โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รหัส 61

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ภาควิชาภูมิศาสตร์ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รหัส 61 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ เพื่อแนะนำภาควิชา คณาจารย์ หลักสูตร และแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาภูมิศาสตร์ รหัส 61 นี้ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชยา วรรธนะภูติ และ อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม