การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

ในระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ ได้เข้าพบหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 25 หน่วยงาน เพื่อหารือและนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาภูมิศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมในด้านการเป็นบัณฑิตมีความรู้ทางวิชาการและสามารถฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสภาพจริงจากการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