Calendar

Aug
4
Sat
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขั้น W 1/61
Aug 4 – Aug 17 all-day
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 1/61
Aug 4 – Aug 17 all-day
Aug
6
Mon
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 1/61
Aug 6 – Sep 4 all-day
Aug
14
Tue
วันที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษาทางระบบ Internet 1/61
Aug 14 – Aug 17 all-day
Aug
19
Sun
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา 1/61
Aug 19 all-day