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยต่อการรู้รับ ปรับตัวและฟื้นคืนกลับจากภัยแล้งด้านการเกษตร (Strenhthening Thailand’s Agricultural drought Resiliences: STAR) ณ โรงแรมอมอรา ท่าแพ เชียงใหม่

Read more

คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ตัวแทนคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Forum) ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย

Read more

ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง เข้าร่วมประชุม โครงการ STAR Kickoff Meeting

ในวันที่ 25 และ 26 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง ได้เข้าร่วมการประชุม Kickoff Meeting ของโครงการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยต่อการรู้รับ ปรับตัวและฟื้นคืนกลับจากภัยแล้งด้านการเกษตร (Strengthening Thailand’s Agricultural drought Resilience: STAR) ณ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรหัสเปิดให้กับสถาบันการศึกษา”

ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรหัสเปิดให้กับสถาบันการศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ เป็นผู้ประสานงานในการร่วมจัดการอบรมครั้งนี้

Read more