การศึกษาค้นคว้าอิสระ

IDNameAdvisorTitleYearType
3604002กมุทมาศ เทพรัตน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยของชุมชนในเขตชานเมืองชั้นใน กรณีศึกษา: ตำบลสุเทพ2539
3604003กฤษณ์ จันทรประยูรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษารูปแบบการขยายตัวของเมือง : กรณีศึกษาเขตสุขาภิบาลทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน2539
3604005กำพล อัตระผดุงรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรรอบชุมชนเมืองขนาดเล็ก2539
3604006กิติพงษ์ จัดของ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของน้ำเสียบริเวณคลองแม่ข่า2539
3604007กิติศักดิ์ หิรัญวิทยากุลการขยายตัวของชุมชนชานเมือง กรณีศึกษาเขตสุขาภิบาลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2539
3604011ขนิษฐา ปานคงการศึกษาปัญหาทัศนอุจาดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2539
3604012เขมิกา สมวงศ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงและรุ่งอรุณน้ำพุร้อน2539
3604018จินตนา ใจตาบุตรการเคลื่อนย้ายและการกระจายแรงงานพม่าในอำเภอแม่สอด2539
3604023ณรงศักดิ์ เมืองเงินการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพของป่าบริเวณดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่2539
3604025ทัตยา เพ็ชรภู่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2539
3604027นริศรา รัตนพิไชยการศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงสวนสัตว์เชียงใหม่2539
3604029นาตยา ทรงวิจิตรการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ของตลาดสด : กรณีศึกษาตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร2539
3604032นิลาวัลย์ อุดมผลการผลิตและการตลาดมันฝรั่งในพื้นที่ราบ : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2539
3604033นุชนารถ เดชแพการศึกษาตลาดค้าส่งสินค้าการเกษตรในเขตเมืองเชียงใหม่2539
3604037ประสงค์ ปทีปเพิ่มพงศ์การวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับพนักงานส่ง PIZZA : กรณีศึกษาร้าน PIZZA HUT สาขาเชียงอินทร์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่2539
3604040ขจรวิทย์ อิสิสิงห์การศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่แสะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่2539
3604041ภควรรณ แสงศรีรูปแบบการกระจายตัวของผุ้ป่วยโรคอุจจาระร่วง กรณีศึกษา : เปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงระหว่างพื้นที่ อ.จอมทอง และ อ.แม่วาง2539
3604042ภัทรพิมพ์ พิมพ์ภัทรยศการจัดการขยะมูลฝอยเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ กรณีศึกษา แขวงเม็งราย2539
3604043ภูธนะ ชมภูมิ่งการวางแผนสำหรับสวนสาธารณะตามลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ : กรณีศึกษาสวนสาธารณะล้านนา ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2539
3604045วรุณศิริ ศรีจันทร์ดรการเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้งย่านการค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองลำพูน : เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 25392539
3604048วิทยา วุฒิกุลประพันธ์การศึกษาธุรกิจของหาบเร่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2539
3604051นายศรายุทธ์ ทิมแก้วการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเขตโบราณสถาน ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่2539
3604057วสิริไข เชื้อละไมการเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้งและรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตชานเมืองรอบนอก กรณีศึกษา ตำบลป่าแดด2539
3604058สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์การขยายตัวของเมืองบริวาร : กรณีศึกษาชุมชนเมืองหางดง จังหวัดเชียงใหม่2539
3604060นิรันดร์ ท้วมยิ้มรูปแบบการให้บริการของสามล้อในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2539
3604063สุรเชษฎ์ พรหมรังษีแสงการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดเชียงใหม่2539
3604065สุริยัน วิจิตรปฐมกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนการให้ที่ดิน กรณีศึกษา : พื้นที่ลุ่มน้ำแม่เลาะ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2539
3604067เอกพงษ์ หน่อสุวรรณรูปแบบทำเลที่ตั้งโรงงานแกะสลักไม้จามจุรี อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน2539
3604068อธิราช ไชยงามการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของธุรกิจที่พักแรมในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2539
3604072อุกกฤษฎ์ สงค์ประเสริฐการพัฒนาการของชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนแม่ขะจานและชุมชนเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย2539
3704004จำนง ยะแสงการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบบ้านหาดเด็ด หมู่ที่ 1 ต.ภูเพียง จ.น่าน และบ้านกิ่วม่วง หมู่ที่ 6 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน2540
3704005จิรยุทธ์ ทาแก้วการศึกษาการจัดการป่าชุมชน บ้านเมืองก๊ะ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่2540
3704011ชัยวัฒน์ จังสถิตย์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2540
3704012ชุติมา สมุทรักษ์การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2540
3704020นครินทร์ ชัยแก้วการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันภายในเขตชุมชนเมืองเชียงใหม่2540
3704022สุกัญญา ทองมาการศึกษาสาเหตุที่ทำให้นักเรียนเดินทางข้ามเขตบริการของโรงเรียนมัธยมของรัฐ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2540
3704023นิลินฎา ศรีกุลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของบริการไปรษณีย์ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2540
3704025บุหลง เจริญยิ่งรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดเล็ก กรณีศึกษา: เขตสุขาภิบาลแม่โจ้2540
3704026เบญจมาศ กอกเผือกรูปแบบการกระจายและขอบเขตการให้บริการของสถานีอนามัย2540
3704029พรทิภา เที่ยงจันตาการจัดการพื้นที่บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา2540
3704030พรสวรรค์ พิสิษฐ์กุลการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ในจังหวัดพะเยา2540
3704033พิกุลทอง จันทร์สามการวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการเดินรถประจำทางในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2540
3704035พิทยา เพชรศิริธำรงการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครเชียงใหม่2540
3704037ภาติยะ พัฒนาศักดิ์การยอมรับการปลูกไม้เศรษฐกิจตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าของกรมป่าไม้2540
3704044วราลักษณ์ เตจ๊ะเรืองการวางแผนการจัดการและปรับปรุงอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่2540
3704047วิไลรัตน์ เสียมภักดีการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเลี้ยงตะกอน กรณีศึกษา : สุขาภิบาลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน2540
3704051ศิริพงษ์ แสนสลี่การศึกษาการจัดการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ กรณีศึกษา: ลุ่มน้ำของตอนล่าง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน2540
3704058สุโข เชยวัดเกาะการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการตั้งกิจการร้าน PIZZA HUT ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2540
3704065อานุภาพ ล้อวงศ์งามการวิเคราะห์เส้นทางที่เหมาะสมสำหรับเดินเที่ยวภายในเขตคูเมืองเชียงใหม่ในระยะเวลา 1 วัน2540
3704308ดาริกา ห้วยทรายรูปแบบการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและทิศทางการขยายตัวของชุมชนเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2540
3804002กฤติยา โฆษิตดุริยพันธุ์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของสถานีขนส่ง กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย2541
3804004จตุพร นนทศิริการศึกษาปัญหาและการวิเคราะห์หาที่จอดรถที่เหมาะสมในเขตธุรกิจการค้ากลาง จังหวัดเชียงใหม่2541
3804007จิตรานุช ณ มาการศึกาษาที่ตั้งและการขยายตัวของชุมชนแออัดภายในเขตเทศบาลเมืองลำปาง2541
3804010ฉัตรชัย สันยายปัจจัยที่ม่อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตชลประทานเขื่อนแม่กวง กรณีศึกษา : ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2541
3804019นราธิป เอี่ยมเขียวการประยุกต์ใช้ระบบ Remote Sensing เพื่อศึกษาการใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์2541
3804020นาลิวรรณ สุวรรณมณีการวิเคราะห์ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่ กรณีศึกษา แขวงกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่2541
3804024นลินี อิ่นแก้วการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2541
3804025ปฎิมา พักตร์ผ่องการศึกษาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2541
3804027ปรัชญา ปิ่นขันธยงค์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโรงงานเบเกอรี่ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2541
3804028ปริญญา กุลประดิษฐ์ผลกระทบของสภาพพื้นที่เพาะปลูกต่อการผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษาหมู่บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2541
3804029ปัญญา พินิตชนาวิบูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร พื้นที่ศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2541
3804030ผจญ คำภิโร การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนอพยพ กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าคา ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน2541
3804032พัชรา ชัยอิสระเสรีรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของชุมชนเมืองหางดง2541
3804033พินยดา ลีลาสงวนการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ของโกดังเก็บสินค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง2541
3804035แพร่พรรณ เหมวรรณการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตเทศบางเมืองแพร่2541
3804036ภพสุข โกไศยกานนท์การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุภาชนะ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2541
3804037ภาณุพันธ์ พรมทองการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย2541
3804042มัลลิกา สมณาศักดิ์การศึกษารูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร กรณีศึกษา : ต.แม่ไส อ.เมือง จ.พะเยา2541
3804043ยุทธพล เตชะวิจิตร์การวิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการที่ทำการไปรษณีย์ : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลเมืองลำปาง2541
3804044รบฤา พรหมมาการวิเคราะห์เขตการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเขตการเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่2541
3804041มันทนา วิจารณ์ปรีชาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติลานสาง อำเมือง จังหวัดตาก2541
3804045รัชดาภรณ์ ตันติอภิกุลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเชิงพาณิชยกรรมในเขต ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่2541
3804047ราชัน จักรทิพย์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของบ่อบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองแพร่2541
3804048รุ่งกานต์ อ่อนน่วมการศึกษาความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร2541
3804052วิฑูรย์ จรัสเสนากุลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพของเส้นทางจราจรและการใช้ที่ดินที่มีต่อการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2541
3804058ศักดิ์สกุล กุลละวณิชย์การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าและหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน2541
3804064สายฝน วรธเนศการศึกษาลักษณะการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวน กรณีศึกษา : บ้านป่าเมี่ยงสะลวงใน และบ้านป่าเมี่ยงสะลวงนอก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2541
3804065สุดารัตน์ สันติสกุลการวิเคราะห์พื้นที่บริการของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน : กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาผุ้ใหญ่ในเขตเทศบาล นครเชียงใหม่2541
3804067สุภาวรรณ เพ็ชศรีการศึกษารูปแบบการขยายตัวของการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครศรีธรรมราช2541
3804068สุรีรัตน์ เทมวรรธน์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตชานเมืองรอบนอกของเมืองเชียงใหม่:กรณีศึกษา ต.แม่เหี้ย2541
3804069สุวนีย์ วงศ์สุฤทธิ์การขยายตัวของชุมชนเมือง : กรณีศึกษาสุขาภิบาลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่2541
3804070เอกนรินทร์ วีระวงค์การขยายตัวของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนสุขาภิบาลบ้านปรางค์ อ.ปัว จ.น่าน2541
3804071เอกราช จตุพิพิธพรการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่2541
3804074อนุศาสน์ ไชยศรีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการศึกษาเพื่อวางแผนและกำหนดพื้นที่สำหรับสวนสาธารณะที่เหมาะสมแห่งใหม่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2541
3804076อริศรา เจริญปัญญาเนตรการศึกษาขอบเขตการให้บริการตลาดสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2541
3804077อรุณี ไชยวงค์รูปแบบการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2541
3804078อวยชัย เทศเอี่ยมการวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของพื้นที่ทิ้งขยะ กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์2541
3804363ภาณุพรรณ สุริยะปกรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการเดินทางมาใช้บริการของไฮเปอร์มาร์เก็ต กรณีศึกษา คาร์ฟูร์ ไฮเปอร์มาเก็ต และ โอชอง ไฮเปอร์มาร์เก็ต2541
3804372กิตติมา หนูเงินการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาการเครือข่ายป่าชุมชน2541
3804697บงกชกร ทับเที่ยงรูปแบบพฤติกรรมของประชาชนในการมาท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าและอ่างเก็บน้ำห้วยหยวก2541
คเณศ สุคนธสรรพ์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งฟาร์มไขไก่ในเขตชานเมืองเชียงใหม่ กรณีศึกษา : อำเภอหางดง และอำเภอสันทราย2541
3904001กนกวรรณ เชะปฏิมานนท์ปัจจัยการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ กรณีศึกษา : โรงงาน เค.ซี.อุตสาหกรรมจำกัด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2542
3904009เชาลิต คำโพธิ์การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว กรณีศึกษา : จังหวัดแพร่2542
3904018นิติ เอี่ยมชื่นการศึกษาการใช้ที่ดินและการถือครองที่ดินบริเวณพื้นที่ปลูกเมี่ยง กรณีศึกษา บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่2542
3904019นิรันดร มโนชัยการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของผุ้ป่วยโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2542
3904026ประเชิญ สมองดีการศึกษาการแพร่กระจายและการยอมรับของประชาชนต่อจานรับสัญญาโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ C – ban : กรณีศึกษาพื้นที่ในเขตตำบลเวียง ตำบลม่อนปิ่น ตำบลสันทรายและตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่2542
3904031พัชรินทร์ เขื่อนเพชรการใช้บริการสวนสาธารณะ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสวนหนองบวกหาดและสวนล้านนา ร.๙2542
3904040วรวิมล ขัตติพัฒนาพงษ์การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค กรณีศึกษา: อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน ที่พักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝั่งสวนดอก2542
3904042ศกนต์ธนา ชมสวรรค์อิทธิพลของระบบชลประทานที่มีต่อการผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษา : โครงการชลประทานแม่งัดสมบูรณ์ชล2542
3904044ศักพันธ์ สุภาวรรณ์การกระจายตัวของร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2542
3904049สุฌานี วัฒนปฤดาการศึกษาการขยายตัวของเมืองและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี2542
3904055อัครเดช ชูเลาตระกูลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร กรณีศึกษา หมู่บ้านอมรนิเวศน์ หมู่บ้านอนุสารวิลล่า และหมู่บ้านธารดง2542
3904060เอกวุฑฒิ์ ผลเพิ่มการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่ส่งเสริม กรณีศึกษาบ้านขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่2542
3904006จิรชัย โรจนศุภมิตรการศึกษาศักยภาพในการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณชุมชนบ้านน้ำตกแม่กลาง2543
4004002กฤษณา พุ่มเล็กการศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก2543
4004005ขวัญฤทัย ชัยศรีสวัสดิ์การจัดระะเบียบรถสองแถวในเขตเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอก2543
4004007คนธรส ขาวเมืองน้อยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้ง การกระจายตัวและพฤติกรรมผู้บริโภคของร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2543
4004009จริยา ตันจันทร์พงศ์พัฒนาการและผลกระทบของโครงการบ้านและที่ดินจัดสรร : กรณีศึกษาตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2543
4004010จารุรินทร์ พลหินกองลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัดวัดป่าแดง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่2543
4004015ณัฐพงษ์ สุทธนานุรักษ์การกระจายตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2543
4004026ใบชา วงศ์ตุ้ยการกระจายตัวของผุ้ป่วยโรคเอดส์ : กรณีศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2543
4004027ปฏิพัทธ์ สินธุวาทินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสวนสาธารณะขนาดเล็กในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2543
4004029ปวลี หอมคำวะผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อการประกอบธุรกิจรีสอร์ทขนเส้นทางแม่ริม – สะเมิง2543
4004033ภาณุ อภิสิทธยากรการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน กรณีศึกษา : หมู่บ้านถวาย2543
4004035ยุทธนา พยุยงค์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ในจังหวัดเชียงราย2543
4004036เรณู ธนูสารการประยุกต์ใช้ระบบรีโมตเซนซิงในการศึกษารูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร (ปี พ.ศ.2534-2543) : กรณีศึกษา ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่2543
4004037รวิรรณ แย้งจันทร์ความรุนแรงของมลภาวะอากาศอันเกิดจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่มีผลกระทบต่อหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลสบป้าด ตำบลนาสัก และตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง2543
4004042ราตรี แสงทองอุบัติภัยจราจรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กรณีศึกษาเขตเชิงดอย2543
4004045ละดายุ วงค์สถานรูปแบบและขอบเขตบริการของตลาดขายสินค้ามือสองและสินค้าราคาถูก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2543
4004052ศิริพันธุ์ ทะพรมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศกับปริมาณการจราจรในเมืองเชียงใหม่ กรณีศึกษาสถานีตรวจวัดอากาศบริเวณศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่2543
4004053ศุภกัญญา วิเชียรศรีการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของผุ้ป่วยวัณโรค กรณีศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่2543
4004057เสนีย์ ป้องกันทาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานโทรศัพท์สาธารณะ : กรณีศึกษาตำบลสุเทพ ตำบลช้างเผือก และตำบลศรีภูมิ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2543
4004059สลิลจิรา จิตต์นพรัตน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายเครื่องดื่มประเภทนม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2543
4004060สายพิณ สุขต้อการขยายตัวของการใช้ที่ดินเพื่อการค้าและบริการและผลกระทบที่มีผู้อยู่อาศัยในเขตหมู่บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่2543
4004061สิทธิธรรม อู่รอดการศึกษาสวนไม้ดอกไม้ประดับในเขตเมือง : กรณีศึกษาตำบลช้างเผือก และตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2543
4004067อนาวิล ทั้งวงศ์สกุลการศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร กรณีศึกษาตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่2543
4004070อังคนา อยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมู่บ้านชาวเขา : กรณีศึกษาหมู่บ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน2543
4004071อัญชลี กาทูพัฒนาการและแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจเกสท์เฮาส์ กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย2543
4004374ปิยวดี นิลสนธินิเวศวิทยามนุษย์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด : กรณีศึกษาบ้านท่าดินแดง ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์2543
4004001น.ส.วรรณวีร์ บุณยฤทธิ์การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรไม้ผล : กรณีศึกษา สวนลำไย ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่2543
4004003นายกฤษณ์ อมฤตทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดสำคัญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2543
4004004นายกฤษดาพันธุ์ แสงคำมาการศึกษาหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ อ.เมือง จ.เชียงใหม่2543
4004013นายเจษฎา กันธาทองการศึกษาการแพร่กระจายและการยอมรับนวัตถกรรมการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต กับลำไยของเกษตรกร กรณีศึกษา ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน2543
4004014น.ส.ชฎาภรณ์ นพรัตน์การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนในชุมชน : กรณีศึกษา ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่2543
4004016นายณัษฐพงศ์ วรรณวิจิตรการวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งทางอากาศ2543
4004017นายดุษฎี บุญศิริการกระจายตัว ขอบเขตบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของสถานีอนามัย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่2543
4004023นายนรินทร์ วงศ์ษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการขยายตัวของชุมชนเมืองเชียงราย2543
4004030น.ส.ปิยวดี หงษ์ภักดีการศึกษารูปแบบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2543
4004031นายพงศกร เทิงวิเศษการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่บริเวณถนน ถนนท่าแพและราชดำเนิน2543
4004032น.ส.พิมพ์พร ภาณุสัณห์ขอบเขตการให้บริการของร้านรับซื้อของเก่า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2543
4004034นายภูเบศวร์ แบนขุนทดการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การกระจายทางพื้นที่และหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกสับปะรด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย2543
4004039นายรังสรรค์ สุรินทร์ทัศนคติของประชาชนและบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์โบราณสถาน เทศบาลเมืองลำพูน2543
4004040นายรัชพล สัมพุทธานนท์การวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบของอุตสหกรรมผักและผลไม้แช่แข็ง จังหวัดเชียงใหม่2543
4004044นายรุ่งรัตน์ อุปการการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและรูปแบบการขยายตัวของเมือง กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเด่นชัย2543
4004046นายวรชัย สุวรรณการศึกษาการขนส่งโดยรถรับส่งนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบนถนนแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่2543
4004049นายวิรัช ลำดับการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรฤดูแล้ง2543
4004051นายศักดา ไชยเลิศขอบเขตการให้บริการและระดับการทรงตัวของโรงงานน้ำดื่มบรรจุภาชนะ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย2543
4004054น.ส.ศุภลักษณ์ หน้อยสุยะการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่และขอบเขตการให้บริการของตลาดนัดทุ่งฟ้าบด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่2543
4004056นายเสถียร ธิยะสืบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม และสภาพสังคม – เศรษฐกิจ กรณีศึกษา : หมู่บ้านนาก่วมใต้ 2543
4004064นายสุริยัน ธนะศรีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่นและการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยภูเขาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีเปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนลีซอ มูเซอ และอาข่าในชุมชนหัวฝาย - กำแพงงาม2543
4004065นายสุวพงษ์ ศิรินภาพันธ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้2543
4004066นายเอกชัย หอมมาลาการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับการสร้างศูนย์การค้า ในเขตผังเมืองรวม จังหวัดลำพูน2543
4004069น.ส.อลิศรา ญาณตาลอุตสาหกรรมขนม กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน2543
4004072น.ส.อัญชลี มูลไชยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างถนนเลี่ยงเมือง : กรณีศึกษา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่2543
4004398นายปรัชญากร รายณะสุขปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฟาร์มผึ้ง : กรณีศึกษาในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2544
4104001น.ส.กนกวรรณ สั่งสอนการศึกษาขอบเขตการให้บริการและทำเลที่ตั้งที่เหมาสมของร้านขายยาในเทศบาลเมืองแพร่2544
4104002นายกรกิจ ชัยศิริโสภณธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันในจังหวัดเชียงใหม่2544
4104003น.ส.กรรณิการ์ ลือชาการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของโรงอบลำไย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2544
4104005นายกัลย์ ปิ่นเกษรกระบวนการสืบถ่ายที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่2544
4104012น.ส.จิตราพร สวัสดีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพสังคม-วัฒนธรรม อันเนื่องมาจากการตัดถนนใหม่ : กรณีศึกษา : ทางหลวงหมายเลข 1317 สายดอนจั่น – ออนหลวย2544
4104013น.ส.จินดา ตัญญะเกตุการเพาะปลูกไม้ตัดดอก: กรณีศึกษาบ้านม่วงคำ บ้างปงไคร้ และบ้านปางลุง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2544
4104018นายเจนณรงค์ ชัยศิลปินรูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ดอยตุง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสวนแม่ฟ้าหลวงและสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง2544
4104024น.ส.ชิดชนก วงศ์เครือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินภายหลังการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่มอก : กรณีศึกษาตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง2544
4104027นายไตรภพ ชัยศิลปินพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยในลุ่มน้ำแม่กก: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย2544
4104028นายทรงพล แซ่ตั้งการวิวเคราะห์สภาพปัญหาทางกายภาพและปัญหาทางสังคมในการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย)2544
4104031น.ส.ธนกานต์ สิทธิการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการขยายตัวของชุมชนเมืองสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2544
4104032นายธวัชชัย ประเทืองไพรศรีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านหนังสือเช่าในตำบลสุเทพ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่2544
4104035นายนรินทร์ จักร์จุ้มพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายในการเกิดอัคคีภัยของเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาแขวงศรีวิชัย2544
4104038นายนิรันดร์ สันกว้านการศึกษาการใช้ที่ดินและศักยภาพของพื้นที่ในเขตที่จะนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษาเขตโครงการปฏิรูปที่ดิน ป่าแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2544
4104040นายประชา สีมาพันธุ์ศักยภาพและการพัฒนาของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลแม่สรวจและตำบลวารีอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย2544
