โครงการสัมมนาการฝึกงานของนักศึกษาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาการฝึกงานของนักศึกษาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 61 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและปรับระดับทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ให้แก่นักศึกษาใหม่รหัส 61 ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนและสนับสนุนกลไกการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส. ค. 2561 ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ รุ่นพี่ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาชี้แนะแนวทางในการปรับตัวเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 61 มี ผศ.ดร.อัจฉรา วัฒนภิญโญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รหัส 61

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ภาควิชาภูมิศาสตร์ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รหัส 61 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ เพื่อแนะนำภาควิชา

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.0 – 13.00 น. ภาควิชาภูมิศาสตร์ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ อาจารย์ ดร.วาทินี

Read more