Calendar

Aug
20
Mon
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W 1/61
Aug 20 – Oct 26 all-day
Oct
29
Mon
วันขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 1/61
Oct 29 – Nov 2 all-day
Nov
3
Sat
วันทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนจบการศึกษา 1/61
Nov 3 – Nov 4 all-day
Nov
9
Fri
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 1/61
Nov 9 all-day
Nov
10
Sat
วันทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนจบการศึกษา 1/61
Nov 10 – Nov 11 all-day