ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงาน GIS DAY 2019

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ESRI (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2019)” ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 –

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเลื่อนวันปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2563

ด้วยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศแจ้งเรื่องการรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2563 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ไปแล้วนั้น ในการนี้ ทางศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ได้มีกำหนดเลื่อนวันปิดรับสมัครออกไปเป็น วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ทางศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก

Read more

ประกาศภาควิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง รางวัลเรียนดีของนักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่กองทุนศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) พูนพล อาสนจินดา มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ดอกผลของกองทุนส่วนหนึ่งให้เป็นรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ ผู้มีผลการเรียนดีในแต่ละชั้นปี  นั้น ภาควิชาภูมิศาสตร์ จึงขอประกาศผลรางวัลเรียนดีในแต่ละชั้นปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามไฟล์ที่ได้แนบมานี้ จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน และขอให้ผู้ได้รับรางวัลเรียนดีดังกล่าวมาติดต่อภาควิชาภูมิศาสตร์ เพื่อนัดหมายการรับรางวัลเรียนดีต่อไป                        

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2563

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2563 เนื่องด้วยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ในโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2563 จึงประกาศการรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2562

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Land Cover Change Detection and Visualization – Applying Geographical Sciences to Environmental Analysis” โดย University of Maryland

ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Land Cover Change Detection and Visualization – Applying Geographical Sciences to Environmental Analysis” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางสารสนเทศภูมิศาสตร์

Read more