Calendar

Dec
12
Wed
วันแจ้งหนี้สินทางระบบ Internet 1/61
Dec 12 – Dec 18 all-day
Dec
19
Wed
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น P สำหรับนักศึกษารหัส 53… เป็นต้นไป
Dec 19 all-day
วันสุดท้ายของการส่งเอกสารการลาออกถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 1/61
Dec 19 all-day
Dec
20
Thu
วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา 1/61
Dec 20 all-day
Dec
23
Sun
วันประกาศผลการศึกษา 1/61
Dec 23 all-day