การศึกษาดูงานเรื่องการจัดการน้ำและการวัดอัตราการไหลของน้ำ

ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์พวงเพชร์ ธนสิน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน ได้นำนักศึกษาในกระบวนวิชาอุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ (154455) จำนวน 56 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการน้ำและการวัดอัตราการไหลของน้ำ ณ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักงานชลประทานที่ 1  โดยมีคุณสมคิด สะเภาคำ ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้