โครงการสัมมนาการฝึกงานของนักศึกษาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาการฝึกงานของนักศึกษาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร

Read more

งานภูมิศาสตร์สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว

วันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการภูมิศาสตร์สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนนักศึกษา บุคลากรมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นล้านนาให้มากยิ่งขึ้น และเป็นการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาโท

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้กระบวนวิชา การค้นคว้าอิสระทางภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และการค้นคว้าอิสระทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ในวันที่ 8 และ 15 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2

Read more

One Day Sharing 2017 by I-Bitz

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท ไอบิทซ์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม One Day Sharing 2017 by I-Bitz เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาของภาควิชาภูมิศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่

Read more

การอบรมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รหัส 60

วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้จัดการอบรมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รหัส 60 ณ ห้อง SB1122 คณะสังคมศาสตร์ โดยมีคุณจิรดา ณ สุวรรณ เป็นวิทยากรรับเชิญ วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาสังคมศาสตร์

Read more