โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส. ค. 2561 ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ รุ่นพี่ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาชี้แนะแนวทางในการปรับตัวเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 61 มี ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป