วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2020)

ด้วย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ESRI (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดกิจกรรม วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2020) ขึ้น ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ ห้อง SB 1122 อาคาร 1 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จึงขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมดังกล่าว และส่งตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับกลับมายัง คณะสังคมศาสตร์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ geography.cmu@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย

01 หนังสือเชิญ GISDAY2020

02 โครงการ GISDAY2020

03 แบบตอบรับ GISDAY2020