เกี่ยวกับภาควิชา

ประวัติภาควิชา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาภูมิศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภูมิศาสตร์แขนงต่างๆ โดยตรง ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2507 ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตเพื่อรับใช้ประเทศอย่างต่อเนื่อง 

พ.ศ. 2507 ภาควิชาภูมิศาสตร์ ทำการเปิดการเรียนการสอนขึ้นในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

พ.ศ. 2525 ภาควิชาภูมิศาสตร์ ทำการเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

พ.ศ. 2547 ภาควิชาภูมิศาสตร์ ทำการเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)

พ.ศ. 2556 ภาควิชาภูมิศาสตร์ ทำการเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในการศึกษาระดับปริญญาโท และได้ควบรวมหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

maxresdefault


ปรัชญา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์ โดยเน้นด้านการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการอธิบาย การวางแผนและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมโดยอาศัยแนวคิดเชิงทฤษฎี วิธีการและเทคนิคทางด้านภูมิศาสตร์ นอกจากนั้นยังส่งเสริมการศึกษาภูมิศาสตร์ด้านการตีความและทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมและพื้นที่และด้านการวิพากษ์ เพื่อช่วยพัฒนาสังคม พื้นที่และสิ่งแวดล้อมไปสู่ความยั่งยืนและความยุติธรรม พร้อมทั้งให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปด้วย

ปณิธาน

เชื่อมโยงความหลากหลายขององค์ประกอบทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์สู่การศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุและผลของปรากฎการณ์ต่างๆ ในพื้นที่และเป็นแนวทางของการพัฒนาการจัดการ ตลอดจนการอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์


วิสัยทัศน์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นเป็นสถาบันการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านภูมิศาสตร์ การจัดการทางพื้นที่ สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และนานาชาติ