โครงการ Erasmus+: GeoS4S

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการ Geoservices-4-Sustainability (GeoS4S) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยมี Dr.Shahnawaz Shahnawaz จาก University of Salzburg ประเทศออสเตรียเป็นผู้ประสานงานหลักของโครงการ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานระหว่าง 15 ตุลาคม 2558- 14 ตุลาคม 2561 รวม 3 ปี สำหรับโครงการนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันการศึกษาในทวีปยุโรป 4 สถาบัน, สถาบันการศึกษาในประเทศไทย 3 สถาบัน และสถาบันการศึกษาในประเทศจีน 3 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนหน่วยกิตระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่าย และสำหรับใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีที่เป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผ่านระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองบนระบบออนไลน์ นอกจากนี้ทางโครงการ GeoS4S ยังมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์กรในเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งต่อไป


สำหรับทางภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้มีตัวแทนเข้าร่วมโครงการเพื่อร่วมออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ได้แก่ อาจารย์ ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตร ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในกระบวนวิชา Commercial Plantation Potential Modelling และ Disaster Risk Management

รายละเอียดโครงการสามารถเข้าดูได้ ที่นี่

รายละเอียด Platform สำหรับเข้าถึงสื่อการเรียนแบบออนไลน์แต่ละโมดูลของโครงการ สามารถเข้าดูได้ที่ https://geos4s.moodlecloud.com