ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 55

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภูมิศาสตร์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) รหัส 59 และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14 มกราคม 2565

ทั้งนี้ คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของระลึกให้แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน และถ่ายรูปหมู่ร่วมกับบัณฑิตใหม่ที่ดาดฟ้าภาควิชาภูมิศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตร และอาจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา นำกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตในครั้งนี้