41040444นายไพฑูรย์ ปาลวิสุทธิ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเนื่องมาจากอุทกภัย : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สรอย เขตตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.25442544
4104045น.ส.ภัทรพร สอนบุญรูปแบบการจัดการพื้นที่ป่าชุมชนของชาวเขา : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเผ่ากะเหรี่ยง บ้านห้วยอีค่างกับเผ่าม้ง บ้านไป่ไผ่ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่2544
4104051นายศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ธุรกิจอินเตอร์เน็ตในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษา ตำบลสุเทพและตำบลศรีภูมิ2544
4104062น.ส.ออมสิน บุญเลิศการจัดการพื้นที่บริเวณกำแพงเมืองและบริเวณข้างเคียง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา กำแพงเมืองและคูเมืองชั้นนอก บริเวณแจ่งกู่เฮืองถึงประตูหายยา2544
4104065น.ส.อัญชลี หาญฤทธิ์การใช้ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาโครงการปฏิรูปที่ดินป่าเชียงดาว หมู่ที่ 6 บ้านน้ำรู2544
4104008นายเกรียงไกร อินต๊ะชมภูการรับรู้ของผู้ประกอบการสถานบริการที่มีต่อการกำหนดขอบเขตพื้นที่สถานบริการ ของ อ.เมือง จ.เชียงใหม่2544
4104009น.ส.เกศริน กันทะวงศ์การศึกษาระดับการติดต่อและการเข้าถึงของโครงข่ายถนนต่อการเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่2544
4104010นายเคน อริยะศักดิ์การศึกษาสภาพของการเกิดอุทกภัยในบริเวณตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์2544
4104014นายจิระพงศ์ กุลโศภิณผลกระทบของทางแยกต่างระดับต่อสภาพทางกายภาพและเศรษฐกิจสังคมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2544
4104015น.ส.จีรวรรณ นันทวัน ณ อยุธยาการศึกษาเชิงภูมิศาสตร์ของธุรกิจการค้ารถยนต์มือสอง กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่2544
4104019นายเฉลิมพร อุดมชัยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานและการใช้ท่ดินของชุมชนชนบท : กรณีศึกษา หมู่บ้านก้อท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน2544
4104022นายชาดินัน มะณีสาการเพาะปลูกพืชเสริมในนาข้าวหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี กรณีศึกษา : บ้านหนองปอ ต.บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น2544
4104021น.ส.ชลธิดา ทองพรหมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกใช้สถานพยาบาล ภายหลังมีโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่2544
4104030นายเทเวศวร์ ปัญญาแก้วการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินถล่มในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำห้วยปิง ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน2544
4104036นายนัฐพล มหาวิคการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า : กรณีศึกษาป่าขุนแม่กวง ระยะที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2544
4104039นายบัณฑิต สุขสามัคคีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบในการเกิดอุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ออน2544
4104042น.ส.พรพรรณ ชินรังคกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการใช้ที่ดินและกำหนดพื้นที่ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกเพื่อการเกษตร : กรณีศึกษาลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่เตี๊ยะ ตำบลดอนแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่2544
4104049น.ส.รุ่งทิพย์ สามถ้วนการตั้งถิ่นฐาน และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของชาวไทยภูเขาเผ่าดาระอั้ง หมู่บ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่2544
4104055นายสังคม ผาสุกการศึกษาขอบเขตการให้บริการของสถานบริการนวดแผนโบราณในเทศบาลนครเชียงใหม่2544
4104058นายศิริชัย สิทธิกาศการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของกลุ่มสหกรณ์อาชีพจักสานกรณีศึกษา ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่2544
4104059น.ส.สุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์พัฒนาการและการจัดการป่าของเครือข่ายป่าชุมชน : กรณีศึกษา เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำขาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่2544
4104060น.ส.สุดาจันทร์ แสนประเสริฐการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของชาวฮ่อมุสลิม บริเวณบ้านฮ่อ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2544
4104063นาย อังกูร จันทาพูนสภาวะน้ำท่วมและผลกระทบในบริเวณลุ่มน้ำแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่2544
3904052นายอธิพงษ์ แสนละมูลรูปแบบการเกษตรในเขตชลประทานใกล้ชุมชนเมือง กรณีศึกษา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่2544
4204010น.ส.จุฑาภรณ์ นวลใยรูปแบบการขยายตัวของการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่าง พ.ศ. 2538-25452545
4204017น.ส.ธนวดี พลายโถจุดตรวจตู้แดงเพื่อการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง และสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่2545
4204021น.ส.นิรมล อินทราวิวารัตน์การวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อ.ลอง จ.แพร่2545
4204022นายนิเวศน์ พูนสุขเจริญการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม หลังการตัดถนนสายใหม่ : กรณีศึกษาถนนวงแหวนรอบกลางตะวันออก จังหวัดเชียงใหม่2545
4204027น.ส.ประไพร พาระคุณการแพร่กระจายและการยอมรับพืชในพื้นที่โครงการหลวงแม่ทาเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา บ้านห้วยบง2545
4204029นายพงศกร กัลยานุกูลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากล้อเกวียนและไม้เก่าในตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี2545
4204030น.ส.พิมชนก กังแฮปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษาตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2545
4204033น.ส.ไพลิน ปัญญาทะการเจริญเติบโตของเมืองบริวาร : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2545
4204034นายภควัต ปรีจันทร์อัคคีภัยในเทศบางเมืองพะเยา2545
4204035น.ส.ภัทรา ชัยเพียรเจริญกิจขอบเขตการให้บริการและทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ในตัวเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาตำบลสุเทพ และตำบลช้างเผือก2545
4204036นายภาคภูมิ ตันนำแสงทำเลที่ตั้ง รูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมฟอร์นิเจอร์ไม้ : กรณีศึกษาอำเภอสันกำแพง และอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่2545
4204043น.ส.ลินดา ฤาชาไพศาลอนรรฆอุตสาหกรรมการผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษานมสดตรา อ.ส.ค.และนมสดตราสหกรณ์โคนมเชียงใหม่2545
4204044นายกิจจาพัฒน์ ณัฏฐาพิสุทธิ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณบึงบอระเพ็ดหลังจากที่ยกระดับประตูน้ำขึ้นแล้ว : กรณีศึกษาบ้านแหลงกระทุ่ม ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก บ้านหนองไกร บ้านถนนโค้ง ตำบลทับกฤชใต้ จังหวัดนครสวรรค์2545
4204046นายศักดิ์สิทธิ์ ยุทธประเสริฐรูปแบบการกระจายตัวของโรคสครับไทฟัส : กรณีศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่2545
4204047น.ส.ศุภกานต์ มุทุมลรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา : บ้านถวน ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่2545
4204050น.ส.สิริกัลยา ยาคล้ายการวิวเคราะห์พื้นที่บริการโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา ในอำเภอเมืองเชียงใหม่2545
4204052น.ส.สุนทรี ปัญญานาครูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร : กรณีศึกษาตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก2545
4204053นายสุภฤกษ์ พูลเขียวการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกกล้วยไข่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร2545
4204057น.ส.อโณทัย พวงนาคการกระจายและขอบเขตการให้บริการของโรงเรียนกวดวิชาประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา : เขตเทศบาลนครเชียงใหม่2545
4204058น.ส.อรวรรณ ภิรมจิตรผ่องการแพร่กระจายและการยอมรับพืชสมุนไพรของเกษตรจากโครงการสวนสมุนไพรห้วยตึงเฒ่า : กรณีศึกษาบ้านห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่2545
4204062น.ส.อัญรัตน์ ระลีธงความขัดแย้งและการจัดสรรทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่ตาช้างตอนกลาง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่2545
4204065นายเอกชัย วัฒนศัพท์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณริมถนนคันคลองชลประทานฝั่งตะวันออก : กรณีศึกษา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่2545
4204333นายเจษฎา ตติยามรพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบาร์และภัตตาคารของนักเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาตำบลวัดเกตุ และตำบลสุเทพ2545
4204002นายกมล สักกะโตความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งและทัศนคติของประชาชนในการสร้างสวนสัตว์กลางคืน จังหวัดเชียงใหม่2545
4204004นายก้องหล้า กาวีวงศ์ผลกระทบทางด้านการใช้ที่ดินของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้สุสาน : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2545
4204005นายการัณย์ อินทะกูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ ตำบลโป่งแยง อำเภอเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2545
4204006นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปงการศึกษาปัญหาขยะและการวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของพื้นที่ทิ้งขยะ : กรณีศึกษาเทศบาลมืองแม่ฮ่องสอน2545
4204007นายโกเมน เมืองแก้วการเปลี่ยนแปลงสขอบเขตบริการของโรงพยาบาลและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้โรงพยาบาล : กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอนและโรงพยาบาลสันกำแพง2545
4204009น.ส.จันทร์จิรา รอดประเสริฐทัศนคติของประชาชนในการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมวัดร้าง กรณีศึกษา : กำแพงเมืองชั้นในเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่2545
4204012นายชินเดช จันทร์บางพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงภาพยนต์วิสต้ากาดสวนแก้วและเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ2545
4204013นายไชยวุฒิ พงศ์เมธีกุลรูปแบบพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่2545
4204016นายธนฤทธิ์ ปิ่นขันยงค์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวตลาดชายแดนจังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสน2545
4204018นายธนัญชัย เมธาวิทยกุลการวิวเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงงานผลิตประดิษฐกรรมเครื่องมือเครื่องใช้จากไม้ยางพารา : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง2545
4204025นายประดิษฐ ตุ้ยศรีการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร: กรณีศึกษาตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2545
4204026น.ส.ประนอม เครือวัลย์การกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกเรียนภาษาในสถาบันการสอนภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่2545
4204032นายพิศุทธิ์ นิ่มนวลพัฒนาการการขยายตัว การกระจายตัว และขอบเขตการให้บริการของสถานบริการตรวจสภาพรถยนต์ของเอกชน(ตรอ.) : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2545
4204037นายภูวดล กระจ่างโฉมการวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2545
4204038น.ส.มยุรมาศ ปุ่นสกุลการวิเคราะห์สภาพพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและสภาวะการรับรู้ของประชาชน : กรณีศึกษา ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์2545
4204039นายมานัส ศรีวณิชการศึกษาขอบเขตการให้บริการการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางของหน่วยบริการตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน : กรณีศึกษาหน่วยบริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2545
4204041น.ส.รวิวงษ์ มหาวงศ์นันท์ธุรกิจโชห่วยภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาเขตอิทธิพลของห้างโลตัสสาขาตลาดคำเที่ยง2545
4204048นายศุภไกร เขื่อนแก้วขอบเขตพื้นที่บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของขมรมและกลุ่มสหกรณ์ปลาน้ำจืด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย2545
4204054น.ส.สุภารัตน์ ปัญญาทิพย์การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย : กรณีศึกษา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่2545
4204055นายสุริยา กันทะวังการวิวเคราะห์ศักยภาพเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการท่องเที่ยว : กรณีศึกษากว๊านพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา2545
4204061น.ส.อัญชลี อุโมงค์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตไวน์ผลไม้ในจังหวัดลำพูน : กรณีศึกษากลุ่มสหกรณ์ไวน์ อุโมงค์ลำพูน จำกัด และกลุ่มสหกรณ์ไวน์ เวียงหนองล่องลำพูน จำกัด2545
4204064นายอำนาจ เดียวสมคิดการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาชุมชนคลองเงิน 12545
4204066นายเอกณรงค์ ขวดแก้วผลกระทบและพื้นที่การกำหนดเขตการก่อสร้างอาคารสูง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่2545
4204332น.ส.กาญจนา มะโนใจการกระจายตัวและขอบเขตบริการสถานพยาบาลสัตว์ชั้นหนึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2545
4204334น.ส.ทัศนาวดี ศรีมงคลการแพร่กระจายทางพื้นที่และการยอมรับการทำสวนยางพารา : กรณีศึกษา ต.เดิม อ.เมือง จ.ยโสธร2545
4204335นายพนม ปันจิตรความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชน : กรณีศึกษา ต.ออนกลาง และ ต.ออนเหนือ กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่2545
4204336น.ส.สิริลักษณ์ สังสรรค์อนันต์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาตำบลสุเทพ ตำบลช้างเผือก และตำบลป่าตัน2545
4304001น.ส.กมลวรรณ วัฒนชัยการแพร่กระจายทางพื้นที่และการยอมรับการปลูกมะม่วงพันธุ์มหาชนก กรณีศึกษาอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2546
4304004น.ส.กัลยาณี เจริญกิจหัตถกรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านของนักท่องเที่ยว2546
4304007น.ส.จรรยพร กลิ่นบุบผาการวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งและเสนอเส้นทางที่เหมาะสมในการให้บริการรถนักเรียน กรณีศึกษา : โครงการรถนักเรียน 3 สายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2546
4304010น.ส.จิรนันท์ อินทรกำเนิด การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เหมาะสมสวนสาธารณะแห่งใหม่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย2546
4304014น.ส.ฉวีวรรณ ข่าเหล็กรูปแบบการกระจายตัว พื้นที่บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อที่ตั้งโรงงานเคลือบผิวและคัดขนาดส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่2546
43040015นายชานนท์ พ่วงเฟื่องทำเลที่ตั้งและธุรกิจร้านอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2546
4304017น.ส.ดวงแก้ว วิเศษพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่ท่องเที่ยว กรณีศึกษา น้ำตกแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2546
4304026นายปฏิพัทธ์ โพธาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศึกษาการแตกแขนงของรอยเลื่อนมีพลังในภาคเหนือของประเทศไทย2546
4304027น.ส.ประกายเดือน ธรรมวงค์พฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวและผลกระทบจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ที่ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่2546
4304031น.ส.ปุณฑริกา ดวงพัตราการศึกษาขอบเขตการให้บรการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานบริการออกกำลังกายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2546
4304032น.ส.ผกามาศ ปวนอุดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายหลังจากการสร้างสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเชียงราย กรณีศึกษาตำบลทรายขาว2546
4304035น.ส.มะลิวัลย์ ต้นจันทน์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินถล่ม : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่สาตอนบน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2546
4304036นายยงยุทธ์ ทรัพย์สินพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศของโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง2546
4304038น.ส.รัตติกร วงค์ชัยการแพร่กระจายทางพื้นที่และการยอมรับเป้นสมาชิกของมูลนิธิบำเพ็ญประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนา (โยเร) : กรณีศึกษา ศูนย์โยเร เมืองเชียงใหม่2546
4304039น.ส.รัตติกาล กาอุทัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนากลุ่มทอผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูน กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าบ้านศรีเมืองยู้และกลุ่มทอผ้าบ้านตอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2546
4304047น.ส.วรางคณา แสนเสมอใจการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษา การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการหาพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ กรณีศึกษา : ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2546
4304049น.ส.วิชญา บันลือการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสปา ในจังหวัดเชียงใหม่2546
4304050นายวิชญุตร์ วิชัยรัตน์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณริมสองข้างถนนเชียงใหม่ – ดอยสเก็ด กรณีศึกษาอำเภอสันทรายและอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2546
4304053น.ส.ศศิประภา แถวถาทำการแพร่กระจายและการยอมรับการส่งเสริมการปลูกข้าว ที.ซี.ซี. ของเกษตรกรในหมู่บ้านป่าอ้อย ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่2546
4304054นายศักดิ์ชัย กุมผันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาเกษตรกร กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์2546
4304060น.ส.สุดารัตน์ อุทธารัตน์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการ และที่ตั้งที่เหมาะสมของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ : กรณีศึกษาตำบลสุเทพ และตำบลช้างเผือก2546
4304062น.ส.สุนิสา คำมูลทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว2546
4304064น.ส.สุเพ็ญศรี เหลี่ยมสมุทร์ศักยดภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติหินงาม จังหวัดชัยภูมิ2546
4304067น.ส.สุรีย์ หน่อโพการสำรวจสภาพปัญหาเพื่อการพัฒนาชุมชนกำแพงงาม2546
4304071น.ส.อภิวันท์ บุญพันธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ำ : กรณีศึกษาบ้านยางตอน-วังถ้ำ หมู่ที่ 22 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย2546
4304003น.ส.กัญญา สิทธิรังสรรค์การนกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจขายต้นไม้ล้อมในจังหวัดเชียงใหม่2546
4304011น.ส.จิราภรณ์ อินถาการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา น้ำพุร้อนสันกำแพง กับรุ่งอรุณน้ำพุร้อน กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่2546
4304013น.ส.เจตนี ตันจันทร์พงศ์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เหมาะสมในการจัดการขยะ อ.เด่นชัย จ.แพร่2546
4304016นายณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์แนวทางการพัฒนาโบราณสถานร้าง เพื่อการอนุรักษ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2546
4304018นายทรงพล ขัติยศการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของย่านสถานบริการของอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าผู้มาใช้บริการสถานบริการ2546
4304024น.ส.เนตรนภา ไชยเป็งพัฒนาการและการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่2546
4304029นายปรัชญา รังสรรค์การศึกษาการแพร่กระจายของผู้ป่วยโรคหอบหืด : กรณีศึกษาตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลช้างเผือก และตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2546
4304033นายพงศธร พิจิตรธรรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมของสถานสงเคราะห์คนชราแห่งใหม่ : กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์2546
4304044น.ส.ละอองดาว มูลลาการจัดการการท่องเที่ยวในโครงการ Unseen In Thailand : กรณีศึกษา ภูโคลนคันทรีคลับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน2546
4304045น.ส.ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุลการศึกษารูปแบบการกระจายและทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของสถานรักษาพยาบาลประเภทคลีนิกรักษาโรคทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์2546
4304057น.ส.สมถวิล จันทรสมสกุลทัศนคติและการตัดสินใจทำสวนยางพาราในพื้นที่ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่2546
4304066น.ส.สุรัสวดี เทียนทองพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกมาใช้บริการตลาด :กรณีศึกษาตลาดสดเทศบาลและตลาดสดบ้านทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่2546
4304068นายสุวิพล จตุรทัศนัยการจัดการขยะรีไซเคิลในเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษากลุ่มเชียงใหม่พ่วงสะอาด2546
4304070นายอภิชาติ ทองมาลัยการศึกษาพื้นที่เหมาะสมสำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือแห่งใหม่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2546
4304074น.ส.อุ่นเรือน ล้อสินคำการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์การกระจายทางพื้นที่และจัดทำแผนที่ พื้นที่ที่เหมาะสมของการตั้งฟาร์มโคนม (P-DA-FARM001) : กรณีศึกษาตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่2546
4304075น.ส.อุบลวรรณ สินธุปันปัญหาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร ศึกษากรณีการเพาะปลูกส้ม ในเขตอ้ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่2546
4304042น.ส.จารุพร ทองอยู่การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ภาคบริการ : กรณีศึกษาหมอนวนแผนโบราณในศูนย์ฝึกอบรมการนวนในเขตเมืองเชียงใหม่2547
4404001น.ส.กนกวรรณ เทพพิทักษ์การแพร่กระจายและรูปแบบการกระจายตัวของโรคไข้หวัดนกในจังหวัดเชียงใหม่2547
4404002น.ส.กนกวลี มณีเทศการศึกษาระบบขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2547
4404008นายกิติศักดิ์ เชาว์เกษตรการวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำและรูปแบบการกระจายตัวของหอย พาหะพยาธิใบไม้ตับ (Bithynia) : กรณีศึกษาพื้นที่รอบเทศบาลเมืองเชียงใหม่2547
4404010น.ส.ขวัญใจ ขันขาวการศึกษาการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย กรณีศึกษา : แขวงนครพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2547
4404011น.ส.ขวัญเรือน งุนคำการวิเคราะห์พื้นที่บริการโรงเรียนระดับประถมศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 เชียงใหม่2547
4404016น.ส.จันทร์จิรา ยาวิชัยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพสังคมเศรษฐกิจของหมู่บ้านชานเมือง กรณีศึกษา หมู่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่2547
4404018น.ส.จิราภรณ์ ขันแก้วพัฒนาการและขอบเขตการให้บริการของตลาดค้าต้นไม้คำเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2547
4404028น.ส.ณัฐพร วงค์โสมะการใช้ที่ดินในหมู่บ้านของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง กรณีศึกษาบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่2547
4404036น.ส.นราภรณ์ พันธุ์ไพโรจน์การศึกษารูปแบบการให้บริการของรถรอบเมืองในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย2547
4404037น.ส.น้ำฝน สุวรรณเตมีย์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหลังเหตุการณ์ดินถล่มและผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อประชาชน กรณีศึกษา : บ้านยางหลวง ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่2547
4404042นายบรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์รูปแบบและพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในอำเภอเมืองเชียงใหม่2547
4404045น.ส.ปพิชญา จอมขันเงินการแจกกระจายทางพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดร่ำเปิงโปทาราม จังหวัดเชียงใหม่2547
4404046น.ส.ปทุมรัตน์ วังแจ่มการวิเคราะห์โครงข่ายสายการบินราคาประหยัดภายในประเทศ (ช่วงสองไตรมาสแรก ปี พ.ศ.2547)2547
4404048น.ส.พิสมัย วัฒนาวรสกุลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนของประชาชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ : ชุมชนหัวฝาย กับ ชุนชนระแกง2547
4404049นายเพ็ชรสวัสดิ์ กันคำการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแม่กวง2547
4404051นายภาณุมาศ กำคำเพ็ชรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและพิจารณาแหล่งกักเก็บน้ำ กรณีศึกษา : จังหวัดพิจิตร2547
4404052น.ส.มนทิรา ยิ้มสมานการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำสวนส้ม : กรณีศึกษา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง2547
4404056น.ส.วัสวิสาข์ มหิทธิหาญการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพสังคมเศรษฐกิจของประชาชน : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี2547
4404057น.ส.วาลิกา จันทร์น้อยศักยภาพของพื้นที่และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาย่านวัดเกต2547
4404064น.ส.ศุภกานต์ ลำทารูปแบบการย้ายถิ่นและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง กรณีศึกษา : ชุมชนพระบาทห้วนต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน2547
4404067นายสิทธิพงศ์ ดาวทองการกระจายตัวของตู้เอทีเอ็มและพฤติกรรมการใช้บริการเอทีเอ็มของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2547
4404068น.ส.สุพรทิพย์ สีขาวปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการปลูกผักปลอดสารพิษของเกษตรกร กรณีศึกษา ตำบลท่าวังกาลและตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2547
4404069นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนองการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการประเมินศักยภาพลำน้ำ : กรณีศึกษาลำน้ำแม่กวงและลำน้ำสาขา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2547
4404071น.ส.อนุสรา ใหญ่พงษ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านโดยประชาชน กรณีศึกษา บ้านห้วยปันจ๊อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน2547
4404058น.ส.วิภาพร ขัติยะปัญญาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการติดตั้งจุดตรวจตู้แดง กรณีศึกษา : เขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงคราชนิเวศน์2547
4404003น.ส.กรรณิกา ตามูลวงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมผู้บริโภคร้านกาแฟในตำบลสุเทพ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่2547
4404006น.ส.กันธิมา มูลใจหาญการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนแม่ขะจานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ2547
4404012นายงามพล วัฒนสินพงษ์การอนุรักษ์บริเวณกำแพงเมืองชั้นนอก2547
4404014นายจักรกฤษ เสลาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2547
4404015นายจักรพงศ์ เป้าแก้วการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพสังคมเศรษฐกิจจากการสร้างถนนวงแหวนสายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ หมายเลข1212547
4404021นายชัยณรงค์ หิรัญตระกูลการจัดการและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาเวียงท่ากาน จังหวัดเชียงใหม่2547
4404025นายเชิดศักดิ์ ปวนใจเสริฐการวิเคราะห์โครงข่ายการเข้าถึงของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2547
4404030นายตรีชาย อนุวงศ์เจริญการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เหมาะสมเพื่อสร้างสวนสุขภาพแห่งใหม่ กรณีศึกษา : เขตเทศบาลนครเชียงใหม่2547
