การอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1) ประจำปี พ.ศ. 2561

ในระหว่างวันที่ 2 – 7 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ (ค่าย 1) ให้กับน้องๆ นักเรียนที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือ จำนวน

Read more

การอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวให้การต้อนรับ น้องๆนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่าย 1 (ภูมิศาสตร์โอลิมปิก) จำนวน 35

Read more

โครงการ Erasmus+ WANASEA (Water and Natural resources in South East Asia)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน ได้เข้าร่วมประชุมผลการดำเนินงาน Project Management Board ของโครงการ Erasmus+ WANASEA (Water and Natural resources in

Read more

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

ตามที่ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ปรึกษาจัดทำโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดเซ็นต์สัญญาและประชุมเพื่อปรึกษาหารือในรายละเอียดในการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวในวันจันทร์ที่  26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม

Read more

Ancient Chinese Philosophy and the Global Environmental Crisis

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมาภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Mrs. Niu YaFan วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (cross cultural communication) จาก Yunnan

Read more