บุคลากรสายวิชาการ

คณาจารย์ของภาควิชาภูมิศาสตร์ มีทั้งสิ้น 19 ท่าน แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป