ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงาน GIS DAY 2019

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ESRI (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “วันแห่งกิจกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS DAY 2019)” ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 –

Read more

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2563

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเปิดรับสมัครโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2563 เนื่องด้วยศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภูมิศาสตร์ ในโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2563 จึงประกาศการรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2562

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Land Cover Change Detection and Visualization – Applying Geographical Sciences to Environmental Analysis” โดย University of Maryland

ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Land Cover Change Detection and Visualization – Applying Geographical Sciences to Environmental Analysis” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางสารสนเทศภูมิศาสตร์

Read more

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมงาน “สระเกล้าดำหัว คณาจารย์อาวุโส”

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมงานสระเกล้าดำหัว คณาจารย์อาวุโส ภาควิชาภูมิศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมกระจก (4107) อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์เข้าร่วมประชุมโครงการ STAR

ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ และผศ.ดร.ทวี ชัยพิมลผลิน ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยต่อการรู้รับ ปรับตัวและฟื้นคืนกลับจากภัยแล้งด้านการเกษตร (Strenhthening Thailand’s Agricultural drought Resiliences: STAR) ณ โรงแรมอมอรา ท่าแพ เชียงใหม่

Read more