การศึกษาภาคสนามในกระบวนวิชาอุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน ได้นำนักศึกษาในกระบวนวิชา 154455 อุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ (Hydrology and Water Resources) จำนวน 31 คน เข้ารับการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ

Read more

งานวันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2018)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ได้จัดงานวันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2018) ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้แก่นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสใช้เครื่องมือจริงในการสร้างเสริมประสบการณ์จากนอกห้องเรียน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ในการทำแผนที่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได้ ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากโรงเรียนทั่วภาคเหนือเป็นอย่างดี

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเลื่อนวันปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเลื่อนวันปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562      ด้วยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศแจ้งเรื่องการรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น ในการนี้

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมอง เรื่องการบุกรุกและอิทธิพลจากชาติตะวันตก

ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 11.00 – 12.30 น. ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ ได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมอง เรื่องการบุกรุกและอิทธิพลจากชาติตะวันตก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 154262 (พลวัตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

Read more