Calendar

Aug
19
Mon
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W 1/62 (19 ส.ค. – 25 ต.ค. 62)
Aug 19 – Oct 25 all-day
Oct
28
Mon
วันขอเปลี่ยนอักษรลำดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 1/62 (28 ต.ค. – 1 พ.ย. 62)
Oct 28 – Nov 1 all-day
Nov
8
Fri
วันสุดท้ายของการส่งลำดับขั้นแก้อักษรลำดับขั้น I ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล สำหรับกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 1/62
Nov 8 all-day
Nov
11
Mon
วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 2/62 (11-17 พ.ย. 62)
Nov 11 – Nov 17 all-day
Nov
18
Mon
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าของนักศึกษาทางระบบ Internet 2/62 (18-24 พ.ย. 62)
Nov 18 – Nov 24 all-day