การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

ในระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ และอาจารย์ ดร.ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ ได้เข้าพบหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 25 หน่วยงาน เพื่อหารือและนิเทศการฝึกงานของนักศึกษาภูมิศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3

Read more

กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี

ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Read more

ASEAN WATER PLATFORM 2018: Water and Its Many Issues, Methods and Cross-Cutting Analysis

ในระหว่างวันที่ 6-14 กรกฏาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 คน เข้าร่วมงาน ASEAN WATER PLATFORM

Read more

โครงการ GeoS4S International Summer School-3

ในระหว่างวันที่ 9-20 กรกฏาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ ได้นำบุคลากรและนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ นางสาวสุดารัตน์ ปีหลวง นางสาวพรรณปพร บุญแปง

Read more