การศึกษาค้นคว้าอิสระ

รหัสนักศึกษาชื่อ-นามสกุลหัวข้อเรื่อง
3604002กมุทมาศ เทพรัตน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยของชุมชนในเขตชานเมืองชั้นใน กรณีศึกษา: ตำบลสุเทพ
3604003กฤษณ์ จันทรประยูรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษารูปแบบการขยายตัวของเมือง : กรณีศึกษาเขตสุขาภิบาลทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
3604005กำพล อัตระผดุงรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรรอบชุมชนเมืองขนาดเล็ก
3604006กิติพงษ์ จัดของ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของน้ำเสียบริเวณคลองแม่ข่า
3604007กิติศักดิ์ หิรัญวิทยากุลการขยายตัวของชุมชนชานเมือง กรณีศึกษาเขตสุขาภิบาลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
3604011ขนิษฐา ปานคงการศึกษาปัญหาทัศนอุจาดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3604012เขมิกา สมวงศ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงและรุ่งอรุณน้ำพุร้อน
3604018จินตนา ใจตาบุตรการเคลื่อนย้ายและการกระจายแรงงานพม่าในอำเภอแม่สอด
3604023ณรงศักดิ์ เมืองเงินการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพของป่าบริเวณดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
3604025ทัตยา เพ็ชรภู่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3604027นริศรา รัตนพิไชยการศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงสวนสัตว์เชียงใหม่
3604029นาตยา ทรงวิจิตรการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ของตลาดสด : กรณีศึกษาตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
3604032นิลาวัลย์ อุดมผลการผลิตและการตลาดมันฝรั่งในพื้นที่ราบ : กรณีศึกษา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3604033นุชนารถ เดชแพการศึกษาตลาดค้าส่งสินค้าการเกษตรในเขตเมืองเชียงใหม่
3604037ประสงค์ ปทีปเพิ่มพงศ์การวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับพนักงานส่ง PIZZA : กรณีศึกษาร้าน PIZZA HUT สาขาเชียงอินทร์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
3604040ขจรวิทย์ อิสิสิงห์การศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่แสะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3604041ภควรรณ แสงศรีรูปแบบการกระจายตัวของผุ้ป่วยโรคอุจจาระร่วง กรณีศึกษา : เปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงระหว่างพื้นที่ อ.จอมทอง และ อ.แม่วาง
3604042ภัทรพิมพ์ พิมพ์ภัทรยศการจัดการขยะมูลฝอยเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ กรณีศึกษา แขวงเม็งราย
3604043ภูธนะ ชมภูมิ่งการวางแผนสำหรับสวนสาธารณะตามลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ : กรณีศึกษาสวนสาธารณะล้านนา ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3604045วรุณศิริ ศรีจันทร์ดรการเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้งย่านการค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองลำพูน : เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2539
3604048วิทยา วุฒิกุลประพันธ์การศึกษาธุรกิจของหาบเร่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3604051นายศรายุทธ์ ทิมแก้วการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในเขตโบราณสถาน ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
3604057วสิริไข เชื้อละไมการเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้งและรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตชานเมืองรอบนอก กรณีศึกษา ตำบลป่าแดด
3604058สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์การขยายตัวของเมืองบริวาร : กรณีศึกษาชุมชนเมืองหางดง จังหวัดเชียงใหม่
3604060นิรันดร์ ท้วมยิ้มรูปแบบการให้บริการของสามล้อในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3604063สุรเชษฎ์ พรหมรังษีแสงการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาความเสี่ยงหรือโอกาสในการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดเชียงใหม่
3604065สุริยัน วิจิตรปฐมกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนการให้ที่ดิน กรณีศึกษา : พื้นที่ลุ่มน้ำแม่เลาะ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3604067เอกพงษ์ หน่อสุวรรณรูปแบบทำเลที่ตั้งโรงงานแกะสลักไม้จามจุรี อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
3604068อธิราช ไชยงามการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของธุรกิจที่พักแรมในเขตอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3604072อุกกฤษฎ์ สงค์ประเสริฐการพัฒนาการของชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชุมชนแม่ขะจานและชุมชนเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
3704004จำนง ยะแสงการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบบ้านหาดเด็ด หมู่ที่ 1 ต.ภูเพียง จ.น่าน และบ้านกิ่วม่วง หมู่ที่ 6 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
3704005จิรยุทธ์ ทาแก้วการศึกษาการจัดการป่าชุมชน บ้านเมืองก๊ะ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
3704011ชัยวัฒน์ จังสถิตย์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3704012ชุติมา สมุทรักษ์การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของธนาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3704020นครินทร์ ชัยแก้วการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันภายในเขตชุมชนเมืองเชียงใหม่
3704022สุกัญญา ทองมาการศึกษาสาเหตุที่ทำให้นักเรียนเดินทางข้ามเขตบริการของโรงเรียนมัธยมของรัฐ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3704023นิลินฎา ศรีกุลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของบริการไปรษณีย์ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3704025บุหลง เจริญยิ่งรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ชุมชนเมืองขนาดเล็ก กรณีศึกษา: เขตสุขาภิบาลแม่โจ้
3704026เบญจมาศ กอกเผือกรูปแบบการกระจายและขอบเขตการให้บริการของสถานีอนามัย
3704029พรทิภา เที่ยงจันตาการจัดการพื้นที่บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา
3704030พรสวรรค์ พิสิษฐ์กุลการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ในจังหวัดพะเยา
3704033พิกุลทอง จันทร์สามการวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการเดินรถประจำทางในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3704035พิทยา เพชรศิริธำรงการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3704037ภาติยะ พัฒนาศักดิ์การยอมรับการปลูกไม้เศรษฐกิจตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าของกรมป่าไม้
3704044วราลักษณ์ เตจ๊ะเรืองการวางแผนการจัดการและปรับปรุงอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
3704047วิไลรัตน์ เสียมภักดีการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเลี้ยงตะกอน กรณีศึกษา : สุขาภิบาลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
3704051ศิริพงษ์ แสนสลี่การศึกษาการจัดการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ กรณีศึกษา: ลุ่มน้ำของตอนล่าง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
3704058สุโข เชยวัดเกาะการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการตั้งกิจการร้าน PIZZA HUT ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3704065อานุภาพ ล้อวงศ์งามการวิเคราะห์เส้นทางที่เหมาะสมสำหรับเดินเที่ยวภายในเขตคูเมืองเชียงใหม่ในระยะเวลา 1 วัน
3704308ดาริกา ห้วยทรายรูปแบบการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและทิศทางการขยายตัวของชุมชนเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3804002กฤติยา โฆษิตดุริยพันธุ์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของสถานีขนส่ง กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
3804004จตุพร นนทศิริการศึกษาปัญหาและการวิเคราะห์หาที่จอดรถที่เหมาะสมในเขตธุรกิจการค้ากลาง จังหวัดเชียงใหม่
3804007จิตรานุช ณ มาการศึกาษาที่ตั้งและการขยายตัวของชุมชนแออัดภายในเขตเทศบาลเมืองลำปาง
3804010ฉัตรชัย สันยายปัจจัยที่ม่อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตชลประทานเขื่อนแม่กวง กรณีศึกษา : ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3804019นราธิป เอี่ยมเขียวการประยุกต์ใช้ระบบ Remote Sensing เพื่อศึกษาการใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
3804020นาลิวรรณ สุวรรณมณีการวิเคราะห์ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่ กรณีศึกษา แขวงกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3804024นลินี อิ่นแก้วการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3804025ปฎิมา พักตร์ผ่องการศึกษาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3804027ปรัชญา ปิ่นขันธยงค์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของโรงงานเบเกอรี่ ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3804028ปริญญา กุลประดิษฐ์ผลกระทบของสภาพพื้นที่เพาะปลูกต่อการผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษาหมู่บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
3804029ปัญญา พินิตชนาวิบูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร พื้นที่ศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
3804030ผจญ คำภิโร การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนอพยพ กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าคา ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
3804032พัชรา ชัยอิสระเสรีรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของชุมชนเมืองหางดง
3804033พินยดา ลีลาสงวนการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ของโกดังเก็บสินค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
3804035แพร่พรรณ เหมวรรณการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตเทศบางเมืองแพร่
3804036ภพสุข โกไศยกานนท์การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุภาชนะ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3804037ภาณุพันธ์ พรมทองการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
3804042มัลลิกา สมณาศักดิ์การศึกษารูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร กรณีศึกษา : ต.แม่ไส อ.เมือง จ.พะเยา
3804043ยุทธพล เตชะวิจิตร์การวิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการที่ทำการไปรษณีย์ : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลเมืองลำปาง
3804044รบฤา พรหมมาการวิเคราะห์เขตการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเขตการเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่
3804041มันทนา วิจารณ์ปรีชาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติลานสาง อำเมือง จังหวัดตาก
3804045รัชดาภรณ์ ตันติอภิกุลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเชิงพาณิชยกรรมในเขต ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
3804047ราชัน จักรทิพย์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของบ่อบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองแพร่
3804048รุ่งกานต์ อ่อนน่วมการศึกษาความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
3804052วิฑูรย์ จรัสเสนากุลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพของเส้นทางจราจรและการใช้ที่ดินที่มีต่อการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3804058ศักดิ์สกุล กุลละวณิชย์การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าและหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3804064สายฝน วรธเนศการศึกษาลักษณะการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวน กรณีศึกษา : บ้านป่าเมี่ยงสะลวงใน และบ้านป่าเมี่ยงสะลวงนอก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3804065สุดารัตน์ สันติสกุลการวิเคราะห์พื้นที่บริการของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน : กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาผุ้ใหญ่ในเขตเทศบาล นครเชียงใหม่
3804067สุภาวรรณ เพ็ชศรีการศึกษารูปแบบการขยายตัวของการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครศรีธรรมราช
3804068สุรีรัตน์ เทมวรรธน์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตชานเมืองรอบนอกของเมืองเชียงใหม่:กรณีศึกษา ต.แม่เหี้ย
3804069สุวนีย์ วงศ์สุฤทธิ์การขยายตัวของชุมชนเมือง : กรณีศึกษาสุขาภิบาลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
3804070เอกนรินทร์ วีระวงค์การขยายตัวของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนสุขาภิบาลบ้านปรางค์ อ.ปัว จ.น่าน
3804071เอกราช จตุพิพิธพรการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
3804074อนุศาสน์ ไชยศรีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการศึกษาเพื่อวางแผนและกำหนดพื้นที่สำหรับสวนสาธารณะที่เหมาะสมแห่งใหม่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3804076อริศรา เจริญปัญญาเนตรการศึกษาขอบเขตการให้บริการตลาดสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
3804077อรุณี ไชยวงค์รูปแบบการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3804078อวยชัย เทศเอี่ยมการวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของพื้นที่ทิ้งขยะ กรณีศึกษา: เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
3804363ภาณุพรรณ สุริยะปกรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคในการเดินทางมาใช้บริการของไฮเปอร์มาร์เก็ต กรณีศึกษา คาร์ฟูร์ ไฮเปอร์มาเก็ต และ โอชอง ไฮเปอร์มาร์เก็ต
3804372กิตติมา หนูเงินการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาการเครือข่ายป่าชุมชน
3804697บงกชกร ทับเที่ยงรูปแบบพฤติกรรมของประชาชนในการมาท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าและอ่างเก็บน้ำห้วยหยวก
คเณศ สุคนธสรรพ์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งฟาร์มไขไก่ในเขตชานเมืองเชียงใหม่ กรณีศึกษา : อำเภอหางดง และอำเภอสันทราย
3904001กนกวรรณ เชะปฏิมานนท์ปัจจัยการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ กรณีศึกษา : โรงงาน เค.ซี.อุตสาหกรรมจำกัด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
3904009เชาลิต คำโพธิ์การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว กรณีศึกษา : จังหวัดแพร่
3904018นิติ เอี่ยมชื่นการศึกษาการใช้ที่ดินและการถือครองที่ดินบริเวณพื้นที่ปลูกเมี่ยง กรณีศึกษา บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
3904019นิรันดร มโนชัยการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของผุ้ป่วยโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
3904026ประเชิญ สมองดีการศึกษาการแพร่กระจายและการยอมรับของประชาชนต่อจานรับสัญญาโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบ C – ban : กรณีศึกษาพื้นที่ในเขตตำบลเวียง ตำบลม่อนปิ่น ตำบลสันทรายและตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
3904031พัชรินทร์ เขื่อนเพชรการใช้บริการสวนสาธารณะ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสวนหนองบวกหาดและสวนล้านนา ร.๙
3904040วรวิมล ขัตติพัฒนาพงษ์การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค กรณีศึกษา: อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน ที่พักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝั่งสวนดอก
3904042ศกนต์ธนา ชมสวรรค์อิทธิพลของระบบชลประทานที่มีต่อการผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษา : โครงการชลประทานแม่งัดสมบูรณ์ชล
3904044ศักพันธ์ สุภาวรรณ์การกระจายตัวของร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3904049สุฌานี วัฒนปฤดาการศึกษาการขยายตัวของเมืองและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดิน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
3904055อัครเดช ชูเลาตระกูลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร กรณีศึกษา หมู่บ้านอมรนิเวศน์ หมู่บ้านอนุสารวิลล่า และหมู่บ้านธารดง
3904060เอกวุฑฒิ์ ผลเพิ่มการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่ส่งเสริม กรณีศึกษาบ้านขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
3904006จิรชัย โรจนศุภมิตรการศึกษาศักยภาพในการจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณชุมชนบ้านน้ำตกแม่กลาง
4004002กฤษณา พุ่มเล็กการศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลก
4004005ขวัญฤทัย ชัยศรีสวัสดิ์การจัดระะเบียบรถสองแถวในเขตเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอก
4004007คนธรส ขาวเมืองน้อยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้ง การกระจายตัวและพฤติกรรมผู้บริโภคของร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4004009จริยา ตันจันทร์พงศ์พัฒนาการและผลกระทบของโครงการบ้านและที่ดินจัดสรร : กรณีศึกษาตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4004010จารุรินทร์ พลหินกองลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัดวัดป่าแดง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4004015ณัฐพงษ์ สุทธนานุรักษ์การกระจายตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4004026ใบชา วงศ์ตุ้ยการกระจายตัวของผุ้ป่วยโรคเอดส์ : กรณีศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4004027ปฏิพัทธ์ สินธุวาทินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสวนสาธารณะขนาดเล็กในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4004029ปวลี หอมคำวะผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อการประกอบธุรกิจรีสอร์ทขนเส้นทางแม่ริม – สะเมิง
4004033ภาณุ อภิสิทธยากรการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน กรณีศึกษา : หมู่บ้านถวาย
4004035ยุทธนา พยุยงค์การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม้ในจังหวัดเชียงราย
4004036เรณู ธนูสารการประยุกต์ใช้ระบบรีโมตเซนซิงในการศึกษารูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร (ปี พ.ศ.2534-2543) : กรณีศึกษา ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4004037รวิรรณ แย้งจันทร์ความรุนแรงของมลภาวะอากาศอันเกิดจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่มีผลกระทบต่อหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลสบป้าด ตำบลนาสัก และตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
4004042ราตรี แสงทองอุบัติภัยจราจรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กรณีศึกษาเขตเชิงดอย
4004045ละดายุ วงค์สถานรูปแบบและขอบเขตบริการของตลาดขายสินค้ามือสองและสินค้าราคาถูก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4004052ศิริพันธุ์ ทะพรมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศกับปริมาณการจราจรในเมืองเชียงใหม่ กรณีศึกษาสถานีตรวจวัดอากาศบริเวณศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่
4004053ศุภกัญญา วิเชียรศรีการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของผุ้ป่วยวัณโรค กรณีศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
4004057เสนีย์ ป้องกันทาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานโทรศัพท์สาธารณะ : กรณีศึกษาตำบลสุเทพ ตำบลช้างเผือก และตำบลศรีภูมิ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4004059สลิลจิรา จิตต์นพรัตน์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายเครื่องดื่มประเภทนม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4004060สายพิณ สุขต้อการขยายตัวของการใช้ที่ดินเพื่อการค้าและบริการและผลกระทบที่มีผู้อยู่อาศัยในเขตหมู่บ้านใหม่หลังมอ หมู่ที่ 14 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่
4004061สิทธิธรรม อู่รอดการศึกษาสวนไม้ดอกไม้ประดับในเขตเมือง : กรณีศึกษาตำบลช้างเผือก และตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4004067อนาวิล ทั้งวงศ์สกุลการศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร กรณีศึกษาตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
4004070อังคนา อยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมู่บ้านชาวเขา : กรณีศึกษาหมู่บ้านในสอย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
4004071อัญชลี กาทูพัฒนาการและแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจเกสท์เฮาส์ กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4004374ปิยวดี นิลสนธินิเวศวิทยามนุษย์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด : กรณีศึกษาบ้านท่าดินแดง ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
4004001น.ส.วรรณวีร์ บุณยฤทธิ์การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรไม้ผล : กรณีศึกษา สวนลำไย ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
4004003นายกฤษณ์ อมฤตทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดสำคัญในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4004004นายกฤษดาพันธุ์ แสงคำมาการศึกษาหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4004013นายเจษฎา กันธาทองการศึกษาการแพร่กระจายและการยอมรับนวัตถกรรมการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต กับลำไยของเกษตรกร กรณีศึกษา ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน
4004014น.ส.ชฎาภรณ์ นพรัตน์การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนในชุมชน : กรณีศึกษา ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4004016นายณัษฐพงศ์ วรรณวิจิตรการวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งทางอากาศ
4004017นายดุษฎี บุญศิริการกระจายตัว ขอบเขตบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของสถานีอนามัย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
4004023นายนรินทร์ วงศ์ษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการขยายตัวของชุมชนเมืองเชียงราย
4004030น.ส.ปิยวดี หงษ์ภักดีการศึกษารูปแบบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4004031นายพงศกร เทิงวิเศษการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่บริเวณถนน ถนนท่าแพและราชดำเนิน
4004032น.ส.พิมพ์พร ภาณุสัณห์ขอบเขตการให้บริการของร้านรับซื้อของเก่า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4004034นายภูเบศวร์ แบนขุนทดการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การกระจายทางพื้นที่และหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกสับปะรด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4004039นายรังสรรค์ สุรินทร์ทัศนคติของประชาชนและบทบาทของชุมชนในการอนุรักษ์โบราณสถาน เทศบาลเมืองลำพูน
4004040นายรัชพล สัมพุทธานนท์การวิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบของอุตสหกรรมผักและผลไม้แช่แข็ง จังหวัดเชียงใหม่
4004044นายรุ่งรัตน์ อุปการการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและรูปแบบการขยายตัวของเมือง กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเด่นชัย
4004046นายวรชัย สุวรรณการศึกษาการขนส่งโดยรถรับส่งนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนบนถนนแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4004049นายวิรัช ลำดับการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรฤดูแล้ง
4004051นายศักดา ไชยเลิศขอบเขตการให้บริการและระดับการทรงตัวของโรงงานน้ำดื่มบรรจุภาชนะ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4004054น.ส.ศุภลักษณ์ หน้อยสุยะการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่และขอบเขตการให้บริการของตลาดนัดทุ่งฟ้าบด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
4004056นายเสถียร ธิยะสืบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม และสภาพสังคม – เศรษฐกิจ กรณีศึกษา : หมู่บ้านนาก่วมใต้
4004064นายสุริยัน ธนะศรีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่นและการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยภูเขาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีเปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนลีซอ มูเซอ และอาข่าในชุมชนหัวฝาย - กำแพงงาม
4004065นายสุวพงษ์ ศิรินภาพันธ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
4004066นายเอกชัย หอมมาลาการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อหาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับการสร้างศูนย์การค้า ในเขตผังเมืองรวม จังหวัดลำพูน
4004069น.ส.อลิศรา ญาณตาลอุตสาหกรรมขนม กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
4004072น.ส.อัญชลี มูลไชยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างถนนเลี่ยงเมือง : กรณีศึกษา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
4004398นายปรัชญากร รายณะสุขปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฟาร์มผึ้ง : กรณีศึกษาในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
4104001น.ส.กนกวรรณ สั่งสอนการศึกษาขอบเขตการให้บริการและทำเลที่ตั้งที่เหมาสมของร้านขายยาในเทศบาลเมืองแพร่
4104002นายกรกิจ ชัยศิริโสภณธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันในจังหวัดเชียงใหม่
4104003น.ส.กรรณิการ์ ลือชาการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของโรงอบลำไย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
4104005นายกัลย์ ปิ่นเกษรกระบวนการสืบถ่ายที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่
4104012น.ส.จิตราพร สวัสดีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพสังคม-วัฒนธรรม อันเนื่องมาจากการตัดถนนใหม่ : กรณีศึกษา : ทางหลวงหมายเลข 1317 สายดอนจั่น – ออนหลวย
4104013น.ส.จินดา ตัญญะเกตุการเพาะปลูกไม้ตัดดอก: กรณีศึกษาบ้านม่วงคำ บ้างปงไคร้ และบ้านปางลุง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4104018นายเจนณรงค์ ชัยศิลปินรูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ดอยตุง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสวนแม่ฟ้าหลวงและสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง
4104024น.ส.ชิดชนก วงศ์เครือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินภายหลังการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่มอก : กรณีศึกษาตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
4104027นายไตรภพ ชัยศิลปินพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยในลุ่มน้ำแม่กก: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4104028นายทรงพล แซ่ตั้งการวิวเคราะห์สภาพปัญหาทางกายภาพและปัญหาทางสังคมในการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย)
4104031น.ส.ธนกานต์ สิทธิการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการขยายตัวของชุมชนเมืองสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4104032นายธวัชชัย ประเทืองไพรศรีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านหนังสือเช่าในตำบลสุเทพ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4104035นายนรินทร์ จักร์จุ้มพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายในการเกิดอัคคีภัยของเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาแขวงศรีวิชัย
4104038นายนิรันดร์ สันกว้านการศึกษาการใช้ที่ดินและศักยภาพของพื้นที่ในเขตที่จะนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษาเขตโครงการปฏิรูปที่ดิน ป่าแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4104040นายประชา สีมาพันธุ์ศักยภาพและการพัฒนาของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาตำบลแม่สรวจและตำบลวารีอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
41040444นายไพฑูรย์ ปาลวิสุทธิ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเนื่องมาจากอุทกภัย : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่สรอย เขตตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2544
4104045น.ส.ภัทรพร สอนบุญรูปแบบการจัดการพื้นที่ป่าชุมชนของชาวเขา : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเผ่ากะเหรี่ยง บ้านห้วยอีค่างกับเผ่าม้ง บ้านไป่ไผ่ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
4104051นายศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์ธุรกิจอินเตอร์เน็ตในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษา ตำบลสุเทพและตำบลศรีภูมิ
4104062น.ส.ออมสิน บุญเลิศการจัดการพื้นที่บริเวณกำแพงเมืองและบริเวณข้างเคียง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษา กำแพงเมืองและคูเมืองชั้นนอก บริเวณแจ่งกู่เฮืองถึงประตูหายยา
4104065น.ส.อัญชลี หาญฤทธิ์การใช้ที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาโครงการปฏิรูปที่ดินป่าเชียงดาว หมู่ที่ 6 บ้านน้ำรู
4104008นายเกรียงไกร อินต๊ะชมภูการรับรู้ของผู้ประกอบการสถานบริการที่มีต่อการกำหนดขอบเขตพื้นที่สถานบริการ ของ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4104009น.ส.เกศริน กันทะวงศ์การศึกษาระดับการติดต่อและการเข้าถึงของโครงข่ายถนนต่อการเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่
4104010นายเคน อริยะศักดิ์การศึกษาสภาพของการเกิดอุทกภัยในบริเวณตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
4104014นายจิระพงศ์ กุลโศภิณผลกระทบของทางแยกต่างระดับต่อสภาพทางกายภาพและเศรษฐกิจสังคมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4104015น.ส.จีรวรรณ นันทวัน ณ อยุธยาการศึกษาเชิงภูมิศาสตร์ของธุรกิจการค้ารถยนต์มือสอง กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่
4104019นายเฉลิมพร อุดมชัยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานและการใช้ท่ดินของชุมชนชนบท : กรณีศึกษา หมู่บ้านก้อท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
4104022นายชาดินัน มะณีสาการเพาะปลูกพืชเสริมในนาข้าวหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปี กรณีศึกษา : บ้านหนองปอ ต.บ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
4104021น.ส.ชลธิดา ทองพรหมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกใช้สถานพยาบาล ภายหลังมีโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านร่ำเปิง หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4104030นายเทเวศวร์ ปัญญาแก้วการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินถล่มในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำห้วยปิง ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
4104036นายนัฐพล มหาวิคการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า : กรณีศึกษาป่าขุนแม่กวง ระยะที่ 1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4104039นายบัณฑิต สุขสามัคคีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบในการเกิดอุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ออน
4104042น.ส.พรพรรณ ชินรังคกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการใช้ที่ดินและกำหนดพื้นที่ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกเพื่อการเกษตร : กรณีศึกษาลุ่มน้ำย่อยห้วยแม่เตี๊ยะ ตำบลดอนแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
4104049น.ส.รุ่งทิพย์ สามถ้วนการตั้งถิ่นฐาน และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของชาวไทยภูเขาเผ่าดาระอั้ง หมู่บ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
4104055นายสังคม ผาสุกการศึกษาขอบเขตการให้บริการของสถานบริการนวดแผนโบราณในเทศบาลนครเชียงใหม่
4104058นายศิริชัย สิทธิกาศการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของกลุ่มสหกรณ์อาชีพจักสานกรณีศึกษา ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
4104059น.ส.สุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์พัฒนาการและการจัดการป่าของเครือข่ายป่าชุมชน : กรณีศึกษา เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำขาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
4104060น.ส.สุดาจันทร์ แสนประเสริฐการอพยพและการตั้งถิ่นฐานของชาวฮ่อมุสลิม บริเวณบ้านฮ่อ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4104063นาย อังกูร จันทาพูนสภาวะน้ำท่วมและผลกระทบในบริเวณลุ่มน้ำแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
3904052นายอธิพงษ์ แสนละมูลรูปแบบการเกษตรในเขตชลประทานใกล้ชุมชนเมือง กรณีศึกษา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
4204010น.ส.จุฑาภรณ์ นวลใยรูปแบบการขยายตัวของการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่าง พ.ศ. 2538-2545
4204017น.ส.ธนวดี พลายโถจุดตรวจตู้แดงเพื่อการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง และสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
4204021น.ส.นิรมล อินทราวิวารัตน์การวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อ.ลอง จ.แพร่
4204022นายนิเวศน์ พูนสุขเจริญการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม หลังการตัดถนนสายใหม่ : กรณีศึกษาถนนวงแหวนรอบกลางตะวันออก จังหวัดเชียงใหม่
4204027น.ส.ประไพร พาระคุณการแพร่กระจายและการยอมรับพืชในพื้นที่โครงการหลวงแม่ทาเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษา บ้านห้วยบง
4204029นายพงศกร กัลยานุกูลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากล้อเกวียนและไม้เก่าในตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
4204030น.ส.พิมชนก กังแฮปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษาตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4204033น.ส.ไพลิน ปัญญาทะการเจริญเติบโตของเมืองบริวาร : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4204034นายภควัต ปรีจันทร์อัคคีภัยในเทศบางเมืองพะเยา
4204035น.ส.ภัทรา ชัยเพียรเจริญกิจขอบเขตการให้บริการและทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ในตัวเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาตำบลสุเทพ และตำบลช้างเผือก
4204036นายภาคภูมิ ตันนำแสงทำเลที่ตั้ง รูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมฟอร์นิเจอร์ไม้ : กรณีศึกษาอำเภอสันกำแพง และอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
4204043น.ส.ลินดา ฤาชาไพศาลอนรรฆอุตสาหกรรมการผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ชนิดถุง ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษานมสดตรา อ.ส.ค.และนมสดตราสหกรณ์โคนมเชียงใหม่
4204044นายกิจจาพัฒน์ ณัฏฐาพิสุทธิ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณบึงบอระเพ็ดหลังจากที่ยกระดับประตูน้ำขึ้นแล้ว : กรณีศึกษาบ้านแหลงกระทุ่ม ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก บ้านหนองไกร บ้านถนนโค้ง ตำบลทับกฤชใต้ จังหวัดนครสวรรค์
4204046นายศักดิ์สิทธิ์ ยุทธประเสริฐรูปแบบการกระจายตัวของโรคสครับไทฟัส : กรณีศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
4204047น.ส.ศุภกานต์ มุทุมลรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา : บ้านถวน ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
4204050น.ส.สิริกัลยา ยาคล้ายการวิวเคราะห์พื้นที่บริการโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
4204052น.ส.สุนทรี ปัญญานาครูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร : กรณีศึกษาตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
4204053นายสุภฤกษ์ พูลเขียวการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกกล้วยไข่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
4204057น.ส.อโณทัย พวงนาคการกระจายและขอบเขตการให้บริการของโรงเรียนกวดวิชาประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา : เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4204058น.ส.อรวรรณ ภิรมจิตรผ่องการแพร่กระจายและการยอมรับพืชสมุนไพรของเกษตรจากโครงการสวนสมุนไพรห้วยตึงเฒ่า : กรณีศึกษาบ้านห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4204062น.ส.อัญรัตน์ ระลีธงความขัดแย้งและการจัดสรรทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่ตาช้างตอนกลาง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
4204065นายเอกชัย วัฒนศัพท์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณริมถนนคันคลองชลประทานฝั่งตะวันออก : กรณีศึกษา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
4204333นายเจษฎา ตติยามรพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบาร์และภัตตาคารของนักเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาตำบลวัดเกตุ และตำบลสุเทพ
4204002นายกมล สักกะโตความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งและทัศนคติของประชาชนในการสร้างสวนสัตว์กลางคืน จังหวัดเชียงใหม่
4204004นายก้องหล้า กาวีวงศ์ผลกระทบทางด้านการใช้ที่ดินของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้สุสาน : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4204005นายการัณย์ อินทะกูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ ตำบลโป่งแยง อำเภอเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4204006นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปงการศึกษาปัญหาขยะและการวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของพื้นที่ทิ้งขยะ : กรณีศึกษาเทศบาลมืองแม่ฮ่องสอน
4204007นายโกเมน เมืองแก้วการเปลี่ยนแปลงสขอบเขตบริการของโรงพยาบาลและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้โรงพยาบาล : กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอนและโรงพยาบาลสันกำแพง
4204009น.ส.จันทร์จิรา รอดประเสริฐทัศนคติของประชาชนในการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมวัดร้าง กรณีศึกษา : กำแพงเมืองชั้นในเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่
4204012นายชินเดช จันทร์บางพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงภาพยนต์วิสต้ากาดสวนแก้วและเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ
4204013นายไชยวุฒิ พงศ์เมธีกุลรูปแบบพฤติกรรมของผู้มาใช้บริการสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่
4204016นายธนฤทธิ์ ปิ่นขันยงค์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวตลาดชายแดนจังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสน
4204018นายธนัญชัย เมธาวิทยกุลการวิวเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงงานผลิตประดิษฐกรรมเครื่องมือเครื่องใช้จากไม้ยางพารา : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
4204025นายประดิษฐ ตุ้ยศรีการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร: กรณีศึกษาตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4204026น.ส.ประนอม เครือวัลย์การกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกเรียนภาษาในสถาบันการสอนภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4204032นายพิศุทธิ์ นิ่มนวลพัฒนาการการขยายตัว การกระจายตัว และขอบเขตการให้บริการของสถานบริการตรวจสภาพรถยนต์ของเอกชน(ตรอ.) : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4204037นายภูวดล กระจ่างโฉมการวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4204038น.ส.มยุรมาศ ปุ่นสกุลการวิเคราะห์สภาพพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและสภาวะการรับรู้ของประชาชน : กรณีศึกษา ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
4204039นายมานัส ศรีวณิชการศึกษาขอบเขตการให้บริการการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางของหน่วยบริการตามโครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน : กรณีศึกษาหน่วยบริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4204041น.ส.รวิวงษ์ มหาวงศ์นันท์ธุรกิจโชห่วยภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาเขตอิทธิพลของห้างโลตัสสาขาตลาดคำเที่ยง
4204048นายศุภไกร เขื่อนแก้วขอบเขตพื้นที่บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของขมรมและกลุ่มสหกรณ์ปลาน้ำจืด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
4204054น.ส.สุภารัตน์ ปัญญาทิพย์การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย : กรณีศึกษา อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
4204055นายสุริยา กันทะวังการวิวเคราะห์ศักยภาพเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการท่องเที่ยว : กรณีศึกษากว๊านพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
4204061น.ส.อัญชลี อุโมงค์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตไวน์ผลไม้ในจังหวัดลำพูน : กรณีศึกษากลุ่มสหกรณ์ไวน์ อุโมงค์ลำพูน จำกัด และกลุ่มสหกรณ์ไวน์ เวียงหนองล่องลำพูน จำกัด
4204064นายอำนาจ เดียวสมคิดการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาชุมชนคลองเงิน 1
4204066นายเอกณรงค์ ขวดแก้วผลกระทบและพื้นที่การกำหนดเขตการก่อสร้างอาคารสูง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่
4204332น.ส.กาญจนา มะโนใจการกระจายตัวและขอบเขตบริการสถานพยาบาลสัตว์ชั้นหนึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4204334น.ส.ทัศนาวดี ศรีมงคลการแพร่กระจายทางพื้นที่และการยอมรับการทำสวนยางพารา : กรณีศึกษา ต.เดิม อ.เมือง จ.ยโสธร
4204335นายพนม ปันจิตรความเหมาะสมของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของชุมชน : กรณีศึกษา ต.ออนกลาง และ ต.ออนเหนือ กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
4204336น.ส.สิริลักษณ์ สังสรรค์อนันต์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ : กรณีศึกษาตำบลสุเทพ ตำบลช้างเผือก และตำบลป่าตัน
4304001น.ส.กมลวรรณ วัฒนชัยการแพร่กระจายทางพื้นที่และการยอมรับการปลูกมะม่วงพันธุ์มหาชนก กรณีศึกษาอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4304004น.ส.กัลยาณี เจริญกิจหัตถกรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านของนักท่องเที่ยว
4304007น.ส.จรรยพร กลิ่นบุบผาการวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่งและเสนอเส้นทางที่เหมาะสมในการให้บริการรถนักเรียน กรณีศึกษา : โครงการรถนักเรียน 3 สายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4304010น.ส.จิรนันท์ อินทรกำเนิด การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เหมาะสมสวนสาธารณะแห่งใหม่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย
4304014น.ส.ฉวีวรรณ ข่าเหล็กรูปแบบการกระจายตัว พื้นที่บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อที่ตั้งโรงงานเคลือบผิวและคัดขนาดส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
43040015นายชานนท์ พ่วงเฟื่องทำเลที่ตั้งและธุรกิจร้านอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4304017น.ส.ดวงแก้ว วิเศษพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่ท่องเที่ยว กรณีศึกษา น้ำตกแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4304026นายปฏิพัทธ์ โพธาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศึกษาการแตกแขนงของรอยเลื่อนมีพลังในภาคเหนือของประเทศไทย