4404038นายนิตชัย ทองคำการกระจายตัวของจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนและทัศนคติของประชาชนในพื้นที่รับสัญญาน กรณีศึกษา : จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนที่สังกัดสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติในจังหวัดนครสวรรค์2547
4404039นายนิรุต ปัญญารัตน์การวิเคราะห์ศักยภาพในการตั้งโรงบ่มใบยาสูบโดยใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน2547
4404043น.ส.เบญจพร สุต๋าการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน อันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชานเมืองเชียงใหม่ด้านทิศใต้2547
4404053น.ส.รัชดาภรณ์ บุญสาระวังการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร กรณีศึกษาตำบลแม่เจดีย์และตำบลแม่เจดีย์ใหม่2547
4404055นายวราวุธ กันตีมูลการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงโคนมเพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมของการตั้งฟาร์มโคนมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่2547
4404059นายวิโรจน์ กัลป์เสาวภาคย์กุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในพื้นที่เกษตรในเขตอำเภอสามเงา จังหวัดตาก2547
4404061น.ส.ศิริพร พิบูลย์อาลักษณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการจำหน่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2547
4404062น.ส.ศิริพรรณ สารากรบริรักษ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการร้านอาหารมังสวิรัติ กรณีศึกษาตำบลสุเทพและตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2547
4404063นายศิลป์ สุภาษาการวิเคราะห์เหมาะสมของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์: กรณีศึกษาถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่ สาย ฌ 32547
4404065นายสมพงษ์ วงค์กุฎปัจจัยที่มีอิทธิพลผลักดันแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่างกลึงไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่2547
4404066นายสิทธินันท์ ทองใบการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายการย้ายถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2523 ถึง 25432547
4404070นายเสรี เครือปินตาการศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการท่องเที่ยวชมเมืองโดยรถม้า จังหวัดลำปาง2547
4404072น.ส.อมร ดัชถุยาวัตร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่2547
4404002น.ส.กนกวลี มณีเทศการศึกษาระบบขนส่งมวลชลโดยรถไฟฟ้า: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2547
4404004น.ส.กรองกาญจน์ ไชยวงค์การจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาบ้านแพะ หมู่ที่ 10 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่2547
4404042น.ส.รุจาพร ทองอยู่การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ภาคบริการ : กรณีศึกษาหมอหนวดแผนโบราณในศูนย์ฝึกอบรมการนวดในเขตเมืองเชียงใหม่2547
4404048น.ส.พิสมัย วัฒนาวรสกุลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนของประชาชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ : ชุมชนหัวฝาย กับ ชุมชนระแกง2547
4404056น.ส.วันวิสาข์ มหิทธิหาญการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพสังคมเศรษฐกิจของประชาชน : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี2547
4404064น.ส.ศุภกานต์ ลำทารูปแบบการย้ายถิ่นและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง กรณีศึกษา: ชุมชนพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน2547
4404069นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนองการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการประเมินศักยภาพลำน้ำ : กรณีศึกษา ลำน้ำแม่กวงและลำน้ำสาขา อ.เมือง จ.ลำพูน2547
4304008นายจักรพันธ์ นาตันผลกระทบของธุรกิจร้านค้าดั้งเดิมภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน กรณีศึกษา : เขตอิทธิพลของห้างโลตัส สาขาน่าน2547
4404022นายชัยพฤกษ์ ลิ้นทองคำบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติออบขาน2547
4404041น.ส.เนตรนภา สารสร้อยการแพร่กระจายของความคิดและปฏิบัติการในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน กรณีศึกษาอำเภอเมืองน่านและกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน2547
4404047นายพงศวัสดิ์ ภูสมศรีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการศึกษาการกระจายตัวและการหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบหืดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2547
4404054นายรัฐกร สวัสดิ์แดงการวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ภายใน 1 วัน2547
4404072น.ส.อมร ดัชถุยาวัตร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่2547
4504027น.ส.น้ำเพชร ชาเทพการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากการปรับปรุงถนนสายเชียงใหม่ – สันกำแพง เพื่อเป็นถนนสายวัฒนธรรมในทัศนคติของประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณสองฟากถนน2548
4504034นายพงศ์สาน คำนนท์คอมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูแล้ง กรณีศึกษา : หมู่บ้านหนองหอยเก่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย2548
4504049นายวรชาติ ชัยชาญวุฒิกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม : กรณีศึกษา ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่2548
4504056น.ส.วาสนา ทะนิวทองการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาด้านเกษตรกรรมของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน2548
4504062นายศุภชาติ ขมหวานแนวทางในการพัฒนาศักยภาพหนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2548
4504080น.ส.อำพร ดัชถุยาวัตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาบ้านผานกกก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2548
4504003น.ส.กอบกุล สุวรรณเป็งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอำเภอปาย จังหวัดกแม่ฮ่องสอน2548
4504021น.ส.ธนาวรรณ อรสุนทรการศึกษาหัตถกรรมจักสานด้วยไม้ไผ่ กรณีศึกษา อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี2548
4504029นายบุญญฤทธิ์ จิตต์เลิศผลกระทบของสถานบันเทิงประเภทบาร์และภัตตาคารที่มีต่อชุมชนโดยรอบ : กรณีศึกษาตำบลสุเทพ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่2548
4504030น.ส.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์การจัดการและบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 2548
4504039น.ส.ภาวิณี คำม่วงรูปแบบการรวมกลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย (สองฝั่งคลอง)2548
4504006น.ส.แก้วใจ เนยสูงเนินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิต กรณีศึกษา: เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ต.สุเทพและช้างเผือก2548
4504051น.ส.วรรณกานต์ คชสารการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ : กรณีศึกษา บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นเนล แอสชัวร์รัน จำกัด2548
4504059น.ส.ศันสนีย์ เกรงขุนทดการกระจายตัวของธุรกิจเฮอร์บาไลฟ์ (Herbalife)ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่2548
4604013น.ส.จุฬารัตน์ รัตน์จันตาผลกระทบที่เกิดจากการยุบรวมโรงเรียนและชั้นเรียน : กรณีศึกษาอำเภอเมืองลำพูน2549
4604027น.ส.นิจพร ปานหมอกการอพยพแรงงานต่างด้าวชาวพม่า : กรณีศึกษา ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่2549
4604035น.ส.พัชรินทร์ เป็ดเวียงสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ : การเปรียบเทียบระหว่างชุมชนเมืองกับชนบทในจังหวัดลำพูน2549
4604036น.ส.พัชรินทร์ สอนปันดิการผลิตผ้าฝ้ายทอมือเชิงธุรกิจ กรณีศึกษาตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน2549
4604042น.ส.ภาวินันท์ ใจวิไลพัฒนาการและการกระจายตัวของธุรกิจร้านอาหารต่างประเทศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2549
4604066น.ส.สุวิมล วงศ์เรืองการกระจายตัวของโรคมะเร็งปอดในจังหวัดลำปาง2549
4604075น.ส.อินทิราภรณ์ จิตตางกูรการเข้าถึงสาธารณูปการขั้นพื้นฐานของเด็กต่างด้าว กรณีศึกษา : ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่2549
4304052นายศรัณย์ ศิริสาครการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของบริษัทโลจิสติกส์เอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2549
4404005น.ส.กอบกุล ทันตกิจแสงปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจโรงเรียนสอนทำอาหารไทยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2549
4604001นายกมล กมะรีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร : กรณีศึกษาตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย เชียงใหม่2549
4604009น.ส.จันทิรา ใบงิ้วพัฒนาการและรูปแบบการกระจายตัวของธุรกิจการค้าหัตกรรม กรณีศึกษา : ต.บ้านแหวน ต.ขุนคง อ.หางดง ชม.2549
4604011น.ส.จิตรติพร เจริญศรีลักษณะทางพื้นที่และสถานภาพทางสังคมของคนไร้สัญชาติ ในเขตชายแดนไทยพม่า : กรณีศึกษาหมู่บ้านร่มไทย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่2549
4604013น.ส.จุฬารัตน์ รัตน์จันตาผลกระทบที่เกิดจากการยุบรวมโรงเรียนและชั้นเรียน : กรณีศึกษาอำเภอเมืองลำพูน2549
4604014นายชานันท์ ทองคำเภารูปแบบการจัดการและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบสวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี2549
4604019น.ส.ดวงพร ภู่ขำพัฒนาการของอาชีพหัตถกรรมและการปรับตัว กรณีศึกษาบ้านเมืองสารท ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่2549
4604020นายตฤณ ศรีสวัสดิ์ทำเลที่ตั้ง รูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร2549
4604021นายทรงวุฒิ อินเรืองผลกระทบต่อการเกษตรจากการทำสัญญาเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย – จีน : กรณีศึกษา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่2549
4604024นายธัชเวช มารมย์การกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ของสถานบริการนวดแผนไทย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2549
4604025นายธันวา ยาสมุทร์พัฒนาการทางพื้นที่ของธุรกิจการค้าหาบเร่แผงลอย กรณีศึกษา : ถนนสุเทพและถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่2549
4604026น.ส.นันทยา อุ่นธงรูปแบบเชิงพื้นที่ของร้านค้าสะดวกซื้อ และอิทธิพลของร้านค้าสะดวกซื้อที่มีต่อผู้บริโภค กรณีศึกษา : อ.เมือง ลำพูน2549
4604029นายปฐมวงค์ กองเงินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตก๊าซชีวภาพและไฟฟ้าชีวภาพของฟาร์มสุกรในจังหวัดเชียงใหม่2549
4604030น.ส.ศรุดา สุทธิเจริญทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่มาเที่ยวถนนคนเดินท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่2549
4604033น.ส.พรไพรินทร์ พรมอยู่การปรับเปลี่ยนระบบเกษตร : กรณีศึกษาตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2549
4604035น.ส.พัชรินทร์ เป็ดเวียงสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ : การเปรียบเทียบระหว่างชุมชนเมืองกับชนบทในจังหวัดลำพูน2549
4604040นายภัทร สารทสินธุ์ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา2549
4604043นายภูมิ สารทสินธุ์รูปแบบและพัฒนาการของการรุกล้ำสองฝั่งแม่น้ำ กรณีศึกษา: สองฝั่งแม่น้ำปิง เขตเทศบาลนครเชียงใหม่2549
4604052นายวีรยุทธ คำเชื้อการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นยี่ จากผลกระทบของราคาลิ้นจี่ตกต่ำ กรณีศึกษา: ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่2549
4604053น.ส.แวววรรณ คำฟองเครือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สัมพันธ์กับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 25492549
4604063นายสุรัตน์ สีวงค์แผนพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนฮ่อมุสลิมกับชาวซิกข์ย่านวัดเกต2549
4604066น.ส.สุวิมล วงศ์เรืองการกระจายตัวของโรคมะเร็งปอดในจังหวัดลำปาง2549
4604068น.ส.แสงระวี ทาบ้านแป้นการปรับตัวของชาวสวนลำไย ต่อปัญหาราคาลำไยตกต่ำ : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดงหลวง ต.วังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน2549
4604072นายอรรจภิษัช พิณตานนท์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่: กรณีศึกษาตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่2549
4604074น.ส.อารีรัตน์ ตรีชัยพันธุ์การย้ายถิ่นและโอกาสในการประกอบอาชีพย่านไนท์บาซาร์ การศึกษาเปรียบเทียบชาวเขาเผ่าม้งและอาข่า2549
4604076น.ส.อุไรพร ก่อมงคลหัตถศิลป์ย่านวัวลาย : รูปแบบการผลิต ปัจจัย ความเชื่อมโยง และการปรับตัว2549
4604044น.ส.มณฑิณี เดชาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายแลน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จ.สุมุทรสงคราม2549
4704002นายกวิน สว่างอารมณ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดิน และกระบวนการกลายเป็นเมืองในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร2550
4704005นายกิตติพงษ์ ใสยะการแจกกระจาย และการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2550
4704006น.ส.กิติยา วิศิษฏ์สุทธิ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและการเลือกใช้บริการคลินิกทันตกรรมเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2550
4704010นายไกรวุฒิ ตาต๊ะพัฒนาการและการกระจายตัวของอาคารสูงในเมืองเชียงใหม่2550
4704011น.ส.ขวัญชนก บุนนาคพัฒนาการและการปรับตัวของอุตสาหกรรมผ้าไหมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่2550
4704023นายเทียนชัย ตระกูลอุดมศรีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการไฟป่า กรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย2550
4704026น.ส.นลินเศกใจเสือรูปแบบการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 2550
4704028น.ส.ปวีณ ปัญญาผลรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง : กรณีศึกษาตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ต จังหวัดนนทบุรี2550
4704029น.ส.ปิติมาภรณ์ พรหมพีระการเลือกทำเลที่ตั้งและการกระจายตัวของสถานบันเทิงประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม และการเลือกใช้บริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา : ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2550
4704034น.ส.พัชราวดี จิตสุทธิการให้บริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และพฤติกรรมการเลือกใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่2550
4704035น.ส.พัชรี เพ็ชรเจริญผลจากการเกิดน้ำท่วมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่รองรับน้ำจากลำน้ำแม่กวง : กรณีศึกษา ; เปรียบเทียบตำบลต้นธงและตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2550
4704040น.ส.มทินา สุขเขียวการย้ายถิ่นและการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่าลาหู่ : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2550
4704041น.ส.มาลินี จักษุคำการศึกษาพัฒนาการหัตถกรรมไม้แกะสลัก กรณีศึกษา : บ้านหลูก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง2550
4704042น.ส.รมย์รวี แก้วอาภัยการศึกษาปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้ง การกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและการใช้บริการของธุรกิจให้เช่าสื่อภาพยนตร์ กรณีศึกษา ตำบลสุเทพ ตำบลช้างเผือก ตำบลช้างคลาน และตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2550
4704046น.ส.วรรณภา วิทยาขาวการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานพม่าในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาแรงงานในภาคบริการ2550
470454น.ส.วิภา อินเรืองการแพร่กระจายและการยอมรับพันธุ์ข้าวลูกผสม กรณีศึกษาตำบงวังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร2550
4704057น.ส.ศิรินันท์ ภักดีผลของการใช้สารกระตุ้นการออกดอกของลำไยต่อการใช้ที่ดิน การใช้น้ำ และการประกอบอาชีพของเกษตรกรหมู่บ้านหนองอาบช้าง ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่2550
4704063น.ส.สร้อยทิพย์ ศรีจตุรบุตรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเอกชน และรัฐวิสาหกิจ2550
4704066น.ส.สิริเพ็ญ สินโพธิ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการประเภทพาหนะในการเดินทางเส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ กรณีศึกาเปรียบเทียบระหว่าง รถไฟ กับรถ บขส.2550
4704067น.ส.สิริภรณ์ ศรีสุริยะธาดาความสัมพันธ์ของการขยายตัวของท่าเรือเชียงแสนกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน2550
4704070น.ส.สุนภา กันทะมาพฤติกรรมการใช้บริการและทัศนคติของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กิจกรรม บริการ บริเวณถนนนิมานเหมินทร์2550
4704073น.ส.สุรัตน์วดี สี่สุวรรณการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งร้านขายยาในพื้นที่ตำบลสุเทพ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบร้านขายยาแบบลูกโซ่กับร้านขายยาทั่วไป2550
4704074น.ส.อรรัมภา สงค์ประชาการศึกษาพัฒนาการและการปรับตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม : กรณีศึกษาอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่2550
4704076น.ส.อัญชลี ไชยองการการตั้งถิ่นฐานและการปรับตัวของคนมอญ กรณีศึกษา: บ้านหนองดู่-บ้านบ่อคาว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน2550
4704077น.ส.อัญชลี บุญยืนการวิเคราะห์ลักษณะทางพื้นที่ของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่2550
4704080น.ส.อุมารา อินทเทพพัฒนาการการจัดการของชลประทานเหมืองฝาย กรณีศึกษา : เหมืองฝายแม่หอย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่2550
4704008น.ส.เกศรา วงค์คำผลกระทบจากแรงงานอพยพสัญชาติพม่าในพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาแรงงานสัญชาติพม่าในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก2550
4704012น.ส.คนึงนิจ เชื้อเมืองพานการศึกษาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกร กรณีศึกษาอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก2550
4704014น.ส.จุรุดารา ลังกาฟ้าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูกไม้ดอก กรณีศึกษา : ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2550
4704015น.ส.ชมพูนุท บูระนาการตั้งถิ่นฐานและการปรับตัวของชาวไทยมุสลิมในอำเภอเมืองเชียงใหม่2550
4704019น.ส.ฑัณฑิกา เดชะศิริการกระจายตัว ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจรถเช่า กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2550
4704022นายตุลชัย หมั่นเขตรกิจปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมผู้ใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวแบบผจญภัย กรณีศึกษาตำบลแม่แรม2550
4704025น.ส.ธัญณิการ์ กันทะเป็งการศึกษารูปแบบการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ สถานบริการออกกำลังกาย(ฟิตเนส) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่2550
4704031นายพรศักดิ์ พุทธวงค์พัฒนาการ รูปแบบ และปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัวของธุรกิจการค้ารถยนต์มือสอง กรณีศึกษา: ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด บริเวณอำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตอง2550
4704033น.ส.พลอย ดัดงามตลาดนัดหมุนเวียน กรณีศึกษาตลาดนัดทุ่งฟ้าบด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2550
4704036น.ส.พีราวรรณ คำศรีการแพร่กระจายและการยอมรับการปลูกข้าวโพด ข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 49 กรณีศึกษาตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่2550
4704038น.ส.แพรพรรณ คำชมพูขอบเขตบริการ รูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการและการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นตรายี่ห้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา : Tesco Lotus Espress อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่2550
4704039นายมงคล สว่างพนาพันธุ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและการเลือกใช้บริการร้านขายอาหารสัตว์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2550
4704043น.ส.วิพิมพ์ สกุลยืนยงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกร กรณีศึกษา : ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์2550
4704050น.ส.วราภรณ์ อินสมพัฒนาการ รูปแบบและขอบเขตการให้บริการของโรงเรียนกวดวิชา กรณีศึกษา: เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2550
4704052นายวาทิต บริรักษ์ตังกุลทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา2550
4704053น.ส.วาสนา มูลแก้วความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของรถขนส่งมวลชนเชียงใหม่ (ขสชม.)2550
4704056นายศรัณย์ จิตอารีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน2550
4704058น.ส.ศิวพร พรมแดนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่2550
4704061น.ส.ศุภมาศ ศิริรัตน์อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจครัวเรือน อุตสาหกรรมชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2550
4704065นายสิทธิกร บุญจันทร์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบในจังหวัดเชียงใหม่2550
4704068นายสิทธิพงศ์ ปัญญาทิพย์ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยออบขาน จังหวัดเชียงใหม่2550
4704071น.ส.สุภัค ไชยโยพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการบริการ ประเภทที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาบ้านหลิ่งห้า บ้านอุโมงค์ และบ้านใหม่หลังมอ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่2550
4704072น.ส.สุภาภรณ์ ณ ลำพูนการปรับตัวของเกษตรกรที่ปลูกมันฝรั่ง ภายใต้ระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา กรณีศึกษา : อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน2550
4704075น.ส.อังสุมาลี โนเลี่ยมการกระจายตัว ขอบเขตบริการและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานพยาบาล และบริการสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2550
4704027น.ส.คณศร เข่งค้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตการให้บริการของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนและรัฐบาลในอำเภอเมือง จ.พะเยา2550
4704076น.ส.อัญชลี ไชยองการการตั้งถิ่นฐานและการปรับตัวของคนมอญ กรณีศึกษา :บ้านหนองดู่-บ้านบ่อคาว ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน2550
4704055น.ส.แวววารี ตรีสุวรรณผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของประชากร เปรียบเทียบตลาดสดแม่เหียะ กับบิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์สาขาหางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2552
4804010นายไกรวุฒิ ชูวิลัยผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งและศักยภาพของสวนสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2552
490410013นายจิระวัฒน์ สุขพินิจอ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร.การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระบบการกักเก็บน้ำ (Water harvesting) พื้นที่ศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ2552
490410020นายชาญวิทย์ โชคคณาพิทักษ์อ.ชยกฤต ม้าลำพองรายงานการวิจัยเรื่องอุทกภัยกับการปรับตัวของประชากรใสนพื้น2552
490410026น.ส.ทัศนีย์ อินต๊ะชัยผศ.รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการและการแพร่กระจายพื้นที่การเพาะปลูกสับปะรดนางแล กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย2552
490410027น.ส.ทิพประภา อินยาผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชพัฒนาการของธุรกิจกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนหัตถกรรมกระดาษสา กรณีศึกษาบ้านดงป่าซาง ต.ขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่2552
490410030นายธนรัตน์ กุศลมหาโชครศ.พวงเพชร์ ธนสินพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(ผลิตภัณฑ์สีเขียว) กรณีศึกษา แขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ 2552
490410031น.ส.ธัญญลักษณ์ กลิ่นหอมผศ.รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมไม้แกะสลัก กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย2552
490410032นายพนัย ใจผาวังรศ.พวงเพชร์ ธนสินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา วัดในเขตเทศบาลนครเชียงราย2552
490410033นายนราธร สายเส็งผศ.รุ่งชล บุญนัดดาศักยภาพเชิงพื้นที่การเพาะปลูกลำไย กรณีศึกษาอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่2552
490410036นายปฏิภาณ สักลอรศ.พวงเพชร์ ธนสินการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในเขตเมืองโบราณเวียงลอ2552
490410039น.ส.ประกรทิพย์ ดอนชัยอ.ชยกฤต ม้าลำพองการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า กรณีศึกษา: ร้านสินค้าหัตถกรรม ชุมชนบ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่2552
490410048น.ส.พัชรี ดำรงอ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสันพระเนคร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2552
490410050นายพิเชษฐ เซ็นแก้วผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีระบบการเกษตร การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปรับตัวของเกษตรกรชาวกะเหรี่ยง กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบ : หมู่บ้านห้วยหละและหมู่บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน2552
490410053น.ส.พิมพ์ณดา อัศวทวีพงศ์ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษาอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย2552
490410054น.ส.ภาวินี ไชยเนตรผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการทางพื้นที่ รูปแบบที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมในย่านนิมมานเหมินทร์2552
490410055นายภูมิพัฒน์ พลซาอ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร : กรณีศึกษาตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย2552
490410057น.ส.มัตติกา วงค์วิชัยพฤติกรรม ทัศนคติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการใช้บริการถนนคนเดินนครเชียงราย และผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยบริเวณถนนคนเดิน2552
490410061น.ส.รุ่งทิวา ทรายเมืองมารศ.พวงเพชร์ ธนสินพัฒนาการและรูปแบบการจัดการทางพื้นที่ของโฮมสเตย์ กรณีศึกษา: บ้านทาป่าเป่า ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน2552
490410065นายวุฒิ ทศทิศรังสรรค์ผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการวิเคราะห์ความเหมาะสมของสถานีอนามัย เพื่อยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่2552
490410067นายคณสณันท์ สีสุขอ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรอัตลักษณ์ของคนชายขอบในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษานักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2552
490410070น.ส.ศรัญญา ปานปวันรัตน์ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานบริเวณชานเมืองเชียงราย กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย2552
490410072น.ส.ศุภมาส ทาลาวผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน2552
490410075นายสิทธิ โสภณวสุผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการของตลาดนัดสีเขียว กรณีศึกษาตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย2552
4904100น.ส.สุพรรษา ชูเลิศผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2552
490410079น.ส.อมรรักข์ คำเบ้าผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้2552
490410082น.ส.อาชวี สุขหวานอ.ชยกฤต ม้าลำพองความขัดแย้งทางพื้นที่ของสถานบันเทิงกับความเป็นสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา : รอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2552
490410085นายเอกรินทร์ อินตาคำผศ.รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการและการปรับตัวต่อวิกฤตเศรษฐกิจของโรงงานเซรามิก กรณีศึกษา : ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง2552
490410002น.ส.กรรณิการ์ เฉียบแหลมผศ.นิตยา ประพุทธนิติสาร การปรับตัวการใช้น้ำเพื่อการเกษตร : กรณีศึกษาตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2552
