กำหนดการโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2565 ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐ หรือพื้นที่ หรือสอวน. ในขณะนั้น ทั้งนี้โปรดติดตามข้อมูลจาก ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างใกล้ชิด * กำหนดการโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด ที่นี่

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2565

ด้วยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ในโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2565 จึงประกาศการรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 ดังรายละเอียดและกำหนดการดังแนบนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ผ่านทาง อีเมล: geography.cmu@gmail.com หรือทางหมายเลขโทรศัพท์

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย 1) เพื่อเข้าแข่งขันสอบรอบที่ 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย 1) เพื่อเข้าแข่งขันสอบรอบที่ 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ จำนวน 6 คน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าแข่งขันสอบรอบที่ 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2562

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 จำนวน 35 คน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้ยืนยันสิทธิ์การเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ก่อนเวลา 16.00

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับนักเรียนในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ

Read more