4304027น.ส.ประกายเดือน ธรรมวงค์พฤติกรรมการใช้บริการของนักท่องเที่ยวและผลกระทบจากการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ที่ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
4304031น.ส.ปุณฑริกา ดวงพัตราการศึกษาขอบเขตการให้บรการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานบริการออกกำลังกายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4304032น.ส.ผกามาศ ปวนอุดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายหลังจากการสร้างสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเชียงราย กรณีศึกษาตำบลทรายขาว
4304035น.ส.มะลิวัลย์ ต้นจันทน์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยจากแผ่นดินถล่ม : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่สาตอนบน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4304036นายยงยุทธ์ ทรัพย์สินพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศของโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง
4304038น.ส.รัตติกร วงค์ชัยการแพร่กระจายทางพื้นที่และการยอมรับเป้นสมาชิกของมูลนิธิบำเพ็ญประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนา (โยเร) : กรณีศึกษา ศูนย์โยเร เมืองเชียงใหม่
4304039น.ส.รัตติกาล กาอุทัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนากลุ่มทอผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูน กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าบ้านศรีเมืองยู้และกลุ่มทอผ้าบ้านตอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
4304047น.ส.วรางคณา แสนเสมอใจการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษา การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการหาพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ กรณีศึกษา : ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
4304049น.ส.วิชญา บันลือการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสปา ในจังหวัดเชียงใหม่
4304050นายวิชญุตร์ วิชัยรัตน์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณริมสองข้างถนนเชียงใหม่ – ดอยสเก็ด กรณีศึกษาอำเภอสันทรายและอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4304053น.ส.ศศิประภา แถวถาทำการแพร่กระจายและการยอมรับการส่งเสริมการปลูกข้าว ที.ซี.ซี. ของเกษตรกรในหมู่บ้านป่าอ้อย ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
4304054นายศักดิ์ชัย กุมผันปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษาเกษตรกร กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
4304060น.ส.สุดารัตน์ อุทธารัตน์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการ และที่ตั้งที่เหมาะสมของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ : กรณีศึกษาตำบลสุเทพ และตำบลช้างเผือก
4304062น.ส.สุนิสา คำมูลทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการพัฒนาเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4304064น.ส.สุเพ็ญศรี เหลี่ยมสมุทร์ศักยดภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติหินงาม จังหวัดชัยภูมิ
4304067น.ส.สุรีย์ หน่อโพการสำรวจสภาพปัญหาเพื่อการพัฒนาชุมชนกำแพงงาม
4304071น.ส.อภิวันท์ บุญพันธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ำ : กรณีศึกษาบ้านยางตอน-วังถ้ำ หมู่ที่ 22 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
4304003น.ส.กัญญา สิทธิรังสรรค์การนกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจขายต้นไม้ล้อมในจังหวัดเชียงใหม่
4304011น.ส.จิราภรณ์ อินถาการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา น้ำพุร้อนสันกำแพง กับรุ่งอรุณน้ำพุร้อน กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
4304013น.ส.เจตนี ตันจันทร์พงศ์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เหมาะสมในการจัดการขยะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
4304016นายณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์แนวทางการพัฒนาโบราณสถานร้าง เพื่อการอนุรักษ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4304018นายทรงพล ขัติยศการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของย่านสถานบริการของอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษากลุ่มลูกค้าผู้มาใช้บริการสถานบริการ
4304024น.ส.เนตรนภา ไชยเป็งพัฒนาการและการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
4304029นายปรัชญา รังสรรค์การศึกษาการแพร่กระจายของผู้ป่วยโรคหอบหืด : กรณีศึกษาตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลช้างเผือก และตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4304033นายพงศธร พิจิตรธรรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมของสถานสงเคราะห์คนชราแห่งใหม่ : กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
4304044น.ส.ละอองดาว มูลลาการจัดการการท่องเที่ยวในโครงการ Unseen In Thailand : กรณีศึกษา ภูโคลนคันทรีคลับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4304045น.ส.ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุลการศึกษารูปแบบการกระจายและทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของสถานรักษาพยาบาลประเภทคลีนิกรักษาโรคทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
4304057น.ส.สมถวิล จันทรสมสกุลทัศนคติและการตัดสินใจทำสวนยางพาราในพื้นที่ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
4304066น.ส.สุรัสวดี เทียนทองพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกมาใช้บริการตลาด :กรณีศึกษาตลาดสดเทศบาลและตลาดสดบ้านทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
4304068นายสุวิพล จตุรทัศนัยการจัดการขยะรีไซเคิลในเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษากลุ่มเชียงใหม่พ่วงสะอาด
4304070นายอภิชาติ ทองมาลัยการศึกษาพื้นที่เหมาะสมสำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือแห่งใหม่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
4304074น.ส.อุ่นเรือน ล้อสินคำการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์การกระจายทางพื้นที่และจัดทำแผนที่ พื้นที่ที่เหมาะสมของการตั้งฟาร์มโคนม (P-DA-FARM001) : กรณีศึกษาตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
4304075น.ส.อุบลวรรณ สินธุปันปัญหาความขัดแย้งการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร ศึกษากรณีการเพาะปลูกส้ม ในเขตอ้ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
4304042น.ส.จารุพร ทองอยู่การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ภาคบริการ : กรณีศึกษาหมอนวนแผนโบราณในศูนย์ฝึกอบรมการนวนในเขตเมืองเชียงใหม่
4404001น.ส.กนกวรรณ เทพพิทักษ์การแพร่กระจายและรูปแบบการกระจายตัวของโรคไข้หวัดนกในจังหวัดเชียงใหม่
4404002น.ส.กนกวลี มณีเทศการศึกษาระบบขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4404008นายกิติศักดิ์ เชาว์เกษตรการวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำและรูปแบบการกระจายตัวของหอย พาหะพยาธิใบไม้ตับ (Bithynia) : กรณีศึกษาพื้นที่รอบเทศบาลเมืองเชียงใหม่
4404010น.ส.ขวัญใจ ขันขาวการศึกษาการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย กรณีศึกษา : แขวงนครพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4404011น.ส.ขวัญเรือน งุนคำการวิเคราะห์พื้นที่บริการโรงเรียนระดับประถมศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 เชียงใหม่
4404016น.ส.จันทร์จิรา ยาวิชัยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพสังคมเศรษฐกิจของหมู่บ้านชานเมือง กรณีศึกษา หมู่ 3 บ้านท้าวบุญเรือง ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
4404018น.ส.จิราภรณ์ ขันแก้วพัฒนาการและขอบเขตการให้บริการของตลาดค้าต้นไม้คำเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4404028น.ส.ณัฐพร วงค์โสมะการใช้ที่ดินในหมู่บ้านของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง กรณีศึกษาบ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
4404036น.ส.นราภรณ์ พันธุ์ไพโรจน์การศึกษารูปแบบการให้บริการของรถรอบเมืองในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย
4404037น.ส.น้ำฝน สุวรรณเตมีย์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหลังเหตุการณ์ดินถล่มและผลกระทบเชิงเศรษฐกิจต่อประชาชน กรณีศึกษา : บ้านยางหลวง ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
4404042นายบรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์รูปแบบและพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในอำเภอเมืองเชียงใหม่
4404045น.ส.ปพิชญา จอมขันเงินการแจกกระจายทางพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดร่ำเปิงโปทาราม จังหวัดเชียงใหม่
4404046น.ส.ปทุมรัตน์ วังแจ่มการวิเคราะห์โครงข่ายสายการบินราคาประหยัดภายในประเทศ (ช่วงสองไตรมาสแรก ปี พ.ศ.2547)
4404048น.ส.พิสมัย วัฒนาวรสกุลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนของประชาชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ : ชุมชนหัวฝาย กับ ชุนชนระแกง
4404049นายเพ็ชรสวัสดิ์ กันคำการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแม่กวง
4404051นายภาณุมาศ กำคำเพ็ชรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและพิจารณาแหล่งกักเก็บน้ำ กรณีศึกษา : จังหวัดพิจิตร
4404052น.ส.มนทิรา ยิ้มสมานการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทำสวนส้ม : กรณีศึกษา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
4404056น.ส.วัสวิสาข์ มหิทธิหาญการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพสังคมเศรษฐกิจของประชาชน : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี
4404057น.ส.วาลิกา จันทร์น้อยศักยภาพของพื้นที่และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาย่านวัดเกต
4404064น.ส.ศุภกานต์ ลำทารูปแบบการย้ายถิ่นและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง กรณีศึกษา : ชุมชนพระบาทห้วนต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
4404067นายสิทธิพงศ์ ดาวทองการกระจายตัวของตู้เอทีเอ็มและพฤติกรรมการใช้บริการเอทีเอ็มของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4404068น.ส.สุพรทิพย์ สีขาวปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการปลูกผักปลอดสารพิษของเกษตรกร กรณีศึกษา ตำบลท่าวังกาลและตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
4404069นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนองการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการประเมินศักยภาพลำน้ำ : กรณีศึกษาลำน้ำแม่กวงและลำน้ำสาขา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
4404071น.ส.อนุสรา ใหญ่พงษ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านโดยประชาชน กรณีศึกษา บ้านห้วยปันจ๊อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
4404058น.ส.วิภาพร ขัติยะปัญญาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการติดตั้งจุดตรวจตู้แดง กรณีศึกษา : เขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรตำบลภูพิงคราชนิเวศน์
4404003น.ส.กรรณิกา ตามูลวงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมผู้บริโภคร้านกาแฟในตำบลสุเทพ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4404006น.ส.กันธิมา มูลใจหาญการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนแม่ขะจานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4404012นายงามพล วัฒนสินพงษ์การอนุรักษ์บริเวณกำแพงเมืองชั้นนอก
4404014นายจักรกฤษ เสลาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์มลพิษทางอากาศในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4404015นายจักรพงศ์ เป้าแก้วการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพสังคมเศรษฐกิจจากการสร้างถนนวงแหวนสายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่ หมายเลข121
4404021นายชัยณรงค์ หิรัญตระกูลการจัดการและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาเวียงท่ากาน จังหวัดเชียงใหม่
4404025นายเชิดศักดิ์ ปวนใจเสริฐการวิเคราะห์โครงข่ายการเข้าถึงของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4404030นายตรีชาย อนุวงศ์เจริญการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เหมาะสมเพื่อสร้างสวนสุขภาพแห่งใหม่ กรณีศึกษา : เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4404038นายนิตชัย ทองคำการกระจายตัวของจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนและทัศนคติของประชาชนในพื้นที่รับสัญญาน กรณีศึกษา : จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนที่สังกัดสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติในจังหวัดนครสวรรค์
4404039นายนิรุต ปัญญารัตน์การวิเคราะห์ศักยภาพในการตั้งโรงบ่มใบยาสูบโดยใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4404043น.ส.เบญจพร สุต๋าการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน อันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชานเมืองเชียงใหม่ด้านทิศใต้
4404053น.ส.รัชดาภรณ์ บุญสาระวังการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร กรณีศึกษาตำบลแม่เจดีย์และตำบลแม่เจดีย์ใหม่
4404055นายวราวุธ กันตีมูลการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงโคนมเพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมของการตั้งฟาร์มโคนมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
4404059นายวิโรจน์ กัลป์เสาวภาคย์กุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในพื้นที่เกษตรในเขตอำเภอสามเงา จังหวัดตาก
4404061น.ส.ศิริพร พิบูลย์อาลักษณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการจำหน่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4404062น.ส.ศิริพรรณ สารากรบริรักษ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการร้านอาหารมังสวิรัติ กรณีศึกษาตำบลสุเทพและตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4404063นายศิลป์ สุภาษาการวิเคราะห์เหมาะสมของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์: กรณีศึกษาถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่ สาย ฌ 3
4404065นายสมพงษ์ วงค์กุฎปัจจัยที่มีอิทธิพลผลักดันแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบอาชีพช่างกลึงไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้มะม่วง ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
4404066นายสิทธินันท์ ทองใบการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายการย้ายถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2523 ถึง 2543
4404070นายเสรี เครือปินตาการศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการท่องเที่ยวชมเมืองโดยรถม้า จังหวัดลำปาง
4404072น.ส.อมร ดัชถุยาวัตร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
4404002น.ส.กนกวลี มณีเทศการศึกษาระบบขนส่งมวลชลโดยรถไฟฟ้า: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4404004น.ส.กรองกาญจน์ ไชยวงค์การจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษาบ้านแพะ หมู่ที่ 10 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
4404042น.ส.รุจาพร ทองอยู่การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเข้าสู่ภาคบริการ : กรณีศึกษาหมอหนวดแผนโบราณในศูนย์ฝึกอบรมการนวดในเขตเมืองเชียงใหม่
4404048น.ส.พิสมัย วัฒนาวรสกุลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนของประชาชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบ : ชุมชนหัวฝาย กับ ชุมชนระแกง
4404056น.ส.วันวิสาข์ มหิทธิหาญการตั้งนิคมอุตสาหกรรมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพสังคมเศรษฐกิจของประชาชน : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี
4404064น.ส.ศุภกานต์ ลำทารูปแบบการย้ายถิ่นและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง กรณีศึกษา: ชุมชนพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
4404069นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนองการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการประเมินศักยภาพลำน้ำ : กรณีศึกษา ลำน้ำแม่กวงและลำน้ำสาขา อ.เมือง จ.ลำพูน
4304008นายจักรพันธ์ นาตันผลกระทบของธุรกิจร้านค้าดั้งเดิมภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน กรณีศึกษา : เขตอิทธิพลของห้างโลตัส สาขาน่าน
4404022นายชัยพฤกษ์ ลิ้นทองคำบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติออบขาน
4404041น.ส.เนตรนภา สารสร้อยการแพร่กระจายของความคิดและปฏิบัติการในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน กรณีศึกษาอำเภอเมืองน่านและกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
4404047นายพงศวัสดิ์ ภูสมศรีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการศึกษาการกระจายตัวและการหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหอบหืดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4404054นายรัฐกร สวัสดิ์แดงการวิเคราะห์หาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ภายใน 1 วัน
4404072น.ส.อมร ดัชถุยาวัตร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
4504027น.ส.น้ำเพชร ชาเทพการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากการปรับปรุงถนนสายเชียงใหม่ – สันกำแพง เพื่อเป็นถนนสายวัฒนธรรมในทัศนคติของประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณสองฟากถนน
4504034นายพงศ์สาน คำนนท์คอมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูแล้ง กรณีศึกษา : หมู่บ้านหนองหอยเก่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
4504049นายวรชาติ ชัยชาญวุฒิกุลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่ม : กรณีศึกษา ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4504056น.ส.วาสนา ทะนิวทองการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาด้านเกษตรกรรมของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
4504062นายศุภชาติ ขมหวานแนวทางในการพัฒนาศักยภาพหนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4504080น.ส.อำพร ดัชถุยาวัตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาบ้านผานกกก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4504003น.ส.กอบกุล สุวรรณเป็งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอำเภอปาย จังหวัดกแม่ฮ่องสอน
4504021น.ส.ธนาวรรณ อรสุนทรการศึกษาหัตถกรรมจักสานด้วยไม้ไผ่ กรณีศึกษา อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
4504029นายบุญญฤทธิ์ จิตต์เลิศผลกระทบของสถานบันเทิงประเภทบาร์และภัตตาคารที่มีต่อชุมชนโดยรอบ : กรณีศึกษาตำบลสุเทพ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4504030น.ส.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์การจัดการและบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4504039น.ส.ภาวิณี คำม่วงรูปแบบการรวมกลุ่มหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย (สองฝั่งคลอง)
4504006น.ส.แก้วใจ เนยสูงเนินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารชีวจิต กรณีศึกษา: เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ต.สุเทพและช้างเผือก
4504051น.ส.วรรณกานต์ คชสารการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ : กรณีศึกษา บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นเนล แอสชัวร์รัน จำกัด
4504059น.ส.ศันสนีย์ เกรงขุนทดการกระจายตัวของธุรกิจเฮอร์บาไลฟ์ (Herbalife)ในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4604013น.ส.จุฬารัตน์ รัตน์จันตาผลกระทบที่เกิดจากการยุบรวมโรงเรียนและชั้นเรียน : กรณีศึกษาอำเภอเมืองลำพูน
4604027น.ส.นิจพร ปานหมอกการอพยพแรงงานต่างด้าวชาวพม่า : กรณีศึกษา ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
4604035น.ส.พัชรินทร์ เป็ดเวียงสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ : การเปรียบเทียบระหว่างชุมชนเมืองกับชนบทในจังหวัดลำพูน
4604036น.ส.พัชรินทร์ สอนปันดิการผลิตผ้าฝ้ายทอมือเชิงธุรกิจ กรณีศึกษาตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
4604042น.ส.ภาวินันท์ ใจวิไลพัฒนาการและการกระจายตัวของธุรกิจร้านอาหารต่างประเทศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4604066น.ส.สุวิมล วงศ์เรืองการกระจายตัวของโรคมะเร็งปอดในจังหวัดลำปาง
4604075น.ส.อินทิราภรณ์ จิตตางกูรการเข้าถึงสาธารณูปการขั้นพื้นฐานของเด็กต่างด้าว กรณีศึกษา : ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
4304052นายศรัณย์ ศิริสาครการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของบริษัทโลจิสติกส์เอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4404005น.ส.กอบกุล ทันตกิจแสงปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจโรงเรียนสอนทำอาหารไทยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4604001นายกมล กมะรีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร : กรณีศึกษาตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย เชียงใหม่
4604009น.ส.จันทิรา ใบงิ้วพัฒนาการและรูปแบบการกระจายตัวของธุรกิจการค้าหัตกรรม กรณีศึกษา : ต.บ้านแหวน ต.ขุนคง อ.หางดง ชม.