49041003น.ส.กฤติกา รัตนทัศนีย์ผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการศึกษาสภาพการใช้พื้นที่ภายในตลาดนัดจตุจักร2552
49041004น.ส.กฤติคุณ กิติกุศลผศ.นิตยา ประพุทธนิติสารปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่ระบาดาของโรคชิคุนกุนยา กรณีศึกษา: อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง2552
490410007น.ส.กัญญพร วณีสอนผศ.นิตยา ประพุทธนิติสารการใช้ที่ดินและการจัดการน้ำภายในพื้นที่รองรับน้ำฝายท่าวังตาล2552
490410012น.ส.จันทร์สุดา ถาแก้วอ.ชยกฤต ม้าลำพองการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์หาพื้นที่เหมาะสมสำหรับตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา จังหวัดเชียงราย2552
490410014นายชนม์ธนัช สุวรรณศ.มนัส สุวรรณการวิเคราะห์พื้นที่รับและให้บริการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษาตลาดสดเมืองสมุทร เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2552
490410016น.ส.จุฑามาศ รุ่งวัฒนาพรผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชรูปแบบการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรม กรณีศึกษา คลินิกเสริมความงามในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2552
490410017น.ส.จุฬาลักษณ์ ตันจันทร์ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชรูปกแบบการเข้ามาอยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาในศูนย์ชาวไทยภูเขา และผลกระทบที่มีต่อชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2552
490410019นายชัยวาล เลาวกุลผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงเรียนดนตรีสากลในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2552
490410022น.ส.ชุติมา ดีเอื้อ ผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการศึกษาตลาดการค้าชายแดน บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่2552
490410023นายดำรงฤทธิ์ ก๋าวิลผศ.นิตยา ประพุทธนิติสารการจัดการและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่2552
490410024น.ส.เด่นนภา อินทะขันธ์ผศ.นิตยา ประพุทธนิติสารการศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง2552
490410034น.ส.นริสา ศรีวิชัยลำพรรณอ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรขอบเขตการให้บริการและการปรับตัวของสามล้อถีบในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2552
490410038น.ส.ปรมาภรณ์ อุปละผศ.รุ่งชล บุญนัดดาทัศนคติและการปรับตัวของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน2552
490410040น.ส.ปัทมาพร เล็กสุวรรณผศ.รุ่งชล บุญนัดดาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหากรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2552
490410041นายปิติ ใฝ่กระโทกผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อม ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2552
490410042น.ส.เปี่ยมศิริ มากสงขลาผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลชุมชนของแรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอชั้นในของจังหวัดเชียงใหม่2552
490410045นายพฤฒ นทีพายัพทิสการศึกษารูปแบบการขยายตัวทางพื้นที่ของธุรกิจที่พักที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาตำบลเวียงใต้ ตำบลเวียงเหนือ และตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน2552
490410047น.ส.พัชริน ภาวะเดชผศ.นิตยา ประพุทธนิติสารปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมเซรามิคในจังหวัดเชียงใหม่2552
490410062นายวณิชชา นาทองห่อผศ.นิตยา ประพุทธนิติสารการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณลุ่มน้ำแม่สาวตอนปลาย2552
490410064น.ส.วรรษมน ศรีกอกผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการกระจายตัวและองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายในจังหวัดลำพูน2552
490410066น.ส.วิจิตรา โยธาอ.ชยกฤต ม้าลำพองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าและบริการย่านธุรกิจสบตุ๋ย จังหวัดลำปาง2552
490410069นายศตวรรษ ศรีโพธิ์ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของที่พักอาศัยให้เช่า กรณีศึกษาตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่2552
490410071นายศิวดล แก้วพวงใหม่รศ.พวงเพชร์ ธนสินแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์2552
490410073นายศุภศัลย์ อาภรณ์รัตน์ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสองฝั่งน้ำแม่ออน เขตอำเภอสันกำแพง2552
490410080น.ส.อักษราภัค อภิชัยรศ.พวงเพชร์ ธนสินความขัดแย้งและการจัดสรรทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่2552
490410081น.ส.ณภิตา อภิรักษ์เมธาอ.ชยกฤต ม้าลำพองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจประกอบธุรกิจแผงลอยตามตลาดนัดบริเวณซุปเปอร์มาร์เกตในจังหวัดเชียงใหม่2552
490410083นายเอกพงษ์ ไขคำรศ.พวงเพชร์ ธนสินแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่2552
500410001น.ส.ทวิรญา เพ็ญประทุมรศ.พวงเพชร์ ธนสินรูปแบบการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสปาปลา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2553
500410002น.ส.กฤษญา ตันนุกูลผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่แนวเขตสงวนและขยายพันธุ์กบทูต(เขียดแลว) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2553
500410003นายก้องเกียรติ เรื่องศรีรศ.พวงเพชร์ ธนสินการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ที่ดินบริเวณ 2 ข้างถนน กรณีศึกษาถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด และ ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง2553
500410004น.ส.กัญญาณัฐ จงสิริจรรยาพรผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เหมาะสมในการตั้งที่เก็บน้ำผึ้งของผึ้งเลี้ยงในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2553
500410005น.ส.กิ่งกาญจน์ ถุงแก้วรศ.พวงเพชร์ ธนสินการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ และกำหนดพื้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกในเขต อ.ลอง จ.แพร่2553
500410010น.ส.จรัสพร สมศรีผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการตั้งถิ่นฐานหลังการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่2553
500410011น.ส.จิติมา ผลเพิ่มพูนผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรรูปแบบการกระจายตัวของช้างเร่ร่อนจากศูนย์กลางหมู่บ้าน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์2553
500410012นายจิรพงศ์ โยพนัสสักผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรรูปแบบและการยอมรับการทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา: บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2553
500410014น.ส.จิรานันท์ พันธ์แก้วอ.ชยกฤต ม้าลำพองการศึกษารูปแบบการกระจายตัวและกระบวนการแก้ไขปัญหาฟาร์มเลี้ยงสุกรในตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่2553
500410015น.ส.จิราพร ตูมทองอ.ชยกฤต ม้าลำพองการพัฒนาโปรแกรมทางอุทกวิทยาในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อคาดการณ์พื้นที่ถูกน้ำท่วม : กรณีศึกษา “แม่น้ำปิงบริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่”2553
500410016น.ส.จิราพร ร่วมรักษ์ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีรูปแบบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับของตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่2553
500410021นายชานนท์ แดงลังกาผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรขอบเขตบริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2553
500410023น.ส.ฐาปนี สะถารศ.พวงเพชร ธนสินทำเลที่ตั้ง ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเบเกอรี่ กรณีศึกษา แขวงศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2553
500410024น.ส.ณัฐกานต์ สมรผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคเบาหวาน : กรณีศึกษา เปรียบเทียบพื้นที่ชุมชนเมืองและนอกชุมชนเมืองในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่2553
500410026น.ส.ดวงฤทัย ชุติมาปัญญาผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบการขยายตัวของเมืองลำปาง2553
500410028น.ส.ดารินทร์ จันทร์ผงผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการแจกกระจายและการรับรู้ข้อมูลของสภาวะฟันตกกระ กรณีศึกษา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย2553
500410034นายธีรวุฒิ กองตองกายผศ.รุ่งชล บุญนัดดาระบบการปลูกพืชและการปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรในตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่2553
500410035น.ส.นพวรรณ ตามควรอ.ชยกฤต ม้าลำพองการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งและความเหมาะสมทางพื้นที่ของโรงงานน้ำตาล กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จ.สุโขทัย และ จ.อุตรดิตถ์2553
500410039น.ส.นันทนา ศรีพุฒรศ.พวงเพชร์ ธนสินพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ ชุมชนบ้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน2553
500410040น.ส.นุชจุรี ทาชุมภูผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการขยายตัวย่านพาณิชยกรรมบริเวณนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน2553
500410042น.ส.บูรตา สุทธิโรจน์พัฒนาผศ.รุ่งชล บุญนัดดารูปแบบการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานพยายาลสัตว์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2553
500410047น.ส.ปิยกุล นานาผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังการสร้างถนนกลางเวียงในเขตเทศบาลนครเชียงราย2553
500410048นายปิยณัฐ เชียงกุมารผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรพันธะสัญญาและการปรับตัวของเกษตรกรชาวกะเหรี่ยง กรณีศึกษา: หมู่บ้านป่าก่อ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน2553
500410052นายพีรพงษ์ ทิพวิไชยผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนยันตรกิจโกศล ช่วงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ ถึงอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน2553
500410061น.ส.วนิดา การะกันผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์ความเหมาะสมและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดลำปาง2553
500410073น.ส.ตรีรัตน์ จุมพิศรศ.พวงเพชร์ ธนสินการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน2553
500410077น.ส.สิรินทิพย์ เทียมศิลปะชัยอ.ชยกฤต ม้าลำพองวิถีชิวิตชาวบ้านกับการประกอบธุรกิจล่องแพ กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่2553
500410078น.ส.สิริพร อุปนันชัยผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการและการปรับตัวในการผลิตอุตสาหกรรมผ้าหม้อฮ่อมของชาวไทยพวน ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่2553
500410079น.ส.สุกัญญา ทารัตน์วันนาผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลลำพูนสาขาใหม่2553
500410084นายอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการศึกษาและวิเคราะห์โครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่2553
500410085นายอดิศักดิ์ พรมโยชน์ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเนื่องมาจากการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์2553
500410087น.ส.อชิรญา เครือปะละอ.ชยกฤต ม้าลำพองการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์การจัดสรรปริมาณน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นของเหมืองแม่เมาะ2553
500410089น.ส.ไอลดา มณีกาศผศ.รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการ การปรับตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมผ้าทอตีนจก กรณีศึกษา : ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ศึการ การปรับตัว และปัจจั่อมจค 2553
500410013น.ส.จิรดภัทร์ โยธาภักดีอ.ชยกฤต ม้าลำพองการแพร่กระจายและการยอมรับเกษตรธรรมธรรมเทค กรณีศึกษา : ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร2553
500410018นายฉัตรสกุล เดชวงศ์ญารศ.พวงเพชร์ ธนสินการกระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ผสม ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่2553
500410020น.ส.ช่อทิพย์ หวันติ๊บผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่2553
500410022นายชิตธพล โป่งแก้วอ.ชยกฤต ม้าลำพองการวิเคราะห์หาที่ตั้งตลาดผลไม้และรูปแบบของตลาดเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่2553
500410025น.ส.วณัฐชุดา ทนันไชยผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2553
500410029นายภัทรพล บุญศิริผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานบริการออกกำลังกาย แคลิฟอเนียร์ ว้าว สาขาเชียงใหม่2553
500410030น.ส.ธัญญลักษณ์ บริรักษ์สมุทรผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชพัฒนาการและรูปแบบการเลือกใช้เครื่องมือทางการเกษตรในการทำนา ในตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา2553
500410031น.ส.ธนาภรณ์ สุ่มใจยาผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจการค้าและบริการกับการขยายตัวของธุรกิจหอพัก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ.2545-25532553
500410037นายนรวัชร แข็งแรงรศ.พวงเพชร์ ธนสินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่การชลประทาน เขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง2553
500410041นายบัณฑิต ทาปิมปาอ.ชยกฤต ม้าลำพองการหาพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบนำเข้าสินค้าบริเวณชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย2553
500410043น.ส.เบญจพร เนตรดำรงค์ผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์พัฒนาการการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและการปรับตัวของเกษตรกร ภายหลังการมีชลประทานจากอ่างเก็บนำแม่สอง กรณีศึกษา : ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่2553
500410045น.ส.ปรางทิพย์ อุนจะนำผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแร่กระจายของโรคไข้เลือดออกในตำบลหนองควายและตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่2553
500410050น.ส.พนิดา คมขำผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการย้ายถิ่นเพื่อตั้งถิ่นฐาน และการปรับตัวของชนกลุ่มน้อย ในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย2553
500410053นายพูนศักดิ์ เขื่อนควบรศ.พวงเพชร์ ธนสินพัฒนาการและบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา : ป่าชุมชนห้วยทรายขาว บ้านทาป่าเปา ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน2553
500410058น.ส.รวิวรรณ ชัยชนะผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่นา ในตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2553
500410059น.ส.รัตนา อินโองการรศ.พวงเพชร์ ธนสินการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่การปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าแม่ปาน ตำบลไทรย้อยและตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่2553
500410060น.ส.วดีกรานต์ ใหม่จีนอ.ชยกฤต ม้าลำพองพัฒนาการและปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมน้ำต้น บ้านน้ำต้น ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่2553
500410062น.ส.ภานิชา โภชนสมบูรณ์ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของเด็กต่างด้าวในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่2553
500410063น.ส.วริษา ยิ่งเจริญผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการศึกษาเปรียบเทียบการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อแบบดั้งเดิมและการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อแบบใหม่ กรณีศึกษาเทศบาลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2553
500410065นายวันชัย กิติยะผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชรูปแบบการย้ายถิ่นแรงงานตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน2553
500410066น.ส.วิรัญญา บุญชัยผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากงาดำในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน2553
500410067น.ส.วิริยา คำชัยผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์รูปแบบการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านขายยา : กรณีศึกษาถนนห้วยแก้ว ถนนนิมมานเหมินทร์ และถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2553
500410068น.ส.ศิรินันท์ อุไรรัตน์อ.ชยา วรรธนะภูติพัฒนาการการผลิตชาแปรรูปและการปรับตัวของผู้ประกอบการชา ภายใต้ตลาดการค้าเสรี FTA กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงราย2553
500410069น.ส.มุนินทร์ วังชนะอ.ชยกฤต ม้าลำพองการเปลี่ยนแปรงรูปแบบการผลิตร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่2553
500410071นายศุภชัย ก่อสุขทวีกูลผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการกระจายและขอบเขตตลาดของผู้ผลิตข้าวแต๋นในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง2553
500410072นายเศรษฐพร เลี่ยมสกุล ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีรูปแบบและขอบเขตการให้บริการของรถสามล้อเครื่องในจังหวัดเชียงใหม่2553
500410074นายสมชาย จิรเมธีวัฒนกุลอ.ชยา วรรธนะภูติรูปแบบการกระจายตัวและพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2553
500410075นายสหรัฐ สมุทเฉทวิรัตน์ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชขอบเขตการให้บริการของระบบ Macintosh กรณีศึกษาร้าน iStudio ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต2553
500410076นายสาโรช แสงเมืองผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหาพื้นที่เหมาะสมในการรองรับน้ำเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม กรณีศึกษา แม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2553
500410063น.ส.สุชาดา ปสุวัฒนกุลผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการ กระบวนการผลิต และรูปแบบเชิงพื้นที่ของสหกรณ์ไวน์อุโมงค์ จังหวัดลำพูน2553
500410081น.ส.สุดารัตน์ ปัญญาทิพย์รศ.พวงเพชร์ ธนสินการปลูกยาสูบและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกและบ่มใบยาสูบ กรณีศึกษา : ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่2553
500410082น.ส.สุธิมา นุ่มนวลผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์พัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของโฮมสเตย์ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่2553
500410083น.ส.สุภาวดี ศรียาอ.ชยกฤต ม้าลำพองการศึกษาเปรียบเทียบการปลูกพริกหวานด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ กับแบบเคมีเข้มขน ของเกษตรกรผู้ปลูกพริกหวานบ้านศรีม่วงคำ ตำบลโป้งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2553
500410086นายอนุชา ไชยฮั่งอ.ชยกฤต ม้าลำพองพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สาหร่ายไก บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน2553
500410088น.ส.อุทุมพร รัตนจันทร์ผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาแม่น้ำกวงเน่าเสีย กรณีศึกษา ชุมชนบ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2553
510410001น.ส.พิชามญชุ์ สุเดชาผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการขยายตัวของธุรกิจหอพักและผลกระทบที่มีต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง : กรณีศึกษาตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2554
510410002น.ส.กมลวรรณ แสนสุขผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการแพร่กระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับการปลูกข้าวโพดหวานแบบมีพันธะสัญญา กรณีศึกษา : ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย2554
510410005น.ส.กัญญารัตน์ อยู่คมโชติผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในหมู่บ้านรวมไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2554
510410006น.ส.กุลยา เจริญกิจเกษตรอ.ชยกฤต ม้าลำพองการวิเคราะห์โครงข่ายการเข้าถึงของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2554
510410007น.ส.จรวยพร อินทร์จันทร์ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ ในหมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย2554
510410008น.ส.จริญญา จารุหิรัญโรจน์ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการทางพื้นที่และรูปแบบการกระจายตัวของเครือข่ายพันธกิจคริสตร์ศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่2554
510410010นายจิรวัฒน์ ใจปืนอ.ทวี ชัยพิมลผลินการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงจากภัยน้ำท่วม: กรณีศึกษาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน2554
510410012น.ส.จีรานุช เขียวจันสืบผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2554
510410014น.ส.ชมพูนุท โกศลศาสตร์ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการกระจายทางพื้นที่และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตเทศบาลนครลำปาง2554
510410020นายณัฐวัฒน์ ประเสริฐทรัพย์อ.ทวี ชัยพิมลผลินการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งต่อพื้นที่การเกษตร: กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน2554
510410021นายถิรวัฒน์ วิ่งพุฒิพงศ์ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการกระจายตัวของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครลำปาง2554
510410024น.ส.ธวัลรัตน์ วลีธนาพันธ์ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อเอชไอวี / เอดส์ของแรงงานไทใหญ่ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่2554
510410025น.ส.ธารารัตน์ สุนทรวิภาตผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการปรับตัวของคนในชุมชนปางมะโอ: กรณีศึกษาหมู่บ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง2554
510410029น.ส.นุชจรินทร์ กัมปนาทผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการปะทะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมอีสาน กลุ่มวัฒนธรรมไทยทรงดำ และกลุ่มวัฒนาธรรมไทยภาคกลาง ในอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร2554
510410032น.ส.เบญจมาภรณ์ กันทะถ้ำ ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตชลประทาน: กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยแทง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน2554
510410033น.ส.ปัญขิกา มูลรังษีอ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรกณ์น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำลี้ล่วงหน้า ณ อำเภอบ้านโฮ่ง2554
510410036นายเผ่าไทย สินอำพลผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชสภาวะอุทกภัย: การรับรู้และภาวะซึมเศร้าของผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย2554
510410037นายพงศ์วัฒนะ สังขธนานนท์ผศ.รุ่งชล บุญนัดดาขอบเขตและโครงสร้างของย่านธุรกิจการค้ากลางของเมืองแพร่2554
510410038น.ส.พัชราพร บุญจันต๊ะอ.ชยกฤต ม้าลำพองพัฒนาการการขนส่งทางถนนและรูปแบบการใช้ที่ดินเชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาถนนเชียงใหม่-ลำปาง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11)2554
510410040น.ส.พิชยา อาหยิผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชสถานการณ์สุขภาพในค่ายอพยพพักพิงกุงจ่อ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่2554
510410044น.ส.มัณฑิตา ดวงชัยผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย2554
510410047น.ส.รุจาโรจน์ ไชยาลักษณ์ อ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการวิเคราะห์ความเหมาะสมพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อรองรับโครงการการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ในพื้นที่ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2554
510410051น.ส.วไลภรณ์ สุขประเสริฐอ.ชยกฤต ม้าลำพองขอบเขตบริการและทัศนคติของผู้ใช้บริการท่าเรือด่วนวังหลัง2554
510410053น.ส.วิพรรณ ชูอรรถ์ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการ รูปแบบและความเชื่อมโยงของหัตถกรรมทองโบราณ ในตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย2554
510410054น.ส.วิภาดา ชูเลาตระกูลผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณถนนวงแหวนรอบกลางเชียงใหม่: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2554
510410057น.ส.ศศิประภา ทาโปปินผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่2554
510410059น.ส.วรวลัญช์ ใบวุฒิรศ.พวงเพชร์ ธนสินพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง2554
510410062น.ส.ศุภลักษณ์ ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชปัจจัยทางภูมิศาสตร์และการเกิดโรคท้องร่วงของชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่2554
510410063น.ส.ศุภิสรา คุ้มปริยัติผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการและรูปแบบการจัดการชุมชนแออัดริมทางรถไฟในเขตเทศบาลนครขอนแก่น: กรณีศึกษาชุมชนเทพารักษ์ 1-52554
510410064น.ส.สิริประภา มโนทัยอ.ทวี ชัยพิมลผลินการทดสอบแบบจำลองโครงข่ายใบประสาทเทียมเพื่อคาดการณ์น้ำท่วม: กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน สถานีอุทกวิทยา บ้านแม่แต ตำบลแม่แฝกเก่า อำเภอสันทราย (P.67) จังหวัดเชียงใหม่2554
510410067น.ส.สุภาพร อินทรภิรมย์ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ และเศรษฐกิจ สังคม ของพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี2554
510410069น.ส.สุรัตนา วิชาเร็วอ.ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์แหล่งผลิต เขตการตลาด และเส้นทางของผักปลอดภัย ในตลาดนัดทางเลือก จังหวัดเชียงใหม่2554
510410070น.ส.สุวดี วงศ์ไชยผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ดิน การตัดสินใจ และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตภายหลังการเกิดนากุ้งในพื้นที่หมู่บ้านร้องขามป้อม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย2554
510410072นายอภิชา วิชระบงกชอ.ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและความเข้มของการเกษตรในเขตชานเมือง: กรณีศึกษาอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2554
510410004นายกฤษณชัย มูลอ้ายผศ.รุ่งชล บุญนัดดารูปแบบเชิงพื้นที่และความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกไม้ผล ในพื้นที่ตำบลเวียงสา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีแผ่น CD)2554
510410009น.ส.จันนจิรา ภู่สุวรรณ์ผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำและชุมชนหลังวัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี2554
510410011น.ส.จิรพรรณ มังทาผศ.รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการของประติมากรรมดินเผา รูปแบบและการปรับตัว กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่2554
510410013น.ส.จุฬาลักษณ์ สมอูปผศ.รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการและการกระจายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปลำไยอบแห้งในตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2554
510410017น.ส.ชุติมา ชูโพธิ์ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท2554
510410018น.ส.ชุติมา ประสพเกียรติโภคาผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการศึกษาเปรียบเทียบขอบเขตการให้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการระหว่างตลาดสดกับร้านค้าสะดวกซื้อ : กรณีศึกษาตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2554
510410023นายธวัชชัย สารน้อยผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์การขยายตัว ปัจจัยที่มีอิทธิพล และความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกยางพาราในอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา2554
510410026นายนิตินัย สีมาปันผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของโรคพยาธิใบไม้ในตับ ในตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (ไม่มีแผ่น CD)2554
