การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 รูปแบบที่ 2 Consensus ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

ในการนี้ภาควิชาภูมิศาสตร์ใคร่ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.สุรพล อนันตา คณะวิทยาศาสตร์ (ประธาน), อ.ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร คณะศึกษาศาสตร์ (กรรมการ), ผศ.ดร.สุธี วังเตือย คณะอุตสาหกรรมเกษตร (กรรมการ) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ได้มาตรวจประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของภาควิชาภูมิศาสตร์ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้