โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 154701 ทฤษฎีภูมิศาสตร์ (GEOGRAPHICAL THEORIES) 3 (3-0-6)
2 15x7xx วิชาเอกเลือก (MAJOR ELECTIVE) 3
3 15x7xx วิชาเอกเลือก (MAJOR ELECTIVE) 3
4 15x7xx วิชาเอกเลือก (MAJOR ELECTIVE) 3
เข้าร่วมสัมมนา (ATTEND THE SEMINAR)
ผ่านเงื่อนไขภาษาอังกฤษ (PASS THE FOREIGN LANGUAGE REQUIREMENT)
รวม 12


ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 154704 ประเด็นและวิธีวิทยาในการวิจัยทางภูมิศาสตร์ (ISSUES AND RESEARCH METHODOLOGIES IN GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
2 15x7xx วิชาเอกเลือก (MAJOR ELECTIVE) 3
3 15x7xx วิชาเอกเลือก (MAJOR ELECTIVE) 3
4 15x7xx วิชาเอกเลือก (MAJOR ELECTIVE) 3
เข้าร่วมสัมมนา (ATTEND THE SEMINAR)
นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (PRESENT THESIS PROPOSAL)
รวม 12

รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
1 154799 วิทยานิพนธ์ (THESIS) 12
เข้าร่วมสัมมนา (ATTEND THE SEMINAR)
ตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย (PUBLISH A JOURNAL ARTICLE DUE TO THE CONDITION OF THE GRADUATE SCHOOL)
รวม 12

แขนงวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)

ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
154710 แนวคิดภูมิศาสตร์ร่วมสมัย (CONTEMPORARY GEOGRAPHIC THOUGHT) 3 (3-0-6)
154714 นิเวศวิทยาการเมือง (POLITICAL ECOLOGY) 3 (3-0-6)
154731 ภูมิศาสตร์มนุษย์ขั้นสูง (ADVANCED HUMAN GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
154733 ภูมิศาสตร์ประชากรขั้นสูง (ADVANCED POPULATION GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
154735 เมืองศึกษา (URBAN STUDIES) 3 (3-0-6)
154739 ภูมิศาสตร์สุขภาพ (GEOGRAPHY OF HEALTH) 3 (3-0-6)
154741 ภูมิศาสตร์อาหาร (GEOGRAPHY OF FOOD) 3 (3-0-6)
154744 วัฒนธรรมศึกษาในภูมิศาสตร์ (CULTURAL STUDIES IN GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
154746 ภูมิศาสตร์สตรีนิยม (FEMINIST GEOGRAPHY) 3 (3-0-6)
154761 ภูมิศาสตร์ประชาคมอาเซียน (GEOGRAPHY OF ASEAN COMMUNITY) 3 (3-0-6)
154767 ปัญหาทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบันของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CURRENT GEOGRAPHIC PROBLEMS OF COUNTRIES IN THE GREATER MEKONG SUBREGION) 3 (3-0-6)
154789 หัวข้อเลือกสรรทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (SELECTED TOPIC IN GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS) 3 (3-0-6)


แขนงวิชาภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics)

ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
153712 รีโมตเซนซิงประยุกต์ทางภูมิศาสตร์ (APPLIED REMOTE SENSING IN GEOGRAPHY) 3 (2-2-5)
153714 การจำลองเชิงพื้นที่ของศักยภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (SPATIAL MODELLING OF SUSTAINABLE CROP POTENTIAL) 3 (2-2-5)
153715 ภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (GEOINFORMATION FOR DISASTER RISK MANAGEMENT) 3 (2-2-5)
153721 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง (ADVANCED GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS) 3 (2-2-5)
153731 ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกในการใช้งานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GLOBAL POSITIONING SYSTEM IN SPATIAL DATA HANDLING) 3 (2-2-5)
153732 การประมวลข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข (DIGITAL TERRAIN MODEL DATA PROCESSING) 3 (2-2-5)
153741 การจัดการและออกแบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM DATABASE MANAGEMENT AND DESIGN) 3 (2-2-5)
153743 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางภูมิสารสนเทศ (COMPUTER PROGRAMMING IN GEOINFORMATICS) 3 (2-2-5)
153777 ภูมิสารสนเทศและสุขภาพ (GEOINFORMATICS AND HEALTH) 3 (2-2-5)
154743 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (SPATIAL ANALYSIS) 3 (3-0-6)
154786 สัมมนาประเด็นปัญหาทางภูมิศาสตร์ (SEMINAR IN GEOGRAPHICAL PROBLEMS) 3 (3-0-6)
154789 หัวข้อเลือกสรรทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (SELECTED TOPIC IN GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS) 3 (3-0-6)


แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (Environmental and Disaster Management)

ชื่อกระบวนวิชา หน่วยกิต
154711 สิ่งแวดล้อมนิยมและนโยบายสาธารณะ (ENVIRONMENTALISM AND PUBLIC POLICIES) 3 (3-0-6)
154712 ภูมิประวัติศาสตร์ของสิ่งแวดล้อม (HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE ENVIRONMENT) 3 (3-0-6)
154713 การวิเคราะห์นโยบายและการจัดการทรัพยากร (POLICY ANALYSIS AND RESOURCE MANAGEMENT) 3 (3-0-6)
154714 นิเวศวิทยาการเมือง (POLITICAL ECOLOGY) 3 (3-0-6)
154715 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน (MANAGEMENT OF COMMUNITY'S NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT) 3 (3-0-6)
154723 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CLIMATE CHANGE) 3 (3-0-6)
154742 นโยบายการใช้ที่ดินและการพัฒนา (LAND USE POLICY AND DEVELOPMENT) 3 (3-0-6)
154789 หัวข้อเลือกสรรทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (SELECTED TOPIC IN GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS) 3 (3-0-6)
155713 แนวคิดและการจัดการภัยพิบัติ (DISASTER CONCEPTS AND MANAGEMENT) 3 (3-0-6)
155715 การวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ (ANALYTICS IN DISASTER RISK MANAGEMENT) 3 (2-3-4)
155735 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการศึกษาทางภูมิศาสตร์ (MATHEMATICAL MODELS FOR GEOGRAPHICAL STUDIES) 3 (2-3-4)
155796 สัมมนาการจัดการภัยพิบัติ (SEMINAR IN DISASTER MANAGEMENT) 3 (3-0-6)