510410027น.ส.นิภาวัน จินาตุ้ยรศ.เสน่ห์ ญาณสารผลกระทบจากการระเบิดหินในเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่2554
510410028น.ส.นิลราวรรณ จินดาคำผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยในตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่2554
510410030น.ส.บูรณา เหล็กหล่อผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง2554
510410031น.ส.เบญจพร พิจิตรวิไลเลิศผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการกระจายตัวของโรคไข้เลือดออกในอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร2554
510410035นายปายะพงษ์ เพื่อนฝูงผศ.รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้าฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่2554
510410039น.ส.ณัฐพัชร์ ทุ่งเก้าผศ.รุ่งชล บุญนัดดาพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน2554
510410041น.ส.พิมพ์ชนก จีนาราชผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชผลกระทบของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อชุมชนโดยรอบ2554
510410042นายพุทธิพันธ์ กรรณิการ์อ.ชยกฤต ม้าลำพองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการค้าและบริการบริเวณรอบตลาดสามแยก ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีแผ่น CD)2554
510410043น.ส.เพชรรัตน์ แก้วมณีอ.ชยา วรรธนะภูติพัฒนาการการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่โจ้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่2554
510410045น.ส.มัณฑนา จินจาผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์การย้ายถิ่นและการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่าอาข่าในจังหวัดแพร่2554
510410048น.ส.ฤทัยรัตน์ อินทรทิพย์รศ.พวงเพชร์ ธนสินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบและการปรับตัวของประชาชนต่อการเกิดหลุมยุบในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน2554
510410049น.ส.วราภรณ์ มหาวงศ์ผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์รูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการคลินิกในอำเภอเมืองแพร่2554
510410050น.ส.วลัยพร แสนนวลผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2554
510410055นายวุฒินัย แก้วบุญเรืองอ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการแพร่กระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับการปลูกมันฝรั่งแบบพันธะสัญญา : กรณีศึกษาตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน2554
510410056น.ส.ศศิธร ตาทนผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปรียบเทียบธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมและธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2554
510410058น.ส.ศิริกุล กาศสกูลอ.พลภัทร เหมวรรณพัฒนาการและรูปแบบการแพร่กระจายเชิงพื้นที่ของการปลูกไฝ่เป๊าะของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้างกวาง อำเภอสูงแม่น จังหวัดแพร่2554
510410060นายศุภเชษฐ เพ็ชรอำไพผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงของพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม : กรณีศึกษาอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร2554
514010065น.ส.สิริมา ปัญญาวิชาอ.ชยกฤต ม้าลำพองรูปแบบการเดินทาง การเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งมวลชนและความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อเสนอแนวทางการจัดการการให้บริการรถโดยสารภายในจังหวัดเชียงราย2554
510410066นายสุนทร คำวยงศ์ปินผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์การขยายตัวของชุมชนเมืองสันกำแพง รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่2554
510410068น.ส.สุรัชดา เจริญทั้งสมบัติผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองโบราณเชียงแสน : พัฒนาการ รูปแบบและผลกระทบ2554
510410071น.ส.โสรญา ผลคำแปงผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการ ทำเลที่ตั้ง และรูปแบบการกระจายตัวของธุรกิจการค้าไม้เก่าทอดตลาด ในพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่2554
510410073นายอธิปัตย์ เติมศิริเกียรติรศ.พวงเพชร์ ธนสินการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของหัตถกรรมหินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร2554
510410074น.ส.อมรรัตน์ หม่อคอผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน กรณีศึกษา : บ้านรวมมิตร เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย2554
510410075น.ส.อรนาถ เจนาคมผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการกระจายตัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อสถานพักแรม ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ (ไม่มีแผ่น CD)2554
510410046น.ส.รุ่งนภา บุญทีผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการกระจายตัวของภาษาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลวังแดง ตำบลน้ำอ่าง และตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์2554
520410001น.ส.กนกจิตต์ อุชุโกศลการรศ.พวงเพชร์ ธนสินความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรน้ำ: กรณีศึกษาการแย่งชิงทรัพยากรน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิจิตร2555
520410003น.ส.กรวิกา นวลสิริกุลผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการตั้งถิ่นฐานและการปรับตัวของชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยนในตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน2555
520410004น.ส.กฤติกา คำชนะอ.พลภัทร เหมวรรณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และผลกระทบในการปลูกยางพารา พื้นที่ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน2555
520410007นายกัมปนาท แก้วนำผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2555
520410008น.ส.กัลยาณี คำยนต์อ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรแนวโน้มการยุบหรือยุบรวมของโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2555
520410010นายเขมฤทธิ์ ปัญจาศิริอ.ชยา วรรธนะภูติการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำท่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาลำน้ำแม่แจ่ม ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่2555
520410011นายจักพันธ์ จันทร์แสนตอผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการพัฒนารูปแบบการนำเสนอการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน: ถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน2555
520410013นายจักรพงษ์ วงค์กาอินทร์รศ.พวงเพชร์ ธนสินกาดน่านกับกาสรพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน2555
520410016น.ส.ชณัฐฎา แสงงามอ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรความเหมาะสมทางพื้นที่ของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่2555
520410019น.ส.ซูลัยลา กาเจผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการปรับตัวของพื้นที่การค้าในเขตเทศบาลนครยะลา ภายใต้สภาวะความไม่สงบ2555
520410021นางสาวฐิติชญา บุญหาผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการจัดการน้ำในเขตระบบชลประทานเหมืองฝ่าย : กรณีศึกษาฝายท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2555
520410022น.ส.ณภาส์ณัฐ โรจน์รัตนจินดาอ.ชยา วรรธนะภูติการคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับรู้ ทัศนคติของกลุ่มเกษตรกรในตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2555
520410024น.ส.ณัฏฐ์นรี แท่งเฝืออ.พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่เกิดแผ่นดินถล่มและการรับรู้ การปรับตัวของประชาชนในตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์2555
520410025นายณัฏฐพงศ์ สุคันธะมาลาผศ.ศิริ คอาริยะกุลการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนา พื้นที่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่2555
520410027น.ส.ณัฐกานต์ ส่างอ่อนอ.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบการปลูกพืชและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกพืชเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์แบบมีพันธะสัญญาในพื้นที่ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน2555
520410029น.ส.ดวงนภา ลาภใหญ่อ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของยุงก้นปล่อง หาหะนำโรคมาลาเรีย กรณีศึกษา: จังหวัดเชียงใหม่2555
520410032น.ส.ทิวาพร มหาวงศ์ผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณสองฟากถนน ถนนสันกำแพงสายใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่2555
520410036น.ส.ธัญญาภรณ์ ธูปทิมเทียนอ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างฝายชะลอความชุมชื้น: กรณีศึกษาตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่2555
520410037น.ส.ธันยพร นาตันผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมลาบรี: กรณีศึกษาบ้านห้วยหยวก ตำยลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน2555
520410038น.ส.ธารีรัตน์ คำแก้วผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการดำรงอยู่ของหมู่บ้านดอยปุย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์2555
520410039น.ส.ธีรธิดา ยินดีอ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการเผาในพื้นที่เกษตร: ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางกายภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาของเกษตรกรในตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย2555
520410041นายนพรัตน์ ใจหมั่นผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีธุรกิจการค้าและบริการ บริเวณศูนย์กลางเมืองพะเยา: รูปแบบการกระจายตัวและการเปลี่ยนแปลง2555
520410042น.ส.นฤภัค จันทิมาผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการเปลือกใช้บริการสุขภาพของประชาชนในตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2555
520410044นายนิติศาสตร์ รัตนโรจน์รศ.พวงเพชร์ ธนสินการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของแม่น้ำลี้และการปรับตัวของชาวบ้านในหมู่บ้านท้องฝาย ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน2555
520410046น.ส.ปกรณ์กช สิทธิโสตอ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดในระยะยาวที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในบริเวณแอ่งเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2555
520410050น.ส.ปวีณา ทาปาอ.ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินและเครือข่ายสินค้ากระเทียมไทย หลังจากการบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน2555
520410051น.ส.ปุญญรัตน์ วัชระมงคลอ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการ การเชื่อมโยง และการยอมรับการประมงแบบพันธะสัญญา กรณีศึกษา: ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2555
520410052น.ส.วันวิสาข์ ชาติดีอ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรผลกระทบของโครวงการบ้านจัดสรร ต่อชุมชนบริเวณโดยรอบในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2555
520410056น.ส.ภัสราภรณ์ จันทร์คำรศ.พวงเพชร์ ธนสินพัฒนาการของสถานบันเทิงและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบ: กรณีศึกษาถนนอัษฎาธร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2555
520410061น.ส.วราภรณ์ จันทิมาผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการปรับเปลี่ยนชนิดและระบบการปลูกพืชภายใต้อิทธิพลตลาดและทรัพยากรในตำบลหงศ์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา2555
520410066นายศุภศิต วงค์วาลเรือนผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชขอบเขตการให้บริการของอุตสาหกรรมโคนม: กรณีศึกษา บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด2555
520410067น.ส.สุกัญญา ไชยวงค์อ.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบการใช้ที่ดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาทางการเกษตรบนพื้นที่สูงบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหอย ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่2555
520410069น.ส.สุภัทรา โมดนิยมอ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย2555
520410072นายสุรเชษฐ พาณิชยนันต์อ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม:บริเวณตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2555
520410073นายสุรินทร์ อิ่นแก้วรศ.พวงเพชร์ ธนสินการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกว๊านพะเยาและผลกระทบต่อชุมชน2555
520410080นายอาทิตย์ จันทร์สมผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชพัฒนาการของผ้าตีนจกในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่2555
520410005นายกฤษฎา นาแหลมผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินและการขยายตัวของธุรกิจการค้าและบริการ พื้นที่ศึกษา : ย่านการค้ากาดน้ำทอง ตำยลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่2555
520410014น.ส.จุฑารัตน์ เอื้อรักสกุลอ.พรภัทร เหมวรรณการกระจายตัวของทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่2555
520410015น.ส.ชฎาภรณ์ ภูชงค์เจริญอ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์แนวโน้มและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของฝนในพื้นที่ภาคกลาง2555
520410017น.ส.ชนากานต์ ทองต้นผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน2555
520410020น.ส.ญาณิกา ธัญญะอ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รถไฟฟ้า)2555
520410023น.ส.ณัชพาขวัญ รังษิยาภาผศ.ศิริ คูอาริยะกุลความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางเส้นทางสายเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด และ เชียงใหม่ – สันกำแพง2555
520410026น.ส.รัฏฐานี กิจดำรงธรรมอ.พลภัทร เหมวรรณพัฒนาการและรูปแบบการค้าของตลาดวโรรส2555
520410028นายณัฐวัชร อุ่ยเจริญอ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการวิเคราะห์ความเหมาะสมและปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกยางพาราในตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง2555
520410035น.ส.ธัญชนก จรัสบูรณาพันธุ์อ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลิตการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในจังหวัดน่าน2555
520410040น.ส.นนลนีย์ จรัสศุภเกียรติผศ.ศิริ คูอาริยะกุลความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน จากาองค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจ กรณีศึกษา : ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2555
520410043นายนิติพงษ์ กาวีวลผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการพื้นที่ถือครองบริเวณแนวกำแพงเมืองในเขตเมืองเก่าแพร่2555
520410047น.ส.ปฎิวรัฎา คำจรผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชรูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรมเสริมความงามบนถนนนิมมานเหมินทร์2555
5520410048นายปฐมพงษ์ ญาสมุทรอ.พลภัทร เหมวรรณขอบเขตบริการ และพฤติกรรมผู้ใช้บริการตลาดนัดทุ่งฟ้าบด ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2555
520410049นายปรัชญา วัฒนศิริผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการกระจายตัวของร้านเบเกอรี่และปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร2555
520410052น.ส.พินนภา จันทร์ใสผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างถิ่นเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2555
520410053น.ส.พิมพ์ชนก ลีนะเสนอ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้ปัจจัยด้านอุณหภูมิในการปลูกพืชเมืองหนาว กรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่2555
520410057นายภาณุพงศ์ ขนุนทองรศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดินเพื่อยู่อาศัยในชุมชนหนองควาย และชุมชนสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่2555
520410059นายพิชชากร กลิ่นเจริญผศ.รุ่งชล บุญนัดดาขอบเขตการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง2555
520410060น.ส.เยาวลักษณ์ บูรณกิจเจริญผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชโรคระบบหายใจกับการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกรตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2555
520410062น.ส.วลัญช์รัตน์ โท๊ะทองซิวผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟเส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ2555
520410063นายวัฒนา ขาวพนัสรศ.พวงเพชร์ ธนสินรูปแบบการใช้ที่ดินและการปรับตัวของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีศึกษา : ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่2555
520410064นายวิเชียร นิรมลมณฑลผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง รูปแบบและศักยภาพของลานกีฬาในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่2555
520410065น.ส.ศิริพร วงค์คำผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีรูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษา ป่าห้วยหลวง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน2555
520410068น.ส.สุพัฒนา พุ่มพิศอ.พลภัทร เหมวรรณพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในตบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร2555
520410070น.ส.สุภาพร อยู่เย็นผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชพัฒนาการของกลุ่มธุรกิจผ้าทอลายน้ำไหล กรณีศึกษา : ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน2555
520410071น.ส.สุมณฑา ศุภศรอ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรและการปรับตัวของเกษตรกรภายหลังการเกิดดินถล่มในตำบลแม่พลู อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์2555
520410075น.ส.อภิญญา จันต๊ะคาดอ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบจากาความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตสตรอเบอรี กรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงอ่างข่าง2555
520410077น.ส.อรพรร ถาวรจักร์อ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการของธุรกิจหัตถกรรมเสื่อกก ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี2555
520410078น.ส.อัจฉรา วงค์มูลรศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์พัฒนาการและรูปแบบการแพร่กระจายของมูลนิธิดรุณาทร (คอมเพสชันประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่2555
520410079น.ส.อัจฉริยาภรณ์ อภิวงค์อ.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในหมู่บ้านบ้านป้อก ตำนลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่2555
520410082นายอารัณย์ พิชัยชาญรรงค์อ.พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่เกิดภัยแล้งและการรับรู้ การปรับตัวของภาคส่วน การเกษตร : กรณีศึกษา อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่2555
520410081น.ส.อาทิตยา ชอบธรรมอ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์การศึกษาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตกาแฟ โครงการหลวงแม่หลอด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่2555
530410001น.ส.กนกวรรณ ขวัญรักษาผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคนิ่วในหมู่บ้านโป่งกวาว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่2556
530410002น.ส.กนิษฐา ศรีขันธ์อ.พลภัทรา เหมวรรณการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ พื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน2556
530410004นายกิตติภัทร คงบางปอผศ.ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคศักยภาพ ข้อจำกัด และโอกาสในการพัฒนา การใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลภายในอำเภอเมืองเชียงใหม่2556
530410009น.ส.จิรัสติกานต์ จีระอนันต์ธาดาผศ.ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคการเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ของแรงงานพม่าในเขตตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2556
530410011น.ส.จิราภรณ์ เทพวรรณรศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลสำหรับการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาระหว่างโรงเรียนแม่ทะวิทยาและโรงเรียนแม่ทะพัฒนาศึกษา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง2556
530410013น.ส.ชนม์พิสิฐ พญามงคลอ.พลภัทร เหมวรรณทำเลที่ตั้ง ขอบเขตบริการ และพฤติกรรมผู้บริโภคต่อห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา จังหวัดเชียงใหม่2556
530410017น.ส.ชยารี นิลสวิทผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการของธุรกิจชาในหมู่บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย2556
530410019น.ส.ชาลิสา โนจาผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีรูปแบบการให้บริการของธุรกิจน้ำดื่มแก่ผู้บริโภคในอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน2556
530410029น.ส.ธารฤทัย นันทะโชติอ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา2556
530410030นางนพรัตน์ จันหมื่นผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรทำเลที่ตั้ง ขอบเขตพื้นที่บริการของโรงงานผลิตน้ำดื่มในตำบลเวียงทอง อำเภอสองเม่น จังหวัดแพร่2556
530410032น.ส.นวลฉวี เจริญเกียรติผศ.ศิริ คูอาริยะกุลทำเลที่ตั้งและขอบเขตการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2556
530410035น.ส.นุชนาถ จองดีอ.ดร.ชาคริต โชนิอมรศักดิ์ความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกข้าวของพื้นที่นอกเขตชลประทาน ในตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง2556
530410040น.ส.พนิดา คำยามาผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการกระจายตัวและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2556
530410043น.ส.พัชฎา จินาเหมยผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่แอ่งฝาง จังหวัดเชียงใหม่2556
530410044นายพิชัย ธรรมวงค์อ.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบการค้าและบริการของศูนย์การค้าชุมชน(Community mall) สมัยใหม่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2556
530410046น.ส.เพชรรัตน์ วันโยผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการแพร่กระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการปลูกฟักทองและแตงโมภายใต้ระบบเกษตรพันธะสัญญาในหมู่บ้านห้วยทรายมูล ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่2556
530410050น.ส.ระพีพรรณ เมายศอ.ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์การเปรียบเทียบความเปราะบางของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานจากฝายห้วยตั้ง อำเภอบ้างโฮ่ง จังหวัดลำพูน2556
530410051น.ส.รัชนีพร จันทร์สาผศ.ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคการรับรู้และการให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่2556
530410052นายรัฐพงษ์ ชูติกัณฑ์ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการกลายเป็นเมืองในเขตชานเมืองสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาตำบลมะขามเตี้ยและตำบลวัดประตู่2556
530410053น.ส.ลลิตา ทากันผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของโรคมะเร็งปอดในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2556
530410057น.ส.วนิดา วัฒนาสวัสดิ์ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินประเภทหอพักในตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2556
530410062น.ส.วรัญญา เป็งลือผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการแพร่กระจายเชิงพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอบ 1 ในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2556
530410064น.ส.ศรัณรัชต์ คงสุขผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่2556
530410065น.ส.วรินทร จงงามวิไลอ.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบการค้า และพฤติกรรมผู้บริโภค ย่านการค้าใหม่บริเวณถนนนิมมานเหมินท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2556
530410066น.ส.วารุณี วิยะพร้าวผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการและรูปแบบการกระจายตัวของหมู่บ้านจัดสรรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2556
530410067น.ส.วาสนา แสนเงินผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการกระจายตัวของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่2556
530410070น.ส.ศิลาพรรณ มณีวรรณรศ.พวงเพชร์ ธนสินพื้นที่เหมาะสมในการสร้างเขื่อนใต้ดินในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่2556
530410071ศุภโชค ทองเนตรผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และผู้ช่วยระบบทางเดินหายใจ ในจังหวัดลำปาง2556
530410072น.ส.ศุภรัตน์ สีมะสิงห์รศ.พวงเพชร ธนสินการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของธุรกิจที่พักแรม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน2556
530410073น.ส.สกุลรัตน์ ทองมาผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่2556
530410074นายสาทิศ ขาวดาผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการ ปัจจัยที่มีอิทธิพล และความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกร ต่อการใช้สารโพเทสเซียมคลอเรตเร่งการออกดอกลำไย ในตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน2556
530410076น.ส.สุภามาศ สงวนศักดิ์สันติผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชรูปแบบการกระจายตัวของเกษตรกรผู้มีความเสี่ยงจากสารพิษในอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน2556
530410078นายอภิศักดิ์ อิศรีผศ.ศิริ คูอาริยะกุลพัฒนาการการใช้ที่ดินและผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวางจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ2556
530410080น.ส.อาทิตยา ขันทพันธุ์อ.พลภัทร เหมวรรณพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของเมืองชายแดน กรณีศึกษา เมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย2556
530410003น.ส.กัญญณัช สุวรรณ์จันทร์ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีรูปแบบศูนย์การค้า ปัจจัยในการตัดสินใจมาใช้บริการและขอบเขตบริการของผู้บริโภคบริเวณย่ายการค้าสี่แยกรวมโชคมีชัย2556
530410005น.ส.กุลธิดา ยะไชยผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการวิเคราะห์แนวทางอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตพื้นที่เมืองเก่าลำพูน2556
530410008น.ส.จิรประภา ใจเย็นผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการของหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่2556
530410014นายชนะสิทธิ์ หน่อคำอ.ชวิศ ศรีมณีพัฒนาการและการกระจายตัวของร้านขายของชำ ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่2556
530410015น.ส.ชนิกา สายอ้ายอ.พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง2556
530410016น.ส.ชมพูนุช ผลาหาญผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชรูปแบบการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว2556
530410018นายชวโรจน์ จิระพิพัฒนากุลอ.ชวิศ ศรีมณีขอบเขตการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2556
530410022นายณัฐพงษ์ โพธาวรรณ์อ.ชวิศ ศรีมณีการศึกษาเปรียบเทียบขอบเขตการให้บริการ และ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการระหว่าง กาดมาลิน พลาซ่า เชียงใหม่ กับ กาดรินคำ2556
530410023น.ส.ดวงฤทัย สกุลเชื้อผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมและศึกษาลักษณะการเพาะปลูกสตรอเบอรี่ของเกษตรกรในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่2556
530410024นายดิลก สอนสิ่มผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน2556
530410025นายทะนงศักดิ์ ธงสิบเจ็ดผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการกระจายสินค้าทางการเกษตรที่นำเข้าและผลกระทบผ่านเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย2556
530410026นายธนนทัช หลายอำนวยอ.พลภัทร เหมวรรณการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณเทศบาลตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนฝึ้ง จังหวัดราชบุรี2556
