ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E210047

ตามประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210047 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น ในการนี้ คณะสังคมศาสตร์

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเลื่อนวันปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเลื่อนวันปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562      ด้วยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศแจ้งเรื่องการรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น ในการนี้

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 รูปแบบที่ 2 Consensus ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมอง เรื่องการบุกรุกและอิทธิพลจากชาติตะวันตก

ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 11.00 – 12.30 น. ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ ได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมอง เรื่องการบุกรุกและอิทธิพลจากชาติตะวันตก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 154262 (พลวัตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

Read more

การศึกษาดูงานเรื่องการจัดการน้ำและการวัดอัตราการไหลของน้ำ

ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์พวงเพชร์ ธนสิน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน ได้นำนักศึกษาในกระบวนวิชาอุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ (154455) จำนวน 56 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการน้ำและการวัดอัตราการไหลของน้ำ ณ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักงานชลประทานที่ 1 

Read more