4604011น.ส.จิตรติพร เจริญศรีลักษณะทางพื้นที่และสถานภาพทางสังคมของคนไร้สัญชาติ ในเขตชายแดนไทยพม่า : กรณีศึกษาหมู่บ้านร่มไทย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
4604013น.ส.จุฬารัตน์ รัตน์จันตาผลกระทบที่เกิดจากการยุบรวมโรงเรียนและชั้นเรียน : กรณีศึกษาอำเภอเมืองลำพูน
4604014นายชานันท์ ทองคำเภารูปแบบการจัดการและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบสวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี
4604019น.ส.ดวงพร ภู่ขำพัฒนาการของอาชีพหัตถกรรมและการปรับตัว กรณีศึกษาบ้านเมืองสารท ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4604020นายตฤณ ศรีสวัสดิ์ทำเลที่ตั้ง รูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
4604021นายทรงวุฒิ อินเรืองผลกระทบต่อการเกษตรจากการทำสัญญาเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย – จีน : กรณีศึกษา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4604024นายธัชเวช มารมย์การกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ของสถานบริการนวดแผนไทย ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4604025นายธันวา ยาสมุทร์พัฒนาการทางพื้นที่ของธุรกิจการค้าหาบเร่แผงลอย กรณีศึกษา : ถนนสุเทพและถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4604026น.ส.นันทยา อุ่นธงรูปแบบเชิงพื้นที่ของร้านค้าสะดวกซื้อ และอิทธิพลของร้านค้าสะดวกซื้อที่มีต่อผู้บริโภค กรณีศึกษา : อ.เมือง ลำพูน
4604029นายปฐมวงค์ กองเงินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผลิตก๊าซชีวภาพและไฟฟ้าชีวภาพของฟาร์มสุกรในจังหวัดเชียงใหม่
4604030น.ส.ศรุดา สุทธิเจริญทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่มาเที่ยวถนนคนเดินท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
4604033น.ส.พรไพรินทร์ พรมอยู่การปรับเปลี่ยนระบบเกษตร : กรณีศึกษาตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4604035น.ส.พัชรินทร์ เป็ดเวียงสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ : การเปรียบเทียบระหว่างชุมชนเมืองกับชนบทในจังหวัดลำพูน
4604040นายภัทร สารทสินธุ์ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
4604043นายภูมิ สารทสินธุ์รูปแบบและพัฒนาการของการรุกล้ำสองฝั่งแม่น้ำ กรณีศึกษา: สองฝั่งแม่น้ำปิง เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4604052นายวีรยุทธ คำเชื้อการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นยี่ จากผลกระทบของราคาลิ้นจี่ตกต่ำ กรณีศึกษา: ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4604053น.ส.แวววรรณ คำฟองเครือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สัมพันธ์กับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
4604063นายสุรัตน์ สีวงค์แผนพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนฮ่อมุสลิมกับชาวซิกข์ย่านวัดเกต
4604066น.ส.สุวิมล วงศ์เรืองการกระจายตัวของโรคมะเร็งปอดในจังหวัดลำปาง
4604068น.ส.แสงระวี ทาบ้านแป้นการปรับตัวของชาวสวนลำไย ต่อปัญหาราคาลำไยตกต่ำ : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดงหลวง ต.วังผาง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
4604072นายอรรจภิษัช พิณตานนท์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่: กรณีศึกษาตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4604074น.ส.อารีรัตน์ ตรีชัยพันธุ์การย้ายถิ่นและโอกาสในการประกอบอาชีพย่านไนท์บาซาร์ การศึกษาเปรียบเทียบชาวเขาเผ่าม้งและอาข่า
4604076น.ส.อุไรพร ก่อมงคลหัตถศิลป์ย่านวัวลาย : รูปแบบการผลิต ปัจจัย ความเชื่อมโยง และการปรับตัว
4604044น.ส.มณฑิณี เดชาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกาอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายแลน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จ.สุมุทรสงคราม
4704002นายกวิน สว่างอารมณ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดิน และกระบวนการกลายเป็นเมืองในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
4704005นายกิตติพงษ์ ใสยะการแจกกระจาย และการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4704006น.ส.กิติยา วิศิษฏ์สุทธิ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและการเลือกใช้บริการคลินิกทันตกรรมเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4704010นายไกรวุฒิ ตาต๊ะพัฒนาการและการกระจายตัวของอาคารสูงในเมืองเชียงใหม่
4704011น.ส.ขวัญชนก บุนนาคพัฒนาการและการปรับตัวของอุตสาหกรรมผ้าไหมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
4704023นายเทียนชัย ตระกูลอุดมศรีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการไฟป่า กรณีศึกษา : อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย
4704026น.ส.นลินเศกใจเสือรูปแบบการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4704028น.ส.ปวีณ ปัญญาผลรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง : กรณีศึกษาตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ต จังหวัดนนทบุรี
4704029น.ส.ปิติมาภรณ์ พรหมพีระการเลือกทำเลที่ตั้งและการกระจายตัวของสถานบันเทิงประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม และการเลือกใช้บริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา : ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4704034น.ส.พัชราวดี จิตสุทธิการให้บริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และพฤติกรรมการเลือกใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
4704035น.ส.พัชรี เพ็ชรเจริญผลจากการเกิดน้ำท่วมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่รองรับน้ำจากลำน้ำแม่กวง : กรณีศึกษา ; เปรียบเทียบตำบลต้นธงและตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
4704040น.ส.มทินา สุขเขียวการย้ายถิ่นและการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่าลาหู่ : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4704041น.ส.มาลินี จักษุคำการศึกษาพัฒนาการหัตถกรรมไม้แกะสลัก กรณีศึกษา : บ้านหลูก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
4704042น.ส.รมย์รวี แก้วอาภัยการศึกษาปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้ง การกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและการใช้บริการของธุรกิจให้เช่าสื่อภาพยนตร์ กรณีศึกษา ตำบลสุเทพ ตำบลช้างเผือก ตำบลช้างคลาน และตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4704046น.ส.วรรณภา วิทยาขาวการอพยพย้ายถิ่นของแรงงานพม่าในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาแรงงานในภาคบริการ
470454น.ส.วิภา อินเรืองการแพร่กระจายและการยอมรับพันธุ์ข้าวลูกผสม กรณีศึกษาตำบงวังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
4704057น.ส.ศิรินันท์ ภักดีผลของการใช้สารกระตุ้นการออกดอกของลำไยต่อการใช้ที่ดิน การใช้น้ำ และการประกอบอาชีพของเกษตรกรหมู่บ้านหนองอาบช้าง ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
4704063น.ส.สร้อยทิพย์ ศรีจตุรบุตรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
4704066น.ส.สิริเพ็ญ สินโพธิ์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการประเภทพาหนะในการเดินทางเส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ กรณีศึกาเปรียบเทียบระหว่าง รถไฟ กับรถ บขส.
4704067น.ส.สิริภรณ์ ศรีสุริยะธาดาความสัมพันธ์ของการขยายตัวของท่าเรือเชียงแสนกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
4704070น.ส.สุนภา กันทะมาพฤติกรรมการใช้บริการและทัศนคติของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กิจกรรม บริการ บริเวณถนนนิมานเหมินทร์
4704073น.ส.สุรัตน์วดี สี่สุวรรณการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งร้านขายยาในพื้นที่ตำบลสุเทพ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบร้านขายยาแบบลูกโซ่กับร้านขายยาทั่วไป
4704074น.ส.อรรัมภา สงค์ประชาการศึกษาพัฒนาการและการปรับตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม : กรณีศึกษาอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
4704076น.ส.อัญชลี ไชยองการการตั้งถิ่นฐานและการปรับตัวของคนมอญ กรณีศึกษา: บ้านหนองดู่-บ้านบ่อคาว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
4704077น.ส.อัญชลี บุญยืนการวิเคราะห์ลักษณะทางพื้นที่ของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
4704080น.ส.อุมารา อินทเทพพัฒนาการการจัดการของชลประทานเหมืองฝาย กรณีศึกษา : เหมืองฝายแม่หอย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
4704008น.ส.เกศรา วงค์คำผลกระทบจากแรงงานอพยพสัญชาติพม่าในพื้นที่ชายแดน : กรณีศึกษาแรงงานสัญชาติพม่าในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
4704012น.ส.คนึงนิจ เชื้อเมืองพานการศึกษาพื้นที่เหมาะสมในการสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกร กรณีศึกษาอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
4704014น.ส.จุรุดารา ลังกาฟ้าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูกไม้ดอก กรณีศึกษา : ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
4704015น.ส.ชมพูนุท บูระนาการตั้งถิ่นฐานและการปรับตัวของชาวไทยมุสลิมในอำเภอเมืองเชียงใหม่
4704019น.ส.ฑัณฑิกา เดชะศิริการกระจายตัว ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจรถเช่า กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4704022นายตุลชัย หมั่นเขตรกิจปัจจัยการเลือกทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมผู้ใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวแบบผจญภัย กรณีศึกษาตำบลแม่แรม
4704025น.ส.ธัญณิการ์ กันทะเป็งการศึกษารูปแบบการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ สถานบริการออกกำลังกาย(ฟิตเนส) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
4704031นายพรศักดิ์ พุทธวงค์พัฒนาการ รูปแบบ และปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัวของธุรกิจการค้ารถยนต์มือสอง กรณีศึกษา: ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด บริเวณอำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตอง
4704033น.ส.พลอย ดัดงามตลาดนัดหมุนเวียน กรณีศึกษาตลาดนัดทุ่งฟ้าบด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4704036น.ส.พีราวรรณ คำศรีการแพร่กระจายและการยอมรับการปลูกข้าวโพด ข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 49 กรณีศึกษาตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
4704038น.ส.แพรพรรณ คำชมพูขอบเขตบริการ รูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการและการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นตรายี่ห้อของผู้บริโภค กรณีศึกษา : Tesco Lotus Espress อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
4704039นายมงคล สว่างพนาพันธุ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและการเลือกใช้บริการร้านขายอาหารสัตว์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4704043น.ส.วิพิมพ์ สกุลยืนยงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกร กรณีศึกษา : ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
4704050น.ส.วราภรณ์ อินสมพัฒนาการ รูปแบบและขอบเขตการให้บริการของโรงเรียนกวดวิชา กรณีศึกษา: เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4704052นายวาทิต บริรักษ์ตังกุลทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
4704053น.ส.วาสนา มูลแก้วความพึงพอใจและความต้องการของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของรถขนส่งมวลชนเชียงใหม่ (ขสชม.)
4704056นายศรัณย์ จิตอารีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน
4704058น.ส.ศิวพร พรมแดนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
4704061น.ส.ศุภมาศ ศิริรัตน์อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจครัวเรือน อุตสาหกรรมชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
4704065นายสิทธิกร บุญจันทร์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบในจังหวัดเชียงใหม่
4704068นายสิทธิพงศ์ ปัญญาทิพย์ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยออบขาน จังหวัดเชียงใหม่
4704071น.ส.สุภัค ไชยโยพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการบริการ ประเภทที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาบ้านหลิ่งห้า บ้านอุโมงค์ และบ้านใหม่หลังมอ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4704072น.ส.สุภาภรณ์ ณ ลำพูนการปรับตัวของเกษตรกรที่ปลูกมันฝรั่ง ภายใต้ระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา กรณีศึกษา : อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
4704075น.ส.อังสุมาลี โนเลี่ยมการกระจายตัว ขอบเขตบริการและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสถานพยาบาล และบริการสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4704027น.ส.คณศร เข่งค้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอบเขตการให้บริการของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนและรัฐบาลในอำเภอเมือง จ.พะเยา
4704076น.ส.อัญชลี ไชยองการการตั้งถิ่นฐานและการปรับตัวของคนมอญ กรณีศึกษา :บ้านหนองดู่-บ้านบ่อคาว ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
4704055น.ส.แวววารี ตรีสุวรรณพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของประชากร เปรียบเทียบตลาดสดแม่เหียะ กับบิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์สาขาหางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4804010นายไกรวุฒิ ชูวิลัยการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งและศักยภาพของสวนสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
490410013นายจิระวัฒน์ สุขพินิจการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในระบบการกักเก็บน้ำ (Water harvesting) พื้นที่ศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
490410020นายชาญวิทย์ โชคคณาพิทักษ์รายงานการวิจัยเรื่องอุทกภัยกับการปรับตัวของประชากรใสนพื้น
490410026น.ส.ทัศนีย์ อินต๊ะชัยพัฒนาการและการแพร่กระจายพื้นที่การเพาะปลูกสับปะรดนางแล กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
490410027น.ส.ทิพประภา อินยาพัฒนาการของธุรกิจกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนหัตถกรรมกระดาษสา กรณีศึกษาบ้านดงป่าซาง ต.ขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
490410030นายธนรัตน์ กุศลมหาโชคพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(ผลิตภัณฑ์สีเขียว) กรณีศึกษา แขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่
490410031น.ส.ธัญญลักษณ์ กลิ่นหอมพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมไม้แกะสลัก กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
490410032นายพนัย ใจผาวังการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา วัดในเขตเทศบาลนครเชียงราย
490410033นายนราธร สายเส็งศักยภาพเชิงพื้นที่การเพาะปลูกลำไย กรณีศึกษาอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
490410036นายปฏิภาณ สักลอการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในเขตเมืองโบราณเวียงลอ
490410039น.ส.ประกรทิพย์ ดอนชัยการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้า กรณีศึกษา: ร้านสินค้าหัตถกรรม ชุมชนบ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
490410048น.ส.พัชรี ดำรงการย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสันพระเนคร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
490410050นายพิเชษฐ เซ็นแก้วระบบการเกษตร การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปรับตัวของเกษตรกรชาวกะเหรี่ยง กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบ : หมู่บ้านห้วยหละและหมู่บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
490410053น.ส.พิมพ์ณดา อัศวทวีพงศ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก : กรณีศึกษาอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
490410054น.ส.ภาวินี ไชยเนตรพัฒนาการทางพื้นที่ รูปแบบที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมในย่านนิมมานเหมินทร์
490410055นายภูมิพัฒน์ พลซาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร : กรณีศึกษาตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
490410057น.ส.มัตติกา วงค์วิชัยพฤติกรรม ทัศนคติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการใช้บริการถนนคนเดินนครเชียงราย และผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยบริเวณถนนคนเดิน
490410061น.ส.รุ่งทิวา ทรายเมืองมาพัฒนาการและรูปแบบการจัดการทางพื้นที่ของโฮมสเตย์ กรณีศึกษา: บ้านทาป่าเป่า ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
490410065นายวุฒิ ทศทิศรังสรรค์การวิเคราะห์ความเหมาะสมของสถานีอนามัย เพื่อยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
490410067นายคณสณันท์ สีสุขอัตลักษณ์ของคนชายขอบในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษานักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
490410070น.ส.ศรัญญา ปานปวันรัตน์พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานบริเวณชานเมืองเชียงราย กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
490410072น.ส.ศุภมาส ทาลาวการวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน
490410075นายสิทธิ โสภณวสุพัฒนาการของตลาดนัดสีเขียว กรณีศึกษาตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย
4904100น.ส.สุพรรษา ชูเลิศขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
490410079น.ส.อมรรักข์ คำเบ้าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
490410082น.ส.อาชวี สุขหวานความขัดแย้งทางพื้นที่ของสถานบันเทิงกับความเป็นสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา : รอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
490410085นายเอกรินทร์ อินตาคำพัฒนาการและการปรับตัวต่อวิกฤตเศรษฐกิจของโรงงานเซรามิก กรณีศึกษา : ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
490410002น.ส.กรรณิการ์ เฉียบแหลม การปรับตัวการใช้น้ำเพื่อการเกษตร : กรณีศึกษาตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
49041003น.ส.กฤติกา รัตนทัศนีย์การศึกษาสภาพการใช้พื้นที่ภายในตลาดนัดจตุจักร
49041004น.ส.กฤติคุณ กิติกุศลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่ระบาดาของโรคชิคุนกุนยา กรณีศึกษา: อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
490410007น.ส.กัญญพร วณีสอนการใช้ที่ดินและการจัดการน้ำภายในพื้นที่รองรับน้ำฝายท่าวังตาล
490410012น.ส.จันทร์สุดา ถาแก้วการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์หาพื้นที่เหมาะสมสำหรับตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา จังหวัดเชียงราย
490410014นายชนม์ธนัช สุวรรณการวิเคราะห์พื้นที่รับและให้บริการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร : กรณีศึกษาตลาดสดเมืองสมุทร เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
490410016น.ส.จุฑามาศ รุ่งวัฒนาพรรูปแบบการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรม กรณีศึกษา คลินิกเสริมความงามในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
490410017น.ส.จุฬาลักษณ์ ตันจันทร์รูปกแบบการเข้ามาอยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาในศูนย์ชาวไทยภูเขา และผลกระทบที่มีต่อชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
490410019นายชัยวาล เลาวกุลการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงเรียนดนตรีสากลในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
490410022น.ส.ชุติมา ดีเอื้อ การศึกษาตลาดการค้าชายแดน บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
490410023นายดำรงฤทธิ์ ก๋าวิลการจัดการและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
490410024น.ส.เด่นนภา อินทะขันธ์การศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
490410034น.ส.นริสา ศรีวิชัยลำพรรณขอบเขตการให้บริการและการปรับตัวของสามล้อถีบในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
490410038น.ส.ปรมาภรณ์ อุปละทัศนคติและการปรับตัวของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนนสายเชียงใหม่ – ลำพูน
490410040น.ส.ปัทมาพร เล็กสุวรรณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานอุตสาหากรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
490410041นายปิติ ใฝ่กระโทกรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อม ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
490410042น.ส.เปี่ยมศิริ มากสงขลาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลชุมชนของแรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอชั้นในของจังหวัดเชียงใหม่
490410045นายพฤฒ นทีพายัพทิสการศึกษารูปแบบการขยายตัวทางพื้นที่ของธุรกิจที่พักที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษาตำบลเวียงใต้ ตำบลเวียงเหนือ และตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
490410047น.ส.พัชริน ภาวะเดชปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมเซรามิคในจังหวัดเชียงใหม่
490410062นายวณิชชา นาทองห่อการใช้ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณลุ่มน้ำแม่สาวตอนปลาย
490410064น.ส.วรรษมน ศรีกอกการกระจายตัวและองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายในจังหวัดลำพูน
490410066น.ส.วิจิตรา โยธาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าและบริการย่านธุรกิจสบตุ๋ย จังหวัดลำปาง
490410069นายศตวรรษ ศรีโพธิ์การกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของที่พักอาศัยให้เช่า กรณีศึกษาตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
490410071นายศิวดล แก้วพวงใหม่แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์
490410073นายศุภศัลย์ อาภรณ์รัตน์รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสองฝั่งน้ำแม่ออน เขตอำเภอสันกำแพง
490410080น.ส.อักษราภัค อภิชัยความขัดแย้งและการจัดสรรทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำแม่กลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
490410081น.ส.ณภิตา อภิรักษ์เมธาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจประกอบธุรกิจแผงลอยตามตลาดนัดบริเวณซุปเปอร์มาร์เกตในจังหวัดเชียงใหม่
490410083นายเอกพงษ์ ไขคำแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
500410001น.ส.ทวิรญา เพ็ญประทุมรูปแบบการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสปาปลา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
500410002น.ส.กฤษญา ตันนุกูลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่แนวเขตสงวนและขยายพันธุ์กบทูต(เขียดแลว) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
