Erasmus+: Ascent

ASCENT (Advancing Skill Creation to ENhance Transformation)

ASCENT (Advancing Skill Creation to ENhance Transformation)
โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน ขีดความสามารถด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาของการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับต่อภัยพิบัติในสังคม โครงการนี้มีชื่อว่า “ASCENT (Advancing Skill Creation to ENhance Transformation)” ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฝึกอบรม ทักษะ การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และความเป็นพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม โครงการนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการในงานวิจัยในการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับต่อภัยพิบัติ นอกจากนี้โครงการจะช่วยเสริมสร้างพลังด้านทักษะ ความสามารถและความต้องการการรับรองให้กับแต่ละบุคคลและองค์กรที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการวิจัย และนำการวิจัยไปสู่ระดับองค์กรเพื่อนำไปช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ

โครงการ ASCENT นี้ ได้รับเงินสนับสนุนร่วมจากโปรแกรมของ EU Erasmus+ ซึ่งจะดำเนินการในระยะเวลา 3 ปี และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานโดยศูนย์บรรเทาภัยพิบัติสากลของมหาวิทยาลัย University of Huddersfield (University of Huddersfield’s Global Disaster Resilience Centre) ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันขององค์กรสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหภาพยุโรปและเอเชีย ทั้งหมด 13 แห่งจากประเทศบังกลาเทศ ประเทศเอสโตเนีย ประเทศลิทัวเนีย ประเทศศรีลังกา ประเทศสวีเดน ประเทศไทย และประเทศสหราชอาณาจักร

ภายในระยะเวลา 3 ปี การดำเนินการร่วมกันในโครงการ ASCENT จะสามารถระบุความต้องการในความสามารถด้านนวัตกรรมและงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาแห่งเอเชียในประเทศบังกลาเทศ ศรีลังกาและไทยที่จะช่วยจัดการกับปัญหาการพัฒนาของการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับต่อภัยพิบัติในสังคม โครงการนี้จะช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย การเตรียมความพร้อมนักวิจัยที่จะก้าวไปสู่การวิจัยที่เป็นเลิศในระดับสากล การวิจัยเชิงนวัตกรรม การวิจัยแบบพหุวิทยาการและสหวิทยาการ และการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้โครงการนี้จะช่วยทำการสำรวจ สนับสนุน และก่อให้เกิดโอกาสและประโยชน์อันดีสำหรับพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ โครงการ ASCENT จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการนำการวิจัยไปสู่สาธารณะ อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งของการเชื่อมต่อระหว่างการศึกษากับสังคม

โครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากกรอบ Sendai Framework for Action 2015-2030 ที่ได้รับการลงนามโดยสมาชิกของสหประชาชาติ 187 ประเทศ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ภายในระยะเวลา 15 ปี โดยเป็นข้อตกลงตามความสมัครใจและไม่ผูกมัด ซึ่ง ได้ตระหนักว่ารัฐมีบทบาทหน้าที่เบื้องต้นที่จะลดความเสี่ยงภัยพิบัติ แต่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ดังกล่าวควรเป็นการดำเนินการร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ กรอบการดำเนินงานนี้ได้ระบุถึงความร่วมมือทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับภูมิภาคย่อย และระดับข้ามแดน ที่จะช่วยนำทางให้เกิดความพยายามของรัฐในการใช้อำนาจหน้าที่ในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น หรือชุมชนและภาคธุรกิจที่จะช่วยลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ระยะเริ่มแรกของโครงการ ASCENT จะเป็นการรวบรวมการวิเคราะห์ในรายละเอียดของ ขีดความสามารถด้านการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับต่อภัยพิบัติที่มีอยู่เดิมของสถาบันการอุดมศึกษาในประเทศบังกลาเทศ ประเทศศรีลังกาและประเทศไทย ผลที่ได้จากการศึกษานี้จะช่วยจัดเตรียมพื้นฐานสำหรับจัดกิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถต่อไปในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ASCENT สามารถติดต่อได้ที่ Professor Dilanthi Amaratunga (d.amaratunga@hud.ac.uk) และ Professor Richard Haigh (r.haigh@hud.ac.uk) หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ www.ascent.disaster-resilience.net