530410027นายธนวุฒิ อินชมภูอ.ชวิศ ศรีมณีพัฒนาการขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2556
530410028นายธนะชัย เชื้อต่ายผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการย้ายถิ่นของเด็กขายพวงมาลัยในเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2556
530410031น.ส.นพวรรณ แซ่เหล่งผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2556
530410034น.ส.นิลาวัลย์ พะวงศ์รัตน์รศ.พวงเพชร์ ธนสินปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2556
530410037น.ส.ปวรรณรัตน์ แก้วใจผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ของหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือกลุ่มทอผ้าบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน2556
530410038นายปิยะบุตร ถิ่นถาผศ.ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคการวิเคราะห์ห่วงโซ่สินค้าของการผลิตปทุมมา ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2556
530410039นายพงศกร นาแพร่ผศ.ศิริ คูอาริยะกุลพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา : สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไข2556
530410041น.ส.พนิดา พงษ์ตุ้ยอ.พลภัทร เหมวรรณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกองุ่นและการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน2556
530410042น.ส.พรสุดา เสาร์สิงห์อ.พลภัทร เหมวรรณการกระจายตัวของทำเลที่ตั้งและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2556
530410045นายพศุตม์ธรรม จันทร์ก๋องผศ.ศิริ คูอาริยะกุลพัฒนาการและการแพร่กระจายของฟาร์มโคนมในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2556
530410047น.ส.เพ็ญสุดา ยาวิเลิงรศ.พวงเพชร์ ธนสินการพัฒนาการท่องเที่ยวและการปรับตัวต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา บ้านบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จ.พะเยา2556
530410048น.ส.ภชชา สิงหเสมานนท์ผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรขอบเขตบริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์2556
530410049นายภาณุวัฒน์ น่านกรผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการกระจายเชิงพื้นที่ของไฟป่า การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการไฟป่า พื้นที่ศึกษาอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2556
530410054น.ส.ลลิตา วงค์ชัยผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการยุบตัวของดินบนพื้นที่ดอยอ่างขาง อำเภอฝาก จังหวัดเชียงใหม่2556
530410055น.ส.ลักษมี ดอนลาวผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของเขตธุรกิจการค้าใจกลางเมือง ของตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย2556
530410056น.ส.วชิรา วงษ์ดีผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของอุทกภัยและการปรับตัวของประชาชนริมแม่น้ำน่านในเขตอำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน2556
530410058น.ส.วรกันยา พรหมพลรศ.พวงเพชร์ ธนสินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวตลาดซืนวาน จังหวัดอุบลราชธานี2556
530410059นายวรจิตร อ่างแก้วผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการขยายตัวของเมืองลพบุรีในบริเวณฝั่งตะวันออกของผังเมืองรวม2556
530410060น.ส.วรญาธร สินธุยะอ.พลภัทรา เหมวรรณการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกพื้นที่เหมาะสมในการสร้างศูนย์แสดงการกระจายสินค้าโอทอปในอำเภอเมืองเชียงใหม่2556
530410061นายวรยุทธ ต๊ะแก้วอ.ชวิศ ศรีมณีวิถีชีวิตชาวบ้านกับการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน2556
530410068นายศตวรรษ จันทร์ลังกาอ.ชวิศ ศรีมณีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของการปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน2556
530410069น.ส.ศรัญญา ใจวงค์ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของแรงงานต่างถิ่น ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย2556
530410075น.ส.สุธารินี อินจันทร์รศ.พวงเพชร์ ธนสินการกระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกมะไฟจีน ในตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน2556
530410077นายอธิวัชร สังข์จันทราพรอ.ชวิศ ศรีมณีการวิเคราะห์ความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่เปิดโล่งสำหรับสร้างสนามกีฬา จักรยานผาดโผนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2556
530410079น.ส.อมรลดา ไตรรัตน์อ.พลภัทร เหมวรรณการกระจายตัวทางพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยว บริเวณตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2556
530410081นายเอกรัฐ คุ้มเนตรรศ.พวงเพชร ธนสินความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการจัดการน้ำของฝ่ายแม่ยม อำเภอสอง จังหวัดแพร่2556
530410231นายจตุรงค์ ภัคสินธิโชคอ.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในแขวงศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2556
530410012นายเจริญพงษ์ แก้วพฤกษ์อ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การแพร่กระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการปลูกผักปลอดสารพิษของเกษตรกร กรณีศึกษาตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2558
540410035น.ส.บงกช ตาชัยผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญรูปแบบการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการการใช้ประโยชน์ที่ดิน : กรณีศึกษาย่านช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2558
550410001น.ส.กฤติยาภรณ์ ราชนาคำอ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ความสอดคล้องของประเภทการใช้ที่ดินตามนโยบายการบังคับใช้ที่ดินของรัฐในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ในอำเภอหางดง2558
550410005น.ส.ขวัญหทัย ธรรมเสนาผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรรูปแบบเชิงพื้นที่ของกระบวนการผลิตมันฝรั่งในจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน2558
550410006น.ส.คณิตา ทรัพย์สุขผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการกระจายเชิงพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและการปรับตัวของประชาชนในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่2558
550410008น.ส.จรรยพร ลิทธรรมอ.เผ่าไทย สินอำพลการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเลือกชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม ในตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก2558
550410009น.ส.จรินทนา เชื้อสะอาดอ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อแผ่นดินไหวและการประเมินความเสี่ยงแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นตามแนวรอยเลื่อนแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่2558
550410013น.ส.จีรนันท์ เบ็ญชาอ.เผ่าไทย สินอำพลการตั้งถิ่นฐานและยุทธศาสตร์การดำรงชีพของชาวลัวะ บ้านน้ำเปื๋อย (ถิ่นไทย) ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา2558
550410015น.ส.ฉัตรกมล ทนันชัยอ.เผ่าไทย สินอำพลรูปแบบการเกษตรภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบบชลประทาน ในตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2558
550410020น.ส.ชุดาพร วงค์ปินะผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองหอยเก่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2558
550410021น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีฉันทะมิตรอ.ดร.ญานิน จิวะกิดาการการรุกล้ำของชุมชนเข้าไปในพื้นที่วัดร้างโบราณในเขตตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย2558
550410023น.ส.กฐิติมา ตาคำอ.เผ่าไทย สินอำพลศักยภาพเชิงพื้นที่และแนวโน้มการปลูกส้มในพื้นที่นาข้าวเดิม ในตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร2558
550410025น.ส.ณัชชา ปลั่งกลางอ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธ์ประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2558
550410026น.ส.ดวงกมล ดีสอนผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการ การกระจายสินค้าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของร้านขายของฝากแม่ป่วยลั้ง จังหวัดอุทัยธานี2558
550410034น.ส.น้ำทิพย์ โลหะถกิจอ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธ์การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อศึกษาพื้นที่เกิดไฟป่าในเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่2558
550410036น.ส.บุญยดา เสือชาวนาอ.เผ่าไทย สินอำพลการปรับตัวต่อภัยแล้งของเกษตรกรในตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2558
550410039นก.ส.สุรภา ดวงใจสืบผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพื้นที่และเวลาที่มีอิทธิพลต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง2558
550410043น.ส.พิจิตรา ทิพย์เนตรอ.เผ่าไทย สินอำพลทัศนคติเชิงพื้นที่ในการเลือกใช้ระบบน้ำประปาในตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่2558
550410046น.ส.พิทยารัตน์ ศรีซ้อนอ.ดร.ญานิน จิวะกิดาการการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางภูมิศาสตร์เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาเส้นทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2558
550410049นก.ส.เพ็ญสุดา นิลผายอ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธ์จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนถนนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2558
550410050น.ส.ภารดี รัตนวิฑูรย์อ.เผ่าไทย สินอำพลความประบางและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลี ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกตลาด ในตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน2558
550410051นายมนัญชัย เครื่องใจผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการของการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน และเทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย2558
550410052น.ส.มาลีรัตน์ ปิยะนราวงศ์ผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อเส้นทางการเดินรถที่เหมาะสมของระบบขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รถไฟฟ้า)2558
550410053น.ส.มีนา จันทโรภาสผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟแมวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2558
550410054นายยิ่งยศ ทินวงค์อ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธ์ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของเกาะพระทอง ก่อนและหลังเหตุการณ์สึนามิ พ.ศ.25472558
550410055น.ส.ยุพิน ไชยสมภารอ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับข้อมูลจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคเพื่อประเมินเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2558
550410058นายภัทราพร สุนันต๊ะผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร2558
550410060น.ส.วริณี ก๋ายอดรศ.พวงเพชร์ ธนสินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว กรณีศึกษาแก่งกื้ด ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่2558
550410061น.ส.วารีรัตน์ อวดร่างผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย บริเวณพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง2558
550410063นายจิรภัทร์ บุญกิมผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของธุรกิจนวดแผนไทย ในตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2558
550410065นายวีรศักดิ์ พุทธโสผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์อาคาร และปัญหาการจดไม่เป็นระเบียบย่านนิมมานเหมินทร์2558
550410067น.ส.ศิวพร จันทร์พยัคฆ์ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงการกระจายตัว รูปแบบ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในการเลือกร้านหนังสือมือสองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2558
550410075น.ส.หทัยภัทร สัญญาสุวรรณผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงการแพร่กระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมพื้นที่ทำงานร่วมกันในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2558
550410081น.ส.อมรรัตน์ จันทร์ชัยชะนะอ.ดร.สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วลิสงและถั่วเหลือสดในพื้นที่ชายขอบป่า2558
550410002นายกฤษณ์ กึกก้องผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการเชิงพื้นที่และการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สักต่อภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่2558
550410003น.ส.กัทลีญา รัตนรงค์อ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตำบลควรมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง2558
550410004น.ส.กาญจน์สุชญา ธนินเฉลิมพงษ์ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญปัญหาหมอกควันกับธุรกิจที่พักแรมในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2558
550410010น.ส.จริยา วงค์ไชยอ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรฝนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2558
550410012น.ส.จันจิรา จันนะชัยผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงการท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ2558
550410014น.ส.จีรพร ตาลคำผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนไทยเขินในบ้านต้นหนน้อย ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2558
550410016นายชญานนท์ บุญวงศ์อ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา2558
550410022น.ส.ญาณิศา ไชยโยผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลนครเชียงราย กรณีศึกษาถนนเวียงบูรพา2558
550410024นายจินภัทร์ ใจอ่อนอ.ดร.พลภัทร เหมวรรณผ้าทอตีนจกแม่แจ่ม : รูปแบบการผลิต พื้นที่บริการ และการปรับตัว2558
550410029น.ส.ธัญญรัตน์ พัฒนสุรังค์อ.ดร.ญาณิน จิวะกิดาการการปรับตัวทางการเกษตรต่อปัญหาภัยแล้งโดยการปลูกพืชเสริม ในตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน2558
550410031น.ส.ธิตาภรณ์ โมราสุขอ.เผ่าไทย สินอำพลการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีส่วนร่วม ในชุมชนบ้านแม่กำปอง ต่อผลกระทบจยากสื่อสังคมออนไลน์2558
550410032น.ส.ธิภาวี ปินตาผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์หาเส้นทางจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน2558
550410037น.ส.เบญจวรรณ ปัญโยอ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ปริมาณ PM10 ในจังหวัดเชียงใหม่2558
550410038น.ส.ปรียาพร เสือเรืองผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการการใช้ที่ดินอันเป็นผลจากการท่องเที่ยวในตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่2558
550410040น.ส.พรพิมล กันธะลีย์ผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตชานเมือง : กรณีศึกษาตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2558
550410041นายพรรษวุฒิ นันทรัตน์ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการของพื้นที่เมืองบริเวณสามแยกจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 101 และ 1081 อำเภอปัว จังหวัดน่าน2558
550410042น.ส.พลอยชมพู สุขชมผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินในเส้นทางบินตรงจากเชียงใหม่ไปยังประเทศสิงคโปร์2558
550410044นายพิชชชาทร มีมาผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการแพร่กระจายและการยอมรับการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในพื้นที่ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์2558
550410045น.ส.พิชญภัท ปุกคำแดงอ.เผ่าไทย สินอำพลการเข้าถึงเชิงพื้นที่ของบริการทางสาธารณสุขของผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลเกาะคา กรณีศึกษาตำบลนาแส่ง อำเภอเกาคา จังหวัดลำปาง2558
550410047นายพีรศักดิ์ ทนันชัยผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรอิทธิพลของการพัฒนาเส้นทางการขนส่งต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2558
550410048นายพีรยุ สุวรรณอ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การบริหารจัดการการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ในหมู่บ้านเด่น ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2558
550410057นางรุ่งโรจน์ ประธานราษฎร์ผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการศึกษาเส้นทางการขนส่งลำไยเพื่อการอบแห้งทั้งเปลือก ในจังหวัดลำพูน2558
550410059น.ส.วรรณวิสา ถาปันอ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาระดับการเข้าถึง ในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงราย2558
550410062น.ส.ภัทรวดี พฤฒวรโชติอ.เผ่าไทย สินอำพลการตั้งถิ่นฐาน การใช้ที่ดิน และวิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่สูงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใต้อิทธิพลของกาสรท่องเที่ยว2558
550410064น.ส.วิภาภรณ์ ทิจรผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการใช้ที่ดินด้านพาณิชยกรรม และเขตอิทธิพลของย่านตลาดสดแม่มาลัย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่2558
550410066น.ส.ศิรินทิพย์ กาวินนะอ.เผ่าไทย สินอำพลปัจจัยทางภูมิศาสตร์และการเกิดโรคพยาธิไส้เดือน ในตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่2558
550410069น.ส.สิริภาภรณ์ พรมนิลผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ความผันแปรเชิงพื้นที่และเวลาของดัชนีความแห้งแล้งในภาคเหนือของประเทศไทย2558
550410070น.ส.สุดาพร ครองผาอ.เผ่าไทย สินอำพลการปรับตัวของเครือข่ายสินค้าลำไยนอกฤดูต่อภัยแล้งในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน2558
550410071น.ส.สุพิชญา สิงห์ใจอ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธ์การประเมินผลผลิตและแนวโน้มการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่2558
550410072น.ส.สุสรางคณา ข่ายพิลาปผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรพัฒนาการเชิงพื้นที่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2558
550410077น.ส.อภิชญา วิทยาสมานสกุลผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการพัฒนาแนวทางการท่องเที่ยวโยชุมชน ในพื้นที่หมู่บ้านปางอุ๋ง และหมู่บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน2558
550410079นายอภิวิชญ์ จันทร์ใสผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงการรับรู้และการปรับตัวต่อมลพิษทางอากาศของประชาชนในตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่2558
550410080นายอภิสิทธ์ ตาทองแท้อ.ดร.พลภัทร เหมวรรณการรับรู้คุณภาพน้ำและการปรับตัวในการใช้น้ำกับสถานการณ์ภัยแล้งในบ้านศรีบุญชู-วังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน2558
550410083นายอานนท์ จิณารักษ์อ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธ์กาสรประเมินผลผลิตข้าวนาปีด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 OLI ในเขตตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2558
4704004นายกรัณย์พล จิรารัตน์วัฒนาอ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2551
4804001น.ส.กนกวรรณ เตชะตนอ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมต่อการเกิดโรคเบาหวาน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย2551
4804005น.ส.กรรณิการ์ เมืองแก้ว ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินและการขยายตัวของชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษา : ชุมชนเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย2551
4804007น.ส.กิตติยา แสงเมืองผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสองฝั่งแม่น้ำ จากการขยายตัวของอุตสาหกรรม กรณีศึกษา แม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2551
4804012น.ส.ฆายณีย์ นันตะรัตน์ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการและการวิเคราะห์โครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งของรถขนส่งมวลชนเชียงใหม่ (ขสชม.)2551
4804016น.ส.จีรนันท์ ประมวลทรัพย์ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรณีศึกษา สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯสายใต้ใหม่ (ถนนบรมราชชนนี)2551
4804019น.ส.จุรีพร เดชาผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการจัดการเหมืองฝายเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา : เหมืองฝายเหมืองตั้ง อำเภอบ้านโฮง จังหวัดลำพูน2551
4804023น.ส.เฉลิมพร ท่วงทีอ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแพร่2551
4804026น.ส.ฐานิตา พิริยหะพันธุ์ผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์ผลกระทบของสถานบันเทิงในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2551
4804030นายอธิวัตน์ พร้อมมูลรศ.พวงเพชร์ ธนสินพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษา ถนนคนเดินวัวลาย2551
4804033นายทิวากร วุฒิพันธุ์ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญผลกระทบทางเสียงจากการขึ้นและลงของเครื่องบินกับการปรับตัวของประชาชน พื้นที่ศึกษา : ท่าอากาศยานเชียงใหม่2551
4804034นายภานุวัฒน์ โชติชญาน์นันท์ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมไม้แกะสลัก กรณีศึกษา : บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2551
4804038น.ส.นริศรา ดอนพันพลอ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอพยพย้ายถิ่นของคนอีสานสู่จังหวัดทางภาคเหนือ กรณีศึกษา : ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย2551
4804040น.ส.เบญจวรรณ เตชะผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์การเข้าถึงของการให้บริการระบบน้ำประปาหมู่บ้าน กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่2551
4804041นายประดิษฐ์ ญานะศ.ดร.มนัส สุวรรณทัศนคติของสังคมที่มีพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศ : กรณีศึกษานักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2551
4804043น.ส.ปิยะวรรณ จันต๊ะวงศ์อ.ชยกฤต ม้าลำพองการศึกษาพื้นที่เหมาะสมในการตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว (LPG) สำหรับรถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง2551
4804044น.ส.พรรณวดี ชัยปัญญารศ.พวงเพชร์ ธนสินพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2551
4804046นายพิริยะ สะสมผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์ธนาคารขยะและการจัดการปัญหาขยะชุมชน กรณีศึกษา : พื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง2551
4804048น.ส.ไภศวรรย์ คำคอนสารอ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการศึกษาการกระจายตัวและรูปแบบการกระจายตัวของโรคมะเร็งปอดในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2551
4804052น.ส.รักชนก ไชยสุรินทร์อ.ชยกฤต ม้าลำพองการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงทางสุขภาพจากเหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง2551
4804054นายรัชพัฒย์ โตวิจิตรผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางเศรษฐกิจในเขตย่านการค้าใจกลางเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาบริเวณถนนช้างม่อย ถึงถนนท่าแพ และถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถึงถนนไปรษณีย์2551
4804062น.ส.ศิรินภา กมลรัตน์ผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการกระจายตัวของอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2551
4804064น.ส.ศุภัชญา มหาวันแจ่มผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2551
4804065น.ส.สลิสา สุธรรมอ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสายการบินเส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ2551
4804067น.ส.สุจิตรา ศรีลิมปนนท์ผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคผิวหนังในจังหวัดเชียงใหม่2551
4804069น.ส.สุดาพร ฟองแก้วผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการวิเคราะห์พื้นที่บุกรุกป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม2551
4804076นายอนุพงษ์ ด่านจรูญรศ.พวงเพชร์ ธนสินแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง2551
4804077นายอนุรักษ์ จันทร์คณารศ.พวงเพชร์ ธนสินการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พัก: กรณีศึกษาชาวญี่ปุ่นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2551
4804079นายอรรถพล มาลาพรผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตและการยอมรับการใช้พลังงานทางเลือกประเภทน้ำมันไบโอดีเซล กรณีศึกษา : ชุมชนหนองแก๋วและชุมชนศรีบัวบาน2551
4504022นายธนาวุฒิ ทรัพย์สุขผศ.นิตยา ประพุทธนิติสารการศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของประชาชนต่ออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม กรณีศึกษาบ้านนาตอง อำเภอเมืองและบ้านกวาง อำเภอสูงแม่น จังหวัดแพร่2551
4704024น.ส.ธนัชพร เจิมแหล่ศ.มนัส สุวรรณการศึกษาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ภายหลังมีการดำเนินการโครงการปลูกป่าของกรมป่าไม้ กรณีศึกษาบ้านป่าคาใน ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่2551
4704060น.ส.ศุภกันต์ มโนพรมอ.จิระ ปรังเขียวรูปแบบการย้ายถิ่นและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กรณีศึกษาบ้านทาร้องเรือและบ้านหล่ายสาย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน2551
4804003น.ส.กรรณ์ธิดา กาวิลอ.ชยกฤต ม้าลำพองพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบริษัทแนะแนวการศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษาโครงการ WORK AND TRAVEL USA2551
4804010นายไกรวุฒิ ชูวิลัยผศ.รุ่งชล บญนัดดาการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งและศักยภาพของสวนสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 2551
4804011น.ส.ขวัญชนก คำแก่นผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์การศึกษาการจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม กรณีศึกษาตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย2551
4804013น.ส.จิรภรณ์ เทวงศาอ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชพัฒนาการและการกระจายตัวการตั้งถิ่นฐานของคนไทยเชื้อสายญวนในอำเภอศรีเชียงใหม่2551
4804017น.ส.จิราพร สุวรรณเดชรศ.พวงเพชร์ ธนสินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของผู้ประกอบการและพฤติกรรมของผู้บริโภคร้านอาหารญี่ปุ่นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2551
4804022นายเจษฎา ทองพูลผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการจัดการของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2551
4804024น.ส.ชีพสุมน ชัยแก้วรศ.พวงเพชร ธนสินแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอดำ หมู่บ้านอุมยอม ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก2551
4804027น.ส.ฑิฆัมพร เมฆลอยรศ.พวงเพชร ธนสินการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร2551
4804028นายณัฐพงศ์ ทิพยกมลพันธ์ผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการค้า กรณีศึกษาเชียงใหม่ไนท์บาซาร์2551
4804032นายทศพล คชสารอ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชพฤติกรรมการใช้ยาและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษาอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่2551
4804035น.ส.ธัชมณ ปันจุติผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านระหว่างนักศึกษาสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2551
4804036นายธีรศักดิ์ จีนมัชยาผศ.รุ่งชล บุญนัดดารูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน2551
4804037นายนราธิป อนนิมิตรานนท์ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญศักยภาพ ทัศนคติ พฤติกรรม และปัญหาผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมตลาดนัดถนนคนเดินปรินส์ จังหวัดเชียงใหม่2551
