ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง รักษาการตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เจริญปัญญาเนตร ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ และคณาจารย์ในภาควิชา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีการศึกษานี้มีจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ทั้งสิ้น 14

Read more

การทัศนศึกษาดูงานนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 – 30 เมษายน 2560 ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฏีในวิชาต่างๆ ที่ได้จากห้องเรียนกับพื้นที่จริง และสามารถวางแผนการทำงานตามแขนงสาขาวิชาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์

Read more

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 โดยมีคณาจารย์ในภาควิชาภูมิศาสตร์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 40 คน เข้าร่วมในครั้งนี้

Read more

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าปริญญาโทภูมิศาสตร์ 2560

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าปริญญาโทภูมิศาสตร์ คณาจารย์ ศิษย์เก่า มหาบัณฑิต และนักศึกษา ร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าปริญญาโทภูมิศาสตร์ คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ศิษย์เก่าปริญญาโทสาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาบัณฑิตและนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในงาน “คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าปริญญาโทภูมิศาสตร์” ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

Read more