500410003นายก้องเกียรติ เรื่องศรีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ที่ดินบริเวณ 2 ข้างถนน กรณีศึกษาถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด และ ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง
500410004น.ส.กัญญาณัฐ จงสิริจรรยาพรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เหมาะสมในการตั้งที่เก็บน้ำผึ้งของผึ้งเลี้ยงในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
500410005น.ส.กิ่งกาญจน์ ถุงแก้วการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ และกำหนดพื้นที่ป่าที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกในเขต อ.ลอง จ.แพร่
500410010น.ส.จรัสพร สมศรีการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการตั้งถิ่นฐานหลังการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม บ้านยาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
500410011น.ส.จิติมา ผลเพิ่มพูนรูปแบบการกระจายตัวของช้างเร่ร่อนจากศูนย์กลางหมู่บ้าน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
500410012นายจิรพงศ์ โยพนัสสักรูปแบบและการยอมรับการทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา: บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
500410014น.ส.จิรานันท์ พันธ์แก้วการศึกษารูปแบบการกระจายตัวและกระบวนการแก้ไขปัญหาฟาร์มเลี้ยงสุกรในตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
500410015น.ส.จิราพร ตูมทองการพัฒนาโปรแกรมทางอุทกวิทยาในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อคาดการณ์พื้นที่ถูกน้ำท่วม : กรณีศึกษา “แม่น้ำปิงบริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่”
500410016น.ส.จิราพร ร่วมรักษ์รูปแบบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับของตลาดคำเที่ยง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
500410021นายชานนท์ แดงลังกาขอบเขตบริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
500410023น.ส.ฐาปนี สะถาทำเลที่ตั้ง ขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านเบเกอรี่ กรณีศึกษา แขวงศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
500410024น.ส.ณัฐกานต์ สมรปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคเบาหวาน : กรณีศึกษา เปรียบเทียบพื้นที่ชุมชนเมืองและนอกชุมชนเมืองในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
500410026น.ส.ดวงฤทัย ชุติมาปัญญาภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบการขยายตัวของเมืองลำปาง
500410028น.ส.ดารินทร์ จันทร์ผงการแจกกระจายและการรับรู้ข้อมูลของสภาวะฟันตกกระ กรณีศึกษา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
500410034นายธีรวุฒิ กองตองกายระบบการปลูกพืชและการปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรในตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
500410035น.ส.นพวรรณ ตามควรการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งและความเหมาะสมทางพื้นที่ของโรงงานน้ำตาล กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จ.สุโขทัย และ จ.อุตรดิตถ์
500410039น.ส.นันทนา ศรีพุฒพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ ชุมชนบ้านม้า ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
500410040น.ส.นุชจุรี ทาชุมภูการขยายตัวย่านพาณิชยกรรมบริเวณนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน
500410042น.ส.บูรตา สุทธิโรจน์พัฒนารูปแบบการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสถานพยายาลสัตว์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
500410047น.ส.ปิยกุล นานาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังการสร้างถนนกลางเวียงในเขตเทศบาลนครเชียงราย
500410048นายปิยณัฐ เชียงกุมารการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรพันธะสัญญาและการปรับตัวของเกษตรกรชาวกะเหรี่ยง กรณีศึกษา: หมู่บ้านป่าก่อ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
500410052นายพีรพงษ์ ทิพวิไชยการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนยันตรกิจโกศล ช่วงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ ถึงอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
500410061น.ส.วนิดา การะกันการวิเคราะห์ความเหมาะสมและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย จังหวัดลำปาง
500410073น.ส.ตรีรัตน์ จุมพิศการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
500410077น.ส.สิรินทิพย์ เทียมศิลปะชัยวิถีชิวิตชาวบ้านกับการประกอบธุรกิจล่องแพ กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
500410078น.ส.สิริพร อุปนันชัยพัฒนาการและการปรับตัวในการผลิตอุตสาหกรรมผ้าหม้อฮ่อมของชาวไทยพวน ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
500410079น.ส.สุกัญญา ทารัตน์วันนาการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลลำพูนสาขาใหม่
500410084นายอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้การศึกษาและวิเคราะห์โครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพื่อวางแผนการตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
500410085นายอดิศักดิ์ พรมโยชน์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเนื่องมาจากการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
500410087น.ส.อชิรญา เครือปะละการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์การจัดสรรปริมาณน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นของเหมืองแม่เมาะ
500410089น.ส.ไอลดา มณีกาศพัฒนาการ การปรับตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมผ้าทอตีนจก กรณีศึกษา : ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ศึการ การปรับตัว และปัจจั่อมจค
500410013น.ส.จิรดภัทร์ โยธาภักดีการแพร่กระจายและการยอมรับเกษตรธรรมธรรมเทค กรณีศึกษา : ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
500410018นายฉัตรสกุล เดชวงศ์ญาการกระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ผสม ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
500410020น.ส.ช่อทิพย์ หวันติ๊บการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
500410022นายชิตธพล โป่งแก้วการวิเคราะห์หาที่ตั้งตลาดผลไม้และรูปแบบของตลาดเพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
500410025น.ส.วณัฐชุดา ทนันไชยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
500410029นายภัทรพล บุญศิริขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานบริการออกกำลังกาย แคลิฟอเนียร์ ว้าว สาขาเชียงใหม่
500410030น.ส.ธัญญลักษณ์ บริรักษ์สมุทรพัฒนาการและรูปแบบการเลือกใช้เครื่องมือทางการเกษตรในการทำนา ในตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
500410031น.ส.ธนาภรณ์ สุ่มใจยาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจการค้าและบริการกับการขยายตัวของธุรกิจหอพัก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ.2545-2553
500410037นายนรวัชร แข็งแรงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่การชลประทาน เขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
500410041นายบัณฑิต ทาปิมปาการหาพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบนำเข้าสินค้าบริเวณชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
500410043น.ส.เบญจพร เนตรดำรงค์พัฒนาการการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและการปรับตัวของเกษตรกร ภายหลังการมีชลประทานจากอ่างเก็บนำแม่สอง กรณีศึกษา : ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่
500410045น.ส.ปรางทิพย์ อุนจะนำการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแร่กระจายของโรคไข้เลือดออกในตำบลหนองควายและตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
500410050น.ส.พนิดา คมขำการย้ายถิ่นเพื่อตั้งถิ่นฐาน และการปรับตัวของชนกลุ่มน้อย ในอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
500410053นายพูนศักดิ์ เขื่อนควบพัฒนาการและบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา : ป่าชุมชนห้วยทรายขาว บ้านทาป่าเปา ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
500410058น.ส.รวิวรรณ ชัยชนะการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่นา ในตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
500410059น.ส.รัตนา อินโองการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่การปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าแม่ปาน ตำบลไทรย้อยและตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
500410060น.ส.วดีกรานต์ ใหม่จีนพัฒนาการและปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมน้ำต้น บ้านน้ำต้น ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
500410062น.ส.ภานิชา โภชนสมบูรณ์การศึกษารูปแบบการกระจายตัวของเด็กต่างด้าวในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
500410063น.ส.วริษา ยิ่งเจริญการศึกษาเปรียบเทียบการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อแบบดั้งเดิมและการค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อแบบใหม่ กรณีศึกษาเทศบาลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
500410065นายวันชัย กิติยะรูปแบบการย้ายถิ่นแรงงานตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
500410066น.ส.วิรัญญา บุญชัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากงาดำในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
500410067น.ส.วิริยา คำชัยรูปแบบการกระจายตัว ขอบเขตการให้บริการ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านขายยา : กรณีศึกษาถนนห้วยแก้ว ถนนนิมมานเหมินทร์ และถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
500410068น.ส.ศิรินันท์ อุไรรัตน์พัฒนาการการผลิตชาแปรรูปและการปรับตัวของผู้ประกอบการชา ภายใต้ตลาดการค้าเสรี FTA กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงราย
500410069น.ส.มุนินทร์ วังชนะการเปลี่ยนแปรงรูปแบบการผลิตร่มบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
500410071นายศุภชัย ก่อสุขทวีกูลการกระจายและขอบเขตตลาดของผู้ผลิตข้าวแต๋นในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
500410072นายเศรษฐพร เลี่ยมสกุล รูปแบบและขอบเขตการให้บริการของรถสามล้อเครื่องในจังหวัดเชียงใหม่
500410074นายสมชาย จิรเมธีวัฒนกุลรูปแบบการกระจายตัวและพฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
500410075นายสหรัฐ สมุทเฉทวิรัตน์ขอบเขตการให้บริการของระบบ Macintosh กรณีศึกษาร้าน iStudio ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต
500410076นายสาโรช แสงเมืองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหาพื้นที่เหมาะสมในการรองรับน้ำเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม กรณีศึกษา แม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
500410063น.ส.สุชาดา ปสุวัฒนกุลพัฒนาการ กระบวนการผลิต และรูปแบบเชิงพื้นที่ของสหกรณ์ไวน์อุโมงค์ จังหวัดลำพูน
500410081น.ส.สุดารัตน์ ปัญญาทิพย์การปลูกยาสูบและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกและบ่มใบยาสูบ กรณีศึกษา : ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
500410082น.ส.สุธิมา นุ่มนวลพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของโฮมสเตย์ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
500410083น.ส.สุภาวดี ศรียาการศึกษาเปรียบเทียบการปลูกพริกหวานด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ กับแบบเคมีเข้มขน ของเกษตรกรผู้ปลูกพริกหวานบ้านศรีม่วงคำ ตำบลโป้งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
500410086นายอนุชา ไชยฮั่งพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สาหร่ายไก บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
500410088น.ส.อุทุมพร รัตนจันทร์การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาแม่น้ำกวงเน่าเสีย กรณีศึกษา ชุมชนบ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
510410001น.ส.พิชามญชุ์ สุเดชาการขยายตัวของธุรกิจหอพักและผลกระทบที่มีต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง : กรณีศึกษาตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
510410002น.ส.กมลวรรณ แสนสุขการแพร่กระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับการปลูกข้าวโพดหวานแบบมีพันธะสัญญา กรณีศึกษา : ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
510410005น.ส.กัญญารัตน์ อยู่คมโชติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในหมู่บ้านรวมไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
510410006น.ส.กุลยา เจริญกิจเกษตรการวิเคราะห์โครงข่ายการเข้าถึงของหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
510410007น.ส.จรวยพร อินทร์จันทร์การปลูกพืชเชิงพาณิชย์ ในหมู่บ้านป่าสักงาม ตำบลมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
510410008น.ส.จริญญา จารุหิรัญโรจน์พัฒนาการทางพื้นที่และรูปแบบการกระจายตัวของเครือข่ายพันธกิจคริสตร์ศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่
510410010นายจิรวัฒน์ ใจปืนการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงจากภัยน้ำท่วม: กรณีศึกษาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
510410012น.ส.จีรานุช เขียวจันสืบการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
510410014น.ส.ชมพูนุท โกศลศาสตร์การกระจายทางพื้นที่และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตเทศบาลนครลำปาง
510410020นายณัฐวัฒน์ ประเสริฐทรัพย์การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งต่อพื้นที่การเกษตร: กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน
510410021นายถิรวัฒน์ วิ่งพุฒิพงศ์พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการกระจายตัวของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครลำปาง
510410024น.ส.ธวัลรัตน์ วลีธนาพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อเอชไอวี / เอดส์ของแรงงานไทใหญ่ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
510410025น.ส.ธารารัตน์ สุนทรวิภาตการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการปรับตัวของคนในชุมชนปางมะโอ: กรณีศึกษาหมู่บ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
510410029น.ส.นุชจรินทร์ กัมปนาทการปะทะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมอีสาน กลุ่มวัฒนธรรมไทยทรงดำ และกลุ่มวัฒนาธรรมไทยภาคกลาง ในอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
510410032น.ส.เบญจมาภรณ์ กันทะถ้ำ รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตชลประทาน: กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยแทง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
510410033น.ส.ปัญขิกา มูลรังษีการพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรกณ์น้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำลี้ล่วงหน้า ณ อำเภอบ้านโฮ่ง
510410036นายเผ่าไทย สินอำพลสภาวะอุทกภัย: การรับรู้และภาวะซึมเศร้าของผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
510410037นายพงศ์วัฒนะ สังขธนานนท์ขอบเขตและโครงสร้างของย่านธุรกิจการค้ากลางของเมืองแพร่
510410038น.ส.พัชราพร บุญจันต๊ะพัฒนาการการขนส่งทางถนนและรูปแบบการใช้ที่ดินเชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาถนนเชียงใหม่-ลำปาง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11)
510410040น.ส.พิชยา อาหยิสถานการณ์สุขภาพในค่ายอพยพพักพิงกุงจ่อ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
510410044น.ส.มัณฑิตา ดวงชัยการพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย
510410047น.ส.รุจาโรจน์ ไชยาลักษณ์ การวิเคราะห์ความเหมาะสมพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อรองรับโครงการการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ในพื้นที่ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
510410051น.ส.วไลภรณ์ สุขประเสริฐขอบเขตบริการและทัศนคติของผู้ใช้บริการท่าเรือด่วนวังหลัง
510410053น.ส.วิพรรณ ชูอรรถ์พัฒนาการ รูปแบบและความเชื่อมโยงของหัตถกรรมทองโบราณ ในตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
510410054น.ส.วิภาดา ชูเลาตระกูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณถนนวงแหวนรอบกลางเชียงใหม่: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
510410057น.ส.ศศิประภา ทาโปปินธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
510410059น.ส.วรวลัญช์ ใบวุฒิพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
510410062น.ส.ศุภลักษณ์ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และการเกิดโรคท้องร่วงของชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
510410063น.ส.ศุภิสรา คุ้มปริยัติพัฒนาการและรูปแบบการจัดการชุมชนแออัดริมทางรถไฟในเขตเทศบาลนครขอนแก่น: กรณีศึกษาชุมชนเทพารักษ์ 1-5
510410064น.ส.สิริประภา มโนทัยการทดสอบแบบจำลองโครงข่ายใบประสาทเทียมเพื่อคาดการณ์น้ำท่วม: กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน สถานีอุทกวิทยา บ้านแม่แต ตำบลแม่แฝกเก่า อำเภอสันทราย (P.67) จังหวัดเชียงใหม่
510410067น.ส.สุภาพร อินทรภิรมย์การเปลี่ยนแปลงทางพื้นที่ และเศรษฐกิจ สังคม ของพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี
510410069น.ส.สุรัตนา วิชาเร็วแหล่งผลิต เขตการตลาด และเส้นทางของผักปลอดภัย ในตลาดนัดทางเลือก จังหวัดเชียงใหม่
510410070น.ส.สุวดี วงศ์ไชยรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ดิน การตัดสินใจ และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตภายหลังการเกิดนากุ้งในพื้นที่หมู่บ้านร้องขามป้อม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
510410072นายอภิชา วิชระบงกชการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและความเข้มของการเกษตรในเขตชานเมือง: กรณีศึกษาอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
510410004นายกฤษณชัย มูลอ้ายรูปแบบเชิงพื้นที่และความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกไม้ผล ในพื้นที่ตำบลเวียงสา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีแผ่น CD)
510410009น.ส.จันนจิรา ภู่สุวรรณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำและชุมชนหลังวัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
510410011น.ส.จิรพรรณ มังทาพัฒนาการของประติมากรรมดินเผา รูปแบบและการปรับตัว กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
510410013น.ส.จุฬาลักษณ์ สมอูปพัฒนาการและการกระจายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปลำไยอบแห้งในตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
510410017น.ส.ชุติมา ชูโพธิ์พัฒนาการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
510410018น.ส.ชุติมา ประสพเกียรติโภคาการศึกษาเปรียบเทียบขอบเขตการให้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการระหว่างตลาดสดกับร้านค้าสะดวกซื้อ : กรณีศึกษาตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
510410023นายธวัชชัย สารน้อยการขยายตัว ปัจจัยที่มีอิทธิพล และความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกยางพาราในอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
510410026นายนิตินัย สีมาปันการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของโรคพยาธิใบไม้ในตับ ในตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (ไม่มีแผ่น CD)
510410027น.ส.นิภาวัน จินาตุ้ยผลกระทบจากการระเบิดหินในเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
510410028น.ส.นิลราวรรณ จินดาคำการกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยในตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
510410030น.ส.บูรณา เหล็กหล่อพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
510410031น.ส.เบญจพร พิจิตรวิไลเลิศปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการกระจายตัวของโรคไข้เลือดออกในอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
510410035นายปายะพงษ์ เพื่อนฝูงพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้าฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
510410039น.ส.ณัฐพัชร์ ทุ่งเก้าพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
510410041น.ส.พิมพ์ชนก จีนาราชผลกระทบของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อชุมชนโดยรอบ
510410042นายพุทธิพันธ์ กรรณิการ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการค้าและบริการบริเวณรอบตลาดสามแยก ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (ไม่มีแผ่น CD)
510410043น.ส.เพชรรัตน์ แก้วมณีพัฒนาการการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านแม่โจ้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
510410045น.ส.มัณฑนา จินจาการย้ายถิ่นและการตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่าอาข่าในจังหวัดแพร่
510410048น.ส.ฤทัยรัตน์ อินทรทิพย์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบและการปรับตัวของประชาชนต่อการเกิดหลุมยุบในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
510410049น.ส.วราภรณ์ มหาวงศ์รูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้บริการคลินิกในอำเภอเมืองแพร่
510410050น.ส.วลัยพร แสนนวลพัฒนาการ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
510410055นายวุฒินัย แก้วบุญเรืองการแพร่กระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับการปลูกมันฝรั่งแบบพันธะสัญญา : กรณีศึกษาตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
510410056น.ส.ศศิธร ตาทนการเปรียบเทียบธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมและธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
510410058น.ส.ศิริกุล กาศสกูลพัฒนาการและรูปแบบการแพร่กระจายเชิงพื้นที่ของการปลูกไฝ่เป๊าะของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้างกวาง อำเภอสูงแม่น จังหวัดแพร่
510410060นายศุภเชษฐ เพ็ชรอำไพการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงของพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม : กรณีศึกษาอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
514010065น.ส.สิริมา ปัญญาวิชารูปแบบการเดินทาง การเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งมวลชนและความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อเสนอแนวทางการจัดการการให้บริการรถโดยสารภายในจังหวัดเชียงราย
510410066นายสุนทร คำวยงศ์ปินการขยายตัวของชุมชนเมืองสันกำแพง รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
510410068น.ส.สุรัชดา เจริญทั้งสมบัติการตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองโบราณเชียงแสน : พัฒนาการ รูปแบบและผลกระทบ
