ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.0 – 13.00 น. ภาควิชาภูมิศาสตร์ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ในการนี้ อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ชยา วรรธนะภูติ และอาจารย์ ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ ได้ร่วมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และแนวทางการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาจากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่