ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงาน GIS DAY 2019

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ESRI (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2019)” ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 –

Read more

โครงการฝึกปฏิบัติภาคสนามทางภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกปฏิบัติภาคสนามทางภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หมู่บ้านม่วงคำ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ด้านกายภาพ

Read more

การศึกษาภาคสนามในกระบวนวิชาอุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน ได้นำนักศึกษาในกระบวนวิชา 154455 อุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ (Hydrology and Water Resources) จำนวน 31 คน เข้ารับการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ

Read more

งานวันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2018)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ได้จัดงานวันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2018) ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้แก่นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสใช้เครื่องมือจริงในการสร้างเสริมประสบการณ์จากนอกห้องเรียน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ในการทำแผนที่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได้ ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากโรงเรียนทั่วภาคเหนือเป็นอย่างดี

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ

Read more