510410071น.ส.โสรญา ผลคำแปงพัฒนาการ ทำเลที่ตั้ง และรูปแบบการกระจายตัวของธุรกิจการค้าไม้เก่าทอดตลาด ในพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
510410073นายอธิปัตย์ เติมศิริเกียรติการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของหัตถกรรมหินอ่อนอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
510410074น.ส.อมรรัตน์ หม่อคอพัฒนาการและผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน กรณีศึกษา : บ้านรวมมิตร เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
510410075น.ส.อรนาถ เจนาคมการกระจายตัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อสถานพักแรม ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ (ไม่มีแผ่น CD)
510410046น.ส.รุ่งนภา บุญทีปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการกระจายตัวของภาษาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลวังแดง ตำบลน้ำอ่าง และตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
520410001น.ส.กนกจิตต์ อุชุโกศลการความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรน้ำ: กรณีศึกษาการแย่งชิงทรัพยากรน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิจิตร
520410003น.ส.กรวิกา นวลสิริกุลการตั้งถิ่นฐานและการปรับตัวของชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยนในตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
520410004น.ส.กฤติกา คำชนะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และผลกระทบในการปลูกยางพารา พื้นที่ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
520410007นายกัมปนาท แก้วนำการย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
520410008น.ส.กัลยาณี คำยนต์แนวโน้มการยุบหรือยุบรวมของโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
520410010นายเขมฤทธิ์ ปัญจาศิริการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำท่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาลำน้ำแม่แจ่ม ลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
520410011นายจักพันธ์ จันทร์แสนตอการพัฒนารูปแบบการนำเสนอการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน: ถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน
520410013นายจักรพงษ์ วงค์กาอินทร์กาดน่านกับกาสรพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
520410016น.ส.ชณัฐฎา แสงงามความเหมาะสมทางพื้นที่ของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
520410019น.ส.ซูลัยลา กาเจการปรับตัวของพื้นที่การค้าในเขตเทศบาลนครยะลา ภายใต้สภาวะความไม่สงบ
520410021นางสาวฐิติชญา บุญหาการจัดการน้ำในเขตระบบชลประทานเหมืองฝ่าย : กรณีศึกษาฝายท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
520410022น.ส.ณภาส์ณัฐ โรจน์รัตนจินดาการคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับรู้ ทัศนคติของกลุ่มเกษตรกรในตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
520410024น.ส.ณัฏฐ์นรี แท่งเฝือการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่เกิดแผ่นดินถล่มและการรับรู้ การปรับตัวของประชาชนในตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
520410025นายณัฏฐพงศ์ สุคันธะมาลาการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนา พื้นที่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษา ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
520410027น.ส.ณัฐกานต์ ส่างอ่อนรูปแบบการปลูกพืชและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกพืชเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์แบบมีพันธะสัญญาในพื้นที่ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
520410029น.ส.ดวงนภา ลาภใหญ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของยุงก้นปล่อง หาหะนำโรคมาลาเรีย กรณีศึกษา: จังหวัดเชียงใหม่
520410032น.ส.ทิวาพร มหาวงศ์การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณสองฟากถนน ถนนสันกำแพงสายใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
520410036น.ส.ธัญญาภรณ์ ธูปทิมเทียนการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างฝายชะลอความชุมชื้น: กรณีศึกษาตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
520410037น.ส.ธันยพร นาตันพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมลาบรี: กรณีศึกษาบ้านห้วยหยวก ตำยลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
520410038น.ส.ธารีรัตน์ คำแก้วการดำรงอยู่ของหมู่บ้านดอยปุย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
520410039น.ส.ธีรธิดา ยินดีการเผาในพื้นที่เกษตร: ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางกายภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาของเกษตรกรในตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
520410041นายนพรัตน์ ใจหมั่นธุรกิจการค้าและบริการ บริเวณศูนย์กลางเมืองพะเยา: รูปแบบการกระจายตัวและการเปลี่ยนแปลง
520410042น.ส.นฤภัค จันทิมาการเปลือกใช้บริการสุขภาพของประชาชนในตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
520410044นายนิติศาสตร์ รัตนโรจน์การเปลี่ยนแปลงเส้นทางของแม่น้ำลี้และการปรับตัวของชาวบ้านในหมู่บ้านท้องฝาย ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
520410046น.ส.ปกรณ์กช สิทธิโสตการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดในระยะยาวที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในบริเวณแอ่งเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
520410050น.ส.ปวีณา ทาปาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินและเครือข่ายสินค้ากระเทียมไทย หลังจากการบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน
520410051น.ส.ปุญญรัตน์ วัชระมงคลพัฒนาการ การเชื่อมโยง และการยอมรับการประมงแบบพันธะสัญญา กรณีศึกษา: ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
520410052น.ส.วันวิสาข์ ชาติดีผลกระทบของโครวงการบ้านจัดสรร ต่อชุมชนบริเวณโดยรอบในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
520410056น.ส.ภัสราภรณ์ จันทร์คำพัฒนาการของสถานบันเทิงและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบ: กรณีศึกษาถนนอัษฎาธร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
520410061น.ส.วราภรณ์ จันทิมาการปรับเปลี่ยนชนิดและระบบการปลูกพืชภายใต้อิทธิพลตลาดและทรัพยากรในตำบลหงศ์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
520410066นายศุภศิต วงค์วาลเรือนขอบเขตการให้บริการของอุตสาหกรรมโคนม: กรณีศึกษา บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
520410067น.ส.สุกัญญา ไชยวงค์รูปแบบการใช้ที่ดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาทางการเกษตรบนพื้นที่สูงบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยหอย ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
520410069น.ส.สุภัทรา โมดนิยมการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
520410072นายสุรเชษฐ พาณิชยนันต์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม:บริเวณตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
520410073นายสุรินทร์ อิ่นแก้วการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกว๊านพะเยาและผลกระทบต่อชุมชน
520410080นายอาทิตย์ จันทร์สมพัฒนาการของผ้าตีนจกในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
520410005นายกฤษฎา นาแหลมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินและการขยายตัวของธุรกิจการค้าและบริการ พื้นที่ศึกษา : ย่านการค้ากาดน้ำทอง ตำยลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
520410014น.ส.จุฑารัตน์ เอื้อรักสกุลการกระจายตัวของทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
520410015น.ส.ชฎาภรณ์ ภูชงค์เจริญแนวโน้มและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของฝนในพื้นที่ภาคกลาง
520410017น.ส.ชนากานต์ ทองต้นการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อความยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
520410020น.ส.ญาณิกา ธัญญะความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รถไฟฟ้า)
520410023น.ส.ณัชพาขวัญ รังษิยาภาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางเส้นทางสายเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด และ เชียงใหม่ – สันกำแพง
520410026น.ส.รัฏฐานี กิจดำรงธรรมพัฒนาการและรูปแบบการค้าของตลาดวโรรส
520410028นายณัฐวัชร อุ่ยเจริญการวิเคราะห์ความเหมาะสมและปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกยางพาราในตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
520410035น.ส.ธัญชนก จรัสบูรณาพันธุ์การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในจังหวัดน่าน
520410040น.ส.นนลนีย์ จรัสศุภเกียรติความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน จากาองค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจ กรณีศึกษา : ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
520410043นายนิติพงษ์ กาวีวลรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการพื้นที่ถือครองบริเวณแนวกำแพงเมืองในเขตเมืองเก่าแพร่
520410047น.ส.ปฎิวรัฎา คำจรรูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรมเสริมความงามบนถนนนิมมานเหมินทร์
5520410048นายปฐมพงษ์ ญาสมุทรขอบเขตบริการ และพฤติกรรมผู้ใช้บริการตลาดนัดทุ่งฟ้าบด ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
520410049นายปรัชญา วัฒนศิริการกระจายตัวของร้านเบเกอรี่และปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
520410052น.ส.พินนภา จันทร์ใสการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างถิ่นเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
520410053น.ส.พิมพ์ชนก ลีนะเสนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้ปัจจัยด้านอุณหภูมิในการปลูกพืชเมืองหนาว กรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
520410057นายภาณุพงศ์ ขนุนทองการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ที่ดินเพื่อยู่อาศัยในชุมชนหนองควาย และชุมชนสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
520410059นายพิชชากร กลิ่นเจริญขอบเขตการบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง
520410060น.ส.เยาวลักษณ์ บูรณกิจเจริญโรคระบบหายใจกับการใช้สารเคมีในกลุ่มเกษตรกรตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
520410062น.ส.วลัญช์รัตน์ โท๊ะทองซิวปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการรถไฟเส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพ
520410063นายวัฒนา ขาวพนัสรูปแบบการใช้ที่ดินและการปรับตัวของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีศึกษา : ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
520410064นายวิเชียร นิรมลมณฑลการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง รูปแบบและศักยภาพของลานกีฬาในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
520410065น.ส.ศิริพร วงค์คำรูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษา ป่าห้วยหลวง ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
520410068น.ส.สุพัฒนา พุ่มพิศพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกอ้อยโรงงานของเกษตรกรในตบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
520410070น.ส.สุภาพร อยู่เย็นพัฒนาการของกลุ่มธุรกิจผ้าทอลายน้ำไหล กรณีศึกษา : ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
520410071น.ส.สุมณฑา ศุภศรการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรและการปรับตัวของเกษตรกรภายหลังการเกิดดินถล่มในตำบลแม่พลู อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
520410075น.ส.อภิญญา จันต๊ะคาดผลกระทบจากาความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตสตรอเบอรี กรณีศึกษาสถานีเกษตรหลวงอ่างข่าง
520410077น.ส.อรพรร ถาวรจักร์พัฒนาการของธุรกิจหัตถกรรมเสื่อกก ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
520410078น.ส.อัจฉรา วงค์มูลพัฒนาการและรูปแบบการแพร่กระจายของมูลนิธิดรุณาทร (คอมเพสชันประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่
520410079น.ส.อัจฉริยาภรณ์ อภิวงค์รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในหมู่บ้านบ้านป้อก ตำนลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
520410082นายอารัณย์ พิชัยชาญรรงค์การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่เกิดภัยแล้งและการรับรู้ การปรับตัวของภาคส่วน การเกษตร : กรณีศึกษา อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
520410081น.ส.อาทิตยา ชอบธรรมการศึกษาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตกาแฟ โครงการหลวงแม่หลอด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
530410001น.ส.กนกวรรณ ขวัญรักษาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคนิ่วในหมู่บ้านโป่งกวาว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
530410002น.ส.กนิษฐา ศรีขันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ พื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
530410004นายกิตติภัทร คงบางปอศักยภาพ ข้อจำกัด และโอกาสในการพัฒนา การใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลภายในอำเภอเมืองเชียงใหม่
530410009น.ส.จิรัสติกานต์ จีระอนันต์ธาดาการเคลื่อนย้ายเชิงพื้นที่ของแรงงานพม่าในเขตตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
530410011น.ส.จิราภรณ์ เทพวรรณขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลสำหรับการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาระหว่างโรงเรียนแม่ทะวิทยาและโรงเรียนแม่ทะพัฒนาศึกษา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
530410013น.ส.ชนม์พิสิฐ พญามงคลทำเลที่ตั้ง ขอบเขตบริการ และพฤติกรรมผู้บริโภคต่อห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา จังหวัดเชียงใหม่
530410017น.ส.ชยารี นิลสวิทพัฒนาการของธุรกิจชาในหมู่บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
530410019น.ส.ชาลิสา โนจารูปแบบการให้บริการของธุรกิจน้ำดื่มแก่ผู้บริโภคในอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
530410029น.ส.ธารฤทัย นันทะโชติผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
530410030นางนพรัตน์ จันหมื่นทำเลที่ตั้ง ขอบเขตพื้นที่บริการของโรงงานผลิตน้ำดื่มในตำบลเวียงทอง อำเภอสองเม่น จังหวัดแพร่
530410032น.ส.นวลฉวี เจริญเกียรติทำเลที่ตั้งและขอบเขตการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
530410035น.ส.นุชนาถ จองดีความล่อแหลมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกข้าวของพื้นที่นอกเขตชลประทาน ในตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
530410040น.ส.พนิดา คำยามาการกระจายตัวและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
530410043น.ส.พัชฎา จินาเหมยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่แอ่งฝาง จังหวัดเชียงใหม่
530410044นายพิชัย ธรรมวงค์รูปแบบการค้าและบริการของศูนย์การค้าชุมชน(Community mall) สมัยใหม่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
530410046น.ส.เพชรรัตน์ วันโยการแพร่กระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมการปลูกฟักทองและแตงโมภายใต้ระบบเกษตรพันธะสัญญาในหมู่บ้านห้วยทรายมูล ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
530410050น.ส.ระพีพรรณ เมายศการเปรียบเทียบความเปราะบางของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานจากฝายห้วยตั้ง อำเภอบ้างโฮ่ง จังหวัดลำพูน
530410051น.ส.รัชนีพร จันทร์สาการรับรู้และการให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
530410052นายรัฐพงษ์ ชูติกัณฑ์การกลายเป็นเมืองในเขตชานเมืองสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษาตำบลมะขามเตี้ยและตำบลวัดประตู่
530410053น.ส.ลลิตา ทากันการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของโรคมะเร็งปอดในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
530410057น.ส.วนิดา วัฒนาสวัสดิ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินประเภทหอพักในตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
530410062น.ส.วรัญญา เป็งลือการแพร่กระจายเชิงพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอบ 1 ในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
530410064น.ส.ศรัณรัชต์ คงสุขความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
530410065น.ส.วรินทร จงงามวิไลรูปแบบการค้า และพฤติกรรมผู้บริโภค ย่านการค้าใหม่บริเวณถนนนิมมานเหมินท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
530410066น.ส.วารุณี วิยะพร้าวพัฒนาการและรูปแบบการกระจายตัวของหมู่บ้านจัดสรรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
530410067น.ส.วาสนา แสนเงินปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการกระจายตัวของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
530410070น.ส.ศิลาพรรณ มณีวรรณพื้นที่เหมาะสมในการสร้างเขื่อนใต้ดินในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
530410071ศุภโชค ทองเนตรความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และผู้ช่วยระบบทางเดินหายใจ ในจังหวัดลำปาง
530410072น.ส.ศุภรัตน์ สีมะสิงห์การกระจายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของธุรกิจที่พักแรม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
530410073น.ส.สกุลรัตน์ ทองมาการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
530410074นายสาทิศ ขาวดาพัฒนาการ ปัจจัยที่มีอิทธิพล และความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกร ต่อการใช้สารโพเทสเซียมคลอเรตเร่งการออกดอกลำไย ในตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
530410076น.ส.สุภามาศ สงวนศักดิ์สันติรูปแบบการกระจายตัวของเกษตรกรผู้มีความเสี่ยงจากสารพิษในอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
530410078นายอภิศักดิ์ อิศรีพัฒนาการการใช้ที่ดินและผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลร้องกวางจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
530410080น.ส.อาทิตยา ขันทพันธุ์พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของเมืองชายแดน กรณีศึกษา เมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย
530410003น.ส.กัญญณัช สุวรรณ์จันทร์รูปแบบศูนย์การค้า ปัจจัยในการตัดสินใจมาใช้บริการและขอบเขตบริการของผู้บริโภคบริเวณย่ายการค้าสี่แยกรวมโชคมีชัย
530410005น.ส.กุลธิดา ยะไชยการวิเคราะห์แนวทางอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตพื้นที่เมืองเก่าลำพูน
530410008น.ส.จิรประภา ใจเย็นพัฒนาการของหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
530410014นายชนะสิทธิ์ หน่อคำพัฒนาการและการกระจายตัวของร้านขายของชำ ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
530410015น.ส.ชนิกา สายอ้ายการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
530410016น.ส.ชมพูนุช ผลาหาญรูปแบบการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว
530410018นายชวโรจน์ จิระพิพัฒนากุลขอบเขตการให้บริการของอู่ซ่อมรถยนต์อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
530410022นายณัฐพงษ์ โพธาวรรณ์การศึกษาเปรียบเทียบขอบเขตการให้บริการ และ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการระหว่าง กาดมาลิน พลาซ่า เชียงใหม่ กับ กาดรินคำ
530410023น.ส.ดวงฤทัย สกุลเชื้อการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมและศึกษาลักษณะการเพาะปลูกสตรอเบอรี่ของเกษตรกรในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
530410024นายดิลก สอนสิ่มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรและความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
530410025นายทะนงศักดิ์ ธงสิบเจ็ดการกระจายสินค้าทางการเกษตรที่นำเข้าและผลกระทบผ่านเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
530410026นายธนนทัช หลายอำนวยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณเทศบาลตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนฝึ้ง จังหวัดราชบุรี
530410027นายธนวุฒิ อินชมภูพัฒนาการขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
530410028นายธนะชัย เชื้อต่ายการย้ายถิ่นของเด็กขายพวงมาลัยในเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
530410031น.ส.นพวรรณ แซ่เหล่งการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
530410034น.ส.นิลาวัลย์ พะวงศ์รัตน์ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
530410037น.ส.ปวรรณรัตน์ แก้วใจการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ของหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือกลุ่มทอผ้าบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
530410038นายปิยะบุตร ถิ่นถาการวิเคราะห์ห่วงโซ่สินค้าของการผลิตปทุมมา ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
530410039นายพงศกร นาแพร่พื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา : สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไข
530410041น.ส.พนิดา พงษ์ตุ้ยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกองุ่นและการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
530410042น.ส.พรสุดา เสาร์สิงห์การกระจายตัวของทำเลที่ตั้งและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
530410045นายพศุตม์ธรรม จันทร์ก๋องพัฒนาการและการแพร่กระจายของฟาร์มโคนมในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
530410047น.ส.เพ็ญสุดา ยาวิเลิงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการปรับตัวต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา บ้านบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จ.พะเยา
530410048น.ส.ภชชา สิงหเสมานนท์ขอบเขตบริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
530410049นายภาณุวัฒน์ น่านกรการกระจายเชิงพื้นที่ของไฟป่า การรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการไฟป่า พื้นที่ศึกษาอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
530410054น.ส.ลลิตา วงค์ชัยการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการยุบตัวของดินบนพื้นที่ดอยอ่างขาง อำเภอฝาก จังหวัดเชียงใหม่
530410055น.ส.ลักษมี ดอนลาวปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของเขตธุรกิจการค้าใจกลางเมือง ของตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
530410056น.ส.วชิรา วงษ์ดีการวิเคราะห์การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของอุทกภัยและการปรับตัวของประชาชนริมแม่น้ำน่านในเขตอำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
