ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเลื่อนวันปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2563

ด้วยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศแจ้งเรื่องการรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2563 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ไปแล้วนั้น ในการนี้ ทางศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ได้มีกำหนดเลื่อนวันปิดรับสมัครออกไปเป็น วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ทางศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2563

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2563 เนื่องด้วยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ในโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2563 จึงประกาศการรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2562

Read more

การอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1) ประจำปี พ.ศ. 2561

ในระหว่างวันที่ 2 – 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1) ให้กับน้องๆ นักเรียนที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือ จำนวน

Read more

การอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวให้การต้อนรับ น้องๆนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่าย 1 (ภูมิศาสตร์โอลิมปิก) จำนวน 35

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ………………………………………… ตามประกาศประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่        14 สิงหาคม 2561 ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนในพื้นที่

Read more