การศึกษาภาคสนามในกระบวนวิชาอุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน ได้นำนักศึกษาในกระบวนวิชา 154455 อุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ (Hydrology and Water Resources) จำนวน 31 คน เข้ารับการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ

Read more

งานวันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2018)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ได้จัดงานวันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2018) ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้แก่นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสใช้เครื่องมือจริงในการสร้างเสริมประสบการณ์จากนอกห้องเรียน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ในการทำแผนที่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได้ ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากโรงเรียนทั่วภาคเหนือเป็นอย่างดี

Read more

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 และ CMU Open House ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ………………………………………… ตามประกาศประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่        14 สิงหาคม 2561 ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนในพื้นที่

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฟังและให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอหัวข้อวิจัยอิสระทางภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปี 4

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังและให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอหัวข้อวิจัยอิสระทางภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปี 4 กำหนดการนำเสนอ วันที่ 7 พ.ย. 2561  เวลา 8.00 – 18.00 น. ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 ประกอบด้วยกลุ่มหัวข้อ การจัดการและรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อม (1) พื้นที่และผลผลิตทางการเกษตร

Read more