530410058น.ส.วรกันยา พรหมพลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวตลาดซืนวาน จังหวัดอุบลราชธานี
530410059นายวรจิตร อ่างแก้วการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการขยายตัวของเมืองลพบุรีในบริเวณฝั่งตะวันออกของผังเมืองรวม
530410060น.ส.วรญาธร สินธุยะการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกพื้นที่เหมาะสมในการสร้างศูนย์แสดงการกระจายสินค้าโอทอปในอำเภอเมืองเชียงใหม่
530410061นายวรยุทธ ต๊ะแก้ววิถีชีวิตชาวบ้านกับการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
530410068นายศตวรรษ จันทร์ลังกาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของการปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
530410069น.ส.ศรัญญา ใจวงค์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของแรงงานต่างถิ่น ในพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
530410075น.ส.สุธารินี อินจันทร์การกระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกมะไฟจีน ในตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
530410077นายอธิวัชร สังข์จันทราพรการวิเคราะห์ความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่เปิดโล่งสำหรับสร้างสนามกีฬา จักรยานผาดโผนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
530410079น.ส.อมรลดา ไตรรัตน์การกระจายตัวทางพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยว บริเวณตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
530410081นายเอกรัฐ คุ้มเนตรความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการจัดการน้ำของฝ่ายแม่ยม อำเภอสอง จังหวัดแพร่
530410231นายจตุรงค์ ภัคสินธิโชครูปแบบการกระจายตัว และปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในแขวงศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
530410012นายเจริญพงษ์ แก้วพฤกษ์การแพร่กระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการปลูกผักปลอดสารพิษของเกษตรกร กรณีศึกษาตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
540410035น.ส.บงกช ตาชัยรูปแบบการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการการใช้ประโยชน์ที่ดิน : กรณีศึกษาย่านช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
550410001น.ส.กฤติยาภรณ์ ราชนาคำความสอดคล้องของประเภทการใช้ที่ดินตามนโยบายการบังคับใช้ที่ดินของรัฐในเขตผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ในอำเภอหางดง
550410005น.ส.ขวัญหทัย ธรรมเสนารูปแบบเชิงพื้นที่ของกระบวนการผลิตมันฝรั่งในจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
550410006น.ส.คณิตา ทรัพย์สุขการกระจายเชิงพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและการปรับตัวของประชาชนในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
550410008น.ส.จรรยพร ลิทธรรมการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเลือกชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ปนเปื้อนสารแคดเมียม ในตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
550410009น.ส.จรินทนา เชื้อสะอาดการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อแผ่นดินไหวและการประเมินความเสี่ยงแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นตามแนวรอยเลื่อนแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
550410013น.ส.จีรนันท์ เบ็ญชาการตั้งถิ่นฐานและยุทธศาสตร์การดำรงชีพของชาวลัวะ บ้านน้ำเปื๋อย (ถิ่นไทย) ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
550410015น.ส.ฉัตรกมล ทนันชัยรูปแบบการเกษตรภายใต้การเปลี่ยนแปลงระบบชลประทาน ในตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
550410020น.ส.ชุดาพร วงค์ปินะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองหอยเก่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
550410021น.ส.ชุติกาญจน์ ศรีฉันทะมิตรการรุกล้ำของชุมชนเข้าไปในพื้นที่วัดร้างโบราณในเขตตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
550410023น.ส.กฐิติมา ตาคำศักยภาพเชิงพื้นที่และแนวโน้มการปลูกส้มในพื้นที่นาข้าวเดิม ในตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
550410025น.ส.ณัชชา ปลั่งกลางประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
550410026น.ส.ดวงกมล ดีสอนพัฒนาการ การกระจายสินค้าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของร้านขายของฝากแม่ป่วยลั้ง จังหวัดอุทัยธานี
550410034น.ส.น้ำทิพย์ โลหะถกิจการประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อศึกษาพื้นที่เกิดไฟป่าในเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
550410036น.ส.บุญยดา เสือชาวนาการปรับตัวต่อภัยแล้งของเกษตรกรในตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
550410039นก.ส.สุรภา ดวงใจสืบภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพื้นที่และเวลาที่มีอิทธิพลต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
550410043น.ส.พิจิตรา ทิพย์เนตรทัศนคติเชิงพื้นที่ในการเลือกใช้ระบบน้ำประปาในตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
550410046น.ส.พิทยารัตน์ ศรีซ้อนการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางภูมิศาสตร์เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาเส้นทางเดินเท้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
550410049นก.ส.เพ็ญสุดา นิลผายจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบนถนนในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
550410050น.ส.ภารดี รัตนวิฑูรย์ความประบางและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลี ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกตลาด ในตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
550410051นายมนัญชัย เครื่องใจพัฒนาการของการใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ผ่าน เทศบาลตำบลแม่ขะจาน และเทศบาลตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย
550410052น.ส.มาลีรัตน์ ปิยะนราวงศ์การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อเส้นทางการเดินรถที่เหมาะสมของระบบขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รถไฟฟ้า)
550410053น.ส.มีนา จันทโรภาสขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟแมวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
550410054นายยิ่งยศ ทินวงค์ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของเกาะพระทอง ก่อนและหลังเหตุการณ์สึนามิ พ.ศ.2547
550410055น.ส.ยุพิน ไชยสมภารการประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับข้อมูลจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคเพื่อประเมินเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
550410058นายภัทราพร สุนันต๊ะการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
550410060น.ส.วริณี ก๋ายอดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว กรณีศึกษาแก่งกื้ด ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
550410061น.ส.วารีรัตน์ อวดร่างการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย บริเวณพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
550410063นายจิรภัทร์ บุญกิมพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายตัวของธุรกิจนวดแผนไทย ในตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
550410065นายวีรศักดิ์ พุทธโสความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์อาคาร และปัญหาการจดไม่เป็นระเบียบย่านนิมมานเหมินทร์
550410067น.ส.ศิวพร จันทร์พยัคฆ์การกระจายตัว รูปแบบ และพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในการเลือกร้านหนังสือมือสองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
550410075น.ส.หทัยภัทร สัญญาสุวรรณการแพร่กระจายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมพื้นที่ทำงานร่วมกันในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
550410081น.ส.อมรรัตน์ จันทร์ชัยชะนะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกถั่วลิสงและถั่วเหลือสดในพื้นที่ชายขอบป่า
550410002นายกฤษณ์ กึกก้องพัฒนาการเชิงพื้นที่และการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้สักต่อภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดแพร่
550410003น.ส.กัทลีญา รัตนรงค์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตำบลควรมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
550410004น.ส.กาญจน์สุชญา ธนินเฉลิมพงษ์ปัญหาหมอกควันกับธุรกิจที่พักแรมในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
550410010น.ส.จริยา วงค์ไชยการประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรฝนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
550410012น.ส.จันจิรา จันนะชัยการท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ
550410014น.ส.จีรพร ตาลคำการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนไทยเขินในบ้านต้นหนน้อย ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
550410016นายชญานนท์ บุญวงศ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
550410022น.ส.ญาณิศา ไชยโยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลนครเชียงราย กรณีศึกษาถนนเวียงบูรพา
550410024นายจินภัทร์ ใจอ่อนผ้าทอตีนจกแม่แจ่ม : รูปแบบการผลิต พื้นที่บริการ และการปรับตัว
550410029น.ส.ธัญญรัตน์ พัฒนสุรังค์การปรับตัวทางการเกษตรต่อปัญหาภัยแล้งโดยการปลูกพืชเสริม ในตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
550410031น.ส.ธิตาภรณ์ โมราสุขการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีส่วนร่วม ในชุมชนบ้านแม่กำปอง ต่อผลกระทบจยากสื่อสังคมออนไลน์
550410032น.ส.ธิภาวี ปินตาการวิเคราะห์หาเส้นทางจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
550410037น.ส.เบญจวรรณ ปัญโยการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ปริมาณ PM10 ในจังหวัดเชียงใหม่
550410038น.ส.ปรียาพร เสือเรืองพัฒนาการการใช้ที่ดินอันเป็นผลจากการท่องเที่ยวในตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
550410040น.ส.พรพิมล กันธะลีย์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตชานเมือง : กรณีศึกษาตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
550410041นายพรรษวุฒิ นันทรัตน์พัฒนาการของพื้นที่เมืองบริเวณสามแยกจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 101 และ 1081 อำเภอปัว จังหวัดน่าน
550410042น.ส.พลอยชมพู สุขชมปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินในเส้นทางบินตรงจากเชียงใหม่ไปยังประเทศสิงคโปร์
550410044นายพิชชชาทร มีมาการแพร่กระจายและการยอมรับการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในพื้นที่ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
550410045น.ส.พิชญภัท ปุกคำแดงการเข้าถึงเชิงพื้นที่ของบริการทางสาธารณสุขของผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลเกาะคา กรณีศึกษาตำบลนาแส่ง อำเภอเกาคา จังหวัดลำปาง
550410047นายพีรศักดิ์ ทนันชัยอิทธิพลของการพัฒนาเส้นทางการขนส่งต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
550410048นายพีรยุ สุวรรณการบริหารจัดการการใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ในหมู่บ้านเด่น ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
550410057นางรุ่งโรจน์ ประธานราษฎร์การศึกษาเส้นทางการขนส่งลำไยเพื่อการอบแห้งทั้งเปลือก ในจังหวัดลำพูน
550410059น.ส.วรรณวิสา ถาปันการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาระดับการเข้าถึง ในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงราย
550410062น.ส.ภัทรวดี พฤฒวรโชติการตั้งถิ่นฐาน การใช้ที่ดิน และวิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่สูงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใต้อิทธิพลของกาสรท่องเที่ยว
550410064น.ส.วิภาภรณ์ ทิจรการใช้ที่ดินด้านพาณิชยกรรม และเขตอิทธิพลของย่านตลาดสดแม่มาลัย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
550410066น.ส.ศิรินทิพย์ กาวินนะปัจจัยทางภูมิศาสตร์และการเกิดโรคพยาธิไส้เดือน ในตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
550410069น.ส.สิริภาภรณ์ พรมนิลการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ความผันแปรเชิงพื้นที่และเวลาของดัชนีความแห้งแล้งในภาคเหนือของประเทศไทย
550410070น.ส.สุดาพร ครองผาการปรับตัวของเครือข่ายสินค้าลำไยนอกฤดูต่อภัยแล้งในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
550410071น.ส.สุพิชญา สิงห์ใจการประเมินผลผลิตและแนวโน้มการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ในตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
550410072น.ส.สุสรางคณา ข่ายพิลาปพัฒนาการเชิงพื้นที่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
550410077น.ส.อภิชญา วิทยาสมานสกุลการพัฒนาแนวทางการท่องเที่ยวโยชุมชน ในพื้นที่หมู่บ้านปางอุ๋ง และหมู่บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
550410079นายอภิวิชญ์ จันทร์ใสการรับรู้และการปรับตัวต่อมลพิษทางอากาศของประชาชนในตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
550410080นายอภิสิทธ์ ตาทองแท้การรับรู้คุณภาพน้ำและการปรับตัวในการใช้น้ำกับสถานการณ์ภัยแล้งในบ้านศรีบุญชู-วังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
550410083นายอานนท์ จิณารักษ์กาสรประเมินผลผลิตข้าวนาปีด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Landsat 8 OLI ในเขตตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4704004นายกรัณย์พล จิรารัตน์วัฒนาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4804001น.ส.กนกวรรณ เตชะตนปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมต่อการเกิดโรคเบาหวาน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4804005น.ส.กรรณิการ์ เมืองแก้วการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินและการขยายตัวของชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษา : ชุมชนเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
4804007น.ส.กิตติยา แสงเมืองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสองฝั่งแม่น้ำ จากการขยายตัวของอุตสาหกรรม กรณีศึกษา แม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4804012น.ส.ฆายณีย์ นันตะรัตน์พัฒนาการและการวิเคราะห์โครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งของรถขนส่งมวลชนเชียงใหม่ (ขสชม.)
4804016น.ส.จีรนันท์ ประมวลทรัพย์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรณีศึกษา สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯสายใต้ใหม่ (ถนนบรมราชชนนี)
4804019น.ส.จุรีพร เดชาการจัดการเหมืองฝายเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา : เหมืองฝายเหมืองตั้ง อำเภอบ้านโฮง จังหวัดลำพูน
4804023น.ส.เฉลิมพร ท่วงทีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
4804026น.ส.ฐานิตา พิริยหะพันธุ์ผลกระทบของสถานบันเทิงในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4804030นายอธิวัตน์ พร้อมมูลพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษา ถนนคนเดินวัวลาย
4804033นายทิวากร วุฒิพันธุ์ผลกระทบทางเสียงจากการขึ้นและลงของเครื่องบินกับการปรับตัวของประชาชน พื้นที่ศึกษา : ท่าอากาศยานเชียงใหม่
4804034นายภานุวัฒน์ โชติชญาน์นันท์การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาธุรกิจหัตถกรรมไม้แกะสลัก กรณีศึกษา : บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4804038น.ส.นริศรา ดอนพันพลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอพยพย้ายถิ่นของคนอีสานสู่จังหวัดทางภาคเหนือ กรณีศึกษา : ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
4804040น.ส.เบญจวรรณ เตชะการเข้าถึงของการให้บริการระบบน้ำประปาหมู่บ้าน กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
4804041นายประดิษฐ์ ญานะทัศนคติของสังคมที่มีพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศ : กรณีศึกษานักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4804043น.ส.ปิยะวรรณ จันต๊ะวงศ์การศึกษาพื้นที่เหมาะสมในการตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) และก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว (LPG) สำหรับรถยนต์ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
4804044น.ส.พรรณวดี ชัยปัญญาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสปาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4804046นายพิริยะ สะสมธนาคารขยะและการจัดการปัญหาขยะชุมชน กรณีศึกษา : พื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง
4804048น.ส.ไภศวรรย์ คำคอนสารการศึกษาการกระจายตัวและรูปแบบการกระจายตัวของโรคมะเร็งปอดในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
4804052น.ส.รักชนก ไชยสุรินทร์การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงทางสุขภาพจากเหมืองถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
4804054นายรัชพัฒย์ โตวิจิตรการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางเศรษฐกิจในเขตย่านการค้าใจกลางเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาบริเวณถนนช้างม่อย ถึงถนนท่าแพ และถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถึงถนนไปรษณีย์
4804062น.ส.ศิรินภา กมลรัตน์การกระจายตัวของอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4804064น.ส.ศุภัชญา มหาวันแจ่มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
4804065น.ส.สลิสา สุธรรมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสายการบินเส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
4804067น.ส.สุจิตรา ศรีลิมปนนท์การกระจายตัวของผู้ป่วยโรคผิวหนังในจังหวัดเชียงใหม่
4804069น.ส.สุดาพร ฟองแก้วการวิเคราะห์พื้นที่บุกรุกป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม
4804076นายอนุพงษ์ ด่านจรูญแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
4804077นายอนุรักษ์ จันทร์คณาการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวพำนักระยะยาวและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พัก: กรณีศึกษาชาวญี่ปุ่นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4804079นายอรรถพล มาลาพรการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตและการยอมรับการใช้พลังงานทางเลือกประเภทน้ำมันไบโอดีเซล กรณีศึกษา : ชุมชนหนองแก๋วและชุมชนศรีบัวบาน
4504022นายธนาวุฒิ ทรัพย์สุขการศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของประชาชนต่ออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม กรณีศึกษาบ้านนาตอง อำเภอเมืองและบ้านกวาง อำเภอสูงแม่น จังหวัดแพร่
4704024น.ส.ธนัชพร เจิมแหล่การศึกษาการจัดการทรัพยากรป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ภายหลังมีการดำเนินการโครงการปลูกป่าของกรมป่าไม้ กรณีศึกษาบ้านป่าคาใน ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่
4704060น.ส.ศุภกันต์ มโนพรมรูปแบบการย้ายถิ่นและลักษณะการตั้งถิ่นฐานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กรณีศึกษาบ้านทาร้องเรือและบ้านหล่ายสาย ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
4804003น.ส.กรรณ์ธิดา กาวิลพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบริษัทแนะแนวการศึกษาและฝึกงานในต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษาโครงการ WORK AND TRAVEL USA
4804010นายไกรวุฒิ ชูวิลัยการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งและศักยภาพของสวนสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4804011น.ส.ขวัญชนก คำแก่นการศึกษาการจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม กรณีศึกษาตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
4804013น.ส.จิรภรณ์ เทวงศาพัฒนาการและการกระจายตัวการตั้งถิ่นฐานของคนไทยเชื้อสายญวนในอำเภอศรีเชียงใหม่
4804017น.ส.จิราพร สุวรรณเดชปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของผู้ประกอบการและพฤติกรรมของผู้บริโภคร้านอาหารญี่ปุ่นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4804022นายเจษฎา ทองพูลการจัดการของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4804024น.ส.ชีพสุมน ชัยแก้วแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนชาวเขาเผ่ามูเซอดำ หมู่บ้านอุมยอม ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
4804027น.ส.ฑิฆัมพร เมฆลอยการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
4804028นายณัฐพงศ์ ทิพยกมลพันธ์รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการค้า กรณีศึกษาเชียงใหม่ไนท์บาซาร์
4804032นายทศพล คชสารพฤติกรรมการใช้ยาและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษาอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
4804035น.ส.ธัชมณ ปันจุติการศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านระหว่างนักศึกษาสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4804036นายธีรศักดิ์ จีนมัชยารูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
4804037นายนราธิป อนนิมิตรานนท์ศักยภาพ ทัศนคติ พฤติกรรม และปัญหาผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมตลาดนัดถนนคนเดินปรินส์ จังหวัดเชียงใหม่
4804042น.ส.ปาริชาติ ชมพูชัยเกิดการกระจายตัวทางพื้นที่ ขอบเขตการให้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกไปรับหนังสือพิมพ์ กรณีศึกษาร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
4804047นายภาณุวัฒน์ นาคใหญ่ทัศนคติและบทบาทของประชาชนในชุมชนที่มีต่อการอนุรักษ์โบราณสถาน เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
4804049นายมงคล กาวิชัยพฤติกรรมทางพื้นที่ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ :การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งระดับประเทศและการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
4804050น.ส.มัตติกา อินแปลงพัฒนาการฟาร์มโคนม กรณีศึกษา :ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
4804053น.ส.รัชฎาพร สิงห์คำการศึกษาเชิงเปรียบเที่ยบพฤติกรรมการเลือกใช้สินค้าและบริการจากอุทยานการค้ากาดสวนแก้วและเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา
4804055น.ส.รุ่งทิวา เจริญทรัพย์การหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV และก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ในเขตผังเมืองรวม จังหวัดเชียงใหม่
4804056น.ส.รุ่งอรุณ ล้าพิรุณการขยายตัวและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของธุรกิจที่พักแรมในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
4804059นาย วิชญ์ จอมวิญญาณ์ผลกระทบที่เกิดจากภาวะน้ำท่วม กรณีศึกษาหมู่ที่ 2 บ้านเหล่า ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่