4804042น.ส.ปาริชาติ ชมพูชัยเกิดผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโยการกระจายตัวทางพื้นที่ ขอบเขตการให้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกไปรับหนังสือพิมพ์ กรณีศึกษาร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2551
4804047นายภาณุวัฒน์ นาคใหญ่ผศ.รุ่ง่ชล บุญนัดดาทัศนคติและบทบาทของประชาชนในชุมชนที่มีต่อการอนุรักษ์โบราณสถาน เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย2551
4804049นายมงคล กาวิชัยผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีพฤติกรรมทางพื้นที่ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ :การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งระดับประเทศและการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น2551
4804050น.ส.มัตติกา อินแปลงผศ.ศิริ คูอาริยะกุลพัฒนาการฟาร์มโคนม กรณีศึกษา :ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่2551
4804053น.ส.รัชฎาพร สิงห์คำผศ.ดร.สมพร สง่าวงศ์การศึกษาเชิงเปรียบเที่ยบพฤติกรรมการเลือกใช้สินค้าและบริการจากอุทยานการค้ากาดสวนแก้วและเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา2551
4804055น.ส.รุ่งทิวา เจริญทรัพย์อ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชการหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV และก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ในเขตผังเมืองรวม จังหวัดเชียงใหม่2551
4804056น.ส.รุ่งอรุณ ล้าพิรุณอ.ชยกฤต ม้าลำพองการขยายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของธุรกิจที่พักแรมในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย2551
4804059นาย วิชญ์ จอมวิญญาณ์ผศ.ดร.ศิทธินี ดนตรีผลกระทบที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 บ้านเหล่า ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่2551
4804060น.ส.ศรัญญา นวลสนิทรศ.พวงเพชร์ ธนสินพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผักปลอดภัยจากสารพิษของผู้บริโภค กรณีศึกษา : แขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่2551
4804068น.ส.สุชนิตา จันทรมณีอ.ชยกฤต ม้าลำพองการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง : กรณีศึกษาถนนเชียงใหม่ – สันทราย (สายเก่า) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2551
4804072น.ส.สุรางค์รัตน์ อินทะหลุกอ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชรูปแบบและกระบวนการวเดินทางอพยพเข้ามาของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า ในอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน2551
4804075น.ส.อโณทัย ก้อนแก้วรศ.พวงเพชร์ ธนสินการพัฒนาแห่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น กรณีศึกษาอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่2551
4804078นายอรรถพงษ์ ใจจุ่มผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ระยะที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง และโครงการบ้านเอื้ออาทรสันกำแพง ตำบลต้นเป้า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่2551
4804081น.ส.อรวรรณ วิไชยอ.ดร.ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิชปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอพยพย้ายถิ่นของชาวอาข่า กรณีศึกษาบ้านท่ายาว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2551
4804084น.ส.อารยา อาทะผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝั่งสวนสัก กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2551
4804085น.ส.อุรพี ธรรมโยธินอ.ชยกฤต ม้าลำพองการจัดการทางพื้นที่ และทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสวนสัตว์เชียงใหม่2551
540410001น.ส.กตัญชลี ทวีพรวัฒนกุลรศ.พวงเพชร์ ธนสินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณเทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม2557
540410003นายกิตติกร กอบเงินผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการจัดการปัญหาอุทกภัยและการปรับตัวต่ออุทกภัยของบ้านใหม่หัวดง ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่2557
540410004น.ส.กิตติยา แก้วศรีอ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อผลผลิตยางพารา ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย2557
540410007นายจักรินทร์ เอื้อแท้ผศ.ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัคการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของเกษตรกรอันเป็นผลมาจากการเวนคืนที่ดินหลังจากโครงการสร้างเขื่อนกิ่วคอหมา2557
540410012น.ส.ฐณัตฌาน์ เดชคุณมากรศ.พวงเพชร์ ธนสินพื้นที่เหมาะสมในการเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่2557
540410013น.ส.ฐิติพร มั่งสุขผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการเติบโตของสารการบินต้นทุนต่ำ เส้นทางภายในประเทศ ของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่2557
540410014น.ส.ฑิมพิกา กองมาผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อธุรกิจออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่2557
540410016น.ส.ณัฐธิดา อ่อนต๋าอ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตลำไยในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่2557
540410019น.ส.ทิวาพร มาลาอ.ชวิศ ศรีมณีขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้างเสรีสรรพสินค้า จังหวัดลำปาง2557
540410015นาย ณฤบดินทร์ ยินดีผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการเปรียบเทียบผลการจำแนกพื้นที่เผาไหม้ด้วยข้อมูลดาวเทียมไทยโชต และ Landsat 8 ในบริเวณตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่2557
540410023นายนนทชัย เจื้อยแจ้วผศ.ศิริ คูอาริยะกุลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกอ้อยโรงงานและวิธีปรับตัวของเกษตรกรในอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์2557
540410026น.ส.นันทวรรณ รัตนศิริผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อสถานประกอบการย่านถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่2557
540410038น.ส.ปวีณา คำนิลผศ.ศิริ คูอาระยะกุลการกระจายเชิงพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน2557
540410039น.ส.ปานทิพย์ คำแห้วผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการปรับตัวของเกษตรกรในการทำสวนผลไม้ในหมู่บ้านผามูบ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์2557
540410041น.ส.พจนารถ วรรณฟูผศ.ดร.ศุธินี ดนตรีพัฒนาการทางพื้นที่ การถือครองที่ดินและปัจจัยต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่จางใต้ฝั่งซ้าย2557
540410042น.ส.พนิตา ศิริเกษรผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการรับรู้และการปรับตัวของเกษตรต่อความแปรมรวนของภูมิอากาศในตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง2557
540410044น.ส.พิทยา ปันลังอ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการจัดการระบบชลประทานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล2557
540410045นายพิศิษฎ์ ทรวงคำผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการประเมินการบริการกู้ภัยของสถานีดังเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่2557
540410046น.ส.ไพรินทร์ ไชยวันผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจการค้ารถยนต์มือสองบริเวณตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2557
540410047น.ส.ภรณฉัตร โอฐเจริญชัยผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2557
540410049น.ส.ภัทรีพรรณ มีลาผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตชานเมือง เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2557
540410051น.ส.ภานุชนาถ คำเหล็กผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง2557
540410052น.ส.มัณฑนา ประมาอ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกหอมหัวใหญ่ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่2557
540410053น.ส.มาริสา ใจพลอ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อรบบวนเกษตรบนที่สูงของกาแฟอาราบิก้า ในตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2557
540410058น.ส.วรรณวิไช ขันทะผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสง การกระจายตัวของร้านอาหารเจบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขังหวัดเชียงใหม่2557
540410059น.ส.วรรณิกา บุญฤทธิ์ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ไตเทียมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2557
540410062น.ส.วารุณี วรรณก้อนผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการกระจายเชิงพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบการธุรกิจ OTOP ประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่2557
540410063น.ส.วิรัญชนา ประทักษ์ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกปลูกข้าวพันธุ์ กข31 ของเกษตรกรในตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์2557
540410067นายสมเจตน์ โกศลศาสตร์ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญขอบเขตการบริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามาใช้บริการของผู้ใช้บริการถนนคนเดินกาดกองต้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง2557
540410069น.ส.สาวิตรี มุ่นเชยผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณสี่แยกอินโดจี: กรณีศึกษาตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก2557
540410074น.ส.สุพรรษา ขันทิศผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการปลูกพืชเพื่อการยังชีพและการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรเผ่าเย้าบ้านจำงุม ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง2557
540410075น.ส.สุภัทรตรา คำปลิวผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการประเมินช่องทางการจราจรจากการเพิ่มขึ้นของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่2557
540410002นายกฤติน รัตนาอ. ชวิศ ศรีมณีการประเมินศักยภาพในการรองรับขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลเกาะคาและการวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของพื้นที่ทิ้งขยะในเขตอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง2557
540410006น.ส.เกศกนก สีตะวันผศ.ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ยาลดความอ้วนของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2557
540410009นายจิรพันธุ์ สินไชยภัทรอ.ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการศึกษาอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกในพื้นที่ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่2557
540410011นายชินดนัย ไชยยะผศ.ดร. ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการของซอล่องน่าน ในอำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน2557
540410017นายทัศน์พล ชูยิ้มอ. ชวิศ ศรีมณีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการและขอบเขตการให้บริการโรงพยาบาลศรีสังวาล อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2557
540410018น.ส.ทิพวรรณ ยะกองผศ. ศิริ คูอาริยะกุลประเมินความสะดวกของทางเท้า และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางเท้าในเขตเมืองเชียงใหม่2557
540410020น.ส.ธารทิพย์ อุ่นกาศผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย กรณีศึกษาตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่2557
540410021น.ส.ธิการัตน์ คชสีห์อ.ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์บนพื้นที่สูง กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน2557
540410022นายธีระพงษ์ ธัมวัฒน์วิสุทธิ์อ.ชวิศ ศรีมณีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและขอบเขตการให้บริการของร้านอาหารริมทางบริเวณตลาดโต้รุ่งแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย2557
540410024น.ส.นวพร สายแปงอ. ชวิศ ศรีมณีพัฒนาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน พื้นที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง2557
540410025นายนวพัฒน์ ใจใสรศ. พวงเพชร์ ธนสินการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว ต.เวียงใต้ อ.ปาย2557
540410028นายนิธิ นาคนครอ.ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของพื้นที่เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล2557
540410030นายบุญส่ง อยู่พรหมแดนอ. ชวิศ ศรีมณีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกเพื่อการเกษตรและพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบตัดต้นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน2557
540410032นายปฎิภาณ ศรีลิมปนนท์อ. ชวิศ ศรีมณีการแพร่กระจายและพัฒนาการของคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2557
540410033น.ส.ปทุมพร ไชยยะนาญรศ. พวงเพชร ธนสินเมืองเก่าลำพูนกับบทบาทของการท่องเที่ยว2557
540410034น.ส.ประกายดาว บุญนามผศ.ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวซีเมนต์และอุณหภูมิในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2557
540410035น.ส.พิชญ์ชญาลักษณ์ ว่องชิงชัยอ. ชวิศ ศรีมณีผลกระทบของสถานบันเทิงบริเวณชุมชนลอยเคราะห์2557
540410040นางพงศ์อมร เลิศยศเสถียรรศ. พวงเพชร์ ธนสินปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกลำไยของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เปรียบเทียบกับเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน2557
540410043น.ส.พัสวี บุญเจริญสุขพิศาลผศ.ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์การเข้าถึงบริการรถพยาบาลฉุกเฉินของมูลนิธิรวมใจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดเชียงใหม่2557
540410054น.ส.เมวิกา ประดิษฐ์ผศ.ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ในจังหวัดแพร่2557
540410055น.ส.รจสิรินทร์ เพชรปิตุพงษ์ผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการกระจายตัวของทำเลที่ตั้งและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักของนักศึกษาในตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่2557
540410056น.ส.ลัลน์ลลิต อุดมศรีอ. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การวิเคราะห์ภูมิอากาศเขตร้อนในประเทศไทยตามเกณฑ์ของเคิปเปน2557
540410057น.ส.วนิชญา ดวงจันทร์ผศ.ดร. ลิวา ผาดไธสงรูปแบบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำศัลยกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2557
540410060น.ส.วรรณิกา เรือนคำผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์เส้นทางเดินพายุและระยะเวลาการเคลื่อนตัวของพายุที่จะพัดมาถึงประเทศไทย2557
540410061น.ส.วรลักษณ์ แก่งามผศ.ดร. ศุทธินี ดนตรีพัฒนาการและการปรับตัวของธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา2557
540410064นายศักรินทร์ วงศ์ใหญ่ผศ.ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและการรับมือต่อภัยแผ่นดินไหว ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย2557
540410066น.ส.ศุภกาณต์ สุวรรณประเทศอ.ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอุณหภูมิพื้นผิวในเขตเมืองเชียงใหม่ ด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล2557
540410068น.ส.สรัญธร สุทะนะอ.ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การจำแนกพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงราย ด้วยข้อมูลดาวเทียม Landsat 82557
540410070นายสิทธิโชค ปรุงจิตรผศ.ดร. ลิวา ผาดไธสงการย้ายถิ่นของผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง2557
540410071น.ส.สุชาดา ดวงแก้วผศ.ดร. ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการและการแพร่กระจายของหัตถกรรมผ้าซิ่นตีนจกในพื้นที่ตำบลชัยจุมมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์2557
540410072น.ส.สุธาทิพย์ คำใจดีผศ.ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการกระจายตัว ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคฉี่หนูในจังหวัดน่าน2557
540410073น.ส.สสุนารี ขันโทผศ.ดร. ลิวา ผาดไธสงขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาในโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2557
540410076น.ส.สุภาวดี ซ้องก๋าผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผ่นดินไหวต่อพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่2557
540410077นายสุรชา มะตะโกผศ.ดร. ลิวา ผาดไธสงการปรับตัวของนักศึกษาเพศที่สามในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2557
540410079น.ส.อนุสรา จำรัสผศ.ดร. ศุทธินี ดนตรีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการปลูกข้าวของเกษตรกรในตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา2557
540410082น.ส.อัจฉราวรรณ ศุภกาอ.ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การศึกษาแหล่งน้ำพุร้อน บริเวณกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา โดยใช้การรับรู้ระยะไกลช่วงคลื่นอินฟาเรดความร้อน2557
540410083นายอัยรัช บุญเรืองรศ. พวงเพชร์ ธนสินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา กว๊านพะเยา2557
540410084น.ส.อัสมา พุ่มดอกไม้ผศ.ดร. ลิวา ผาดไธสงการกระจายตัวและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจกับประชากรในพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่2557
540410025นายนวพัฒน์ ใจใสรศ.พวงเพชร์ ธนสินการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน2557
540410033น.ส.ปทุมพร ไชยชะนาญรศ.พวงเพชร์ ธนสินเมืองเก่าลำพูนกับบทบาทของการท่องเที่ยว2557
540410040นายพงศ์อมร เลิศยศเสถียรรศ.พวงเพชร์ ธนสินปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกลำไยของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เปรียบเทียบกับเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน2557
540410083นายอัยรัช บุญเรื่องรศ.พวงเพชร์ ธนสินการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา กว๊านพะเยา2557
540410016นายมัฆวาณ มณีผ่องผศ.รุ่งชล บุญนัดดาผลกระทบจากความแปรปรวนสภาพอากาศต่อการผลิตส้มในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
560410001น.ส.กฤษณา อุดทารุณอ. เผ่าไทย สินอำพลสำนึกทางพื้นที่ของซุ้มในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
560410002น.ส.กัลยา ช่างฝั้นอ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การกระจายตัวของทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในย่านนิมมานเหมินทร์และศิริมังคลาจารย์
56041003นายกานต์ สุทธิวรพงษ์ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงการกระจายตัวของร้านอาหารบุฟเฟต์และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
560410006นายคามิน พงศ์ธีรการผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการทำงานของแรงงานที่มาจากประเทศเมียนมาร์ในย่านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ
560410007นายคุณากร โปธาคำผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณความหนาแน่นของอสังหาริมทรัพย์และการจราจรบริเวณเขตชานเมืองเชียงใหม่
560410008น.ส.จารุพร นุแปงถาผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการ รูปแบบและการออกแบบเชิงพื้นที่ของวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
560410010น.ส.จิตรา ภูยืดผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นไร่อ้อยในพื้นที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
560410012นายจิรัฎฐ์ อ่อนแก้วอ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการระหว่างห้างสรรพสินค้าไทยแสงทองกับห้างสรรสินค้าเทสโก้โลตัส
560410013นายจิรายุ ไชยช่อฟ้าผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงผลกระทบและการปรับตัวต่อการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านห้วยเสือเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
560410014น.ส.เจตนิพิฐ ดาสสินธุอ.พร.พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์การแพร่กระจายทางพื้นที่และการตัดสินใจแบบคลุมเครือต่อการยอมรับระบบเกษตรพันธะสัญญาของการเลี้ยงสุกรขุนในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
560410015น.ส.เจนจิรา ไชยจินดาอ. ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์การรับรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ผลิตลำไย ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
560410016น.ส.ชนิภรณ์ สุยะเรือนอ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์วิถีชีวิตและการปรับตัวของชามชนที่อยู่บริเวณ ต้น กลาง ปลาย น้ำแม่พริกหลังจากการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้)
560410018นายฐิตินันท์ ประทิสอ. เผ่าไทย สินอำพลค่านิยมผู้บริโภคกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ร้านกาแฟในย่านนิมมานเหมินทร์
560410019นายณฐกร หอมรื่นอ. ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ปัญหาหมอกควันกับปัจจัยด้านภูมิอากาศ การเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของข้าวนาปรัง ในพื้นที่ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
560410020น.ส.ณัฐชยานันท์ โยกาศผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีระบบการปลูกพืชและการเปลี่ยนแปลงในช่วงภัยแล้งในพื้นที่แปลงทดลองทางการเกษตรในวิทยาเขตแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2557-2559
560410021น.ส.ณัฐฐิกา เมืองปิงอ. ดร.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบและความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำต่อการใช้รายฤดูภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
560410022น.ส.ณัฐวดี จิตตวิงผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
560410023น.ส.ณิชนันทน์ รัตนาพันธุ์อ. เผ่าไทย สินอำพลการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของหมู่บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
560410024นายดุลยวัต กองบุญอ. ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Terra/A qua ระบบเซ็นเซอร์ MODIS ศึกษาผลกระทบของสิ่งปกคลุมดินที่มีต่ออุณหภูมิผิวพื้นในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
560410025นายทักษิณ กันติ๊บอ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
560410026น.ส.ทัณฑิกา ตาคำนวนผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีผลกระทบจากพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น ในตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
560410027นายธุภนนท์ พรุ่งหล้าอ. ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อระบบชลประทาน และ การปลูกกระเทียมในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
560410028น.ส.นภินสา โกติละกาลผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญทำเลที่ตั้ง รูปแบบ และการจัดการพื้นที่การค้าอาหารริมบาทวิถี ขนถนนสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
560410029น.ส.นันทิกานต์ วงศ์คำจันทร์อ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ระบบจัดการฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจรเชิงพื้นที่ ผ่านทางโมบายล์แดอพพลิเคชั่น
560410030น.ส.บงกชกร ชอบธรรมอ.เผ่าไทย สินอำพลพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ที่ส่งผลต่อธุรกิจโฮสเทล ในย่านนิมานเหมินทร์
560410033นายเตชิต พระภูวงศ์อ.เผ่าไทย สินอำพลพื้นที่ อัตลักษณ์ และการพัฒนาในชุมชนบ้านโป่งน้อยและบ้านร่ำเปิง
560410034น.ส.ปิยะภรณ์ สิงห์ใสผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้ารับบริการและขอบเขตของการให้บริการกัวซาบำบัด จังหวัดเชียงใหม่
560410036นายพชร ภูมิประเทศผศ.รุ่งชล บุญนัดดาการก้าวข้ามเส้นแบ่งกายภาพและเสมือนจริง : การเคลื่อนย้ายของภัตตาคารติดล้อในชุมชนดิจิทัล
560410037นายพชรพล ศรีบุญเรืองผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการและปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการให้บริการสามล้อถีบในพื้นที่เมืองเก่าน่าน
560410038น.ส.พรรณปพร บุญแปงผศ. ดร.ทวี ชัยพิมลผลินวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่อำเภอดอยเต่า หวัดเชียงใหม่
560410039น.ส.พิชญ์จิรา ยาอินทร์อ. เผ่าไทย สินอำพลปฎิสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสร้างภาพตัวแทนต่อพื้นที่วัดจามเทวี
560410040นายพิชญะ กาปัญญาอ. ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
560410042น.ส.พิมพกานต์ บุญสวัสดิ์ผศ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการย่อส่วนแบบจำลองสภาพภูมิอากาศภูมิภาคด้วยเทคนิคการประมาณค่าเชิงพื้นที่เพื่อการพยากรน้ำท่วมด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
560410043น.ส.เพ็ญศิริ ศรีฐานอ.ดร.พลภัทร เหมวรรณความเสี่ยงและการปรับตัวต่อปัญหาภัยแล้งของชุมชนท้องถิ่น: กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
560410047น.ส.มาลัยรัตน์ สว่างรัตนกุลอ.ดร.พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ : บ้านห้วยยาบ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
560410048น.ส.ระตินันท์ เล็นป่านผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรรูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวบริเวณดอยม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
560410050น.ส.รุ่งลัดดา ปัญญาผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรทำเลที่ตั้ง ขอบเขตบริการ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมลูกค้าของร้านเสื้อผ้ามือสองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
560410052น.ส.วรวลัญช์ ธิป่าหนาดผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีปรากฏการณ์ “เจนทริฟิเคชั่น” : กรณีศึกษาชุมชนย่านถนนท่าแพ เมืองเขียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
560410053น.ส.วรัญพัชร์ จิราสภาพันธ์อ.ดร.พลภัทร เหมวรรณการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการปรับตัวของเกษตรกรจากภัยแล้งในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
560410054นายวันเฉลิม ชวดนุชผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีการกระจายตัวและพลวัตวิถึชีวิตชุมชนชาวแพ แม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี
560410055น.ส.วิมลศิริ สิงหะอ. ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์การวิเคราะห์พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเมยตอนบน จังหวัดตาก
560410057น.ส.ศิรินันท์ คำภักดีผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรีอุปสงค์ อุปทาน และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถขนส่งมวลชน เทศบาลนครเชียงใหม่ (รถเมล์ใจดี)
560410058นายสราวุทธ เนียมทองอ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การพัฒนาดัชนีการขาดน้ำของยาสูบในฤดูแล้งโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
560410059นายสิทธินนท์ นันต๊ะวงค์ผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงการเพิ่มขึ้นของที่พักอาศัยอาคารสูงในหมู่บ้านหลิ่งห้า หมู่ 8 และการปรับตัวของคนในชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
560410060น.ส.สุชาดา ลือชาผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และเฝ้าระวังพื้นที่ภัยแล้ง ในอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
560410061น.ส.สุดารัตน์ ปีหลวงผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรLandsat 8 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ระบาดและปัจจัยที่มีผลต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ในตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
560410063น.ส.อมรรัตน์ เขียวคำผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการประเมินความพร้อมของแปล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในหมู่บ้านขุนทา ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
560410064น.ส.อรวี เลาะหะนะอ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติแนวทางการออกแบบเพื่อปรับภูมิทัศน์ : กรณีศึกษาเส้นทางจักรยานระหว่างอุทยานหลวงราชพฤกษ์ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
