การอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1) ประจำปี พ.ศ. 2561

ในระหว่างวันที่ 2 – 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1) ให้กับน้องๆ นักเรียนที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือ จำนวน

Read more

การอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวให้การต้อนรับ น้องๆนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่าย 1 (ภูมิศาสตร์โอลิมปิก) จำนวน 35

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ………………………………………… ตามประกาศประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่        14 สิงหาคม 2561 ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนในพื้นที่

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเลื่อนวันปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเลื่อนวันปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562      ด้วยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศแจ้งเรื่องการรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น ในการนี้

Read more