ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเลื่อนวันปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเลื่อนวันปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562      ด้วยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศแจ้งเรื่องการรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น ในการนี้

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมอง เรื่องการบุกรุกและอิทธิพลจากชาติตะวันตก

ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 11.00 – 12.30 น. ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ ได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมอง เรื่องการบุกรุกและอิทธิพลจากชาติตะวันตก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 154262 (พลวัตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

Read more

การศึกษาดูงานเรื่องการจัดการน้ำและการวัดอัตราการไหลของน้ำ

ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์พวงเพชร์ ธนสิน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน ได้นำนักศึกษาในกระบวนวิชาอุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ (154455) จำนวน 56 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการน้ำและการวัดอัตราการไหลของน้ำ ณ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักงานชลประทานที่ 1 

Read more

เสวนา “ภูมิศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ : ภารกิจพิชิตถ้ำหลวงนางนอน”

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานเสวนา “ภูมิศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ : ภารกิจพิชิตถ้ำหลวงนางนอน” ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการเสวนาในครั้งนี้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์จริงของนักภูมิศาสตร์ที่ได้ใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อช่วยภารกิจปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่า 13 ชีวิต และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มนักภูมิศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เป็นศิษย์ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ

Read more

โครงการสัมมนาการฝึกงานของนักศึกษาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาการฝึกงานของนักศึกษาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร

Read more