560410065น.ส.อรอมล ศรีวัฒนาวานิชอ.ดร.พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้กับจุดความร้อนต่อการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนด้วยข้อมูลดาวเทียมหลายแปล่งในบริเวณอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
560410066น.ส.อรุโณทัย แวะสันเทียะผศ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการพยากรณ์ภัยแล้งทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมและข้อมูลดัชนีภัยแล้งฝนสะสม จังหวัดกำแพงเพชร
560410067นายอลงกรณ์ ยะแสงอ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติทำเลที่ตั้งและขอบเขตการให้บริการของสถานบริการพยาบาลสัตว์ในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
560410068น.ส.อัญชญา เขาวน์วุฒิผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการระบบการบริหารจัดการน้ำชลประทานในตำบลสบสาย อำเภอสูงแม่น จังหวัดแพร่
570410001น.ส.กนกวรรณ อุตเสนอ.ดร.ชยา วรรธนะภูติปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของการปลูกและบ่มใบยาสูบแบบเกษตรพันธสัญญาและแนวโน้มในอนาคต2560
570410002น.ส.กรชนก นันทะไสยอ.ดร.พลภัทร เหมวรรณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวทำเลที่ตั้งและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้บริการสถานบันเทิงย่านนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่2560
570410003น.ส.กรรณิการ์ จันธิมาผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติความเสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วมของชุมชนแออัดย่านน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่2560
570410004น.ส.กรรณิการ์ สุรินทร์อ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ความเสี่ยงต่อภัยแล้งและการปรับตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำปิง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่2560
570410005น.ส.เกศินี กาตาสายผศ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับแบบจำลองสภาพอากาศในการพยากรณ์ระดับน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่2560
570410006น.ส.ขวัญชนก สารมิตรอ.ดร.พลภัทร เหมวรรณเขตการค้าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการเปรียบเทียบโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซนทรัล เฟสติวัลเชียงใหม่และโรงภาพยนตร์เอส เอฟ เมญ่า เชียงใหม่ 2560
570410007นายจักรพงค์ นามวงค์ผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติปรากฏการณ์ภาวะโลกหลัว (Global Dimming) เชิงพื้นที่และเวลาในจังหวัดเชียงใหม่2560
570410008น.ส.จันทรา ม้วนทองผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่และคนไทยพื้นเมืองต่อการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน 2560
570410009นายจุติภูมิ สามลผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์ปัจจัยและเส้นทางศึกษาพฤติกรรมกวางผา: การสำรวจการวิเคราะห์และการทำแผนที่ ในบริเวณกิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์2560
570410011น.ส.จุฬารัตน์ สุขแปรอ.ดร.ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์ปัจจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการใช้บริการรถรางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศบาลเมืองลำพูน2560
570410012น.ส.เจนจิรา ปากหวานอ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อผู้สูงอายุในอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง2560
570410013นส.ชนม์นิภา สุรินร์ตาอ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ความถี่ ความรุนแรงของอุทกภัยและการปรับตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน2560
570410014น.ส.ชนิดา รุมารทอ.ดร.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบทางพื้นที่และการตัดสินใจแบบคลุมเครือ (Fuzzy logic) ต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2560
570410015น.ส.ชวัลลักษณ์ ศุภพงศ์เจริญผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติการประมาณค่าดัชนีพืชพรรณแบบ Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) ต่อปรากฏการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำสาขาแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่2560
570410016น.ส.ฐิติณัจยา เอื่ยมละออผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้งและการกระจายตัวของโฮสเทลในพื้นที่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่2560
570410017นายณภัทร ปุณณะบุตรอ.ดร.ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าใช้บริการตลาดป่าเหมือด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่2560
570410018น.ส.ณัฐธิดา ช่วยชมอ.ดร.ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์วิถีชีวิตของผู้คนในย่านเมืองเก่าสงขลา ภายใต้การท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีต กรณีศึกษาถนนนางงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา2560
570410019น.ส.ณัฐนรี สร้อยคำอ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การประยุกต์ใช้ดัชนีพืชพรรณเพื่อบ่งชี้สภาวะขาดน้ำของลิ้นจี่ด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 OLI/TIRS2560
570410020น.ส.ณัฐพร อินไชยผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการแปรปรวนของอุณหภูมิพื้นผิวที่ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศที่ส่งผลต่อความอุดมสมบรูณ์ของชาเขียว ในจังหวัดเชียงราย2560
570410021น.ส.ณัฐสิมา สอนอินทร์อ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในลำน้ำน่านส่วนที่ 2 2560
570410022นายธนากฤษดิ์ สุทาชัยอ.ดร.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบทางพื้นที่ของโครงข่ายคมนาคมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญหารถติดในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสุเทพ 2560
570410023น.ส.ธิดารัตน์ ใจซื่อผศ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการเปรียบเทียบเทคนิคการแปลภาพดาวเทียม Landsat 8 โดยวิธีความน่าจะเป็นไปได้สูงสุดและวิธีโครงข่ายประสาทเทียม2560
570410024นายธิติพงศ์ บุญตันอ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สีเขียวและอุณหภูมิพื้นผิวของพื้นที่สีเขียวในจังหวัดน่าน2560
570410025นายธีรศักดิ์ เถิงฝั้นผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรภูมิสารสนเทศสำหรับการพิสูจน์สิทธิ์แปลงที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่2560
570410027น.ส.ตรีทิพยนิภา ภูคาอ.ดร.ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์ศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในอำเภอปัว จังหวัดน่าน2560
570410028นายเนติรัฐ ใจดีผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการกระจายเชิงพื้นที่ของการเพาะปลูกลำไย และความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของพื้นที่เพาะปลูกและแหล่งรับซื้อในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา2560
570410029น.ส.บุศราคัม พรมคำตันผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้แบบจำลองชลศาสตร์ร่วมกับแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ทางอุทกวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำกวงจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน 2560
570410030น.ส.ณัญศศรณ์ สิทธิอ.ดร.ชยา วรรธนะภูติพัฒนาการและรูปแบบการแพร่กระจายของระบบเกษตรพันธะสัญญาต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปรับตัวของเกษตร เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน2560
570410031น.ส.ปณิตธิภัทร์ ตระการนิติธรรมอ.ดร.ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์การตัดสินใจเลือกรูปแบบการจุนเจือครอบครัวในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก2560
570410032น.ส.ประกายรัตน์ ทองกูลอ.ดร.ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์รถสี่ล้อแดงกับบทบาทในการเป็นขนส่งสาธารณะของชาวเชียงใหม่2560
570410033น.ส.ปรายฝน จรัสกฤติกรอ.ดร.พลภัทร เหมวรรณการประเมินพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวที่มีผลต่อเขื่อนขนาดใหญ่และการจำลองสถานการณ์น้ำท่วมกรณีเขื่อนเกิดความเสียหาย บริเวณภาคเหนือตอนบน2560
570410034น.ส.ปาริชาติ ฉวีวงศ์อ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การศึกษาการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนแม่วางจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดเล็กด้วยเทคนิค Differential InSAR2560
570410035น.ส.พิชญารัตน์ ปิยะจันทร์อ.ดร.ชยา วรรธนะภูติหม่าล่าและรสซ่า ความคุ้นเคยที่แตกต่าง กรณีศึกษา กระแสนิยมการพัฒนาตัวและการแพร่กระจายของร้านอาหารปิ้งย่างหม่าล่าในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2560
570410037น.ส.ภัทราพร พนมไพรผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติพัฒนาการและการค้าสินค้าม้งในยุคโลกาภิวัตน์2560
570410038น.ส.ภัทราภรณ์ ใสคำผศ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตส้มเขียวหวาน โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม ในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่2560
570410039น.ส.รัตติการณ์ เคลื่อนคำผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่และพฤติกรรมทางด้านการค้าการบริการบริเวณย่านวัดอุโมงค์2560
570410040น.ส.รัตนาภรณ์ พุ่มน้อยอ.ดร.ชยา วรรธนะภูติเครือข่ายสินค้าปลาน้ำจืดใน ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย กับการเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศสังคม2560
570410041น.ส.วรัญญา คำมูลอ.ดร.พลภัทร เหมวรรณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของผู้ประกอบการและการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคต่อสถานบันเทิงบนดาดฟ้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า เปรียบเทียบกับ 12 ห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่2560
570410043นายวัชระพล ขจรไชยศักดิ์อ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การพัฒนาระบบตรวจสอบ และประเมินศักยภาพพื้นที่สีเขียวบนสื่อออนไลน์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2560
570410044นายวีรพงษ์ วงศ์ก๋องแก้วผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์บริการของระบบนิเวศด้วยแบบจำลองภูมิสารสนเทศ 2560
570410046นายศักรินทร์ เจริญทรัพย์อ.ดร.ญาณิน จิวะกิดาการณ์ หุยากรณ์พื้นที่ทางเพศสภาวะในสถานออกกำลังกายและการเกิดธุรกิจฟิตเนสสำหรับผู้หญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2560
570410048น.ส.ศิรินทิพย์ สุวรรณอร่ามผศ.ศิริ คูอาริยะกุลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มกรณีศึกษา : ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2560
570410049นายศุภฤกษ์ เจือจันทร์อ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์โครงข่ายการเข้าถึงเคเอฟซีในเมืองเชียงใหม่ภายใต้อิทธิพลธุรกิจอาหารจานด่วนข้ามชาติ2560
570410050น.ส.สลิลรัตน์ วงศ์จันทร์อ.ดร.ชยา วรรธนะภูติการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อการทำเกษตรจากชุมชนพื้นที่สูงลงสู่ชุมชนพื้นราบของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งพื้นที่ศึกษา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน2560
570410051นายปณิฏฐา สุนันท์วิริยกุลอ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์การประเมินศักยภาพของเส้นทางเท้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่2560
570410052น.ส.สิริกาญจน์ ศรีวงษ์ผศ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตอ้อยในจังหวัดมหาสารคาม2560
570410053น.ส.สุทธิดา คำพลาผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง เชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน2560
570410054น.ส.สุพัตรา โตบุญมาอ.ดร.วาทินี ถาวรธรรมการทำนายผลผลิตมะม่วงโดยใช้วิธีต้นไม้ตัดสินใจ ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่2560
570410055น.ส.สุพัสรา อินเมืองคำผศ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลินการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคในไข้เลือดออก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม2560
570410056น.ส.สุพิชญา บัวหลวงอ.ดร.วาทินี ถาวรธรรมการประยุกต์ใช้ดาวเทียม Terra MODIS และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อศึกษาแนวโน้มของสถานการณ์ภัยแล้งและติดตามปัญหาภัยแล้ง บริเวณลุ่มน้ำปิง2560
570410057น.ส.สุภาภรณ์ กุนสีอ.ดร.ชยา วรรธนะภูติการเปลี่ยนภูมิทัศน์เกษตรจากสวนลำไยไปสู่สวนมะม่วงในพื้นที่ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน2560
570410058น.ส.สุริยุ ใจเฉลาผศ.ดร.ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีผลต่อการคุมกำเนิดของแรงงานสตรีไทใหญ่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2560
570410059น.ส.สุวดี นันตารศ.พวงเพชร์ ธนสินการเดินทางโดยไม่ใช้ยานยนต์ (Non-Motorized Transportation: NMT)ในการท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2560
570410060น.ส.เสมอแข ใบยาผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรพื้นที่ฟื้นฟูป่าเพื่อส่งเสริมโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน2560
570410061นายหฤษฎ์ คำปัญญาผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรวิเคราะห์เส้นทางและจุดจอดที่เหมาะสมต่อรถไฟฟ้ารางเบาขนาดเล็ก (Tram) ในบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่2560
570410063นายอาทิตย์ ใจเบิกบานอ.ดร.พลภัทร เหมวรรณรูปแบบการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการค้าแบบแผงลอยและหาบเร่อาหารริมทางในพื้นที่กำแพงเมืองสี่เหลี่ยมเชียงใหม่ 2560
570410064น.ส.อาณัฐธิยา อิศรีผศ.ศิริ คูอาริยะกุลพลวัติของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ถาง: วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำต่อการประมง2560
570415008Miss Kodchakorn Moonayeอ.ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์Route optimization for solid waste collection using GIS in Chang Puak Municipality, Chiang Mai Province2560
570415012Miss Thitirat Usathakoผศ.ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตรEffect of climate changes on malaria prevalence in Pha bong Sub-district, Mueang Mae Hong Son District, Mae Hong Son Province.2560
570415015Miss Naphat TunprakornkunAj. Stefan SyllaThe development of Web service for Weather Real-Time Monitoring.2560
570415016Miss Nunnapat Dungmaneeอ.ดร.วาทินี ถาวรธรรมMonitoring Total suspended solid (TSS) from Satellite imagery in Samut Prakan, Thailand.2560
570415019Miss Pimpwan Janthiผศ.ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติUrban Physical Structure model and Drainage flooding in Kawila zone, Chiang Mai Province.2560
570415021Mr. Suparat Katpinอ.ดร.วาทินี ถาวรธรรมA Comparison of PM10 from ANN and satellite imagery in Lampang province, Thailand2560
570415022Miss Samita Chaipinอ.ดร.วาทินี ถาวรธรรมAssessing vegetation greenness response to climate change in Chiang Mai Province.2560
580410021ณัฐวุฒิ เทปินผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ในระดับประถมศึกษา เปรียบเทียบสถานศึกษาของรัฐ เเละเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2561
580410030นัทญา อนุพงศ์พักตร์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงการดำรงอยู่ของอาหารพื้นบ้านอาข่าในภาคเหนือของประเทศไทย2561
580410050รัตติญา น้ำทิพย์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงหมากกับวิถีชีวิตชุมชนในหมู่บ้านป่าลาน ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่2561
580410054วรวุฒิ มังวงศ์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงชาวญี่ปุ่นต่ออัตลักษณ์ทางพื้นที่ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์2561
580410058วิลัญดา สมฤทธิ์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ้างแรงงานของผู้ประกอบการในตลาดวโรรส: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแรงงานไทใหญ่และแรงงานท้องถิ่น2561
580410062สายฟ้า โยธาผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงพัฒนาการและปัจจัยในการเลือกใช้บริการรถสาธารณะ Grab Car ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2561
580410066สิริรัตนา ศรีทนต์ผศ. ดร. ลิวา ผาดไธสงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถทัวร์ เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ“กรณีเปรียบเทียบระหว่างบริษัทสมบัติทัวร์และบริษัทนครชัยแอร์2561
580410013ชญาภา ถีติปริวัตรผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติผลกระทบของอาคารที่จอดรถประตูเกษตรต่อผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่2561
580410026ธีรพงศ์ แสงเดชผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติรูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของคอนโดมิเนียมในพื้นที่บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (เชียงใหม่-ลำปาง)2561
580410039พัชรินทร์พร แก้วประภาผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติทำเลที่ตั้ง และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคน้ำแข็งไสเกาหลี(บิงซู) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่2561
580410053ลลิดา ปลื้มสำราญผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติการเดินทางของอาหารในโรงอาหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2561
580410057วิชชุดา จันทร์ตาก๋องผศ. ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง เเละปัจจัยการเลือกใช้บริการร้านคาราโอเกะ sing a long เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2561
580410022ธนบูรณ์ สมศรีผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการน้ำสำหรับการเกษตร กรณีศึกษา ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน2561
580410031นันทิชา วงศ์วิเศษผศ. ศิริ คูอาริยะกุลมิติเชิงพื้นที่และเวลาของปริมาณการใช้น้ำบาดาลในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์2561
580410042พิมวดี โม้ใบผศ. ศิริ คูอาริยะกุลทัศนคติและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของการใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคในเขตพื้นที่บริการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก จังหวัดตาก2561
580410051รัตนาภรณ์ ปินตาวะนาผศ. ศิริ คูอาริยะกุลการศึกษาปัจจัยสัมพันธ์การเกิดอุบัติเหตุบนถนนในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน2561
580410055วรารัตน์ บรรทึกผศ. ศิริ คูอาริยะกุลปัจจัยเชิงพื้นที่ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก้ด จังหวัดเชียงใหม่2561
580410075อารียา อิ่นคำผศ. ศิริ คูอาริยะกุลระบบโครงข่ายและการกระจายเชิงพื้นที่ของการใช้น้ำประปา ในตำบลสันโป่ง​ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2561
580410008กันตยา ไชยกาลผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์คุณภาพอากาศเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง2561
580410009กิติยา เกียรติยศผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและการหาค่าเกณฑ์การเตือนภัยที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่2561
580410024ธนวัฒน์ ธัญญาวัฒนาผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ค่าความเค็มบริเวณแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง2561
580410048มุกตาภา มงคลสิทธิ์ผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภายหลังการสร้างท่อระบายน้ำในพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง2561
580410049รัฐพงษ์ สุขแก้วผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกส้มเขียวหวาน จังหวัดแพร่2561
580410060ศรัญญาพร โยอินไชยผศ. ดร. ทวี ชัยพิมลผลินการวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณธาตุเหล็กในน้ำบาดาล กรณีศึกษา: แอ่งปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน2561
580410001กนกพร ปัญญานิลผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญพัฒนาการทางพื้นที่และรูปแบบการกระจายตัวของบ้านจัดสรรในตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่2561
580410005กมลชนก กอนแก้วผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและผลกระทบต่อคนในชุมชนหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จากการสร้างถนนตัดใหม่ พร้าว-แม่ริม-แม่แตง2561
580410018ณัฐณิชา วังสุขสันต์ผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้ง ผลกระทบและการจัดการของโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมใน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่2561
580410033ปัทมาพร บวบทองผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้ง และรูปแบบการปรับตัวของโรงงานผลิตน้ำดื่มในขอบเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2561
580410052เรนุมาศ โลกคำลือผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญวิวัฒนาการและการคงอยู่ของอุตสาหกรรมค้าไม้ในตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่2561
580410073อริสา โลกคำลือผศ. ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญการปรับตัวของตลาดประตูเชียงใหม่ภายใต้กระแสการท่องเที่ยว2561
580410045แพรวา นาเมืองรักษ์อาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการใช้ระบบภูมิสารสนเทศวิเคราะมูลค่าที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2561
580410002กนกวรรณ กันตีมูลอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาการกระจายตัวและการหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพืชในเสาวรส กรณีโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่2561
580410012เจนภพ สีแดงอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการคาดการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวกับพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างในช่วงฤดูกาลที่ต่างกัน กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2561
580410020ณัฐฤดี ก๋าคำอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการประเมินผลกระทบของภัยแล้งและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งต่อพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดลำปาง2561
580410025ธวัชชัย ทรัพย์มามูลอาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการประยุกต์ใช้ดาวเทียม Sentinel-3 เพื่อศึกษาแนวโน้มของสถานการณ์ภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา2561
580410065สิรินันท์ สมวงศ์อาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่2561
580410071อมิตา ดอนเทศน์อาจารย์ ดร. วาทินี ถาวรธรรมการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตของทุเรียนพันธุ์หลง-หลินลับแลโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล ในพื้นที่ศึกษาอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์2561
580410011กุลชา พูนพินอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติ"ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ" สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แห่งจังหวัดเลย บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์ของภูเรือ คน และองุ่น2561
580410015ชยากร สุภาวรรณ์อาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติปัจจัยที่มีอิธิพลต่อการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวยอง (ไทยอง) กรณีศึกษา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย2561
580410019ณัฐริกา ผลระย้าอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ สถานที่ Un(Seen) แห่งจังหวัดลำปาง : ว่าด้วยเรื่องของภูมิทัศน์ ความศักดิ์สิทธิ์ ภาพตัวแทน และประสบการณ์การท่องเที่ยว2561
580410034ปาณิศา มากบุญศรีอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติการแสดงออกและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของคนมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐเปอร์ลิส ชายแดนไทย-มาเลเซีย2561
580410035ปานเลขา ชัยมูลอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ข่าวและสารคดีไทยหล่อหลอมความหมายของสองคำนี้แก่คนชนบทเชียงใหม่อย่างไร2561
580410070อนุตา ฐานะอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติเครือข่ายเสื้อผ้ามือสอง ภายใต้อิทธิพลของ เศรษฐกิจ กระแสนิยมและทัศนคติของลูกค้า กรณีศึกษา: ร้านเสื้อผ้ามือสองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2561
580410072อริศรา กัลยาณวุฒิอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมภายในและภายนอกห้องเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสังคมนานาชาติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2561
580410074อามาริษา พูลสละอาจารย์ ดร. ชยา วรรธนะภูติคาแรคเตอร์ของคนและพื้นที่ทำงานร่วมกันที่เปลี่ยนไปในขอบเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2561
580415025Nutthanicha PutthaGI StaffMapping and monitoring deforestation and forest degradation in Uttaradit province, Thailand2561
580415017Siriporn SangkajamratGI StaffIdentify and monitor drought severity and intensity in agricultureal area during 2007 to 2017 in northern Thailand2561
580415024Norawee RuangkreeGI StaffThe occurrence of wildfire and the protection from fire station2561
580415016Chanone Sae-bunGI StaffSpatial analysis of determining small business site in neighbourhood of Chiang Mai University2561
580410003กนกวรรณ ยองจาอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณทำเลที่ตั้ง ขอบเขตบริการ และพฤติกรรมผู้บริโภคต่อห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ กรณีศึกษา ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน2561
580410004กมลกานต์ เตชะน้อยอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสถานบริการทางการแพทย์ประเภทคลินิค พื้นที่ศึกษาอำเภอเมือเชียงราย จังหวัดเชียงราย2561
580410010กิติยากร สุวรรณมาลีอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่2561
580410016ชลานันท์ ชัยมงคลอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่: กรณีศึกษาโรคไข้หวัดซิกา บริเวณอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่2561
580410036พงศพัศ เกษพรหมอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และคาดการณ์การเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ด้วยแบบจำลองถดถอยถ่วงน้ำหนักเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดน่าน2561
580410040พัทธดนย์ คนงานอาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรฤดูแล้ง กรณีศึกษา ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร2561
580410064สิทธิณัฐ มนเทียรอาสน์อาจารย์ ดร. พลภัทร เหมวรรณการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และการคาดการณ์การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก2561
580410028นริศร มงคลผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำชลประทานบริเวณพื้นที่ปลายน้ำ ในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่2561
580410067สุพรรษา ปัญโญใหญ่ผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรความเชื่อ แรงศรัทธาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม กรณีศึกษาวัดพระธาตุดอยคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่2561
580410068องครักษ์ แพทย์สมานผศ. ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตรการศึกษาการใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุและการวิเคราะห์การเข้าถึงบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่2561
580410006กรกนก ซ้อนพุฒอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์การศึกษาการกระจายตัวของตนค้อในพื้นที่บ้านก๋ายน้อย ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง2561
580410043พิรงค์รอง จำนงจิตรเจริญอาจารย์ ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณผลผลิตข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ2561