ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 55

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภูมิศาสตร์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) รหัส 59 และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14

Read more

CMUGS: ใส่แว่นส่องโลก EP.12 – มหานครจมบาดาล? กรณีศึกษามหานครในคาบสมุทรอินโดจีน

ศิริพัฒน์ รั่วลี นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                  ในปัจจุบันนี้ทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล รวมไปถึงการทรุดตัวของแผ่นดิน สิ่งต่างๆ เหล่านี้สอดคล้องกับการที่มหานครชายฝั่งทะเลเผชิญกับภาวะแผ่นดินทรุดตัวและการเกิดน้ำท่วมอย่างหนัก เป็นเพราะมหานครใหญ่หลายแห่ง เช่น กรุงเทพมหานคร ย่างกุ้ง โฮจิมินห์ และอีกหลายเมืองทั่วทั้งโลก ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ในโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 มกราคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังรายละเอียดและกำหนดการดังแนบนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

CMUGS: ใส่แว่นส่องโลก EP.11 –สีหนุวิลล์: ภาพสะท้อนการพัฒนาที่ถดถอยจากการเข้ามาลงทุนของจีน

สุธินี รักกุศล นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สีหนุวิลล์กับการเข้ามาลงทุนของจีน                 สีหนุวิลล์เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญของประเทศกัมพูชา และเป็นเป้าหมายใหม่ในการพัฒนาของรัฐบาลกัมพูชาผ่านแผนการพัฒนา Sihanoukville 2030 เพื่อส่งเสริมให้สีหนุวิลล์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งด้านการคมนาคม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ควบคู่กับการยกระดับรายได้ของประชากรให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำ นอกจากนี้ สีหนุวิลล์เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีมีนักลงทุนจากประเทศจีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และจะเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโครงการ Belt

Read more

CMUGS: ใส่แว่นส่องโลก EP.10 – เมืองโตเดี่ยวของไทยกับคุณภาพชีวิตของประชากรและแรงงานข้ามชาติ

อัษฎาวุธ อินทรมา นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมืองโตเดี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่แตกต่างของผู้คน                 ประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มกำลังพัฒนามักมีการเติบโตของเมืองในลักษณะเมืองโตเดี่ยว หรือในอีกชื่อ “เอกนคร” (Primate city) ซึ่งสร้างความแตกต่างของระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจระหว่างเมืองโตเดี่ยวและเมืองรอง เกิดการอพยพย้ายเข้ามาเพื่อแสวงหาโอกาสด้านเศรษฐกิจจากภูมิภาครอบข้าง เป็นผลให้เอกนครมีจำนวนประชากรจำนวนมากเกินขอบเขตที่จะรองรับด้านสวัสดิการหรือการบริการของรัฐด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมักจะเป็นกลุ่มคนยากจน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขาดอำนาจในทางเศรษฐกิจ

Read more