4804060น.ส.ศรัญญา นวลสนิทพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผักปลอดภัยจากสารพิษของผู้บริโภค กรณีศึกษา : แขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่
4804068น.ส.สุชนิตา จันทรมณีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง : กรณีศึกษาถนนเชียงใหม่ – สันทราย (สายเก่า) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4804072น.ส.สุรางค์รัตน์ อินทะหลุกรูปแบบและกระบวนการวเดินทางอพยพเข้ามาของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า ในอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
4804075น.ส.อโณทัย ก้อนแก้วการพัฒนาแห่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น กรณีศึกษาอำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่
4804078นายอรรถพงษ์ ใจจุ่มการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ระยะที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง และโครงการบ้านเอื้ออาทรสันกำแพง ตำบลต้นเป้า อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
4804081น.ส.อรวรรณ วิไชยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอพยพย้ายถิ่นของชาวอาข่า กรณีศึกษาบ้านท่ายาว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4804084น.ส.อารยา อาทะพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝั่งสวนสัก กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4804085น.ส.อุรพี ธรรมโยธินการจัดการทางพื้นที่ และทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสวนสัตว์เชียงใหม่
540410001น.ส.กตัญชลี ทวีพรวัฒนกุลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณเทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
540410003นายกิตติกร กอบเงินการจัดการปัญหาอุทกภัยและการปรับตัวต่ออุทกภัยของบ้านใหม่หัวดง ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
540410004น.ส.กิตติยา แก้วศรีผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อผลผลิตยางพารา ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
540410007นายจักรินทร์ เอื้อแท้การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของเกษตรกรอันเป็นผลมาจากการเวนคืนที่ดินหลังจากโครงการสร้างเขื่อนกิ่วคอหมา
540410012น.ส.ฐณัตฌาน์ เดชคุณมากพื้นที่เหมาะสมในการเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
540410013น.ส.ฐิติพร มั่งสุขการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการเติบโตของสารการบินต้นทุนต่ำ เส้นทางภายในประเทศ ของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
540410014น.ส.ฑิมพิกา กองมาพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อธุรกิจออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
540410016น.ส.ณัฐธิดา อ่อนต๋าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตลำไยในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
540410019น.ส.ทิวาพร มาลาขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการห้างเสรีสรรพสินค้า จังหวัดลำปาง
540410015นาย ณฤบดินทร์ ยินดีการเปรียบเทียบผลการจำแนกพื้นที่เผาไหม้ด้วยข้อมูลดาวเทียมไทยโชต และ Landsat 8 ในบริเวณตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
540410023นายนนทชัย เจื้อยแจ้วปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกอ้อยโรงงานและวิธีปรับตัวของเกษตรกรในอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
540410026น.ส.นันทวรรณ รัตนศิริผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อสถานประกอบการย่านถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
540410038น.ส.ปวีณา คำนิลการกระจายเชิงพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
540410039น.ส.ปานทิพย์ คำแห้วการปรับตัวของเกษตรกรในการทำสวนผลไม้ในหมู่บ้านผามูบ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
540410041น.ส.พจนารถ วรรณฟูพัฒนาการทางพื้นที่ การถือครองที่ดินและปัจจัยต่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่จางใต้ฝั่งซ้าย
540410042น.ส.พนิตา ศิริเกษรการรับรู้และการปรับตัวของเกษตรต่อความแปรมรวนของภูมิอากาศในตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
540410044น.ส.พิทยา ปันลังผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อศักยภาพการจัดการระบบชลประทานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
540410045นายพิศิษฎ์ ทรวงคำการประเมินการบริการกู้ภัยของสถานีดังเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่
540410046น.ส.ไพรินทร์ ไชยวันขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจการค้ารถยนต์มือสองบริเวณตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
540410047น.ส.ภรณฉัตร โอฐเจริญชัยปัจจัยที่มีอิทธิพลและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
540410049น.ส.ภัทรีพรรณ มีลารูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรในเขตชานเมือง เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
540410051น.ส.ภานุชนาถ คำเหล็กแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง
540410052น.ส.มัณฑนา ประมาปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกหอมหัวใหญ่ ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
540410053น.ส.มาริสา ใจพลการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อรบบวนเกษตรบนที่สูงของกาแฟอาราบิก้า ในตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
540410058น.ส.วรรณวิไช ขันทะการกระจายตัวของร้านอาหารเจบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขังหวัดเชียงใหม่
540410059น.ส.วรรณิกา บุญฤทธิ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์ไตเทียมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
540410062น.ส.วารุณี วรรณก้อนการกระจายเชิงพื้นที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบการธุรกิจ OTOP ประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
540410063น.ส.วิรัญชนา ประทักษ์พัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกปลูกข้าวพันธุ์ กข31 ของเกษตรกรในตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
540410067นายสมเจตน์ โกศลศาสตร์ขอบเขตการบริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามาใช้บริการของผู้ใช้บริการถนนคนเดินกาดกองต้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
540410069น.ส.สาวิตรี มุ่นเชยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณสี่แยกอินโดจี: กรณีศึกษาตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
540410074น.ส.สุพรรษา ขันทิศการปลูกพืชเพื่อการยังชีพและการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรเผ่าเย้าบ้านจำงุม ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
540410075น.ส.สุภัทรตรา คำปลิวการประเมินช่องทางการจราจรจากการเพิ่มขึ้นของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่
540410002นายกฤติน รัตนาการประเมินศักยภาพในการรองรับขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลเกาะคาและการวิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมของพื้นที่ทิ้งขยะในเขตอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
540410006น.ส.เกศกนก สีตะวันปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ยาลดความอ้วนของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
540410009นายจิรพันธุ์ สินไชยภัทรการศึกษาอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศต่อการปลูกในพื้นที่ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
540410011นายชินดนัย ไชยยะพัฒนาการของซอล่องน่าน ในอำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
540410017นายทัศน์พล ชูยิ้มปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการและขอบเขตการให้บริการโรงพยาบาลศรีสังวาล อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
540410018น.ส.ทิพวรรณ ยะกองประเมินความสะดวกของทางเท้า และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางเท้าในเขตเมืองเชียงใหม่
540410020น.ส.ธารทิพย์ อุ่นกาศการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัย กรณีศึกษาตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
540410021น.ส.ธิการัตน์ คชสีห์การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์บนพื้นที่สูง กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
540410022นายธีระพงษ์ ธัมวัฒน์วิสุทธิ์การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งและขอบเขตการให้บริการของร้านอาหารริมทางบริเวณตลาดโต้รุ่งแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
540410024น.ส.นวพร สายแปงพัฒนาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน พื้นที่ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
540410025นายนวพัฒน์ ใจใสการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว ต.เวียงใต้ อ.ปาย
540410028นายนิธิ นาคนครการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของพื้นที่เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล
540410030นายบุญส่ง อยู่พรหมแดนการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกเพื่อการเกษตรและพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบตัดต้นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
540410032นายปฎิภาณ ศรีลิมปนนท์การแพร่กระจายและพัฒนาการของคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
540410033น.ส.ปทุมพร ไชยยะนาญเมืองเก่าลำพูนกับบทบาทของการท่องเที่ยว
540410034น.ส.ประกายดาว บุญนามการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวซีเมนต์และอุณหภูมิในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
540410035น.ส.พิชญ์ชญาลักษณ์ ว่องชิงชัยผลกระทบของสถานบันเทิงบริเวณชุมชนลอยเคราะห์
540410040นางพงศ์อมร เลิศยศเสถียรปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกลำไยของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เปรียบเทียบกับเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
540410043น.ส.พัสวี บุญเจริญสุขพิศาลการวิเคราะห์การเข้าถึงบริการรถพยาบาลฉุกเฉินของมูลนิธิรวมใจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดเชียงใหม่
540410054น.ส.เมวิกา ประดิษฐ์การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ในจังหวัดแพร่
540410055น.ส.รจสิรินทร์ เพชรปิตุพงษ์การกระจายตัวของทำเลที่ตั้งและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักของนักศึกษาในตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
540410056น.ส.ลัลน์ลลิต อุดมศรีการวิเคราะห์ภูมิอากาศเขตร้อนในประเทศไทยตามเกณฑ์ของเคิปเปน
540410057น.ส.วนิชญา ดวงจันทร์รูปแบบและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำศัลยกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
540410060น.ส.วรรณิกา เรือนคำการวิเคราะห์เส้นทางเดินพายุและระยะเวลาการเคลื่อนตัวของพายุที่จะพัดมาถึงประเทศไทย
540410061น.ส.วรลักษณ์ แก่งามพัฒนาการและการปรับตัวของธุรกิจหัตถกรรมจักสานผักตบชวา ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
540410064นายศักรินทร์ วงศ์ใหญ่การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและการรับมือต่อภัยแผ่นดินไหว ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
540410066น.ส.ศุภกาณต์ สุวรรณประเทศการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอุณหภูมิพื้นผิวในเขตเมืองเชียงใหม่ ด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล
540410068น.ส.สรัญธร สุทะนะการจำแนกพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดเชียงราย ด้วยข้อมูลดาวเทียม Landsat 8
540410070นายสิทธิโชค ปรุงจิตรการย้ายถิ่นของผู้สูงอายุเข้าสู่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
540410071น.ส.สุชาดา ดวงแก้วพัฒนาการและการแพร่กระจายของหัตถกรรมผ้าซิ่นตีนจกในพื้นที่ตำบลชัยจุมมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
540410072น.ส.สุธาทิพย์ คำใจดีการกระจายตัว ปัจจัยและพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคฉี่หนูในจังหวัดน่าน
540410073น.ส.สสุนารี ขันโทขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าศึกษาในโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
540410076น.ส.สุภาวดี ซ้องก๋าการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแผ่นดินไหวต่อพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่
540410077นายสุรชา มะตะโกการปรับตัวของนักศึกษาเพศที่สามในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
540410079น.ส.อนุสรา จำรัสปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการปลูกข้าวของเกษตรกรในตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
540410082น.ส.อัจฉราวรรณ ศุภกาการศึกษาแหล่งน้ำพุร้อน บริเวณกลุ่มรอยเลื่อนแม่ทา โดยใช้การรับรู้ระยะไกลช่วงคลื่นอินฟาเรดความร้อน
540410083นายอัยรัช บุญเรืองการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา กว๊านพะเยา
540410084น.ส.อัสมา พุ่มดอกไม้การกระจายตัวและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจกับประชากรในพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
540410025นายนวพัฒน์ ใจใสการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
540410033น.ส.ปทุมพร ไชยชะนาญเมืองเก่าลำพูนกับบทบาทของการท่องเที่ยว
540410040นายพงศ์อมร เลิศยศเสถียรปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกลำไยของเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เปรียบเทียบกับเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
540410083นายอัยรัช บุญเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา กว๊านพะเยา
540410016นายมัฆวาณ มณีผ่องผลกระทบจากความแปรปรวนสภาพอากาศต่อการผลิตส้มในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
560410001น.ส.กฤษณา อุดทารุณสำนึกทางพื้นที่ของซุ้มในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
560410002น.ส.กัลยา ช่างฝั้นการกระจายตัวของทำเลที่ตั้งและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในย่านนิมมานเหมินทร์และศิริมังคลาจารย์
56041003นายกานต์ สุทธิวรพงษ์การกระจายตัวของร้านอาหารบุฟเฟต์และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
560410006นายคามิน พงศ์ธีรการการตั้งถิ่นฐานและรูปแบบการทำงานของแรงงานที่มาจากประเทศเมียนมาร์ในย่านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ
560410007นายคุณากร โปธาคำภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณความหนาแน่นของอสังหาริมทรัพย์และการจราจรบริเวณเขตชานเมืองเชียงใหม่
560410008น.ส.จารุพร นุแปงถาพัฒนาการ รูปแบบและการออกแบบเชิงพื้นที่ของวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
560410010น.ส.จิตรา ภูยืดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากนาข้าวเป็นไร่อ้อยในพื้นที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
560410012นายจิรัฎฐ์ อ่อนแก้วขอบเขตการให้บริการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการระหว่างห้างสรรพสินค้าไทยแสงทองกับห้างสรรสินค้าเทสโก้โลตัส
560410013นายจิรายุ ไชยช่อฟ้าผลกระทบและการปรับตัวต่อการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านห้วยเสือเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
560410014น.ส.เจตนิพิฐ ดาสสินธุการวิเคราะห์การแพร่กระจายทางพื้นที่และการตัดสินใจแบบคลุมเครือต่อการยอมรับระบบเกษตรพันธะสัญญาของการเลี้ยงสุกรขุนในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
560410015น.ส.เจนจิรา ไชยจินดาการรับรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ผลิตลำไย ในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
560410016น.ส.ชนิภรณ์ สุยะเรือนวิถีชีวิตและการปรับตัวของชามชนที่อยู่บริเวณ ต้น กลาง ปลาย น้ำแม่พริกหลังจากการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่พริก(ผาวิ่งชู้)
560410018นายฐิตินันท์ ประทิสค่านิยมผู้บริโภคกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ร้านกาแฟในย่านนิมมานเหมินทร์
560410019นายณฐกร หอมรื่นปัญหาหมอกควันกับปัจจัยด้านภูมิอากาศ การเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของข้าวนาปรัง ในพื้นที่ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
560410020น.ส.ณัฐชยานันท์ โยกาศระบบการปลูกพืชและการเปลี่ยนแปลงในช่วงภัยแล้งในพื้นที่แปลงทดลองทางการเกษตรในวิทยาเขตแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2557-2559
560410021น.ส.ณัฐฐิกา เมืองปิงรูปแบบและความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำต่อการใช้รายฤดูภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
560410022น.ส.ณัฐวดี จิตตวิงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
560410023น.ส.ณิชนันทน์ รัตนาพันธุ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของหมู่บ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
560410024นายดุลยวัต กองบุญการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Terra/A qua ระบบเซ็นเซอร์ MODIS ศึกษาผลกระทบของสิ่งปกคลุมดินที่มีต่ออุณหภูมิผิวพื้นในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
560410025นายทักษิณ กันติ๊บการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
560410026น.ส.ทัณฑิกา ตาคำนวนผลกระทบจากพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น ในตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
560410027นายธุภนนท์ พรุ่งหล้าการรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อระบบชลประทาน และ การปลูกกระเทียมในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
560410028น.ส.นภินสา โกติละกาลทำเลที่ตั้ง รูปแบบ และการจัดการพื้นที่การค้าอาหารริมบาทวิถี ขนถนนสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
560410029น.ส.นันทิกานต์ วงศ์คำจันทร์ระบบจัดการฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจรเชิงพื้นที่ ผ่านทางโมบายล์แดอพพลิเคชั่น
560410030น.ส.บงกชกร ชอบธรรมพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ที่ส่งผลต่อธุรกิจโฮสเทล ในย่านนิมานเหมินทร์
560410033นายเตชิต พระภูวงศ์พื้นที่ อัตลักษณ์ และการพัฒนาในชุมชนบ้านโป่งน้อยและบ้านร่ำเปิง
560410034น.ส.ปิยะภรณ์ สิงห์ใสปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้ารับบริการและขอบเขตของการให้บริการกัวซาบำบัด จังหวัดเชียงใหม่
560410036นายพชร ภูมิประเทศการก้าวข้ามเส้นแบ่งกายภาพและเสมือนจริง : การเคลื่อนย้ายของภัตตาคารติดล้อในชุมชนดิจิทัล
560410037นายพชรพล ศรีบุญเรืองพัฒนาการและปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการให้บริการสามล้อถีบในพื้นที่เมืองเก่าน่าน
560410038น.ส.พรรณปพร บุญแปงวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่อำเภอดอยเต่า หวัดเชียงใหม่
560410039น.ส.พิชญ์จิรา ยาอินทร์ปฎิสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมกับการสร้างภาพตัวแทนต่อพื้นที่วัดจามเทวี
560410040นายพิชญะ กาปัญญาผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
560410042น.ส.พิมพกานต์ บุญสวัสดิ์การย่อส่วนแบบจำลองสภาพภูมิอากาศภูมิภาคด้วยเทคนิคการประมาณค่าเชิงพื้นที่เพื่อการพยากรน้ำท่วมด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
560410043น.ส.เพ็ญศิริ ศรีฐานความเสี่ยงและการปรับตัวต่อปัญหาภัยแล้งของชุมชนท้องถิ่น: กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
560410047น.ส.มาลัยรัตน์ สว่างรัตนกุลการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ : บ้านห้วยยาบ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
560410048น.ส.ระตินันท์ เล็นป่านรูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวบริเวณดอยม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
560410050น.ส.รุ่งลัดดา ปัญญาทำเลที่ตั้ง ขอบเขตบริการ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมลูกค้าของร้านเสื้อผ้ามือสองในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
560410052น.ส.วรวลัญช์ ธิป่าหนาดปรากฏการณ์ “เจนทริฟิเคชั่น” : กรณีศึกษาชุมชนย่านถนนท่าแพ เมืองเขียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
560410053น.ส.วรัญพัชร์ จิราสภาพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการปรับตัวของเกษตรกรจากภัยแล้งในอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
560410054นายวันเฉลิม ชวดนุชการกระจายตัวและพลวัตวิถึชีวิตชุมชนชาวแพ แม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี
560410055น.ส.วิมลศิริ สิงหะการวิเคราะห์พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมซ้ำซากในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเมยตอนบน จังหวัดตาก
560410057น.ส.ศิรินันท์ คำภักดีอุปสงค์ อุปทาน และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถขนส่งมวลชน เทศบาลนครเชียงใหม่ (รถเมล์ใจดี)
560410058นายสราวุทธ เนียมทองการพัฒนาดัชนีการขาดน้ำของยาสูบในฤดูแล้งโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
560410059นายสิทธินนท์ นันต๊ะวงค์การเพิ่มขึ้นของที่พักอาศัยอาคารสูงในหมู่บ้านหลิ่งห้า หมู่ 8 และการปรับตัวของคนในชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
560410060น.ส.สุชาดา ลือชาภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และเฝ้าระวังพื้นที่ภัยแล้ง ในอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
560410061น.ส.สุดารัตน์ ปีหลวงLandsat 8 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ระบาดและปัจจัยที่มีผลต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ในตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
560410063น.ส.อมรรัตน์ เขียวคำการประเมินความพร้อมของแปล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในหมู่บ้านขุนทา ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
560410064น.ส.อรวี เลาะหะนะแนวทางการออกแบบเพื่อปรับภูมิทัศน์ : กรณีศึกษาเส้นทางจักรยานระหว่างอุทยานหลวงราชพฤกษ์ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
560410065น.ส.อรอมล ศรีวัฒนาวานิชการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้กับจุดความร้อนต่อการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนด้วยข้อมูลดาวเทียมหลายแปล่งในบริเวณอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
560410066น.ส.อรุโณทัย แวะสันเทียะการพยากรณ์ภัยแล้งทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมและข้อมูลดัชนีภัยแล้งฝนสะสม จังหวัดกำแพงเพชร
560410067นายอลงกรณ์ ยะแสงทำเลที่ตั้งและขอบเขตการให้บริการของสถานบริการพยาบาลสัตว์ในอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
560410068น.ส.อัญชญา เขาวน์วุฒิพัฒนาการระบบการบริหารจัดการน้ำชลประทานในตำบลสบสาย อำเภอสูงแม่น จังหวัดแพร่