ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ในโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 มกราคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังรายละเอียดและกำหนดการดังแนบนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ผ่านทาง อีเมล: geography.cmu@gmail.com หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-943505 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ

01 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและมาตรการฯ (สำเนา)

02 เอกสารแนบหมายเลข 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

03 เอกสารแนบหมายเลข 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